Środa Wlkp - Powiat Średzki

advertisement
Środa Wlkp., dnia 26.02.2014 r.
KB.5511.3.2014
Analiza i ocena
realizacji zadań zawartych w „Powiatowym Programie Zapobiegania Przestępczości oraz
Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli dla Powiatu Średzkiego”
za 2013 rok
Rada Powiatu Średzkiego swoją uchwałą Nr XIX/123/2004 z dnia 25 listopada 2004 r.
uchwaliła „Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego
i Bezpieczeństwa Obywateli dla Powiatu Średzkiego”. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku ma
obowiązek dokonania oceny realizacji zadań zawartych w tym Programie. Ocena taka odbywa się
raz w roku.
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Obywateli Starostwa Powiatowego
sporządza ocenę w oparciu o informacje nadesłane przez wykonawców poszczególnych zadań.
Ocena nie zawiera szczegółowych informacji, a jedynie w sposób syntetyczny przedstawia
najważniejsze działania jakie były realizowane w 2013 roku.
Realizacja zadań zawartych w Programie przedstawiała się następująco:
I.
W zakresie przestępczości kryminalnej
1. Bezpieczeństwo w miejscach publicznych i miejscu zamieszkania:
Na terenie Powiatu Średzkiego realizowane są takie programy jak: „Bezpieczne Miasto”,
”Bezpieczna Wieś” i „Razem bezpieczniej”. Realizatorem tych programów jest Komenda
Powiatowa Policji w Środzie Wlkp., która organizowała wspólne działania prewencyjno
-porządkowe z udziałem funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
i Straży Miejskiej w Środzie Wlkp.
W
celu
uzyskania
szybkiego
połączenia
ze
służbami
ratowniczymi
wprowadzono
międzynarodowy nr ratunkowy – 112, który od 1 listopada 2012 roku włączony został do
Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu, które dysponuje siłami
ratunkowymi lub kieruje rozmowy do właściwych służb. Numery telefonów - 997, 998, 999
oraz inne alarmowe, funkcjonują na dotychczasowych zasadach.
2. Przemoc w rodzinie
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. w zakresie realizacji zadań związanych
z przemocą w rodzinie ściśle współpracuje z Ośrodkami Pomocy Społecznej w gminach
powiatu średzkiego. Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, zadania
wynikające z tej ustawy należą
w szczególności do zadań własnych samorządów gmin.
W każdej gminie funkcjonuje interdyscyplinarny zespół do spraw przeciwdziałania przemocy
w rodzinie, który ściśle współpracuje z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Środzie Wlkp.,
gdzie z różnych form wsparcia w 2013 roku skorzystało 590 osób.
3. Bezpieczeństwo w szkole
Funkcjonariusze KPP w Środzie Wlkp. w minionym roku realizowali program „Sierżant Pyrek
Ratownik”, którego celem jest edukacja dzieci i młodzieży szkół gimnazjalnych w zakresie
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Policjanci z Zespołu Ruchu Drogowego realizowali program „Sierżant Pyrek Rowerzysta”,
polegający na organizacji spotkań z dziećmi szkół podstawowych. Podczas spotkań dzieci miały
możliwość przystąpienia do egzaminu uprawniającego do otrzymania karty rowerowej.
W ramach działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa dzieci w szkołach, policjanci KPP
w Środzie Wlkp. prowadzili akcje prewencyjne pod nazwą „Akademia młodego kolarza”,
„Odblaskowy pierwszak”, ” Razem bezpiecznie do celu”. Kontynuowana była także akcja pod
nazwą „Mlecznie – Bezpiecznie”.
4. Bezpieczeństwo w środkach komunikacji publicznej
Przez Powiat Średzki przebiega linia kolejowa Poznań - Ostrów – Katowice. Przejazd
pociągiem ze względu na swoją specyfikę, może stanowić zagrożenie dla podróżnych ze strony
różnego rodzaju osób naruszających prawo. Funkcjonariusze Policji z naszej Komendy
uczestniczyli w realizacji zadań wynikających z organizowanego i koordynowanego przez
Wydział Prewencji KWP w Poznaniu programu obejmującego działania prewencyjno
-operacyjne podejmowane w pociągach PKP.
5. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym
Podobnie jak w latach poprzednich, również w roku ubiegłym, nasi Policjanci wraz
z funkcjonariuszami z KWP w Poznaniu, organizowali cykliczne akcje takie jak: „Trzeźwość
i narkotyki”, „Prędkość”, „Pieszy”, „Pasy” i „Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego”.
Celem tych akcji była poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
2
6. Bezpieczeństwo w działalności gospodarczej
W roku sprawozdawczym w Powiecie Średzkim nie odnotowano przypadków wymuszeń oraz
napadów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.
7. Ochrona dziedzictwa narodowego
W zakresie ochrony obiektów zabytkowych szczególnym nadzorem objęto kościoły, kaplice
oraz Muzeum Ziemi Średzkiej w Koszutach. Większość parafii katolickich w swoich kościołach
posiada systemy alarmowe, a także dokumentację fotograficzną przedmiotów zabytkowych
znajdujących się w ich posiadaniu. W Powiecie Średzkim w roku ubiegłym nie odnotowano
przypadków niszczenia i kradzieży zbiorów dziedzictwa narodowego.
II. Przestępczość, demoralizacja i inne zagrożenia w środowisku nieletnich oraz narkomania
i alkoholizm, a także patologia środowiska rodzinnego
1. Alkoholizm
W roku ubiegłym nastąpił spadek ilości ujawnionych nieletnich, którzy znajdowali się pod
wpływem alkoholu(45/28). Współpraca Policji z Gminnymi Komisjami ds. Przeciwdziałania
Alkoholizmowi układała się poprawnie i obejmowała takie obszary jak:
a) pomoc terapeutyczna dla osób i rodzin z problemem alkoholowym poprzez kierowanie
wniosków o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego,
b) prowadzenie działań profilaktycznych poprzez rozpowszechnianie materiałów informacyjno
-edukacyjnych na temat uzależnienia i możliwości uzyskania pomocy,
c) objęcie specjalistyczną pomocą osób i rodzin z problemem alkoholowym.
W ramach profilaktyki Policjanci przeprowadzili 70 pogadanek w szkołach podstawowych,
gimnazjach i szkołach średnich na temat szkodliwości spożywania alkoholu i jego następstw.
2. Narkomania
Na podstawie informacji uzyskiwanych od wychowawców i pedagogów szkolnych należy
stwierdzić, iż dystrybutorzy środków odurzających podejmują próby wejścia na teren szkół
podstawowych oraz gimnazjów. W ocenianym roku, wszczęto 30 postępowań o przestępstwa
narkotykowe. Zjawisko to jest problemem w szkołach ponad gimnazjalnych. Z ustaleń wynika,
że głównymi narkotykami na średzkim rynku nadal jest: marihuana i amfetamina. W roku
ubiegłym ujawniono 2 przypadki nieletnich znajdujących się pod wpływem narkotyków. Nie
odnotowano przypadków popełnienia czynów karalnych przez nieletnich będących pod
wpływem środków odurzających.
Na naszym terenie, prowadzone są kompleksowe działania zmierzające do ograniczenia
3
zjawiska narkomanii oraz przekazania wiedzy na temat szkód zdrowotnych i społecznych
używania narkotyków. Służą temu takie
programy jak „Bezpieczna Szkoła”, „Narkotyki
- najlepsze wyjście nie wchodzić” oraz program „Ogólnopolska Akcja Narkotykowa”. Jedną
z form tych
działań były spotkania i prelekcje wśród dzieci, młodzieży i rodziców oraz
nauczycieli. Podczas spotkania z rodzicami i pedagogami wykorzystano walizkę DRUG-BOX
z KPP we Wrześni i z KPP w Śremie, która pozwala na demonstrację rodzajów i wyglądu
substancji odurzających.
3. Prostytucja i wykorzystanie seksualne ( handel ludźmi )
Z danych Komendy Powiatowej Policji wynika, że na naszym terenie nastąpił spadek o 66%
ilości kobiet trudniących się nierządem(21/7). Miało to miejsce głównie przy drodze nr S – 11
i K -15. W roku ubiegłym nie ujawniono na naszym terenie przypadków prostytuowania się
nieletnich.
4. Przemoc domowa
W roku ubiegłym nastąpił o 26% wzrost ilości interwencji domowych, dotyczących przemocy
w rodzinie. W przypadku stwierdzonej przemocy w rodzinie sporządzono Niebieskie Karty.
W 108 przypadkach sprawca przemocy działał pod wpływem alkoholu. W przypadkach, gdzie
sprawcy przemocy działali będąc pod wpływem alkoholu, obligatoryjnie zawiadamiano Zespół
Interdyscyplinarny
jak również Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. W zależności od
potrzeb, wspólnie z pracownikami Ośrodków Pomocy Społecznej, udzielana była stosowna
pomoc.
5. Subkultury
Podobnie jak w latach ubiegłych, również i w 2013 roku na terenie Powiatu Średzkiego, nie
ujawniono istnienia jakichkolwiek grup subkulturowych.
6.Sekty i nowe ruchy religijne
Na terenie Powiatu Średzkiego nie zanotowano działalności jakiekolwiek sekt czy też nowych
ruchów religijnych.
7. Inne formy patologii ( bezdomność , żebractwo i inne )
Rozwiązywanie problemów związanych z bezdomnością należy do zadań własnych gminy. Gminy
powiatu średzkiego w tym obszarze współpracują ze Stowarzyszeniem Pomocy ,,Krąg” w Nowym
Mieście nad Wartą, organizacją prowadząca Dom dla Bezdomnych w Dębnie. Dom zapewnia
bezdomnym mieszkańcom naszego powiatu niezbędną pomoc. Działania na rzecz bezdomnych
4
podejmowane przez Komendę Powiatową Policji w Środzie Wlkp. mają charakter
interwencyjny. Niestety, w bieżącej działalności
KPP i służb społecznych duży problem
stanowią osoby bezdomne, będące pod wpływem alkoholu.
8. Patrolowanie prewencyjne - organizacja systemów wsparcia dla działających w obrębie
ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego
Straż Miejska zgodnie z ustawą ma obowiązek min. wykonywać czynności patrolowo
– prewencyjne. W roku ubiegłym funkcjonariusze Straży Miejskiej brali udział w 2.266
interwencjach, a więc nastąpił wzrost ich ilości o 56%. Na podkreślenie zasługuje fakt, że
czynności patrolowo – prewencyjne w znacznej liczbie były organizowane
wspólne
z funkcjonariuszami Policji. Takich patroli w 2013 roku przeprowadzono 41, głównie w piątki,
soboty i niedziele. Nastąpił także wzrost ilości przekazanych informacji przez dyspozytorów
monitoringu
Miasta Środa Wlkp., dyżurnemu Komendy Powiatowej Policji o nagannym
zachowania się osób w godzinach nocnych. Liczba ta wzrosła niemal dwukrotnie. Każdorazowo
były podejmowane interwencje oraz kierowane patrole Policji lub Straży Miejskiej we
wskazane miejsca, gdzie funkcjonariusze dokonywali dalszych czynności. Najczęściej
podejmowane działania dotyczyły centrum miasta Środa Wlkp.
III. W zakresie zagrożeń pożarowo-ekologicznych i katastrof
1. Przeciwdziałanie oraz zwalczanie zagrożeń pożarowo - ekologicznych
W roku ubiegłym zanotowano ogółem 634 zdarzenia, przy których konieczna była interwencja
jednostek ochrony przeciwpożarowej. Jest to spadek o około 16%. Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wlkp. przeprowadziła 60 kontroli podstawowych
i 47 kontroli sprawdzających. Dokonano 28 odbiorów inwestycyjnych przed przekazaniem
obiektów
174
do
użytkowania.
nieprawidłowości.
W
Podczas
ramach
przeprowadzonych
postępowań
pokontrolnych
czynności
wydano
ujawniono
35
decyzji
administracyjnych oraz 23 wystąpienia o charakterze niewładczym.
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wlkp. sporządziła analizę stanu
bezpieczeństwa Powiatu Średzkiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz dokonała
aktualizacji „Powiatowego katalogu zagrożeń”.
2. Propagowanie zasad bezpieczeństwa pożarowego i ekologicznego
Działalność Komendy w zakresie propagowania zasad bezpieczeństwa pożarowego
i ekologicznego realizowana była poprzez publikacje w prasie lokalnej oraz na stronie
internetowej Komendy.
5
3. Organizacja publicznych pokazów działania jednostek ratowniczych ochrony
przeciwpożarowej
Na terenie Powiatu Średzkiego jednostki ochrony przeciwpożarowej
przygotowały
i przeprowadziły 23 pokazy możliwości taktyczno - technicznych pojazdów, pokazy sprzętu
pożarniczego oraz sprawności i umiejętności strażaków Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej dla
społeczności lokalnych oraz dla dzieci i młodzieży.
4. Monitorowanie zagrożeń, współpraca z innymi służbami, inspekcjami i strażami
W związku ze zmianami organizacyjnymi Komenda Powiatowa dokonała aktualizacji „Planu
działań ratowniczych dla Powiatu Średzkiego”. W roku minionym dokonano zakupu ciężkiego
samochodu gaśniczego, co przyczyni się do zwiększenia możliwości operacyjno – taktycznych
Komendy Powiatowej PSP w Środzie Wlkp.
Mając na uwadze rozwój rolnictwa i związane z tym zwiększenie ilości stosowania nawozów
sztucznych oraz środków ochrony roślin, koniecznym jest sprawowanie kontroli w tym
zakresie. Pracownicy Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa – O/Środa Wlkp.,
prowadzili kontrole sprawności sprzętu do stosowania środków ochrony roślin, prawidłowości
wykonywania i prowadzenia rejestrów zabiegów. W toku 110 kontroli, ujawniono
8 nieprawidłowości i wydano stosowne zalecenia. Zagadnieniem mającym wpływ na
bezpieczeństwo mieszkańców jest zagrożenie katastrofami budowlanymi. Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego w Środzie Wlkp., przeprowadził szereg kontroli obiektów budowlanych.
W przypadku stwierdzonych niedociągnięć, zobowiązał właścicieli lub zarządców do
niezwłocznego usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
IV. W zakresie zarządzania kryzysowego:
Ważnym zadaniem powiatu, określonym w ustawie o samorządzie powiatowym jest ochrona
przeciwpowodziowa i utrzymanie magazynu sprzętu przeciwpowodziowego.
Ze względu na zagrożenie powodziowe jakie stanowi rzeka Warta, Powiat Średzki utrzymuje
magazyn przeciwpowodziowy. Mieści się on na terenie Bazy Służby Drogowej w Lubrzu.
Zgromadzono w nim sprzęt zgodnie z obowiązującym normatywem.
Mając na uwadze zapewnienie monitorowania oraz podejmowania działań w zakresie
reagowania kryzysowego, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Środzie Wlkp.
pełni całodobowy dyżur i ściśle współpracuje z pozostałymi służbami związanymi
z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańcom.
Na podkreślenie zasługuje właściwe współdziałanie Samorządów Gmin z powiatowymi
służbami inspekcjami i strażami w zakresie poprawy bezpieczeństwa i porządku. W ubiegłym
6
roku Gmina Zaniemyśl partycypowała w kosztach zakupu nowego radiowozu dla Komendy
Powiatowej Policji, który pełni służbę na terenie Gminy Zaniemyśl.
Mając na uwadze powyższą analizę stwierdzić należy, że podejmowane działania przez
różne podmioty określone w „Powiatowym Programie Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku
Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli dla Powiatu Średzkiego” oraz właściwe funkcjonowanie
służb,
inspekcji
i
straży
pozwalają
zaliczyć
Powiat
Średzki
do
bezpieczniejszych
w Województwie Wielkopolskim.
Przewodniczący Komisji
Tomasz Pawlicki
7
Download