Klasa IV

advertisement
WIOŚ Poznań
Informacja o stanie środowiska w powiecie średzkim
Spis treści
I. Wstęp
1. Wprowadzenie
2. Ogólna charakterystyka powiatu
II. Stan środowiska
1. Ochrona powietrza
2. Zagrożenie środowiska hałasem
3. Stan czystości i ochrona wód
3.1. Wody powierzchniowe
3.1.1. Jakość rzek
3.1.2. Jakość jezior
3.2. Wody podziemne
4. Ochrona powierzchni ziemi
4.1. Gospodarka odpadami
4.2. Gleby
5. Ochrona przyrody
III. Działalność kontrolna WIOŚ Poznań na terenie powiatu średzkiego
2
WIOŚ Poznań
Informacja o stanie środowiska w powiecie średzkim
I. WSTĘP
1. Wprowadzenie
Opracowanie to ma na celu przedstawienie stanu środowiska przyrodniczego oraz
przybliżenie działalności kontrolnej Inspekcji Ochrony Środowiska na terenie powiatu
średzkiego. W opracowaniu tym wykorzystano badania własne Inspekcji Ochrony Środowiska,
wyniki badań będące w posiadaniu IOŚ oraz ustalenia prowadzonych kontroli użytkowników
środowiska przez inspektorów IOŚ.
2. Ogólna charakterystyka powiatu
Powiat średzki położony na południowy wschód od powiatu poznańskiego; sąsiaduje
z czterema powiatami Wielkopolski, tj.: poznańskim, wrzesińskim, jarocińskim oraz śremskim.
Powiat średzki zajmuje powierzchnię 624 km2. Liczba ludności powiatu średzkiego według GUS
wynosi 54 577 (stan w dniu 31 grudnia 2005 roku), na 1 km2 powierzchni przypada średnio 87
osób.
W skład powiatu średzkiego wchodzą:
- jedna gmina miejsko - wiejska: Środa Wielkopolska,
- cztery gminy wiejskie: Dominowo,
Krzykosy,
Nowe Miasto nad Wartą,
Zaniemyśl.
Około 1221,7 ha powierzchni to obszary prawnie chronione. Rezerwaty przyrody zajmują
21,6 ha; parki krajobrazowe 1080,0 ha,a obszary chronionego krajobrazu 141,7 ha.
Miasto i gmina Środa Wielkopolska liczy około 30 tys. mieszkańców, zajmuje powierzchnię
207,1 km2. Gmina posiada: sieć wodociągową i telefoniczną (zrealizowane potrzeby w 100%),
zmodernizowane w 100% linie energetyczne, rozwiązane w 80 % problemy dotyczące
gospodarki wodno-ściekowej, sieć gazu ziemnego, nowoczesne składowisko odpadów oraz
oczyszczalnię ścieków.
Na terenie Środy mieści się obszar chronionego krajobrazu „Bagna Średzkie”, gdzie znajduje
się około 35 gatunków ptaków wodnych i błotnych.
Gmina Dominowo ma powierzchnię 79,3 km2 i zamieszkiwana jest przez 2,8 tys. ludności.
Ma charakter typowo rolniczy, w nieznacznym stopniu jest zalesiona. Użytki rolne zajmują
6834 ha, gospodarstwa indywidualne 5820 ha oraz grunty orne ok. 6340 ha.
Gmina obejmuje 23 miejscowości, jest całkowicie zwodociągowana, posiada biologicznomechaniczną oczyszczalnię ścieków w miejscowości Chłapowo, swoje własne składowisko
odpadów znajdujące się w Orzeszkowie.
Gmina Krzykosy ma charakter rolniczy. Powierzchnia wynosi 110,5 km2 z czego grunty orne
zajmują 5907 ha, łąki i pastwiska – 1025 ha, a lasy 3050 ha. Gmina jest w 90 %
zwodociągowana, posiada komunalne wysypisko śmieci oraz nowo wybudowaną nowoczesną
oczyszczalnię ścieków, która znajduje się w miejscowości Sulęcinek.
Krzykosy położone są w obszarze chronionego krajobrazu pradoliny Warty-Obry. Warta stanowi
południową granicą gminy.
3
WIOŚ Poznań
Informacja o stanie środowiska w powiecie średzkim
Na uwagę zasługują parki krajobrazowe objęte ochroną konserwatorską w takich wsiach jak
Garby, Murzynowo Leśne, Murzynówko, Młodzikowo i Sulęcin. Gmina Krzykosy posiada
własną oczyszczalnię ścieków i składowisko odpadów w Pięczkowie. Zamieszkuje ją 6,4 tys.
mieszkańców.
Gmina Nowe Miasto nad Wartą ma charakter rolniczy. Powierzchnia gminy 119,5 km2,
z czego grunty orne zajmują 7648 ha, łąki i pastwiska 798 ha, a lasy 2452 ha. Gmina posiada
dobrze rozwiniętą infrastrukturę techniczną – 100% gminy jest zwodociągowane, 70%
zgazyfikowane, 50% skanalizowane, funkcjonują trzy oczyszczalnie ścieków.
Nowe Miasto położone jest w bardzo atrakcyjnym miejscu pod względem krajobrazowym jak
i turystycznym. W miejscowości Dębno znajduje się: rezerwat faunistyczy należący do
Żerkowsko-Czeszewskiego Parku Krajobrazowego oraz sześć kompleksów parkowo pałacowych w miejscowościach: Dębno, Szypłów, Skoraczew, Chocicza, Klęka i Boguszyn.
Gmina obejmuje 31 miejscowości, posiada własne składowisko odpadów znajdujące się
w Elżbietowie. Zamieszkiwana jest przez około 9 tys. ludności.
Gmina Zaniemyśl ze względu na swoje położenie ma charakter rolniczo-turystyczny.
Powierzchnia gminy wynosi 106,8 km2, z czego grunty orne zajmują 5929 ha, łąki i pastwiska
980, a lasy 2650 ha. Gmina Zaniemyśl liczy około 6 tys. mieszkańców. Z myślą o ochronie
środowiska naturalnego rozwinięto system gospodarki odpadami, realizowane są następujące
inwestycje: kanalizacja sanitarna i deszczowa, gazyfikacja oraz rekultywacja jezior. Liczne
jeziora tj.: Raczyńske, Łękno, Jeziory Małe, Wielkie Jeziory stanowią atrakcję turystyczną dla
zwiedzających.
4
WIOŚ Poznań
Informacja o stanie środowiska w powiecie średzkim
II. STAN ŚRODOWISKA
1. Ochrona powietrza
Na terenie powiatu średzkiego badania monitoringowe stężeń zanieczyszczenia powietrza
prowadzi Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, wykonująca pomiary stężeń
dwutlenku azotu na stanowisku w Środzie, przy ul. Żwirki i Wigury. Pomiary te wykonywane są
pod kątem ochrony zdrowia ludzkiego. Natomiast Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
prowadzi badania dwutlenku siarki i dwutlenku azotu, metodą pasywną pod kątem ochrony
roślin. Stanowisko pomiarowe zlokalizowane jest w Murzynowie Kościelnym.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla powiatu średzkiego za rok 2005 przygotowano
roczną ocenę jakości powietrza. Celem corocznej oceny jakości powietrza jest uzyskanie
informacji o stężeniach zanieczyszczeń na obszarze stref – powiatów. Oceny dokonuje się z
uwzględnieniem dwóch grup kryteriów: ustanowionych ze względu na ochronę zdrowia ludzi
oraz ze względu na ochronę roślin. Kryteria ustanowione ze względu na ochronę zdrowia ludzi i
ze względu na ochronę roślin stanowią dwie niezależne grupy kryteriów oceny. Podstawę
klasyfikacji stref w oparciu o wyniki rocznej oceny jakości powietrza stanowi – dopuszczalny
poziom substancji w powietrzu oraz dopuszczalny poziom substancji powiększony o margines
tolerancji.
Tabela 1.
Klasy stref i wymagane działania w zależności od poziomów stężeń zanieczyszczenia, uzyskanych w pierwszej
rocznej ocenie jakości powietrza, dla przypadków gdy jest określony margines tolerancji
Poziom stężeń
nie przekraczający wartości dopuszczalnej*
powyżej wartości dopuszczalnej* lecz nie
przekraczający wartości dopuszczalnej
powiększonej o margines tolerancji*
powyżej wartości dopuszczalnej powiększonej o
margines tolerancji*
Klasa
strefy
A
B
C
Wymagane działania
brak
-
określenie obszarów przekroczeń wartości
dopuszczalnych
- określenie obszarów przekroczeń wartości
dopuszczalnych oraz wartości dopuszczalnych
powiększonych o margines tolerancji,
- opracowanie programu ochrony powietrza
*z uwzględnieniem dozwolonych częstości przekroczeń
Tabela 2.
Klasy stref i wymagane działania w zależności od poziomów stężeń zanieczyszczenia, uzyskanych w pierwszej
rocznej ocenie jakości powietrza, dla przypadków gdy margines tolerancji nie jest określony
Poziom stężeń
nie przekraczający wartości dopuszczalnej*
powyżej wartości dopuszczalnej*
Klasa
strefy
A
C
Wymagane działania
brak
- określenie obszarów przekroczeń wartości
dopuszczalnych,
- działania na rzecz poprawy jakości powietrza
opracowanie programu ochrony powietrza
*z uwzględnieniem dozwolonych częstości przekroczeń
Otrzymane w wyniku pomiarów stężenia nie przekraczały dopuszczalnych poziomów
substancji w powietrzu, zestawiono je w tabeli 4 i 8.
5
WIOŚ Poznań
Informacja o stanie środowiska w powiecie średzkim
Ocena pod kątem ochrony zdrowia:
Na terenie powiatu wykonywano pomiary dwutlenku azotu metodą manualną. Dla
pozostałych substancji wykorzystano pomiary substancji w innych strefach. Wyniki pomiarów
dwutlenku azotu zestawiono w tabeli 3
Tabela 3.
Dopuszczalna wartość stężenia dwutlenku azotu w roku 2005 pod kątem ochrony zdrowia
/Dz. U. 2002.87.796/
Dopuszczalny
Dopuszczalny poziom
Dopuszczalna częstość
Wartość
Okres
poziom NO2
NO2 w powietrzu
przekroczenia
marginesu
w powietrzu
powiększony o margines dopuszczalnego poziomu
uśredniania stężeń
tolerancji
w [µg/m3]
tolerancji w [µg/m3]
w roku kalendarzowym
jedna godzina
200
50
250
18 razy
rok
kalendarzowy
40
10
50
nie dotyczy
Tabela 4.
Stężenie średnie roczne dwutlenku azotu 2005 /według WSSE/
Stacja
Stężenie substancji [μg/m3]
Środa, ul. Żwirki i Wigury
21,3
Dla pozostałych substancji wykorzystano pomiary substancji w innych strefach otrzymując
średnio w województwie:
1. dla benzenu - wartość średnia roczna 2,3 μg/m3 przy dopuszczalnym poziomie 5 μg/m3,
2. dla ołowiu - wartość średnia roczna 0,2 μg/m3 przy dopuszczalnym poziomie 0,5 μg/m3
3. dla ozonu – na terenie województwa dopuszczalna 8-godzinna pośród średnich
kroczących przekraczana jest maksymalnie 7 razy przy dozwolonych 25 dniach,
4. dla pyłu zawieszonego PM10 średnia wartość roczna wynosi około 30,0 μg/m 3, przy
dopuszczalnej 40 μg/m3, jednak w dużych miastach województwa odnotowano
przekroczenia dopuszczalnej częstości przekraczania poziomu dopuszczalnego dla 24 h,
5. dla tlenku węgla – otrzymano maksymalną średnią 8-godzinną spośród średnich
kroczących 2770 μg/m3, przy dopuszczalnej 10000 μg/m3
6. dla dwutlenku siarki – maksymalne stężenia 24-godzinne wynosiło 99 μg/m3, przy
dopuszczalnym 125 μg/m3, natomiast stężenie 1-godzinne wynosiło 528 μg/m3, przy
dopuszczalnym 350 μg/m3– przekroczenie dopuszczalnej wartości wystąpiło 2x przy
dozwolonym 24 krotnym przekroczeniu poziomu dopuszczalnego.
Tabela 5.
Wynikowe klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń oraz klasa ogólna dla strefy, uzyskane w ocenie
rocznej dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia
Nazwa
strefy/powiatu
średzki
Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń dla
obszaru całej strefy
SO2
A
NO2
A
PM10
A
Pb
A
C6H6
A
CO
A
O3
A
Klasa ogólna
strefy
A
6
WIOŚ Poznań
Informacja o stanie środowiska w powiecie średzkim
Ocena pod kątem ochrony roślin:
Na terenie powiatu wykonywano pomiary tlenków azotu i dwutlenku siarki metodą pasywną.
Dla pozostałych substancji wykorzystano pomiary substancji w innych strefach. Wyniki
pomiarów substancji zestawiono w tabeli 8.
Tabela 6.
Dopuszczalna wartość stężenia dwutlenku siarki w roku 2005 pod kątem ochrony roślin /Dz. U. 2002.87.796/
Dopuszczalny
Dopuszczalny poziom
Dopuszczalna częstość
Wartość
Okres
poziom SO2 w
SO2 w powietrzu
przekroczenia
marginesu
powietrzu w
powiększony o margines dopuszczalnego poziomu
uśredniania stężeń
tolerancji
[µg/m3]
tolerancji w [µg/m3]
w roku kalendarzowym
rok
kalendarzowy
20
0
20
nie dotyczy
Tabela 7.
Dopuszczalna wartość stężenia tlenków azotu w roku 2005 pod kątem ochrony roślin /Dz. U. 2002.87.796/
Dopuszczalny
Dopuszczalny poziom
Dopuszczalna częstość
Wartość
Okres
poziom NOx w
NOx w powietrzu
przekroczenia
marginesu
powietrzu w
powiększony o margines dopuszczalnego poziomu
uśredniania stężeń
tolerancji
[µg/m3]
tolerancji w [µg/m3]
w roku kalendarzowym
rok
kalendarzowy
30
0
30
nie dotyczy
Tabela 8.
Stężenia średnie roczne dwutlenku siarki, tlenków azotu w roku 2005 /według WIOŚ/
Stanowisko
Stężenie substancji [μg/m3]
Murzynowo Kościelne
dwutlenek siarki
6,29
tlenki azotu
19,55
Dla pozostałych substancji wykorzystano pomiary substancji w innych strefach otrzymując
średnio w województwie:
1. dla ozonu – na terenie województwa w okresie wegetacyjnym (V-VII) otrzymano
stężenia około 13000 μg/m3.h, przy dopuszczalnym 24000 μg/m3.h.
Tabela 9.
Wynikowe klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń oraz klasa ogólna dla strefy, uzyskane w ocenie
rocznej dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony roślin
Nazwa
strefy/powiatu
średzki
Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń dla
obszaru całej strefy
SO2
A
NOx
A
O3
A
Klasa ogólna
strefy
A
W klasyfikacji stref pod kątem ochrony zdrowia i roślin, powiat średzki dla wymaganych
rozporządzeniem substancji zaliczono do klasy A. Zaliczenie strefy do klasy A związane jest z
informacją, że jakość powietrza atmosferycznego na jej obszarze jest zadowalająca,
otrzymywane stężenia nie przekraczają podanych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia
06 czerwca 2002 roku /Dz. U. Nr 87, poz.796/ dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu.
7
WIOŚ Poznań
Informacja o stanie środowiska w powiecie średzkim
Natomiast wszystkie działania, inwestycje prowadzone i podejmowane na obszarze strefy nie
powinny wpływać na pogorszenie stopnia jakości powietrza atmosferycznego.
2. Zagrożenie środowiska hałasem
Ze względu na powszechność występowania, znaczny zasięg oddziaływania oraz liczbę
narażonej ludności podstawowym źródłem uciążliwości akustycznych dla środowiska są trasy
komunikacyjne. Przez obszar powiatu średzkiego przebiegają: drogi krajowe nr 11 i 15 oraz
drogi wojewódzkie nr 432 i 436.
W roku 2005 WIOŚ wykonał w ramach badań monitoringowych pomiary poziomu hałasu
w rejonie Szkoły Podstawowej przy ul. Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej. Punkty
pomiarowe zlokalizowano w bezpośrednim sąsiedztwie ul. Dąbrowskiego, w odległości 1 m od
krawężnika, na wysokości 1,5 m nad powierzchnią terenu, oraz w odległości odpowiadającej
położeniu elewacji budynku szkoły, na wysokości 4 m.
Zmierzone i obliczone wartości równoważnego poziomu hałasu wynosiły:
- w bezpośrednim sąsiedztwie ulicy, na wys. 1,5 m – 65,0 dB,
przed elewacją budynku szkoły– 60,3 dB.
-
przy zarejestrowanym natężeniu ruchu pojazdów 360 pojazdów na godzinę, z czego 6%
stanowiły pojazdy ciężkie.
Zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004 roku /Dz. U.
Nr 178, poz. 1841/ dopuszczalna wartość równoważnego poziomu hałasu pochodzącego od dróg
dla terenów zabudowy związanej ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży
wynosi LAeq = 55 dB dla szesnastu godzin pory dziennej (600 – 2200).
Wykonane pomiary wskazują na
przekroczenie dopuszczalnej wartości poziomu
równoważnego hałasu w środowisku w rejonie szkoły. Powodem degradacji klimatu
akustycznego w omawianym rejonie jest ruch pojazdów.
W roku 2005 nastąpiła realizacja ustawowego obowiązku wykonania przez zarządzających
drogami okresowych pomiarów poziomu hałasu w rejonie dróg. W ramach monitoringu
realizowanego przez GDDKiA pomiary poziomu hałasu przeprowadzono na terenie powiatu
średzkiego w rejonie drogi krajowej nr 11 w miejscowościach Miąskowo i Klęka. Wyniki
pomiarów i rejestracji natężenia ruchu pojazdów przedstawia poniższa tabela.
Tabela 10.
Wyniki pomiarów i rejestracji natężenia ruchu pojazdów w otoczeniu drogi krajowej nr 11 na terenie
powiatu średzkiego.
L.p. Miejscowość
Odległość
od jezdni
LAeq
(dB)
Pora dzienna
Natężenie Udział
ruchu
pojazdów
pojazdów ciężkich
747
21%
LAeq
(dB)
Pora nocna
Natężenie Udział
ruchu
pojazdów
pojazdów ciężkich
253
44%
1
Miąskowo
10 m
72,1
2
Miąskowo
20 m
69,4
747
21%
68,0
253
44%
3
Klęka
10 m
70,1
731
22%
68,6
299
39%
4
Klęka
20 m
67,4
731
22%
65,6
299
39%
70,4
W przypadku miejscowości Miąskowo teren objęty pomiarami hałasu jest obszarem nie
podlegającym ochronie akustycznej (brak zabudowy), natomiast w miejscowości Klęka
8
WIOŚ Poznań
Informacja o stanie środowiska w powiecie średzkim
otoczenie trasy stanowi zabudowa mieszkaniowa jedno- i wielorodzinna, której pierwsza linia
zlokalizowana jest w odległości od około 10 do 30 m od drogi. Dopuszczalne wartości poziomu
równoważnego hałasu dla tego typu zabudowy wynoszą odpowiednio 60 dB w porze dziennej i
50 dB w porze nocnej, stąd też wyniki pomiarów świadczą o przekroczeniach wartości
dopuszczalnych przed pierwszą linią zabudowy odpowiednio o kilka do 10 dB w dzień i
kilkanaście decybeli w nocy.
W ramach monitoringu realizowanego przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich
pomiary poziomu hałasu przeprowadzono na terenie powiatu średzkiego w rejonie drogi
wojewódzkiej nr 432 w Środzie Wielkopolskiej. Wyniki pomiarów i rejestracji natężenia ruchu
pojazdów przedstawia tabela 11.
Tabela 11.
Wyniki pomiarów i rejestracji natężenia ruchu pojazdów w otoczeniu drogi wojewódzkiej nr 432 w Środzie
Wielkopolskiej.
Pora dzienna
L.p. Miejscowość
1
Środa Wlkp.
Odległość
od jezdni
8m
LAeq
(dB)
69,0
Pora nocna
Natężenie Udział
ruchu
pojazdów
pojazdów ciężkich
386
17 %
LAeq
(dB)
52,6
Natężenie Udział
ruchu
pojazdów
pojazdów ciężkich
62
35%
Otoczenie drogi wojewódzkiej w rejonie objętym pomiarami na terenie Środy stanowi
obustronna zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, której pierwsza linia zlokalizowana jest w
odległości od około 7 do 10 m od drogi. Dopuszczalne wartości poziomu równoważnego hałasu
dla tego typu zabudowy wynoszą odpowiednio 60 dB w porze dziennej i 50 dB w porze nocnej,
stąd też wyniki pomiarów świadczą o przekroczeniu wartości dopuszczalnych przed pierwszą
linią zabudowy odpowiednio o ok. 9 dB w dzień i 13 dB w nocy.
Na terenie powiatu średzkiego nie stwierdzono występowania warunków zagrożenia
hałasem, tj. przekroczeń wartości progowych poziomu hałasu określonych rozporządzeniem
Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2002 roku (Dz. U. Nr 8 , poz. 81), wskazujących na
szczególnie drastyczne przypadki przekraczania kryteriów poprawności klimatu akustycznego.
9
WIOŚ Poznań
Informacja o stanie środowiska w powiecie średzkim
3. Stan czystości i ochrona wód
3.1. Wody powierzchniowe
3.1.1. Jakość rzek
Badania i ocena jakości wód powierzchniowych płynących w 2005 roku prowadzone były
w oparciu o kryteria określone w nieaktualnym rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia
11 lutego 2004 roku w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych
i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników
i prezentacji stanu tych wód /Dz. U. Nr 32, poz. 284/. Powyższe rozporządzenie obowiązywało
do 1 stycznia 2005 roku.
Zgodnie z rozporządzeniem jakość wód zaliczana jest do jednej z pięciu klas czystości.
Wody I klasy są to wody o bardzo dobrej jakości, II klasy to wody dobrej jakości, III klasy –
wody zadawalającej jakości, natomiast wody IV klasy to wody niezadowalającej jakości i wody
V klasy o złej jakości.
Ogólną ocenę jakości wód rzek dokonuje się w każdym punkcie pomiarowym. Dla każdego
wskaźnika jakości wody badanego z częstotliwością jeden raz w miesiącu wyznacza się wartość
odpowiadającą percentylowi 90, przy mniejszej częstotliwości badań przyjmuje się najmniej
korzystną wartość. Dla określenia ogólnej klasy czystości w danym punkcie pomiarowym
dokonuje się porównania wartości wskaźnika (z wyłączeniem wskaźników jakości wód
występujących w warunkach naturalnych w podwyższonych stężeniach) z wartościami
granicznymi wyznaczonymi dla pięciu klas, przyjmując klasę od najniższej obejmującą, łącznie
z wyższymi klasami, 90% ilości wskaźników.
W ramach monitoringu diagnostycznego prowadzono badania 51 wskaźników
fizykochemicznych i biologicznych (w tym mikrobiologicznych) z częstotliwością określoną w
rozporządzeniu:
 wskaźniki fizyczne – temperatura, zapach, barwa, zawiesiny ogólne i odczyn pH;
 wskaźniki tlenowe – tlen rozpuszczony, BZT5 , ChZT-Mn, ChZT-Cr, ogólny węgiel organiczny;
 wskaźniki biogenne – amoniak, azot Kjeldahla, azotany, azotyny, azot ogólny, fosforany i fosfor
ogólny;
 wskaźniki zasolenia – przewodność w 20oC, substancje rozpuszczone, zasadowość ogólna,
siarczany, chlorki, wapń, magnez, fluorki;
 metale w tym ciężkie – arsen, bar, bor, chrom ogólny, chrom (VI), cynk, glin, kadm, mangan,
miedź, nikiel, ołów, rtęć, selen i żelazo;
 wskaźniki zanieczyszczeń przemysłowych – cyjanki wolne, fenole, pestycydy (suma lindanu
i dieldryny), substancje powierzchniowo czynne anionowe, oraz WWA (wielopierścieniowe
węglowodory aromatyczne);
 wskaźniki biologiczne – saprobowość fitoplanktonu, saprobowość peryfitonu, chlorofil „a”;
 wskaźniki mikrobiologiczne – liczba bakterii grupy coli typu kałowego oraz bakterii grupy coli.
Maskawa to prawobrzeżny dopływ Warty, uchodzący do niej w 307,2 km. Całkowita długość
rzeki wynosi 56,4 km, a powierzchnia zlewni 620,8 km2. Obszar źródłowy stanowią łąki koło wsi
Nekielka. Wpływa do Warty w pobliżu Józefowa, 11 km na wschód od miasta Śrem. Głównymi
dopływami Maskawy są – prawobrzeżna: Struga Średzka (długość 15,7 km, powierzchnia
zlewni 58,2 km2, wpływa do Maskawy w km 26,0), lewobrzeżne: Wielki Rów (o długości 27,2
km i powierzchni zlewni 99,8 km2, uchodzi do Maskawy w km 22,2) oraz Miłosławka
(o długości 36,3 km i powierzchni zlewni 182,9 km2, ujście do Maskawy w km 12,8).
Zlewnia ma charakter rolniczy, a wody Maskawy i jej dopływów wykorzystywane są dzięki
systemowi piętrzeń do nawodnień oraz do napełniania stawów rybnych. Znaczącym źródłem
zanieczyszczenia wód jest przemysł rolno-spożywczy. Wpływ na jakość wód mają również
ścieki odprowadzane do rzeki z oczyszczalni pracujących dla większych miejscowości: Nekla,
10
WIOŚ Poznań
Informacja o stanie środowiska w powiecie średzkim
Środa Wlkp., Miłosław, Łękno oraz z dziesięciu mniejszych oczyszczalni o przepustowości do
65,0 m3/d.
Monitoring diagnostyczny prowadzony jest obecnie na terenie powiatu średzkiego
w siedmiu punktach kontrolno-pomiarowych. Na rzekach:
 Maskawa – w Gieczu, w km 39,6,
 Maskawa – poniżej Środy Wlkp., w km 26,6,
 Maskawa – w Kępie Wielkiej, w km 7,8,
 Struga Średzka – ujście do Maskawy w km 0,5,
 Wielki Rów – w Szlachcinie w km 3,9,
 Miłosławka – w Miąskowie, w km 13,5,
 Warta – Nowa Wieś Podgórna w km 342,5
Maskawa - jakość wód górnego odcinka rzeki, do miasta Środa Wielkopolska była zła,
odpowiadająca V klasie. W odcinku ujściowym do Warty stan czystości wód uległ poprawie do
klasy IV.
W Gieczu na zakwalifikowanie rzeki do V klasy wpływ miały wysokie stężenia związków
fosforu i azotu (amoniak i azot Kjeldahla), niedotlenienie wód, wysoka zawartość materii
organicznej. Parametry określające stan biologiczny i mikrobiologiczny wód oznaczano
w klasach od II do IV. Wskaźniki zanieczyszczeń przemysłowych i metali utrzymywały się
w zakresie I/II klasy, w przypadku fenoli w IV klasie, a manganu – III klasie.
Jakość wód badana poniżej Środy uległa znacznemu pogorszeniu, o zakwalifikowaniu wód
do V klasy zdecydowało 14 wskaźników (27,5 %). Wartości ponadnormatywne oznaczono dla
wszystkich wskaźników tlenowych, biogennych oraz mikrobiologicznych. Wśród wskaźników
biologicznych chlorofil również przyjmował stężenia w zakresie norm V klasy, pozostałe;
saprobowość fitoplanktonu i peryfitonu utrzymywały się na poziomie IV klasy. Również
w normach IV klasy występowały stężenia: substancji rozpuszczonych, wapnia, rtęci i fenoli.
W dolnym biegu rzeki w miejscowości Kępa Wielka, jakość nieznacznie poprawiła się,
osiągając poziom IV klasy. Wartości stężeń zaliczanych do V klasy występowały jedynie dla
związków fosforu, tlenu rozpuszczonego oraz fenoli. Pozostałe wskaźniki określające zawartość
materii organicznej oraz związki azotu oznaczono w III/IV klasie. Wskaźniki biologiczne
wskazywały na III klasę czystości.
Tabela 12.
Punkt pomiarowy
Giecz
Poniżej Środy Wlkp.
Kępa Wielka
Ocena stanu czystości Maskawy w 2005 roku
Ilość wskaźników w klasach [%]
Kilometr
biegu rzeki
I
II
III
IV
39,6
37,3
13,7
19,6
13,7
26,6
39,2
9,8
7,8
15,7
1,5
41,2
7,8
23,5
19,6
V
15,7
27,5
7,8
Klasyfikacja
ogólna
V
V
IV
Struga Średzka - w odcinku ujściowym charakteryzowały ją wody złej jakości, zaliczone do V
klasy. Wskaźniki określające zawartość materii organicznej w wodzie oraz mikrobiologiczne
oznaczono w normach V klasy. Również wysokie stężenia stwierdzono dla substancji biogennych,
saprobowości fitoplanktonu i peryfitonu oraz chlorofilu na poziomie IV/V klasy. Wskaźniki
zanieczyszczeń przemysłowych dla fenoli osiągnęły poziom III klasy, dla WWA
(wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych) poziom IV klasy. Wśród metali rtęć
oznaczono w V klasie, mangan i bar w III klasie.
Wielki Rów - prowadził w odcinku ujściowym wody IV klasy. Wpływ na stan czystości
miały zły stan sanitarny, wysokie stężenia azotanów i fosforanów oraz barwa. Na poziomie norm
IV klasy oznaczono osiem parametrów: ChZT-Cr, azot Kjeldahla, azot i fosfor ogólny,
substancje rozpuszczone, rtęć oraz saprobowość fitoplanktonu i peryfitonu. Wskaźniki
zanieczyszczeń przemysłowych utrzymywały się w normach II/III klasy, a metale - I/II klasy.
11
WIOŚ Poznań
Informacja o stanie środowiska w powiecie średzkim
Miłosławka –badana na stanowisku w Miąskowie prowadziła wody złej jakości, zaliczone do
V klasy czystości. Wskaźniki tlenowe, biogenne i mikrobiologiczne utrzymywały się
w przedziale norm IV/V klasy. Zasolenie było zróżnicowane w zakresie od I klasy do IV.
Wśród wskaźników biologicznych; chlorofil oznaczono w II klasie, a saprobowość
fitoplanktonu i peryfitonu w IV klasie. Stężenie metali z wyjątkiem manganu (III klasa) i rtęci
(V klasa) utrzymywały się w normach I klasy czystości. Wskaźniki zanieczyszczeń
przemysłowych występowały w przedziale norm od I do III klasy.
Przez obszar powiatu średzkiego przepływa na odcinku 38 km rzeka Warta (340,0 km –
302,0 km), w tym 16 km stanowi granicę z powiatem śremskim. Jakości wód rzeki na terenie
powiatu mogą zobrazować badania prowadzone w Nowej Wsi Podgórnej w km 342,5.
Jakość wód rzeki w badanym punkcie była zadawalająca, odpowiadała III klasie czystości.
Poziom natlenienia wód był bardzo dobry utrzymywał się w normach I klasy. Ilość materii
organicznej określonej wskaźnikiem BZT5 odpowiadała normom III klasy, natomiast wskaźnik
ChZT-Cr przyjmował znacznie większe wartości mieszczące się w normach IV klasy.
Oznaczane w wodzie związki azotu i fosforu utrzymywały się na poziomie II/III klasy. Również
wszystkie wskaźniki zasolenia oraz ilości zawiesiny ogólnej kwalifikowały się do I/II klasy
czystości.
Wśród metali w tym ciężkich jedynie arsen i cynk zaliczono do III klasy, stężenia
pozostałych oznaczanych metali było niskie w zakresie norm I klasy, sporadycznie II klasy
czystości. Zawartość cyjanków, WWA (wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych)
oraz pestycydów była minimalna (I klasa), fenoli odpowiadała poziomowi II klasy.
Dla saprobowości fitoplanktonu i peryfitonu wyznaczono III klasę czystości. Zawartość
chlorofilu „a” w wodach rzeki Warty utrzymywała się w zakresie norm IV-V klasy. Stan
sanitarny wód zaliczono do klasy IV.
Monitoring rybny
Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej wytypowały do badań rzeki, w których wody winny
spełniać wymagania odpowiednie dla życia w warunkach naturalnych ryb łososiowatych
i karpiowatych. W powiecie średzkim wytypowano rzeki: Wartę i Maskawę jako przeznaczone do
bytowania ryb karpiowatych.
W wyniku oceny stwierdzono, że wody w żadnym punkcie kontrolno-pomiarowym nie
odpowiadają wymaganiom, jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem
życia ryb w warunkach naturalnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia
4 października 2002 roku /Dz. U. Nr 176, poz. 1455/.
Badania stanu czystości rzek w 2005 roku w punktach pomiarowo-kontrolnych na terenie
powiatu średzkiego wykazały złą jakość wód. Z wyjątkiem punktu pomiarowego na Warcie
rzeki prowadzą wody IV lub V klasy. W porównaniu z ubiegłym rokiem jednak stan wód
nieznacznie się poprawił – na rzece Maskawa w miejscowości Kępa Wielka odnotowano IV
klasę czystości (w roku 2004 – V klasa), taka sama sytuacja miała miejsce na rzece Wielki Rów.
Wskaźnikami, które decydowały o złej jakości wód były przede wszystkim wskaźniki tlenowe,
biogenne oraz mikrobiologiczne.
W rzekach badanych na terenie powiatu średzkiego nie stwierdzono przydatności do
bytowania ryb karpiowatych. Głównymi wskaźnikami degradującymi przydatność wód do
bytowania ryb były azotyny i fosfor ogólny, dodatkowo na rzece Maskawa we wszystkich
punktach kontrolno-pomiarowych tlen rozpuszczony, BZT-5, azot amonowy i niejonowy
amoniak.
12
WIOŚ Poznań
Informacja o stanie środowiska w powiecie średzkim
3.1.2 Jakość jezior
W roku 2005 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, na obszarze
powiatu średzkiego nie prowadził badań wód jeziornych. W ramach monitoringu regionalnego
badania jezior prowadzi się zgodnie z zasadami Systemu Oceny Jakości Jezior, który zakłada
częstotliwość raz na pięć lat. W ostatnich latach 2000-2004 w powiecie badano jezioro
Raczyńskie w roku 2001.
3.2. Wody podziemne
Wody podziemne z powodu ich gospodarczego znaczenia oraz powszechnego zagrożenia
jakości, zostały objęte programem badań jakości w stałych punktach badawczych w ramach
Państwowego Monitoringu Środowiska.
Ze względu na brak aktualnego rozporządzenia dotyczącego sposobu interpretacji wyników
i prezentacji stanu wód podziemnych, ocena jakości wód w 2005 r. została wykonana w oparciu
o nieaktualne Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie
klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu
prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników i prezentacji stanu tych wód /Dz.
U. Nr 32, poz. 284/. Rozporządzenie to straciło moc z dniem 01.01.2005 r.
Według tego rozporządzenia klasyfikacja stanu wód podziemnych obejmuje pięć klas
jakości tych wód:
a) klasa I – wody o bardzo dobrej jakości,
b) klasa II – wody dobrej jakości,
c) klasa III – wody zadowalającej jakości,
d) klasa IV – wody niezadowalającej jakości,
e) klasa V – wody złej jakości
Klasy jakości wód określone zostały poprzez porównanie wartości stężeń poszczególnych
wskaźników z wartościami granicznymi zamieszczonymi w załączniku nr 3 ww. rozporządzenia.
Przy ustalaniu klasy jakości wód podziemnych możliwe było przekroczenie wartości
granicznych trzech wskaźników. Przekroczenie to mieściło się w granicach przyjętych dla
bezpośrednio niższej klasy jakości. Natomiast niedopuszczalne było przekroczenie wartości
granicznych następujących wskaźników jakości wody: arsenu, amoniaku, azotanów, azotynów,
fluorków, chromu, kadmu, miedzi, niklu, ołowiu, rtęci, cyjanków, fenoli, pestycydów,
wielopierścieniowych węglowodorów, olejów mineralnych oraz substancji powierzchniowo
czynnych anionowo.
Przeprowadzona w 2005 r. ocena dotyczyła różnych poziomów użytkowych wód
podziemnych. Od roku 2006 ma zostać wdrożony monitoring stanu chemicznego wód
podziemnych zgodny wymaganiami Ramowej Dyrektywy Wodnej, podstawowym obszarem
oceny będą jednolite części wód podziemnych (JCWPd), a ocena stanu chemicznego będzie
dokonana zgodnie z projektem rozporządzenia Ministra Środowiska stanowiącym wykonanie
delegacji zawartej w art.38a ust.1 ustawy Prawo wodne.
Zgodnie z definicją zawartą w Prawie wodnym (Dz. U. 2001 r. Nr 115, poz. 1229
z późniejszymi zmianami, art. 9.1.4b) przez „jednolite części wód podziemnych” (ang. GWB Groundwater Bodies) rozumie się określoną objętość wód podziemnych w obrębie warstwy
wodonośnej lub zespołu warstw wodonośnych, zatem JCWPd obejmują wody podziemne, które
występują w warstwach wodonośnych o porowatości i przepuszczalności, umożliwiającej pobór
13
WIOŚ Poznań
Informacja o stanie środowiska w powiecie średzkim
znaczący w zaopatrzeniu ludności w wodę lub przepływ o natężeniu znaczącym dla
kształtowania pożądanego stanu wód powierzchniowych i ekosystemów lądowych. Znaczący
pobór wód podziemnych w celu zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia, jest to pobór
wynoszący średnio więcej niż 10 m3/d, albo pobór zaopatrujący co najmniej 50 osób.
W Polsce zostało wyznaczonych przez Państwowy Instytut Geologiczny (wraz ze swoimi
Oddziałami) w konsultacji z RZGW, GIOŚ i BGW - 161 jednolitych części wód podziemnych,
przy czym 26 JCWPd oceniono jako zagrożone pod względem ilościowym i chemicznym.
W obszarze Dorzecza Odry wyznaczono 65 jednolitych części wód podziemnych, z tego na
terenie województwa wielkopolskiego występuje 18 części, trzy z nich oceniono jako zagrożone,
są to JCWPd nr 62, 73, 74 .
W roku 2005 na terenie powiatu średzkiego monitoring zwykłych wód podziemnych
realizowany był w sieci obserwacyjnej regionalnej i lokalnej.
Na terenie powiatu średzkiego występuje Główny Zbiornik Wód Podziemnych nr 150 - jest
to „pradolina warszawsko-berlińska” (GZWP nr 150), zbiornik czwartorzędowy mający
znaczenie ponadregionalne, gdyż równoleżnikowo przecinając obszar Wielkopolski przebiega
dalej na wschód i na zachód. Zbiornik ten narażony jest na zanieczyszczenia antropogeniczne ze
względu na swój „odkryty” charakter (intensywna wymiana pomiędzy wodami infiltracyjnymi a
podziemnymi).
Główny Zbiornik Wód Podziemnych (GZWP) na terenie powiatu średzkiego
PoSzacunkowe
Średnia
wierzch
zasoby
Wiek
Typ
głębokość
Nazwa zbiornika
-nia
dyspozycyjne
utworów
zbiornika
km2
m
tys.m3/d
GZWP
150
Pradolina Warszawa-Berlin
1904
Qp
porowy
25-30
456
Objaśnienia:
Qp –zbiornik czwartorzędowy pradolinny
W ramach monitoringu regionalnego w roku 2005 badania wód podziemnych prowadzono
na terenie powiatu w jednym punkcie w miejscowości Solec, gmina Krzykosy – nr otworu 72.
Punkt ten zlokalizowany jest w JCWPd nr 73. Badania wykazały, iż podobnie jak w roku 2004
jakość wody odpowiadała klasie IV –czyli są to wody o niezadowalającej jakości.
LZWP
Zagospodarowanie
Tr
Miąższość izolacji
Poziom
Solec
Głębokość otworu
Lokalizacja
72
Zbiornik
Nr otworu.
Ocena jakości wód podziemnych w punkcie badawczym sieci regionalnej na terenie powiatu średzkiego
w roku 2005
Klasa wód
103,5
57,0
ZW
IV
Wskaźniki w zakresie stężeń
odpowiadających wodzie o
niezadowalającej i złej jakości
Klasa IV
Klasa V
NH4, K, Hg, PO4
Objaśnienia:
Zbiornik:
LZWP – Lokalny Zbiornik Wód Podziemnych;
Stratygrafia:
Tr  trzeciorzęd;
Głębokość otworu: w metrach poniżej poziomu terenu;
Zagospodarowanie terenu w odległości do 100 m od otworu: ZW – zabudowa wiejska;
Klasa wód:
IV – wody niezadowalającej jakości, V – wody złej jakości;
Wskaźniki:
K - potas, PO4 - fosforany, NH4  amoniak, Hg - rtęć.
14
WIOŚ Poznań
Informacja o stanie środowiska w powiecie średzkim
Monitoring wód podziemnych w sieci lokalnej w roku 2005 prowadzony był dla
składowiska odpadów komunalnych miasta Środa Wielkopolska w miejscowości Nadziejewo,
dla składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Pięczkowo w gminie Krzykosy, dla
składowiska odpadów komunalnych w m. Orzeszkowo, gmina Dominowo oraz dla składowiska
odpadów komunalnych w miejscowości Elżbietów, gmina Nowe Miasto n.Wartą.
Składowisko odpadów komunalnych w miejscowości Nadziejewo
Na składowisku prowadzono badania wody podziemnej 4 razy w roku z czterech
piezometrów. Wg nieobowiązującej już klasyfikacji MŚ z 2004 r. wody z otworów P-1 i P-2
można zaliczyć do klasy IV, a z otworów P-3 i P-4 do klasy II, (ocena obejmowana wartość
maksymalną 10 wskaźników: pH, przewodność elektrolityczna, OWO, Cu, Zn, Pb, Cd, Cr+6, Hg,
WWA, są to parametry wymagane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia
9.12.2002 r. w sprawie zakresu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk
odpadów. Dz.U. nr 220 poz.1858).
Wody odciekowe pobrano do badań 4 razy w roku ze zbiornika retencyjno-ewaporacyjnego,
z którego latem są rozdeszczowywane na składowisku, a w chłodniejszej porze przewożone do
oczyszczalni ścieków. Wody te charakteryzują się dużą ilością związków biogennych (azot
amonowy, azot ogólny, fosfor ogólny) oraz substancji organicznych (OWO, BZT 5). Dla tych
wskaźników wystąpiły przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla ścieków odprowadzanych do
wód i do ziemi.
Badania metanu w gazie składowiskowym wykazały w kilku studniach przekroczenia 5 %
(jest to próg alarmowy wybuchowości). Największe stężenie wystąpiło w studni nr 2 w kwietniu
13 %, w studni nr 3 w maju 10,3 % i studni nr 10 w październiku 10,7 %. W związku z tym
wzrosły wymagania zmniejszające ryzyko powstania pożaru na składowisku. Jednak budowa
instalacji do spalania biogazu będzie uzasadniona, gdy stężenie metanu będzie zbliżało się do
25-30 %.
Składowisko odpadów komunalnych w miejscowości Pięczkowo
Na składowisku prowadzono badania wody podziemnej 4 razy w roku z dwóch piezometrów
(P-1, P-2) usytuowanych na odpływie ze składowiska i jeden raz z nowego od listopada 2005 r.
piezometru P-3, znajdującego się na dopływie do składowiska. Wg nieobowiązującej już
klasyfikacji MŚ z 2004 r. wody z otworów P-1 i P-3 można zaliczyć do klasy IV, a z otworu P-2
do klasy V (ocena obejmowała wartość maksymalną 10 wskaźników: pH, przewodność
elektrolityczna, OWO, Cu, Zn, Pb, Cd, Cr+6, Hg, WWA, są to parametry wymagane zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9.12.2002 r. w sprawie zakresu, sposobu oraz
warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów. Dz.U. nr 220 poz.1858).
Zaznaczyć należy, iż w Raporcie końcowym z badań wykonanych na składowisku w
Pięczkowie przekazanym do WIOŚ w Poznaniu przez Urząd Gminy w Krzykosach, woda
podziemna została zaliczona do klasy II. Różnica w ocenie wynika nie tylko z zakresu ilości
ocenianych wskaźników, lecz przede wszystkim dotyczy oceny dwóch wskaźników: ołowiu i
kadmu, które powinny być zaliczone do klasy IV, a w otrzymanym Raporcie zaliczono je do
klasy II.
Wody odciekowe pobrano do badań 4 razy w roku ze zbiornika retencyjnego. Wody te
charakteryzują się dużą ilością związków biogennych (azot amonowy, azot ogólny) oraz
substancji organicznych (OWO, BZT5). Dla tych wskaźników wystąpiły przekroczenia poziomu
dopuszczalnego dla ścieków odprowadzanych do wód i do ziemi. Odcieki nie stanowią żadnego
zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego, gdyż są gromadzone w szczelnym zbiorniku, a
ich utylizacja odbywa się w oczyszczalni mechaniczno-biologicznej w Sulęcinku gmina
Krzykosy.
15
WIOŚ Poznań
Informacja o stanie środowiska w powiecie średzkim
Składowisko nie posiada studni odgazowującej. Stąd jedynie we wrześniu przeprowadzono
badanie emisji metanu. Stężenie metanu w powietrzu wynosiło 0,1 % obj. Jest to niski poziom,
spowodowany m.in. tym, że na składowisko trafia bardzo niewielka ilość odpadów
biodegradowalnych.
Składowisko odpadów komunalnych w miejscowości Orzeszkowo
Na składowisku przeprowadzono badania wody podziemnej jeden raz w roku z trzech
piezometrów (P-1, P-2, P-3). Wg nieobowiązującej już klasyfikacji MŚ z 2004 r. wody z otworu
P-1 zaliczono do II klasy, a wody z otworów P-2, P-3 do klasy I (ocena obejmowana 10
wskaźników: pH, przewodność elektrolityczna, OWO, Cu, Zn, Pb, Cd, Cr+6, Hg, WWA, są to
parametry wymagane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9.12.2002 r. w
sprawie zakresu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów. Dz.U.
nr 220 poz.1858).
Badań odcieków i gazu składowiskowego nie prowadzono.
Składowisko odpadów komunalnych w miejscowości Elżbietów
Na składowisku przeprowadzono badania wody podziemnej jeden raz w roku z trzech
piezometrów (P-1, P-2, P-3). Wg nieobowiązującej już klasyfikacji MŚ z 2004 r. wody z tych
piezometrów zaliczono do III klasy, (ocena obejmowana 10 wskaźników: pH, przewodność
elektrolityczna, OWO, Cu, Zn, Pb, Cd, Cr+6, Hg, WWA, są to parametry wymagane zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9.12.2002 r. w sprawie zakresu, sposobu oraz
warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów. Dz.U. nr 220 poz.1858).
Wody odciekowe pobrano do badań jeden raz w roku z uszczelnionego zbiornika
betonowego. Wody te charakteryzują się dużą ilością związków biogennych (azot amonowy,
azot ogólny), oraz substancji organicznych (OWO, BZT5). Dla tych wskaźników wystąpiły
przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla ścieków odprowadzanych do wód i do ziemi.
Odcieki nie stanowią żadnego zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego, gdyż są
gromadzone w szczelnym zbiorniku, a ich utylizacja odbywa się w gminnej oczyszczalni w
Chociczy gmina Nowe Miasto n. Wartą.
Składowisko nie posiada studni odgazowującej, pomiarów emisji metanu nie
przeprowadzono.
16
WIOŚ Poznań
Informacja o stanie środowiska w powiecie średzkim
4. Ochrona powierzchni ziemi
4.1. Gospodarka odpadami
W ramach realizacji Państwowego Monitoringu Środowiska, Wojewódzkie Inspektoraty
Ochrony Środowiska prowadzą monitoring gospodarki odpadami, pozwalający gromadzić
informacje o:
 ilości wytwarzanych odpadów z uwzględnieniem ich wykorzystania, usuwania lub
unieszkodliwienia, w tym unieszkodliwienia przez składowanie;
 składowiskach z uwzględnieniem stopnia i sposobu ich zabezpieczenia;
 obrocie odpadami niebezpiecznymi.
Tabela 13.
Bilans odpadów w powiecie średzkim w roku 2004 i 2005 /według WIOŚ/
Odpady /Mg/
Powiat
średzki
wytworzone
magazynowane
Poddane
odzyskowi
Unieszkodliwione
poza
składowaniem
Unieszkodliwione
przez składowanie
Rok 2004
Rok 2005
169338,9
176650,6
230,3
253,8
168982,8
176200,0
141,3
233,5
231,2
181,7
Tabela 14.
Bilans odpadów niebezpiecznych w powiecie średzkim w roku 2004 i 2005 /według WIOŚ/
Odpady /Mg/
Powiat
średzki
wytworzone
magazynowane
Poddane
odzyskowi
Unieszkodliwione
poza składowaniem
Unieszkodliwione przez
składowanie
Rok 2004
Rok 2005
85,2
3079,3
215,7
115,0
24,5
3008,8
101,2
169,3
0,0
0,0
Z przeprowadzonych badań monitoringowych wynika, że na terenie powiatu średzkiego
najwięcej odpadów powstało z grupy 02 czyli odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw
hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności w ilości
160870,0Mg. W 82% były to odpady z przemysłu cukrowniczego wytworzone przez
Pfeifer&Langen Polska S.A. - Zakład w Środzie Wlkp. 100% tych odpadów zostało poddanych
procesowi odzysku czyli wykorzystania przez rolników. Znaczące ilości odpadów wytwarza
także Średzka Spółdzielnia Mleczarska w ilości 15362,0Mg. Jest to odpadowa serwatka, która
również w większości jest poddawana procesowi odzysku.
Natomiast najwięcej odpadów niebezpiecznych w 2005 wytworzonych zostało również przez
Pfeifer&Langen Polska S.A. - Zakład w Środzie Wlkp. Był to asfalt zawierający smołę w ilości
3000,0Mg powstały w wyniku prac remontowych na terenie Zakładu w Środzie Wlkp. Ten
odpad również w całości poddany został odzyskowi.
W obrębie powiatu średzkiego w roku 2005 zarejestrowano cztery czynne składowiska
odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.
Dla składowisk w miejscowości Pięczkowo i Radliniec Elżbietowo zakończenie eksploatacji
przewiduje się przed rokiem 2009 a dla pozostałych dopiero po 2012 roku.
17
WIOŚ Poznań
Informacja o stanie środowiska w powiecie średzkim
Składowiska w miejscowościach: Orzeszkowo, Pięczkowo i Radliniec Elżbietowo nie
posiadają pozwolenia na użytkowanie i zezwolenia na odzysk lub unieszkodliwianie.
Składowisko w Nadziejewie w 2005 roku złożyło wniosek do Urzędu Wojewódzkiego o
pozwolenie zintegrowane. Pozwolenie nie zostało jeszcze wydane tj. do 25 sierpnia 2006 roku.
Ilość nagromadzonych odpadów oraz powierzchnie składowiska przedstawia tabela 15.
Tabela 15.
Miejscowość
Powierzchnia
składowiska /ha/
Typ składowiska
Data
uruchomienia
1
Dominowo
Orzeszkowo
715,2
2,5
IN
1993
2
Krzykosy
Pięczkowo
150,0
2,0
IN
1993
Nowe Miasto
n/Wartą
Środa Wlkp.
Radliniec
Elżbietowo
Nadziejewo
1152,7
7,0
IN
1992
18281,6
11,0
IN
1993
3
4
folia PEHD
geomembran
a PEHD
geomembran
a PCV
folia PEHD
Monitoring
składowiska
Gmina
Zabezpieczenie
podłoża
Lp.
Ilość odpadów
składowana w
2004 roku /Mg/
Wykaz składowisk na terenie powiatu średzkiego w roku 2005.
4
1,3,4
3,4
1,3,4
Objaśnienia:
Typ składowiska: IN odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
Monitoring składowiska: 1 gazu wysypiskowego, 3 wód odciekowych, 4 wód podziemnych.
4.2. Gleby
Monitorowanie skażeń gleb Wielkopolski prowadzi Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza
w Poznaniu. Rok 2004 był piątym rokiem pomiarowym w badaniach gleb, a zarazem ostatnim
w cyklu obejmującym lata 2000 – 2004. Ponieważ w roku 2004 próbki gleby pobrane na terenie
powiatu średzkiego nie wykazywały podwyższonej zawartości metali ciężkich i siarki
siarczanowej, w roku 2005 na terenie tego powiatu nie prowadzono badań gleb.
18
WIOŚ Poznań
Informacja o stanie środowiska w powiecie średzkim
5. Ochrona przyrody
Na terenie powiatu średzkiego wyróżniono następujące obszary objęte ochroną:
• Żerkawsko - Czeszewski Park Krajobrazowy - obejmujący 1.080 ha terenu gminy Nowe
Miasto w okolicach Dębna,
• "Dębno nad Wartą" - rezerwat faunistyczny - obejmujący 21,62 ha, utworzony dla zachowania
i ochrony środowiska, rzadkich gatunków zwierząt bezkręgowych. Rezerwat wchodzi w skład
Żerkawsko - Czeszewskiego Parku Krajobrazowego,
• Użytki ekologiczne na terenie gminy Zaniemyśl o łącznej powierzchni 18,3 ha, w tym
największy pod nazwą "Chmielniki", utworzony dla ochrony zadrzewień i zakrzewień
śródpolnych, naturalnych łąk bagiennych oraz torfowisk, które stanowią naturalna ochronę
ptactwa i dziko żyjącej zwierzyny,
• Obszar chronionego krajobrazu "Bagna Średzkie" w m. Środa Wlkp. o pow. 120 ha, którego
teren w dolinie Strugi Średzkiej jest ostoją dla wielu rzadkich gatunków ptaków wodnych
i błotnych - ok. 25 chronionych gatunków,
• Pomniki przyrody, których łącznie na terenie powiatu zarejestrowano 88 szt. Są to przeważnie
pojedyncze stare drzewa, aleje, głazy narzutowe.
19
WIOŚ Poznań
Informacja o stanie środowiska w powiecie średzkim
III. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA WIOŚ POZNAŃ NA TERENIE
POWIATU ŚREDZKIEGO
W ewidencji WIOŚ w Poznaniu odnotowano 115 podmiotów gospodarczych prowadzących
działalność na terenie powiatu. W roku 2005 przeprowadzono 16 kontroli w zakresie: gospodarki wodnościekowej, poważnych awarii, ochrony powietrza, gospodarki odpadami, wypełniania wymagań ochrony
środowiska na etapie inwestycji, kontroli rynku, kontroli instalacji wymagających pozwolenia
zintegrowanego.
W 6 kontrolach nie stwierdzono naruszeń przepisów ochrony środowiska; w pozostałych 10
kontrolach takie naruszenia występowały. Najczęściej stwierdzone zastrzeżenia dotyczyły:
 braku ewidencji wytwarzanych w zakładzie odpadów,
 przekroczenia warunków pozwolenia określającego rodzaje i ilości gazów i pyłów dopuszczalnych do
wprowadzania do powietrza.
 niedopełnienia obowiązku przekazywania do Marszałka Województwa i WIOŚ informacji i danych
potrzebnych do naliczania opłat za korzystanie ze środowiska
 niedopełnienia obowiązku przekazywania do Marszałka Wojewódzka rocznego
zbiorczego
zestawienia danych o rodzajach i ilościach wytworzonych odpadów.
W wyniku stwierdzonych, w skontrolowanych jednostkach, naruszeń przepisów ochrony środowiska
zastosowano następujące sankcje karne:
 nałożono 3 mandaty karne na łączną kwotę 600,00 zł;

Zestawienie liczbowe działań kontrolnych
Jednostka
administracyjna
Gmina Dominowo
Gmina Krzykosy
Gmina Nowe
Miasto
Miasto i Gmina
Środa
Gmina Zaniemyśl
Powiat średzki
Liczba
podmiotów
gospodarcz Liczba
ych w
kontroli
ewidencji
WIOŚ
Liczba
decyzji
Liczba
zarządzeń
ustalającyc
h kary
pokontrolnych
biegnące
Liczba
mandatów
karnych
Liczba
decyzji
Kary za okres
wymierzając
trwania
e kary za
przekroczeń 
okres
kwota /tys. zł/
trwania
przekroczeń
-
9
14
2
2
1
-
14
2
1
1
-
2
69
9
115
10
2
16
6
1
10
2
4
3
3
1
3
4,87
2,99
7,86
Gospodarka wodno – ściekowa
Oczyszczalnia w Łęknie - Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków typu Lemna ze stacją
chemicznego strącania fosforu, eksploatowana jest przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Zaniemyślu.
Do oczyszczalni doprowadzone są za pośrednictwem systemu kanalizacyjnego ścieki z terenu
miejscowości Zaniemyśl i Łękno. Ponadto obiekt posiada punkt przyjmowania ścieków dowożonych z
pozostałej części Gminy. Dobowa ilość oczyszczanych ścieków wynosi średnio 350 m³/d i nie przekracza
ilości dozwolonej, określonej w pozwoleniu wodnoprawnym.
W latach 2000r. - 2003r. przeprowadzono rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Łęknie.
Rozruch technologiczny zmodernizowanej oczyszczalni zakończono 1.01.2004r. Odbiornikiem ścieków
oczyszczonych jest ziemia.
20
WIOŚ Poznań
Informacja o stanie środowiska w powiecie średzkim
Zakład Gospodarki Komunalnej w Zaniemyślu przeprowadza kontrolne analizy odprowadzanych
ścieków, które potwierdzają spełnianie przez oczyszczalnię warunków, określonych w pozwoleniu
wodnoprawnym.
Kontrola WIOŚ, przeprowadzona w II kwartale 2005r. nie wykazała uchybień w zakresie przestrzegania
obowiązujących przepisów ochrony środowiska. Zakład wniósł terminowo opłaty za korzystanie ze
środowiska.
Oczyszczalnia ścieków w Sulęcinku.
Oczyszczalnia jest eksploatowana przez Urząd Gminy w Krzykosach.
Oczyszczalnię kontrolowano w IV kwartale 2005r. Urząd Gminy w Krzykosach posiada pozwolenie
wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania ścieków wydane decyzją
przez Starostę Średzkiego, termin ważności decyzji 31.12.2025r. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych
jest kanał Borowski.
Projektowana wielkość oczyszczalni wyrażona w RLM=750 RLM
Faktyczna ilość ścieków w tym ścieki dowożone wynosi ok. 80m3/d.( zakładana ilość ścieków 150m3/d)
Podczas kontroli pobrano informacyjną próbkę ścieków do badań laboratoryjnych, które potwierdziły
prawidłową pracę oczyszczalni.
Urząd Gminy wnosi w terminie opłaty za korzystanie ze środowiska na konto Urzędu Marszałkowskiego.
Kontrola WIOŚ nie wykazała uchybień w zakresie przestrzegania obowiązujących przepisów ochrony
środowiska.
Ochrona powietrza
STOMIL spółka z o.o. w Środzie Wlkp.
W zakładzie prowadzona jest produkcja wyrobów metalowo-gumowych.
Zakład posiada uregulowany stan formalnoprawny w zakresie dopuszczalnej emisji gazów i pyłów
wprowadzanych do powietrza. Wojewoda Wielkopolski w 2004 roku wydał decyzję udzielającą pozwolenia
na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji zlokalizowanych na terenie zakładu. Termin
ważności decyzji określono na 22.12.2014 roku. Zakład realizuje obowiązki wynikające z w/w pozwolenia
w zakresie ochrony powietrza.
Opłaty za korzystanie ze środowiska zakład wnosi w ustawowych terminach, a prowadzoną ewidencję
emitowanych gazów i pyłów do powietrza przekazuje Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego i
WIOŚ w Poznaniu.
Za lata 2003 - 2004 zakład nie był obciążony karami pieniężnymi za przekroczenia dopuszczalnych
wartości emisji określonych w pozwoleniu na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza.
Podczas kontroli w kwietniu 2005 roku Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w
Poznaniu wykonało kontrolne pomiary emisji gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza z emitorów
galwanizerni oraz emitorów myjki.
Na podstawie w/w wyników pomiarów stwierdzono przekroczenie warunków pozwolenia Wojewody
Wielkopolskiego z 2004 roku z emitorów myjki. W związku z powyższym wydano decyzję ustanawiającą
wymiar kary biegnącej.
Zakład posiada prawomocne pozwolenie Wojewody Wielkopolskiego z 2003r na wytwarzanie odpadów
niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, w tym na odzysk i zbieranie odpadów.
W okresie objętym kontrolą Zakład nie wytworzył większych ilości odpadów niż ustalone w w/w
pozwoleniu.
W zakładzie prowadzona jest ewidencja powstających odpadów zgodnie z wzorami dokumentów
określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska.
Zarządzeniem pokontrolnym zobowiązano zakład do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w
zakresie ponadnormatywnej emisji gazów z myjki.
21
WIOŚ Poznań
Informacja o stanie środowiska w powiecie średzkim
Gospodarka odpadami
Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „Maj” Andrzej Jurek Środa Wlkp.
Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „Maj” z siedzibą w Środzie Wlkp. prowadzi działalność
gospodarczą w zakresie zbierania i transportu odpadów innych niż niebezpieczne. Zbierane są przede
wszystkim odpady papieru i tektury oraz metali żelaznych i nieżelaznych poprzez skup od osób
fizycznych Kontrolowany podmiot zajmował się także zbieraniem odpadów makulatury i złomu na
składowisku odpadów komunalnych w miejscowości Czmoń. Firma posiada decyzję Starosty Średzkiego
udzielającą zezwolenia na zbieranie i transport odpadów innych niż niebezpieczne. Powyższa decyzja
obowiązuje do dnia 30.12.2014 roku.
W trakcie przeprowadzania kontroli stwierdzono brak prowadzenia ewidencji ilościowo – jakościowej
zbieranych odpadów oraz brak wypełnienia obowiązku sporządzenia sprawozdawczości w zakresie
zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o
instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów. Zarządzeniem
pokontrolnym zobowiązano zakład do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli.
Kontrole zakładów zobowiązanych do uzyskania pozwolenia zintegrowanego
Ferma Drobiu LWT Mizgier s.c. Marianowo Brodowskie, Środa Wlkp.
Wielkość chowu ok. 400 tys. szt. kur rocznie, co stanowi 1371 DJP. Zakład w czasie przeprowadzania
kontroli (wrzesień 2005) przygotowywał dokumentację celem uzyskania do dnia 31.12.2005r
wymaganego pozwolenia zintegrowanego. Podczas kontroli stwierdzono następujące uchybienia: brak
ewidencji ilościowo-jakościowej wytwarzanych odpadów, brak przekazywania Marszałkowi
Województwa Wielkopolskiego rocznych zbiorczych zestawień o rodzajach i ilościach wytwarzanych
odpadów. Zarządzeniem pokontrolnym zobowiązano zakład do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas
kontroli. Właściciele wykonali zarządzenie pokontrolne oraz złożyli do Wielkopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego dokumentację i wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego.
Kontrola zakładów demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji
Zakład TOS. Technicznej Obsługi Samochodów w Środzie Wlkp.
Kontroli podlegała gospodarka odpadami. Kontrola wykazała, że nie prowadzono rzetelnej ewidencji
wytwarzanych odpadów, nie składano Marszałkowi Województwa rocznych zbiorczych zestawień o
rodzajach i ilościach wytwarzanych odpadów. Wydano zarządzenia pokontrolne celem wyeliminowania
stwierdzonych uchybień. Zakład jest w takcie realizacji zarzadzeń pokontrolnych.
Kontrole rynku
Średzka Spółdzielnia Mleczarska „JANA” Środa Wlkp.
Zakład prowadzi skup mleka surowego, produkcję artykułów mlecznych (napoje mleczne – jogurty,
kefiry, maślanki; masło, sery twarogowe, mleko spożywcze, śmietanki).
Kontrola przeprowadzona w III kwartale 2005r. dotyczyła wyrobów wprowadzanych do obrotu
podlegających ocenie zgodności, w zakresie spełniania przez nie zasadniczych wymagań dotyczących
ochrony środowiska. Kontrolowane wyroby – dwa opakowania z tworzywa sztucznego oraz opakowanie
wielomateriałowe spełniają zasadnicze wymagania określone w przepisach ochrony środowiska.
Przeciwdziałanie poważnym awariom
Na terenie powiatu nie ma obiektów zakwalifikowanych do zakładów o dużym lub zwiększonym ryzyku
wystąpienia poważnej awarii. Potencjalnymi sprawcami awarii mogą być stacje paliw i zakład:
Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Sp. z o.o. - Kijewo koło Środy Wlkp.
22
WIOŚ Poznań
Informacja o stanie środowiska w powiecie średzkim
Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego w Środzie Wlkp. Sp. z o.o. w Kijewie k/Środy Wlkp.
Zakład zajmuje się przetwórstwem owoców i warzyw, ich konfekcjonowaniem i sprzedażą
Po kontroli w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom i gospodarki odpadami wydano
zarządzenie pokontrolne dotyczące przedłożenia Marszałkowi Województwa rocznego zbiorczego
zestawienia danych o rodzajach i ilościach wytwarzanych odpadów oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi
Ochrony Środowiska informacji i danych, wykorzystanych do ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze
środowiska. Zakład zobowiązanie wykonał.
Po wystąpieniu pokontrolnym do Komendy Powiatowej PSP w Środzie Wlkp. Zakład został
zobowiązany do aktualizacji instrukcji na wypadek zagrożenia pożarowego i innego miejscowego
zagrożenia.
Zdarzenia o znamionach poważnych awarii
W 2005 r. na terenie powiatu nie wystąpiły zdarzenia mające znamiona poważnej awarii.
23
Download