regulamin stołówki szkolnej

advertisement
Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 11/16/17
Dyrektora Szkoły Podstawowej
im. Tadeusza Kościuszki
w Janowcu Wlkp. z dnia 02.01.2017r
REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ
PODSTAWA PRAWNA
Art. 67a ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 1943, z
późniejszymi zmianami)
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności
wspierania prawidłowego rozwoju uczniów szkoła zorganizowała stołówkę.
2. Stołówka szkolna funkcjonuje w dni nauki szkolnej.
3. Stołówka nie funkcjonuje w czasie ustawowych dni wolnych od pracy, świąt i przerw
w zajęciach szkolnych oraz w dni wolne od zajęć dydaktycznych.
4. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników
kuchni szkolnej dla uczniów oraz pracowników.
5. W pierwszym tygodniu września prowadzone są zapisy na obiady u intendentki
szkoły. Rodzice składają kartę zgłoszenia dziecka na obiady (zał. nr 1), która jest
dostępna na stronie internetowej szkoły lub u intendentki. Istnieje możliwość
wykupienia obiadów w wybrane dni tygodnia.
6. Regulamin korzystania ze stołówki określa zasady odpłatności oraz warunki
korzystania przez uczniów i nauczycieli szkoły z posiłków wydawanych w stołówce
szkolnej.
7. Postanowienia niniejszego regulaminu i ogłoszenia dotyczące stołówki szkolnej (w
tym wysokość opłat za posiłki oraz jadłospis na dany tydzień) wywieszone są na
tablicy
informacyjnej
w
www.spjanowiec.szkolnastrona.pl
stołówce
oraz
na
stronie
internetowej:
UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI
§2
1. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są:
a. uczniowie szkoły, wnoszący opłaty indywidualne,
b. uczniowie, których dożywianie finansuje MOPS i inni sponsorzy,
c. pracownicy zatrudnieni w szkole,
d. uczniowie i pracownicy szkół z terenu Gminy Janowiec Wlkp.
USTALANIE WYSOKOŚCI OPŁAT ZA POSIŁKI
§3
1. Opłatę za korzystanie przez ucznia z posiłku w stołówce szkolnej ustala się w
wysokości kosztów produktów wykorzystanych do przygotowania posiłku.
2. Pracownicy szkół korzystający, z posiłków przygotowanych przez stołówkę szkolną,
ponoszą pełne koszty uwzględniające koszty wykorzystanych produktów oraz koszty
utrzymania stołówki szkolnej tzw. koszty administracyjne.
3. Wysokość opłat za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej określa Dyrektor
Szkoły w porozumieniu z intendentką i sporządzeniu kalkulacji na następny rok
kalendarzowy do 31 grudnia każdego roku. Przy ustaleniu dziennej stawki
żywieniowej bierze się pod uwagę: normy żywieniowe dla określonego wieku dzieci
oraz poziom cen artykułów spożywczych.
4. Cena posiłku podawana jest zarządzeniem Dyrektora Szkoły.
5. W sytuacjach wzrostu kosztu produktu w trakcie roku szkolnego dopuszcza się
możliwość zmiany odpłatności, po poinformowaniu korzystających z posiłków
zarządzeniem Dyrektora.
WNOSZENIE OPŁAT ZA POSIŁKI
§4
1. Opłaty za obiady za dany miesiąc można uiścić, po potrzymaniu faktury,
w kasie Urzędu Miejskiego w Janowcu Wlkp. w godz. 800 – 1330 najpóźniej do 15
dnia każdego miesiąca.
2. Opłaty za obiady za dany miesiąc można uiszczać przelewem, po otrzymaniu
faktury, na wskazany przez szkołę rachunek bankowy do 15 dnia każdego
miesiąca (liczy się data zaksięgowania na koncie)
Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
ul. Gnieźnieńska 3 88 – 430 Janowiec Wlkp.
Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu o/ Janowiec Wielkopolski
14 8959 0001 5500 0198 2000 0020
3. Jeśli 15 dzień miesiąca jest dniem ustawowo wolnym wpłat należy dokonać
wcześniej.
4. Po uzyskaniu przez księgowość wyciągów bankowych, intendentka niezwłocznie
sprawdza wpłaty za obiady dokonane w kasie lub przelewem.
5. Jeśli do 15 dnia danego miesiąca wpłata za obiady nie figuruje na raportach
dostarczonych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Janowcu Wlkp., intendentka
natychmiast pisemnie poprzez ucznia lub telefonicznie (sporządzając notatkę)
upomina rodziców o konieczności dostarczenia dowodu potwierdzającego wpłatę.
6. Nieterminowe regulowanie należności skutkuje naliczeniem ustawowych odsetek.
Odsetki naliczane będą począwszy od pierwszego dnia po terminie płatności do dnia
wpłaty włącznie.
7. W przypadku braku wpłaty do końca miesiąca, uczeń zostanie wypisany z obiadów.
ZWROT ZA NIEWYKORZYSTANE OBIADY
§5
1. Zwrot poniesionych kosztów następuje z powodu choroby lub innych przyczyn
losowych, jeżeli nieobecność ucznia lub pracownika wynosi 1 dzień lub dłużej po
wcześniejszym zgłoszeniu nieobecności.
2. Zwrot poniesionych kosztów następuje w przypadku zaplanowanej wycieczki,
wyjazdu, jeżeli nieobecność ucznia pracownika zostanie zgłoszona przynajmniej
na 7 dni przed datą wyjazdu.
3. Odpisy obiadów dokonywane będą od następnego dnia po zgłoszeniu
nieobecności. Nieobecność zgłasza się intendentce w stołówce szkolnej osobiście
lub telefonicznie ( 523023072 wew. 40).
4. Koszt odliczonych obiadów ujęty zostanie w danym miesiącu.
5. Nie ma możliwości zwrotu za obiad tego dnia, w którym został odwołany, gdyż
wcześniej zostały wydane dyspozycje na ilość produktów do przygotowania
posiłku.
6. Z obiadów mogą korzystać uczniowie lub pracownicy będący na zwolnieniu
lekarskim, obiad wydawany jest rodzinie ucznia, pracownika.
7. Rezygnację z obiadów należy zgłosić najpóźniej do ostatniego dnia danego
miesiąca.
8. Zwrot nadpłaty za obiady występuje tylko za miesiąc czerwiec. Zwrot kosztów
następuje w kasie Urzędu Miejskiego w Janowcu Wlkp. do dnia 10 lipca.
WYDAWANIE POSIŁKÓW
§6
1. Obiady wydawane są w godzinach określonych przez Dyrektora Szkoły. Godziny
te odpowiadają przerwom międzylekcyjnym.
2. Posiłki wydawane są w godzinach od 1230 do 1400 oraz o godzinie 1030 przewożone
są przez firmę transportową do pozostałych szkół na terenie Gminy Janowiec Wlkp.
3. Podczas nieobecności ucznia w szkole rodzin/opiekun ma prawo pobrać posiłek do
domu.
4. Posiłki
przygotowywane
są
zgodnie
z
zasadami
zdrowego
żywienia
i kalkulacją kosztów.
ZASADY ZACHOWANIA W STOŁÓWCE
§7
1. Uczniowie powinni:
a. stosować się do poleceń dyżurujących nauczycieli, intendentki oraz personelu
stołówki,
b. spokojnie poruszać się po stołówce (nie wolno biegać, przepychać się w kolejce),
c. zachować porządek przy odbiorze dań oraz przy oddawaniu naczyń,
d. zachować porządek podczas spożywania posiłku (w przypadku stłuczenia
naczynia, zabrudzenia stolika lub podłogi należy to zgłosić personelowi stołówki),
e. zachowywać się cicho (nie rozmawiać głośno, nie używać wulgaryzmów,
obrzydzających jedzenie słów, gestów),
f. zostawić po sobie porządek (odnieść talerze, zasunąć krzesło),
g. po skończonym posiłku bezzwłocznie opuścić stołówkę,
h. szanować naczynia, sztućce i nakrycia stołów ( nie wyginać sztućców, nie
niszczyć nakryć stołów)
2. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.
3. Po spożyciu obiadu brudne naczynia należy odnieść na wyznaczone miejsce.
4. Podczas spożywania obiadów zabrania się pobytu w pomieszczeniach stołówki
osobom nie spożywających posiłków.
5. Zabrania się wnoszenia do stołówki okryć wierzchnich.
6. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu korzystający może zostać pozbawiony
prawa do korzystania z obiadów.
Janowiec Wielkopolski dnia 02.01.2017 r.
Download