REGULAMIN w sprawie zasad korzystania ze stołówki w Szkole

advertisement
REGULAMIN
w sprawie zasad korzystania ze stołówki
w Szkole Podstawowej im. Króla Jana III Sobieskiego w Kańczudze
Podstawa prawna: Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 art. 67a (Dz. U. Nr 256,
poz. 2572 z 2004 r. ze zmianami)
ROZDZIAŁ I
INFORMACJE PODSTAWOWE
§1
Ilekroć w regulaminie jest umowa o:
1. Szkole – należy przez to rozumieć szkoły, dla których organem prowadzącym jest Miasto
i Gmina Kańczuga.
2. Uczniu – należy przez to rozumieć ucznia pobierającego naukę w szkole, o której mowa
w pkt. 1.
3. Stołówce – należy przez to rozumieć zorganizowane przez szkołę miejsce zbiorowego
korzystania z posiłków, w którym pracownicy stołówki wydają posiłki.
4. Gminę – należy przez to rozumieć teren Miasta i Gminy Kańczuga.
ROZDZIAŁ II
UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI
§2
1. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są:
1) uczniowie Szkoły Podstawowej im. Króla Jana III Sobieskiego w Kańczudze
i Gimnazjum im. Jana Pawła II oraz uczniowie innych szkół dla których organem
prowadzącym jest Miasto i Gmina Kańczuga, wnoszący opłaty indywidualne.
2) uczniowie Szkoły Podstawowej Króla Jana III Sobieskiego w Kańczudze i Gimnazjum
im. Jana Pawła II oraz uczniowie innych szkół, dla których organem prowadzącym jest
Miasto i Gmina Kańczuga, których dożywianie dofinansowuje Ośrodek Pomocy
Społecznej w Kańczudze, Rada Rodziców lub inna instytucja charytatywna.
3) nauczyciele i pracownicy zatrudnieni w Szkole Podstawowej Króla Jana III Sobieskiego
w Kańczudze i Gimnazjum im. Jana Pawła II, w której prowadzona jest stołówka.
1
ROZDZIAŁ III
USTALANIE WYSOKOŚCI OPŁAT ZA POSIŁKI
§3
1. Na podstawie przeprowadzonej kalkulacji ustala się dzienną wysokość opłaty za korzystanie
przez uczniów z jednodaniowego posiłku w stołówce szkolnej w wysokości 1,70 zł. W skład
gorącego posiłku wchodzi zupa z wkładką i chleb oraz herbata.
2. Za uczniów, którym przyznano świadczenia w postaci zakupu gorącego posiłku, opłaty
ponosi Ośrodek Pomocy Społecznej w Kańczudze bądź inny Ośrodek Pomocy Społecznej
właściwy do obwodu szkolnego uczniów realizujących obowiązek w Szkole, ustala się
dzienną wysokość opłaty 1,70 zł. W skład posiłku wchodzi zupa z wkładką i chleb oraz
herbata.
3. Uczniowie innych szkół prowadzonych przez Miasto i Gminę Kańczuga, a korzystający ze
stołówki ponoszą takie same opłaty, jak uczniowie tej szkoły, w której prowadzona jest
stołówka.
4. Za posiłki spożywane przez ucznia szkoły w stołówce rodzice ucznia wnoszą opłatę równą
wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie.
§4
1.
Korzystający z posiłków nauczyciele i inni pracownicy ponoszą pełną opłatę za
jednodaniowy
posiłek;
opłata
obejmuje
koszty
surowca
oraz
koszty
związane
z przygotowaniem posiłku.
2.
Na podstawie przeprowadzonej kalkulacji koszt ten wynosi 2,21 zł, w jego skład wchodzi
koszt surowca 1,70 zł oraz 0,51 zł narzutu uwzględniającego koszty związane
z przygotowaniem posiłku. W skład gorącego jednodaniowego posiłku wchodzi zupa i
chleb.
§5
1.
Wysokość kosztów, o których mowa w §3 i §4
ustala się na podstawie rzeczywistej
kalkulacji kosztów, nie mniej niż raz w roku.
2.
Wysokość opłaty za posiłki dla uczniów w stołówce określa dyrektor szkoły
w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
2
ROZDZIAŁ IV
WNOSZENIE OPŁAT ZA POSIŁKI
§6
1. Opłaty za posiłki wnosi się za cały miesiąc z góry w ostatnim roboczym dniu miesiąca
poprzedzającego miesiąc, za który wnoszona jest opłata, na następujący rachunek bankowy:
98 9096 0004 2004 0054 0199 0001
2. Opłata za miesiąc wrzesień wnoszona jest w pierwszym dniu dożywiania.
3. Opłata za miesiąc styczeń wnoszona jest w pierwszym dniu pracy szkoły.
4. Opłata po feriach zimowych wnoszona jest w pierwszym dniu pracy szkoły.
5. Opłata podlega zwrotowi lub zaliczeniu na poczet opłat za posiłki na następny miesiąc
w wysokości iloczynu ilości dni nie korzystania z posiłku i wysokości opłat za dany posiłek
powyżej 3 dni nieobecności ucznia korzystającego z posiłku.
6. Rodzic lub opiekun prawny ucznia korzystającego z posiłku zgłasza co najmniej na 2 dni
przed przygotowaniem posiłku w szkole okres nie korzystania z posiłku.
7. W przypadku braku zgłoszenia opłata nie jest zawracana ani zaliczana na poczet następnych
opłat.
8. W sytuacjach znacznego wzrostu kosztu produktów w trakcie roku szkolnego dopuszcza się
możliwość zmiany odpłatności.
ROZDZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§7
1. Czas pracy stołówki szkolnej uwzględnia potrzeby racjonalnego żywienia uczniów,
warunkującego prawidłowy ich rozwój, dobre samopoczucie i zdolności do nauki.
2. Stołówka szkolna czynna jest w godzinach 7.00 – 15.00, posiłki wydawane są w godzinach
9.30 – 13.30.
3. W przypadku, nadwyżki przygotowanych posiłków wynikającej z krótkich nieobecności
uczniów w szkole niewykorzystane porcje posiłku, można po godz. 13.30 przekazać bez
dodatkowych opłat chętnym uczniom.
§8
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania
Warunki korzystania ze stołówki szkolnej ustalono w porozumieniu
z Burmistrzem Miasta i Gminy Kańczuga
Kańczuga, dnia 28 lutego 2011 r.
3
ANEKS
do
REGULAMINU
w sprawie zasad korzystania ze stołówki
w Szkole Podstawowej im. Króla Jana III Sobieskiego w Kańczudze
Podstawa prawna: Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 art. 67a (Dz. U. Nr 256,
poz. 2572 z 2004 r. ze zmianami)
W Rozdziale V – Postanowienia Końcowe §7 dopisuje się punkt 4 w brzmieniu
4. W przypadku nadwyżki finansowej skumulowanej z dziennych wpłat na gorący posiłek
osoby korzystające z dożywiania otrzymują jako dodatek przekąskę będącą
wartościowym źródłem energii i witamin (np. owoce, jogurt, soki lub inne przekąski
zbożowo – mleczne).
Uzgodniono w porozumieniu
z Burmistrzem Miasta i Gminy Kańczuga
Kańczuga, 24 października 2011r.
4
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards