Jednostka chorobowa

advertisement
POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W ŚRODZIE WLKP.
INFORMACJA
O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO
W POWIECIE ŚREDZKIM W ROKU 2012
Strona 1 z 31
POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W ŚRODZIE WLKP.
I.
W ZAKRESIE ZAPOBIEGAWCZEGO NADZORU
SANITARNEGO
Działalność Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Środzie Wlkp. w
zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego w 2012 r. obejmowała następujące
przedsięwzięcia :
1. Zgłaszanie wniosków do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz
studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
2. Uzgadnianie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie
oddziaływania na środowisko.
3. Uzgadnianie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
4. Wydawanie opinii sanitarnych w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby co do zakresu raportu o oddziaływaniu na
środowisko dla przedsięwzięć mogących
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
5. Uzgadnianie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięć mogących
zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.
6.
Wydawanie
opinii
sanitarnych
przed
wydaniem
decyzji
o
środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
7. Uzgadnianie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu pod względem wymagań
higienicznych i zdrowotnych.
8. Opiniowanie projektów technologicznych.
9. Dokonywanie odbiorów obiektów, dla których nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia
na użytkowanie.
10. Dokonywanie odbiorów obiektów, dla których wymagane jest spełnienie określonych
wymogów sanitarno-higienicznych.
11. Opiniowanie programów dostosowawczych zakładów opieki zdrowotnej do wymogów:
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakim powinny
odpowiadać po względem fachowym i
sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu
opieki zdrowotnej ( Dz. U. Nr 31 poz.158 ), rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w
sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia
podmiotu leczniczego dla osób pozbawionych wolności z dnia 5 lipca 2012 r. ( Dz. U. z 2012
r. poz. 808 ) oraz wydawanie decyzji do celów rejestracyjnych podmiotów leczniczych.
Strona 2 z 31
POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W ŚRODZIE WLKP.
12. Opiniowanie inwestycji wspomaganych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej (art. 6a ust. 1 ustawy z
dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej
Inspekcji Sanitarnej - Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz.
1263 ze zmianami).
Działalność zapobiegawczego nadzoru sanitarnego obejmuje więc opiniowanie procesu
inwestycyjnego - pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych - na wszystkich
etapach, od powstania koncepcji inwestycji, poprzez okres jej realizacji aż do oddania jej do
użytkowania.
W 2012 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Środzie Wlkp.
wpłynęło 10 zawiadomień o zamiarze przystąpienia do sporządzenia projektów miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego. W odpowiedzi na ww. zawiadomienia wysłano 10 pism z
wnioskami do : zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „ZWOLA V”, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru rolniczego, położonego w
m. Śnieciska, gm. Zaniemyśl, zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obrzeży „ Jeziora Średzkiego ”, obejmującego teren położony we wsi Janowo, miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Środzie Wlkp., przy
ul.
Ewarysta Estkowskiego, który przeznacza się na tereny z wiodącą funkcją mieszkaniową
jednorodzinną i zieleń ochronną, miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
terenu położonego w Środzie Wlkp., przy ul. Wiosny Ludów, stanowiącego działkę nr ewid.
2854, który przeznacza się na tereny z wiodącą funkcją mieszkaniową, miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Środzie Wlkp., w rejonie ul.
Nekielskiej, który przeznacza się na tereny z wiodącą funkcją mieszkaniową, miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Środzie Wlkp., przy ul.
Kórnickiej, celem którego jest korekta zapisów obowiązującego
miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu działalności gospodarczej, położonego w Środzie
Wlkp., przy ul. Kórnickiej, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
położonego w Środzie Wlkp., w rejonie ulic : Plażowej, Spacerowej, Słonecznej,
Białkowskiego i Lotniczej, który przeznacza się na tereny z wiodącą funkcją mieszkaniową,
częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
przedmiotem którego jest wyznaczenie terenów rolno-osadniczych we wsi Śnieciska, wzdłuż
drogi powiatowej nr 3736P, jako kontynuacja istniejącej zabudowy oraz częściowej zmiany
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Środa Wlkp.
Strona 3 z 31
POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W ŚRODZIE WLKP.
Rozpatrzono również 10 wniosków dotyczących uzgodnienia
zakresu
i
stopnia
szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko. Wydano
3 opinie sanitarne o potrzebie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko, w których określono zakres informacji wymaganych w prognozie oddziaływania
na środowisko. Opinie te dotyczyły ww. projektów miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego i studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Rozpatrzono 7 wniosków dotyczących opiniowania i uzgadniania projektów miejscowych
planów
zagospodarowania
przestrzennego
i
studiów
uwarunkowań
zagospodarowania przestrzennego oraz prognoz ich oddziaływania
i
kierunków
na środowisko – w
ramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko. Trzy sprawy dotyczące
opiniowania projektów : zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„ZWOLA V”, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenów zabudowy
zagrodowej i obszaru rolniczego, położonych w m. Śnieciska, gm. Zaniemyśl oraz zmiany
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zaniemyśl,
przekazano – zgodnie z właściwością do Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego – celem rozpatrzenia. Pozostałe cztery sprawy, dotyczące uzgodnienia
miejscowych
planów
zagospodarowania
przestrzennego
zostały
rozpatrzone
przez
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Środzie Wlkp. poprzez wydanie
postanowień dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów
odwiertu Radlin 65 wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie wsi Klęka, gm. Nowe
Miasto n/Wartą ( dwukrotne uzgadnianie), projektu miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego terenu położonego w Środzie Wlkp., przy ul. Wiosny Ludów, stanowiącego
działkę nr ewid. 2854, który przeznacza się na tereny z wiodącą funkcją mieszkaniową oraz
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Środzie
Wlkp., przy ul. Ewarysta Estkowskiego, stanowiącego działki oznaczone numerami
ewidencyjnymi : 89/1, 89/2, 89/4, 89/5, 90/51, 90/52, 90/53, 90/54, 90/55 oraz w części
działkę oznaczoną nr ewid. 89/3, który przeznacza się na tereny z wiodącą funkcją
mieszkaniową jednorodzinną i zieleń ochronną.
Rozpatrzono 41 wniosków o opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby co do zakresu raportu o oddziaływaniu na
środowisko dla przedsięwzięć mogących
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Wydano 31 opinii sanitarnych, w tym w 5
przypadkach stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia
na środowisko i określono zakres raportu, a w 26 przypadkach stwierdzono możliwość
Strona 4 z 31
POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W ŚRODZIE WLKP.
odstąpienia od obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko. Aż 10 wniosków dotyczyło inwestycji, które nie są przedsięwzięciami
wymienionymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ),
w tym budowy odcinków kanalizacji sanitarnej w Środzie Wlkp. o łącznej długości sieci
poniżej 1000 m oraz budowy zastawki na rowie melioracji szczegółowej piętrzącej wodę na
wysokość 0,4 m w Leśnictwie Lubonieczek, gm. Zaniemyśl”.
Opinie o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
wydano dla następujących
przedsięwzięć : rozbudowa zakładu Przedsiębiorstwa Usług
Komunalnych Artur Zys, o instalację biologicznego suszenia odpadów w m. Pławce, gm.
Środa Wlkp., budowa linii technologicznej do produkcji mat i podkładów akustycznych w
Środzie Wlkp., przy ul. Prądzyńskiego 24A, na działkach nr ewid. 1235, 1236/2, 1237/2 i
1238, rozbudowa zakładu w Środzie Wlkp., przy ul. Szarych Szeregów ( produkcja mebli
tapicerowanych ) oraz dwukrotnie dla budowy bazy firmy Usługi Komunalne Sp. z o.o.,
złożonej ze stacji przeładunkowej odpadów komunalnych wraz z punktem gromadzenia
odpadów problemowych, płyty kompostownika, placu składowego na materiały szorstkie do
zwalczania śliskości, 10 kontenerów przeznaczonych na recykling wraz z płytami
betonowymi oraz zespołu obiektów wchodzących w skład zaplecza logistyczno-biurowego,
złożonego z budynku biurowo-socjalnego w granicy z działką nr ewid. 41/12, budynku
garażowego, myjni oraz elementów towarzyszących, tj. portierni, dróg manewrowych,
chodników i wewnętrznych dojazdów, parkingu na ok. 20 miejsc postojowych, naziemnego
przenośnego zbiornika na paliwo, zbiornika bezodpływowego na ścieki socjalno-bytowe,
przyłączy wodociągowych i energetycznych w m. Kijewo, gm. Środa Wlkp., na działkach nr
ewid. 41/11, 41/12, 10, na działce nr ewid. 3219.
Dla przedsięwzięć takich jak : rozbudowa hali produkcyjnej ( montaż wozów paszowych ) w
Środzie Wlkp., przy ul. Harcerskiej, na dz. nr ewid. 2545/46, budowa otworu awaryjnego nr 3
na działce nr ewid. 68/29 w m. Polwica, gm. Zaniemyśl, budowa otworu awaryjnego nr 3
na działce nr ewid. 7/1 w m. Brzostek, gm. Zaniemyśl, na prowadzeniu działalności w
zakresie skupu złomu - w tym złomu samochodowego oraz
sprzedaży opału, materiałów
budowlanych i sypkich w Środzie Wlkp., przy ul. Brodowskiej, na działce nr ewid. 3220,
budowa 3 sztuk zastawek piętrzących - dwóch w Leśnictwie Małoszki oraz jednej w
Leśnictwie Murzynówko”, w obrębach geodezyjnych : Murzynowo Leśne - działka nr ewid.
9127/1, Miąskowo - działki nr ewid. 9053/1 i 9046/1, gm. Krzykosy, przebudowa drogi
gminnej Sulęcinek-Solec Nr 550130P na długości 2287mb, na działkach nr ewid. 538/1, 630 i
Strona 5 z 31
POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W ŚRODZIE WLKP.
9112/3, obręb geodezyjny Sulęcinek oraz na działce nr 72, obręb geodezyjny Solec, budowa
wschodniej obwodnicy miasta Środa Wlkp. wzdłuż dróg gminnych i powiatowych w Środzie
Wlkp., Kijewie, Olszewie i Tadeuszowie, gm. Środa Wlkp., eksploatacji złoża kruszywa
naturalnego „ Starkówiec Piątkowski ”, na dz. nr ewid. 191, położonej w Starkówcu
Piątkowskim, gm. Środa Wlkp., budowa obory na bydło opasowe o obsadzie do 40 DJP
inwentarza w zabudowie zagrodowej, w ranach gospodarstwa o docelowej obsadzie do 60
DJP w m. Szypłów 20, na działce nr ewid. 30/6, gm. Nowe Miasto n/Wartą, budowa
urządzenia wodnego - tj. stawu ziemnego, zlokalizowanego
Zaniemyśl, gm. Zaniemyśl,
na działce nr ewid. 2 w m.
rekultywacji składowiska odpadów w m. Orzeszkowo, gm.
Dominowo, na dz. nr ewid. 81/1, 81/2, 82 i 83, przedsięwzięcie polegające na odzysku
tworzyw sztucznych, obejmującego zmianę sposobu użytkowania części budynku
gospodarczego na punkt odzysku tworzyw sztucznych, zmianę sposobu zagospodarowania
części terenu o powierzchni ok. 300 m2 za budynkiem gospodarczym na skład surowca
(odpady z tworzyw sztucznych ) i produktu
gotowego ( zmielone odpadowe tworzywa
sztuczne ) w m. Kruczyn, na działce nr ewid. 217, gm. Nowe Miasto n/Wartą,
przedsięwzięcie polegające na odzysku i rozdrabnianiu w młynku mielącym odpadów z
tworzyw sztucznych, ręcznej segregacji odpadów o kodzie 150106, obejmującego zmianę
sposobu użytkowania budynku gospodarczego o pow. 108,0 m2 na punkt odzysku odpadów
oraz
zmianę sposobu zagospodarowania części terenu o powierzchni ok. 5000 m2 za
budynkiem gospodarczym na miejsce magazynowania zbieranych odpadów w m. Chromiec
58, na działce nr ewid. 229, gm. Nowe Miasto n/Wartą, wydobywanie kruszywa naturalnego
w obrębie granic udokumentowanego złoża „ORZESZKOWO GD” na łącznej powierzchni
8,1317 ha, na działkach nr ewid. 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 i 108 w m. Orzeszkowo, gm.
Dominowo, produkcja spożywcza - mikrobrowar rzemieślniczy na działce nr ewid. 41/3,
położonej w m. Annopole, gm. Środa Wlkp., budowa linii technologicznej do produkcji
desek WPC na podbudowie gumowej w istniejących obiektach produkcyjnych, których
właścicielem jest firma DECORA SA, na działkach nr ewid. 1235, 1236/2, 1237/2, 1238 w
Środzie Wlkp., przy ul. Prądzyńskiego 24A, budowa kanalizacji sanitarnej w Środzie Wlkp. o
łącznej długości 6518 mb., podzielonej na 8 zadań, rozbudowa hali produkcyjnej wydziału
folii, wykonanie magazynu w zabudowie lekkiej - namiotowej, budowa budynku
magazynowego, budowa wiatrołapu nad wejściem do hali wydziału folii na działkach nr
ewid. 2535/18, 2535/23, 2535/19 w Środzie Wlkp., przy ul. Harcerskiej, na terenie firmy
POLIPAK Sp. z o.o. - stwierdzono możliwość odstąpienia od obowiązku przeprowadzania
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Strona 6 z 31
POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W ŚRODZIE WLKP.
Dla przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, pod nazwą :
„Farma Wiatrowa Wielkopolska N”,
polegającego na budowie zespołu 96 elektrowni
wiatrowych ( turbiny o łącznej mocy zespołu do 432 MW, pojedyncza turbina o maksymalnej
mocy do 4,5 MW ) wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową, elektroenergetyczną i
techniczną, zlokalizowanego na terenie gminy Środa Wlkp. ( Zmysłowo, Pławce,
Zdziechowice, Romanowo, Zielniki, Dębicz, Dębiczek, Ulejno, Mączniki, Janowo,
Tadeuszewo, Połażejewo, Olszewo, Chudziec, Brzezie, Szlachcin, Pierzchno, Winna Góra,
Januszewo, Jarosławiec ) i Dominowo ( Karolewo, Borzejewo, Chrapowo, Gablin,
Dominowo, Dzierżnica, Poświątne, Orzeszkowo, Rusibórz, Rusiborek, Kopaszyce, Zberki,
Sabaszczewo, Murzynowo Kościelne, Mieczysławowi, Biskupice i Nowojewo) – uzgodniono
zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko.
W 2012 r. tutejsza inspekcja rozpatrzyła 9 wniosków o opinię przed wydaniem
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Wydano 9
opinii sanitarnych, które dotyczyły m. in. następujących przedsięwzięć : budowy nowego
kurnika dla 70 000 sztuk niosek, tj. 280 DJP, na terenie fermy drobiu w m. Kępa Wielka, gm.
Zaniemyśl, usytuowanej na działce nr ewid. 92/2, budowy stacji
demontażu pojazdów
wycofanych z eksploatacji, punktu skupu złomu, punktu sprzedaży opału, materiałów
budowlanych i sypkich w Środzie Wlkp., przy ul. Brodowskiej, na działce nr ewid. 3220,
rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na działce nr ewid.
90, w m. Elżbietów, gm. Nowe Miasto n/Wartą, budowy budynku zakładu stolarskiego z
zapleczem socjalno-biurowym na dz. nr ewid. 56/1 w m. Rusiborek, gm. Dominowo,
rozbudowy istniejącego Zakładu Produkcyjnego należącego do koncernu SOLARIS BUS &
COACH S.A., znajdującego się w Środzie Wlkp., przy ul. Brodowskiej 38C, na działkach nr
ewid. 3221/29, 3221/26 i 3221/24, budowy 6 kurników do chowu brojlerów kurzych o łącznej
obsadzie 320 000 sztuk ( 1280 DJP ) w m. Nietrzanowo, gm. Środa Wlkp., na działce nr ewid.
63/2, realizacji przedsięwzięcia pn. : „Odbudowa Kanału Miłosławskiego od km 0+000 do
km 18+110” oraz budowy 6 pawilonów do chowu i hodowli norek wraz z płytą kompostową,
zbiornikiem odcieków oraz zasiekami na odpady, a także zmianie sposobu użytkowania
istniejącego budynku przemysłowego na inwentarski o łącznej obsadzie 55 DJP inwentarza,
na dz. nr ewid. 29/13, położonej w m. Czarne Piątkowo, gm. Środa Wlkp.
W 2012 r. wydano dwie opinie sanitarne w formie postanowień, dotyczące
uzgodnienia warunków zabudowy dla inwestycji
polegającej na
budowie obiektu
handlowego środków spożywczych wraz z parkingiem dla 20 samochodów osobowych, na
działkach nr ewid. 448/2 i 448/3, położonych w m. Zaniemyśl, gm. Zaniemyśl. Pierwsza
Strona 7 z 31
POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W ŚRODZIE WLKP.
opinia była negatywna, ponieważ projektowany sklep zlokalizowany był w strefie sanitarnej
cmentarza.
W 2012 r. uzgodniono w formie opinii sanitarnej - na wnioski inwestorów lub
projektantów - 21 projektów technologicznych różnych inwestycji realizowanych na terenie
powiatu średzkiego.
Wśród uzgadnianych projektów dominowały projekty obiektów gastronomicznych, w tym :
adaptacja pomieszczeń sklepu mięsnego
na potrzeby baru z zakąskami orientalnymi,
przewidzianego do realizacji w Środzie Wlkp., przy ul. Czerwonego Krzyża 16/1, adaptacja
pomieszczeń lokalu gastronomicznego na potrzeby Kawiarni SECESJA, przewidzianej do
realizacji w m. Brodowo, przy ul. Poznańskiej 14, gm. Środa Wlkp., budowa lokalu
gastronomicznego w m. Zwola, na działce nr ewid. 149/36, gm. Zaniemyśl, rozbudowa lokalu
gastronomicznego CHATKA CIOTKI MATYLDY w Nowym Mieście, przy ul. Słonecznej
44,
adaptacja istniejącego lokalu użytkowego na potrzeby Lokalu Małej Gastronomii,
przewidzianego do realizacji w Zaniemyślu, przy ul. Poznańskiej 29, adaptacja istniejącego
lokalu
użytkowego
na
potrzeby
zakładu
gastronomicznego
CAFE
NALEŚNIK,
przewidzianego do realizacji w Środzie Wlkp., przy Placu Armii Poznań 3, adaptacja
istniejących pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury w Dominowie, przy ul. Centralnej 10
na potrzeby zakładu gastronomicznego, adaptacja pomieszczeń po zakładzie masarskim na
potrzeby zakładu produkcyjnego CATERING SERVICE, przewidzianego do realizacji w
Środzie Wlkp., przy ul. Karola Libelta 1.
Wśród opiniowanych projektów były też projekty gabinetów lekarskich ( adaptacja lokalu
użytkowego na potrzeby gabinetu psychiatrycznego, przewidzianego do realizacji w Środzie
Wlkp., przy ul. Szarytek 6/39B, zmiana sposobu użytkowania istniejącego lokalu
mieszkalnego
w Środzie Wlkp., na Osiedlu Prymasa S. Wyszyńskiego 2/2 na gabinet
lekarski, w którym świadczone będą usługi medyczne z zakresu alergologii i reumatologii, w
ramach indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich ), zakładów opieki zdrowotnej (
koncepcja dostosowania Zakładu Opieki Zdrowotnej Aresztu Śledczego w Środzie Wlkp.,
przy ul. Garncarskiej 1 do wymogów ww. rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w
sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia
podmiotu leczniczego dla osób pozbawionych wolności z dnia 5 lipca 2012 r. ( Dz. U. z 2012
r. poz. 808 ), adaptacja istniejącego lokalu handlowo-usługowego w Środzie Wlkp., przy ul.
Szarytek 8/45 na potrzeby NZOZ Przychodnia Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
oraz zaledwie jednego zakładu fryzjerskiego ( adaptacja lokalu użytkowego na potrzeby
Strona 8 z 31
POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W ŚRODZIE WLKP.
zakładu fryzjerskiego, przewidzianego do realizacji w Środzie Wlkp., przy ul. Dąbrowskiego
17).
W 2012 r. zaopiniowano 3 programy dostosowawcze podmiotów leczniczych, tj.
program dostosowania pomieszczeń Specjalistycznego Niepublicznego Zespołu
Opieki
Zdrowotnej „ Zdrowie ” – poradnia ginekologiczno-położnicza w Środzie Wlkp., przy ul.
Marszałka Piłsudskiego 1A i pomieszczeń Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Zespołu Lekarza Rodzinnego „ ARM-MED ” s.c. z siedzibą w Nowym Mieście
n/Wartą, przy ul. Szkolnej 4, do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w
sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać po względem fachowym i
sanitarnym
pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej ( Dz. U. Nr 31 poz.158 ) oraz program
dostosowania pomieszczeń Zakładu Opieki Zdrowotnej Aresztu Śledczego w Środzie Wlkp.,
przy ul. Garncarskiej 1 z dnia 03. 12. 2012 r. ( wpł. dnia 14. 12. 2012 r. ) do rozporządzenia
Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać
pomieszczenia i urządzenia podmiotu leczniczego dla osób pozbawionych wolności z dnia 5
lipca 2012 r. ( Dz. U. z 2012 r. poz. 808 ). Złożono dwa wnioski dnia 28. 12. 2012 r. o
zaopiniowanie programów dostosowawczych do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia
w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia
podmiotu wykonującego działalność leczniczą z dnia 26 czerwca 2012 r. ( Dz. U. z 2012 r.
poz. 739 ), ale oba programy dostosowawcze wymagały uzupełnień. Jeden z wnioskodawców
wycofał wniosek, a drugi nie złożył wymaganych dokumentów w określonym czasie.
W 2012 r. w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego dokonano łącznie 54
kontrole obiektów. Wszystkie kontrole związane były z odbiorami sanitarnymi. Nie
przeprowadzono żadnej kontroli w trakcie realizacji obiektu.
Odebrano 13 obiektów, dla których nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na
użytkowanie oraz 41 obiektów, dla których wymagane było stwierdzenie spełnienia wymagań
higienicznych i zdrowotnych.
Tradycyjnie, połowę odebranych obiektów stanowiły obiekty produkcji i handlu artykułami
spożywczymi lub inne obiekty z żywieniem ( np. przedszkola ), dla których - na podstawie
opinii z odbiorów - wydawane były decyzje zatwierdzające zakład. 9 odebranych obiektów
stanowiły zakłady kosmetyczne, fryzjerskie i odnowy biologicznej.
Ponadto odebrano lub skontrolowano :
- 6 obiektów służby zdrowia - w tym laboratorium diagnostyczne i punkt pobrań w Środzie
Wlkp., przy ul. Harcerskiej 14B – będących Filią Centrum Medycyny Laboratoryjnej i
Edukacji Medycznej Sp. z o.o., 62-081 Przeźmierowo, ul. Rzemieślnicza 54,
Strona 9 z 31
POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W ŚRODZIE WLKP.
aptekę ogólnodostępną w m. Sulęcinek, przy ul. Szkolnej 15b, gm. Krzykosy, działka nr ewid.
433/1, gabinet stomatologiczny S.O.S. w Środzie Wlkp., przy ul. Dąbrowskiego 29, w którym
wykonywana będzie działalność lecznicza obejmująca usługi stomatologiczne - w ramach
niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej, gabinet stomatologiczny Niepublicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej DADENT w Krzykosach, przy ul. Głównej 24B, Prywatny Gabinet
Psychiatryczny P. Janiny Główczewskiej w Środzie Wlkp., przy ul. Szarytek 6/39B, Prywatny
Gabinet Ginekologiczny P. Moniki Englert-Golon w Środzie Wlkp., przy ul. Czerwonego
Krzyża 3/1, Prywatny Gabinet Stomatologiczny Pani Aleksandry Hatłas-Pigoń w Środzie
Wlkp., przy ul. 17 Września 7, Poradnię Stomatologiczną STOMATOLOGIA ŚREDZKA w
Środzie Wlkp., przy ul. Sportowej 9A,
- przedszkola - w tym inwestycję polegającą na rozbudowie budynku przedszkola
(PRZEDSZKOLANDIA ) o salę zajęć z pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi w Środzie
Wlkp., przy ul. Harcerskiej 23D, na działce
nr ewid. 2545/5 oraz rozbudowie istniejącego
budynku garażowo-magazynowego o dodatkowe powierzchnie handlowo-usługowo-socjalne
- w Środzie Wlkp., przy ul. Marcinkowskiego, na działce
nr ewid. 3187/3 - w części
obejmującej przedszkole ( filia Przedszkola KAPRYS),
- obiekty dofinansowywane ze środków unijnych - budynek chłodni, przeznaczonej do
przechowywania warzyw, na działce nr ewid. 9/8. położonej w m. Bożydar 17, 63-021
Śnieciska, przechowalnia płodów rolnych na działce nr ewid. 62/4, położonej w m. Gablin 2,
63-012 Dominowo.
Choć większość inwestycji dotyczyła niewielkich budów i małych adaptacji. - na terenie
działalności tutejszej inspekcji finalizowane były też duże inwestycje - np. : zmiana sposobu
użytkowania wraz z rozbudową budynku gospodarczego na budynek mieszkalno-hotelowy na
działkach nr ewid. 295, 296, 53/10 i 53/11, położonych w m. Zwola, przy ul. Głównej 38, gm.
Zaniemyśl, budowa lokalu gastronomicznego z częścią mieszkalną - na działce nr ewid.
149/36, położonej w m. Zwola, przy ul. Głównej, gm. Zaniemyśl, budowa hali montażowej
wozów paszowych w Środzie Wlkp., przy ul. 27 Grudnia 5, na działkach nr ewid. 2545/46 i
2545/28 i 2545/47, budowa budynku produkcyjnego niskotonażowej chemii gospodarczej w części obejmującej parter budynku w m. Kijewo, gm. Środa Wlkp., na działce
nr ewid.
23/33, budowa piekarni z cukiernią i zbiornik bezodpływowy w m. Krzykosy, przy ul.
Witowskiej, na działce nr ewid.747/3 -
w części obejmującej pomieszczenia piekarni i
cukierni oraz zbiornik bezodpływowy.
Wśród inwestycji związanych z obrotem i produkcją żywności - oprócz wcześniej już
wspomnianych - należy wymienić: adaptację istniejącego lokalu użytkowego na potrzeby
Strona 10 z 31
POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W ŚRODZIE WLKP.
zakładu gastronomicznego KLUBO-KAWIARNIA w Sulęcinku, przy ul. Szkolnej 24,
adaptację
istniejącego
lokalu
użytkowego
na
potrzeby
sklepu
spożywczego,
samoobsługowego sieci ŻABKA w Środzie Wlkp., przy ul. Kilińskiego 4, adaptację
istniejącego lokalu użytkowego na potrzeby sklepu firmowego firmy Piekarnia - Cukiernia
B&M Migalski, 63-000 Środa Wlkp., ul. Szarych Szeregów 2, znajdującego się w
Zaniemyślu, przy ul. Średzkiej 1, adaptację istniejącego lokalu użytkowego na potrzeby
sklepu spożywczego, samoobsługowego sieci ŻABKA w Środzie Wlkp., Osiedle
Jagiellońskie 41/1, adaptację istniejącego lokalu użytkowego na potrzeby Zakładu Małej
Gastronomii KEBAB LAILA w Środzie Wlkp., przy ul. Zamojskich 5a, adaptację
istniejącego lokalu użytkowego na potrzeby sklepu spożywczego, samoobsługowego FRESH
MARKET z aneksem gastronomicznym w Środzie Wlkp., przy ul. Czerwonego Krzyża 14,
adaptację istniejących pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury w Dominowie, przy ul.
Centralnej 10 na potrzeby zakładu gastronomicznego, adaptację istniejącego lokalu
użytkowego na potrzeby sklepu spożywczego, samoobsługowego FRESH MARKET z
aneksem gastronomicznym w Środzie Wlkp., przy ul. Kilińskiego 35, adaptację istniejącego
lokalu użytkowego po zakładzie masarskim na potrzeby zakładu produkcyjnego CATERING
SERVICE w Środzie Wlkp., przy ul. Libelta 1.
Znaczny udział procentowy w odbiorach miały również zakłady fryzjerskokosmetyczne i odnowy biologicznej. Odbiory te dotyczyły
następujących inwestycji :
budynek mieszkalny jednorodzinny z częścią usługową ( usługi fryzjerskie - Zakład
BRILANS ) w Środzie Wlkp., przy ul. Kórnickiej, na działce nr ewid. 771/2, adaptacja
istniejącego lokalu użytkowego na potrzeby zakładu fryzjerskiego STUDIO FRYZUR - Anna
Wiktorowska, znajdującego się
w Środzie Wlkp., przy ul. Dąbrowskiego 17, adaptacja
istniejącego lokalu użytkowego na potrzeby zakładu fryzjerskiego STUDIO URODY
IMPRESJA Elżbieta Sibińska, znajdującego się
w Środzie Wlkp., przy ul. Ignacego
Krasickiego 1, adaptacja istniejącego lokalu użytkowego na potrzeby zakładu kosmetycznego
KAPRYS - SALON KOSMETYCZNY Anna Solarska, znajdującego się w Środzie Wlkp.,
przy ul. 20 Października 40A, zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową lokalu
mieszkalnego na lokal użytkowy - salon fryzjersko-kosmetyczny (RED STUDIO GABINET
KOSMETYCZNY Marta Lenkowska ) znajdujący się w Środzie Wlkp., przy ul. Jana
Kilińskiego 7, adaptacja istniejącego lokalu użytkowego na potrzeby zakładu kosmetycznego
- GABINET KOSMETYCZNY Wiesława Januszkiewicz, znajdującego się w Środzie Wlkp.,
przy ul. Topolskiej 2, zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych na usługowe,
tj. gabinet kosmetyczny i fizjoterapii w m. Chocicza, ul. Kościelna 12, budowa budynku
Strona 11 z 31
POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W ŚRODZIE WLKP.
wystawowo-handlowo-biurowego wraz z funkcją mieszkaniową jednorodzinną, częścią
magazynową i zapleczem socjalnym - Etap I - w części dotyczącej gabinetu fryzjerskokosmetycznego w m. Zaniemyśl, przy ul. Sosnowej 12, na działkach nr ewid. 337/8 i 338/1.
W stosunku do lat ubiegłych ilość wydanych opinii sanitarnych w zakresie
zapobiegawczego nadzoru sanitarnego pozostała na podobnym poziomie. W 2008 r. ogółem
wydano 226 opinii w różnych formach, w 2009 r. zajęto stanowisko w 241 sprawach, w
latach w 2010 i 2011 wydano ogółem po 227 opinii sanitarnych, natomiast w 2012 r.
wydano 242 opinie.
Ilość opinii do decyzji środowiskowych od 2009 roku utrzymuje się na niskim
poziomie. W 2009 r. i 2010 r. wydano po 12 opinii do decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. W 2011 r. wydano 11 opinii
sanitarnych, a w roku 2012 – zaledwie 9. Dla porównania, w 2008 r. uzgodniono 33 decyzje
środowiskowe. Należy jednak dodać, że ilość wydanych opinii sanitarnych do decyzji
środowiskowych uzależniona jest od napływających wniosków od organów administracji
samorządowych prowadzących postępowania.
Ilość
opinii
dotyczących
potrzeby
przeprowadzania
oceny
oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko utrzymała się na podobnym poziomie. W 2008 r. wydano 34
opinie sanitarne dot. potrzeby sporządzenia raportu i jego zakresu, w 2009 r. wydano 32 takie
opinie, a w 2010 r. - 28. W 2011 r. liczba wydanych opinii nieznacznie wzrosła w stosunku
do 2010 r. i wynosiła 32, a w roku 2012 wydano 31 opinii w sprawie obowiązku
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko i zakresu raportu oraz 1 opinię uzgadniającą zakres raportu dla przedsięwzięcia
zawsze znacząco oddziaływującego na środowisko. W 10 przypadkach, dla inwestycji, które
nie są przedsięwzięciami wymienionymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. Nr
213, poz. 1397 ),
zajęto stanowisko w formie pisma o odstąpieniu od uzgodnień.
Ilość opiniowanych projektów technologicznych utrzymuje się obecnie na podobnym
poziomie. Jeszcze w 2008 r. zaopiniowano zaledwie 4 projekty technologiczne. Już w 2009 r.
było ich 15, a w 2010 r. zaopiniowano 23 projekty. W roku 2011 zaopiniowano 20 projektów
technologicznych w roku 2012 – 21 projektów.
W 2012 r. zaopiniowano 3 programy dostosowawcze podmiotów leczniczych. W
latach ubiegłych, tj. w 2009 r. zaopiniowano i program natomiast w latach 2010 i 2011 nie
przedłożono do opiniowania. żadnego projektu programu dostosowawczego zakładów opieki
zdrowotnej ani zmian do wcześniej uzgodnionych projektów.
Strona 12 z 31
POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W ŚRODZIE WLKP.
W 2012 r. wydano dwie opinie sanitarne w formie postanowień, dotyczące
uzgodnienia warunków zabudowy. W latach 2008-2011 nie wpłynął żaden wniosek dotyczący
uzgodnienia warunków zabudowy.
Ogólna ilość dokonanych kontroli, związana z odbiorami obiektów w związku z
dopuszczeniem ich do użytkowania (13) oraz odbiorami obiektów wymagających
stwierdzenia spełnienia wymagań higienicznych i zdrowotnych ( 41) pozostała na podobnym
poziomie, z tendencją malejącą. W 2008 r. dokonano łącznie 71 kontroli, w roku 2009
skontrolowano 70 obiektów, w 2010 r. – 64, w 2011 r. – 58 natomiast w 2012 r. – 54.
Nie przeprowadzono żadnej kontroli w trakcie realizacji, podobnie jak w latach 2009-2011
(dla porównania w 2007 r. - 13, a w 2008 r. - 12 ), bowiem nie wpłynął żaden wniosek o
przeprowadzenie takiej kontroli.
W 2012 r. wydano 8 decyzji do celów rejestracyjnych podmiotów leczniczych . Dla
porównania w 2011 r. wydano 6 postanowień i decyzji do celów rejestracyjnych zakładów
opieki zdrowotnej i gabinetów lekarskich, w 2010 r. - 4 postanowienia, podczas gdy w 2009
r. wydano ich 17. W roku 2008 ilość postanowień była podobna jak w roku 2009, ale
większość z nich dotyczyła programów dostosowawczych.
W ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
w 2012 r.
sformułowano wnioski do 10 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ( w 2011 r. – 2, w
2010 r. - 8, w 2009 r. - 7 ), wydano 10 opinii sanitarnych o potrzebie przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w których określono zakres informacji
wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko ( w 2011 r. - 3, w 2010 r. - 7, w
2009 r. - 12, ) oraz uzgodniono 4 projekty miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego ( w 2009 r. - 8, w 2010 r. – 13, w 2011 – 8 ).
Mając na uwadze ochronę zdrowia publicznego w ramach wydanych opinii, o których
mowa wyżej, zwracano uwagę na zagadnienia takie, jak np.:

właściwa gospodarka wodno - ściekowa, w tym zaopatrzenie ludności w wodę do
picia w odpowiedniej ilości i jakości,

prawidłowe usuwanie, gromadzenie i unieszkodliwianie odpadów (w tym szczególnie
niebezpiecznych) w sposób nie zagrażający życiu i zdrowiu ludzi,

ochrona ludności przed nadmiernym hałasem, zanieczyszczeniem powietrza, poprzez
egzekwowanie
rozwiązań
technicznych,
które
zapewniają
spełnienie
norm
określających najwyższe dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych
dla zdrowia w środowisku,
Strona 13 z 31
POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W ŚRODZIE WLKP.

zagwarantowanie odpowiednich warunków pobytu ludzi w budynkach poprzez
zastosowanie między innymi właściwych pod względem zdrowotnym materiałów
budowlanych, a także zapewnienie prawidłowej funkcji oraz programu pomieszczeń z
punktu widzenia wymagań sanitarno - higienicznych.
Strona 14 z 31
POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W ŚRODZIE WLKP.
II. W ZAKRESIE EPIDEMIOLOGII
II. 1. Działania związane z zapobieganiem szerzeniu się zakażeń oraz
chorób zakaźnych
Podobnie jak w latach poprzednich, w 2012 r. Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Środzie Wlkp. podejmowała działania polegające na zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.
W ramach tej działalności rejestrowano zachorowania/podejrzenia zachorowań na choroby
zakaźne oraz dodatnie wyniki badań laboratoryjnych (zgłoszone przez podmioty zobowiązane
do tego ustawowo), a następnie poddawano je szczegółowej analizie epidemiologicznej.
W sumie przeprowadzono 476 dochodzeń epidemiologicznych (w tym 162 wywiady
epidemiologiczne).
Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Środzie Wlkp. współpracowała z
następującymi instytucjami i jednostkami:
 Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Środzie Wlkp. w zakresie monitorowania
zachorowań
na
choroby
odzwierzęce
oraz
prowadzenia
dochodzeń
epidemiologicznych w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia wystąpienia styczności
i narażenia na wściekliznę,
 Poradniami Lekarza Rodzinnego w zakresie nadzoru lekarskiego i dochodzeń
epidemiologicznych oraz szczepień ochronnych,
 szpitalami i poradniami pulmonologicznymi w sprawowaniu nadzoru nad gruźlicą,
 Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Średzkim, a w
szczególności z Powiatowym Zespołem Reagowania Kryzysowego,
 Komendą Powiatową Policji w Środzie Wlkp. przy opracowywaniu trudnych
dochodzeń epidemiologicznych,
 Urzędem Miejskim i Urzędami Gmin na terenie powiatu w sprawach udostępniania
danych statystycznych,
 Zespołem Szkół Zawodowych im. Hipolita Cegielskiego w Środzie Wlkp. w zakresie
spotkań z młodzieżą w trakcie „Tygodnia Kultury” organizowanego przez szkołę.
W dniu 27.04.2012 r. Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Środzie Wlkp.
zorganizowała
dla
mieszkańców
powiatu
średzkiego
Dzień
Otwarty
w
ramach
„Europejskiego Tygodnia Szczepień”, w trakcie którego propagowała szczepienia jako
najskuteczniejszą formę zapobiegania chorobom zakaźnym.
Strona 15 z 31
POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W ŚRODZIE WLKP.
W związku ze zdarzeniem w dniu 30.11.2012 r. nakłucia jedną i tą samą igłą 19 uczniów
w trakcie zajęć lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Starkówcu Piątkowskim, gmina Środa
Wlkp., PSSE w Środzie Wlkp. współpracowała z:
 Kliniką Chorób Zakaźnych i Neurologii Dziecięcej Szpitala Klinicznego im.
Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu,
 Poradniami Lekarza Rodzinnego,
 Burmistrzem Miasta Środa Wlkp.,
 Kuratorium Oświaty w Poznaniu.
Ponieważ status zdrowotny nakłutych dzieci w momencie zdarzenia nie był znany,
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Środzie Wlkp. ocenił ryzyko następstwa ww.
zakłucia jako mogące skutkować przeniesieniem z dziecka na dziecko zakażeń wirusami
zapalenia wątroby typu B, C oraz HIV, które szerzą się drogą krwi. Wszystkie dzieci objęto
nadzorem epidemiologicznym.
Dotychczasowe badania lekarskie i diagnostyczne 19 uczniów przeprowadzone w Klinice, nie
wskazują na zakażenie dzieci ww. wirusami. Klinika nadal sprawuje opiekę specjalistyczną
nad dziećmi. Następne badania lekarskie i diagnostyczne będą wykonane na przełomie lutego
i marca oraz maja i czerwca 2013 r. Po tym czasie będzie można ostatecznie określić status
zdrowotny dzieci i odpowiedzieć na pytanie, czy którekolwiek z nich zostało zarażone
chorobą zakaźną z tytułu narażenia na zakażenie.
II.2. Ocena sytuacji epidemiologicznej
Poniższa tabela przedstawia liczby zachorowań oraz współczynniki zapadalności* na poszczególne
choroby zakaźne na terenie powiatu średzkiego w latach 2011 – 2012:
2011 r.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
2012 r.
Jednostka chorobowa
Zatrucia pokarmowe wywołane
pałeczkami Salmonella
Biegunka u dzieci do lat 2
Różyczka
Krztusiec
Płonica (szkarlatyna)
Świnka (nagminne zapalenie
przyusznic)
Ospa wietrzna
Liczba
zachorowań
Zapadalność
Liczba
zachorowań
Zapadalność
5
8,96
16
28,31
71
3
44
12
5017,67
5,38
78,86
21,51
28
7
3
67
11
2240,48
12,39
5,31
118,55
19,46
254
455,25
258
456,52
Strona 16 z 31
POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W ŚRODZIE WLKP.
2011 r.
Lp.
Liczba
zachorowań
Zapadalność
Liczba
zachorowań
Zapadalność
1
1,79
-
-
4
7,17
2
3,54
4
7,17
5
8,85
851
292
2
10
5
1525,25
3151,99
3,58
17,92
8,96
3
2248
1558
3
1
1
4
5,31
3977,91
16645,30
5,31
1,77
1,77
7,08
2
13
3,58
23,30
1
14
1,77
24,77
ostre
Wirusowe
zapalenie
przewlekłe
wątroby typu B
Wirusowe zapalenie wątroby typu C
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
2012 r.
Jednostka chorobowa
Borelioza
Grypa
ogółem
u dzieci w wieku 0-14 lat
Nowo wykryte zakażenia HIV
Choroba meningokokowa
Gruźlica
Zapalenie opon mózgowordzeniowych i mózgu
Zapalenie mózgu
Styczność i narażenie na wściekliznę/
potrzeba szczepień
* Współczynniki zapadalności dla wszystkich jednostek chorobowych (z wyjątkiem biegunek u
dzieci do 2 lat oraz grypy u dzieci do lat 14), wyliczono według stanu liczbowego ludzi
wynoszącego:

2011 r. – na dzień 31.12.2010 r. – 55794 osób,
 2012 r. – na dzień 30.06.2012 r. – 56515 osób.
Współczynniki zapadalności na biegunkę u dzieci do lat 2 wyliczono na podstawie liczby dzieci
w grupie wieku od 0 – 24 m. ż.:


2011 r. – na dzień 31.12.2010 r. – 1415 dzieci;
2012 r. – na dzień 31.06.2012 r. – 1339 dzieci.
Współczynniki zapadalności na grypę u dzieci w wieku 0-14 lat wyliczono na podstawie liczby
dzieci:
 2011 r. – na dzień 31.12.2010 r. – 9264 dzieci,
 2012 r. – na dzień 30.06.2012 r. – 9360 dzieci.
II.2.1. Choroby szerzące się drogą pokarmową
Podobnie jak w latach ubiegłych, w 2012 r. nie zarejestrowano zachorowań na dur brzuszny,
dury rzekome, czerwonkę, jersiniozę, wirusowe zapalenie wątroby typu A oraz zatruć
enterotoksyną gronkowcową, toksyną botulinową i grzybami.
Zatrucia pokarmowe wywołane pałeczkami Salmonella
W 2012 r. odnotowano 16 przypadków zatruć pokarmowych wywołanych pałeczkami
Salmonella Enteritidis (2011 r. - 5), w tym jedno zbiorowe zatrucie pokarmowe na przyjęciu
weselnym po spożyciu tatara w restauracji (1 dziecko i 11 osób dorosłych) i 4 pojedyncze
zachorowania o nieustalonym źródle zakażenia (3 dzieci i 1 osoba dorosła). Jedno
Strona 17 z 31
POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W ŚRODZIE WLKP.
zachorowanie wystąpiło w Środzie Wlkp., pozostałe - na wsi. Hospitalizowano 5 osób, w tym
3 dzieci. Zgonów nie było.
Porównanie sytuacji epidemiologicznej zatruć pokarmowych wywołanych zakażeniem pałeczkami
Salmonella, w latach 2004 - 2012 na terenie powiatu średzkiego, woj. wielkopolskiego oraz Polski ilustruje
poniższy wykres:
Biegunki u dzieci do lat 2
W 2012 r. na biegunkę zachorowało 28 dzieci do lat dwóch (2011 r. – 71 zachorowań), w tym
12 dziewczynek i 16 chłopców, w Środzie Wlkp. 7 osób, na wsi - 21 osób.
Zgłoszono 1 ognisko rodzinne (2 dzieci w wieku 1 i 3 lat). Hospitalizowano 22 dzieci,
pozostałe leczono ambulatoryjnie.
Badania
diagnostyczne
w
kierunku
patogenów
wykonano
wyłącznie
u
dzieci
hospitalizowanych i były to badania wirusologiczne. W 11 przypadkach stwierdzono wirusy
Rota, u 2 dzieci dodatkowo obecność adenowirusów.
Nosiciele schorzeń jelitowych
W 2012 r. w „Rejestrze nosicieli pałeczek Salmonella PSSE w Środzie Wlkp.” odnotowano 8
nosicieli pałeczek Salmonella. Dwóch nosicieli odsunięto od pracy zawodowej (kelnerzy) z
uwagi na możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby.
Strona 18 z 31
POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W ŚRODZIE WLKP.
II.2.2.Choroby, w zakresie których prowadzi się szczepienia ochronne, w
tym objęte programami eliminacji
Podobnie jak w roku poprzednim, w 2012 r. nie odnotowano zachorowań na odrę, błonicę,
tężec, polio oraz ostrych porażeń wiotkich u dzieci do 15 r. ż.
Różyczka
W 2012 r. zarejestrowano 7 pojedynczych zachorowań na różyczkę (2011 r. - 3
zachorowania). Tak korzystna sytuacja epidemiologiczna różyczki wynika z obowiązkowego
szczepienia dzieci p/ różyczce w ramach Programu Szczepień Ochronnych.
W sumie zachorowało 5 dziewczynek i 2 chłopców, 4 osoby w Środzie Wlkp. oraz 3 na
terenie wiejskim. Nikogo nie hospitalizowano, powikłań nie było.
Chorzy byli wcześniej szczepieni p/ różyczce z wyjątkiem 1 dziecka w wieku 1 r. ż. i 4
miesięcy.
Porównanie sytuacji epidemiologicznej zachorowań na różyczkę w latach 2004 - 2012 na terenie powiatu
średzkiego, woj. wielkopolskiego oraz Polski ilustruje poniższy wykres:
Strona 19 z 31
POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W ŚRODZIE WLKP.
Krztusiec
W 2012 r. wystąpiły 3 pojedyncze zachorowania na krztusiec (2011 r. – brak zachorowań), 2
zachorowania w Środzie Wlkp., jedno - na wsi. Zachorowały 2 osoby płci żeńskiej w wieku 5
i 16 lat oraz chłopiec w wieku 2 lat. Chorych leczono ambulatoryjnie. U wszystkich osób
wykonano jednorazowe badanie serologiczne krwi w kierunku krztuśca. Chorzy byli
wcześniej szczepieni p/krztuścowi.
Porównanie sytuacji epidemiologicznej zachorowań na krztusiec w latach 2004-2012 na terenie powiatu
średzkiego, woj. wielkopolskiego oraz Polski ilustruje poniższy wykres:
Nagminne zapalenie przyusznic
Od kilku lat sytuacja epidemiologiczna świnki kształtuje się korzystnie i wynika z
zaszczepienia dzieci p/ śwince w ramach Programu Szczepień Ochronnych.
W 2012 r. zgłoszono 11 pojedynczych zachorowań na świnkę (2011 r. - 12). Zachorowało 7
chłopców i 4 dziewczynki, w Środzie Wlkp. – 6, na terenie wiejskim - 5 osób. Hospitalizacji i
powikłań nie odnotowano. Wszystkie osoby były wcześniej szczepione przeciwko śwince.
Strona 20 z 31
POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W ŚRODZIE WLKP.
Porównanie sytuacji epidemiologicznej zachorowań na świnkę w latach 2006 - 2012 na terenie powiatu
średzkiego, woj. wielkopolskiego oraz Polski ilustruje poniższy wykres:
Zapadalność na nagminne zapalenie przyusznic
w latach 2006-2012
Zapadalność na 100 tys. mieszkańców
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2006
2007
powiat średzki
2008
2009
2010
woj.wielkopolskie
2011
2012
Polska
Wirusowe zapalenie wątroby typu B
W 2012 r. zarejestrowano 2 przypadki zachorowania wirusowe zapalenie wątroby typu B, oba
o charakterze przewlekłym, w tym jeden hospitalizowany (2011 r. - 5 przypadków, w tym 1
ostry i 4 przewlekłe). Zachorował mężczyzna w wieku 50 lat (wieś) oraz kobieta w wieku 35
lat (Środa Wlkp.). Chorzy figurowali wcześniej w „Rejestrze nosicieli antygenu HBs PSSE w
Środzie Wlkp.” i nie byli zaszczepieni p/wzw typu B.
Osoby z kontaktu domowego z nosicielami zostały zaszczepione p/wzw typu B.
Zachorowania nie były wynikiem ekspozycji zawodowej na zakażenie.
Strona 21 z 31
POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W ŚRODZIE WLKP.
Porównanie sytuacji epidemiologicznej zachorowań na wzw typu B w latach 2004 - 2012 na terenie
powiatu średzkiego, woj. wielkopolskiego oraz Polski ilustruje poniższy wykres:
Gruźlica
W 2012 r. odnotowano znaczny spadek zachorowań na gruźlicę. Zarejestrowano 1 przypadek
nowego zachorowania na postać płucną gruźlicy (2011 r. – 10 przypadków, w tym 8 postaci
płucnej). Zachorował mężczyzna w wieku 46 lat mieszkający na wsi. Chory był
hospitalizowany i poddany specjalistycznemu leczeniu. Zgonu nie odnotowano. Nadzorem
epidemiologicznym objęto 5 osób ze styczności z chorym, które przekazano wg kompetencji
do Poradni Lekarza Rodzinnego w celu przeprowadzenia badań lekarskich i diagnostycznych.
II.2.3. Neuroinfekcje oraz choroby: meningokokowa, pneumokokowa i
wywołana przez Haemophilus influenzae
W 2012 r. odnotowano 5 neuroinfekcji i 1 przypadek zachorowania na chorobę
meningokokową (2011 r. – 7 neuroinfekcji i 2 posocznice meningokokowe z grupy B).
Nie stwierdzono przypadków choroby wywołanej przez Streptococcus pneumoniae (2011 r. –
2 zachorowania). Od kilku lat brak też zachorowań wywołanych zakażeniem Haemophilus
influenzae typu b.
Strona 22 z 31
POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W ŚRODZIE WLKP.
Inwazyjna choroba meningokokowa
W 2012 r. zarejestrowano 1 przypadek posocznicy meningokokowej wywołanej zakażeniem
Neisseria meningitidis z grupy B (2011 r. - 2 zachorowania). Zachorowanie wystąpiło w
Środzie Wlkp. i dotyczyło kobiety w wieku 64 lat. Chora była hospitalizowana w Szpitalu SP
ZOZ w Środzie Wlkp. Stan zdrowia pacjentki w szpitalu był stabilny. Nadzorem
epidemiologicznym i chemioprofilaktyką objęto 57 osób (56 dorosłych i 1 dziecko).
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
W roku sprawozdawczym odnotowano 4 pojedyncze przypadki zapalenia opon mózgowo –
rdzeniowych (2011 r. – 5 zachorowań). Zachorowały 2 osoby płci żeńskiej (25 i 36 lat) i 2
osoby płci męskiej (11 i 19 lat), 2 osoby w Środzie Wlkp., 2 – na wsi. Wszystkich pacjentów
hospitalizowano. W 2 przypadkach rozpoznano, natomiast w 2 przypadkach nie określono
etiologii zakażenia. Zgonów nie było.
Zapalenie mózgu
W 2012 r. zarejestrowano 1 przypadek kleszczowego zapalenia mózgu (2011 r. - 2
zachorowania o innej etiologii). Zachorowała kobieta (64 lata) mieszkająca na wsi, która
została wielokrotnie ukąszona przez kleszcze na terenie lasów w okolicach Milicza (woj.
dolnośląskie). Pacjentkę hospitalizowano. Zgonu nie było.
II.2.4. Choroby odzwierzęce
W powiecie średzkim sytuacja epidemiologiczna chorób odzwierzęcych kształtuje się dobrze.
Od lat nie odnotowuje się zachorowań na włośnicę, tasiemczyce, toksoplazmozę, brucelozę,
leptospirozę, wściekliznę oraz listeriozę.
II.2.5. Inne choroby zakaźne
Podobnie
jak
w
2011
r.,
w
roku
sprawozdawczym
nie
stwierdzono
zakażeń
enterokrwotocznymi szczepami E. coli, zachorowań na legionelozę, kampylobakteriozę oraz
AIDS. Zarejestrowano 3 nowowykryte zakażenia wirusem HIV (2011 r. – zakażeń nie
zgłoszono).
Rejestr zakażeń HIV i zachorowań na AIDS prowadzi Wojewódzka Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Poznaniu.
Strona 23 z 31
POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W ŚRODZIE WLKP.
Borelioza
W 2012 r. wystąpiły 3 zachorowania na boreliozę (2011 r. – brak zachorowań). Zachorowało
1 dziecko (2 lata) oraz 2 kobiety (46 lat i 53 lata), 2 osoby w Środzie Wlkp., jedna - na wsi.
Dwóch pacjentów leczono ambulatoryjnie, jednego hospitalizowano.
We wszystkich przypadkach objawem zachorowania był rumień wędrujący. W jednym
przypadku, po 7 latach od ekspozycji, pojawiły się objawy późne boreliozy (neuropatia
nerwów obwodowych, zapalenie stawów i depresja). Jeden przypadek zakwalifikowano jako
narażenie zawodowe i wydano orzeczenie o rozpoznaniu choroby zawodowej.
Porównanie sytuacji epidemiologicznej zachorowań na boreliozę latach 2004 - 2012 na terenie powiatu
średzkiego, woj. wielkopolskiego oraz Polski ilustruje poniższy wykres:
Wirusowe zapalenie wątroby typu C
W 2012 r. zarejestrowano 5 pojedynczych przypadków zakażenia wirusem zapalenia wątroby
typu C (2011 r. – 4), dotyczących 3 mężczyzn (31, 37 lat i 54 lata) oraz 2 kobiet (28 i 52 lata),
4 osób mieszkających na wsi i jednej zamieszkałej w Środzie Wlkp. Pacjentów leczono
ambulatoryjnie.
Chorzy nie byli zawodowo eksponowani na zakażenie, ale wcześniej wszystkich poddawano
różnym zabiegom z naruszeniem ciągłości tkanek o charakterze medycznym.
Strona 24 z 31
POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W ŚRODZIE WLKP.
Jedna osoba miała także wykonywany w warunkach domowych zabieg przekłuwania uszu.
Ospa wietrzna
W Programie Szczepień Ochronnych szczepienia p/ospie wietrznej znajdują się w grupie
szczepień zalecanych i koszt szczepionek nie jest refundowany przez państwo, stąd też nie są
to szczepienia powszechnie stosowane u dzieci.
W 2012 r. odnotowano 258 zachorowań na ospę wietrzną (2011 r. – 254). Zachorowało 116
osób płci żeńskiej i 142 osoby płci męskiej, w Środzie Wlkp. 96 osób, na wsi - 162 osoby.
Powikłań i hospitalizacji nie stwierdzono.
Porównanie sytuacji epidemiologicznej zachorowań na ospę wietrzną w latach 2004 - 2012 na terenie
powiatu średzkiego, woj. wielkopolskiego oraz Polski ilustruje poniższy wykres:
Płonica (szkarlatyna)
W 2012 r. na płonicę zachorowało 67 osób (2011 r. - 44), w tym 31 osób płci żeńskiej i 36
osoby płci męskiej, w Środzie Wlkp. 31 osób, na terenie wiejskim - 36 osób. Powikłań i
hospitalizacji nie było.
Grypa
W 2012 r. zarejestrowano 2248 przypadków zgłoszeń zachorowań/podejrzeń zachorowań
(2011 r. – 851), w tym 1558 zgłoszeń dotyczących dzieci w wieku do 14 lat (2011 r. – 292).
Hospitalizacji wymagało 28 chorych.
Strona 25 z 31
POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W ŚRODZIE WLKP.
II.2.6. Zatrucia chemicznymi środkami ochrony roślin
Na terenie powiatu średzkiego od wielu lat nie wystąpiły zatrucia środkami ochrony roślin.
II.2.7. Zapobieganie wściekliźnie
W 2012 r. zgłoszono 102 przypadki styczności i narażenia na wściekliznę (2011 r. - 91).
Szczepienia przeciwko wściekliźnie podjęto u 14 osób (2011 r. – 13).
Do PSSE w Środzie Wlkp. nie zgłoszono dodatnich wyników wścieklizny u zwierząt.
Porównanie sytuacji epidemiologicznej w latach 2004 - 2012 na terenie powiatu średzkiego, woj.
wielkopolskiego oraz Polski ilustruje poniższy wykres:
Zapadalność na 100 tys. mieszkańców
Styczność i narażenie na wściekliznę/potrzeba szczepień
w latach 2004 - 2012
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
2004
2005
2006
2007
2008
powiat średzki
2009
woj. wielkopolskie
2010
2011
2012
Polska
II.3. Ocena sanitarna placówek służby zdrowia
W 2012 r. na terenie powiatu średzkiego pod nadzorem PSSE w Środzie Wlkp. znajdowało
się 89 obiektów służby zdrowia, działających w ramach:
 lecznictwa stacjonarnego (zamkniętego) – 2 obiekty:
 szpital NS ZOZ „MEDICUS” w Środzie Wlkp.,
 zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy „ELCOR” w Jarosławcu;
 lecznictwa ambulatoryjnego (otwartego) – 87 obiektów:
 26 poradnie/ przychodnie lekarskie,
 2 laboratoria diagnostyczne,
 1 zakład rehabilitacji leczniczej,
Strona 26 z 31
POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W ŚRODZIE WLKP.
 42 gabinety prowadzące indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską,
 7 indywidualnych praktyk pielęgniarek,
 1 grupowa praktyka pielęgniarek,
 7
niepublicznych
zakładów
opieki
zdrowotnej
świadczących
usługi
pielęgniarskie,
 1 niepubliczny zakład opieki zdrowotnej świadczący usługi położnicze.
W roku sprawozdawczym skontrolowano wszystkie obiekty. W trakcie 149 kontroli
sanitarnych sprawdzono:
 stan sanitarno – higieniczny placówek,
 prawidłowość opracowania i stosowania procedur zapobiegających przenoszeniu się
zakażeń w związku z wykonywaniem przez placówki świadczeń zdrowotnych,
dotyczących:
 prawidłowej dezynfekcji rąk oraz oraz sprzętu medycznego,
 prawidłowej sterylizacji i archiwizacji procesów sterylizacji,
 postępowania z odpadami medycznymi;
 prawidłowość nadzoru lekarskiego (w Poradniach Lekarza Rodzinnego) nad osobami:
 zakażonymi wirusem zapalenia wątroby typu C (HCV),
 ze styczności z zakażonymi wirusem zapalenia wątroby typu B (HBV),
 ze styczności z chorymi na gruźlicę.
Kontrole nie wykazały nieprawidłowości.
II.4. Szczepienia ochronne
Stan zaszczepienia dzieci i młodzieży na terenie powiatu średzkiego za 2012 r. ocenia się jako
zadowalający.
II.4.1. Placówki wykonujące szczepienia ochronne
W 2012 r. szczepienia ochronne wykonywane były w 11 poradniach lekarza rodzinnego, a
także w Poradni Chirurgicznej NZOZ „Chirurgia i ortopedia średzka”.
PSSE w Środzie Wlkp. zaopatrywała w szczepionki ww. placówki oraz (dodatkowo) 2 punkty
szczepień: Oddział Noworodkowy i Szpitalny Odział Ratunkowy w Szpitalu SPZOZ w
Środzie Wlkp., ul. Żwirki i Wigury 10, będący pod nadzorem Wojewódzkiej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Poznaniu.
Strona 27 z 31
POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W ŚRODZIE WLKP.
W trakcie kontroli sanitarnych, dotyczących oceny stanu sanitarnego obiektów oraz
wykonawstwa szczepień ochronnych, nie stwierdzono uchybień.
W kwietniu 2012 r. w PSSE w Środzie Wlkp. przeprowadzono szkolenie z zakresu szczepień
ochronnych dla pielęgniarek wykonujących szczepienia ochronne w Poradniach Lekarza
Rodzinnego.
II.4.2. Niepożądane odczyny poszczepienne
W roku sprawozdawczym nie odnotowano niepożądanych odczynów poszczepiennych po
szczepieniu p/gruźlicy szczepionką BCG (2011 r. – 1), natomiast zarejestrowano 3 przypadki
NOP po szczepieniach innych, niż BCG (2011 r. – 2).
Dotyczyły one dzieci zaszczepionych w 3 różnych poradniach lekarza rodzinnego
znajdujących się na terenie powiatu średzkiego:
 dziecka w 2 m. ż. - jednoczasowo 3 szczepionkami - DTP (p/błonicy, tężcowi,
błonicy), Act–Hib (p/Haemophilus influenzae) oraz EUVAX (p/wzw B); dziecko
hospitalizowano i nastąpił pełny powrót do zdrowia, na terenie powiatu szczepionkami
o tych samych seriach zaszczepiono 350 dzieci szczepionką DTP i 180 dzieci
szczepionką Act-Hib i 500 dzieci szczepionką EUVAX;
 dziecka w 17 m. ż. - jednoczasowo 2 szczepionkami - INFANRIX HEXA (p/błonicy,
tężcowi, krztuścowi, poliomyelitis, p/Haemophilus influenzae i p/wzw typu B) i
PREVENAR-em (p/pneumokokom), dziecka nie hospitalizowano, nastąpił pełny
powrót do zdrowia, na terenie powiatu szczepionkami o tych samych seriach
zaszczepiono 7 dzieci szczepionką INFANRIX HEXA oraz 17 dzieci szczepionką
PREVENAR;
 dziecka w 14 r. ż. - szczepionką Td – pur (p/błonicy i tężcowi), dziecka nie
hospitalizowano, nastąpił pełny powrót do zdrowia, na terenie powiatu szczepionkę o
tej samej serii podano 400 dzieciom.
W związku ze zgłoszonymi niepożądanymi odczynami poszczepiennymi przeprowadzono
dochodzenia epidemiologiczne w placówkach, które wykonały szczepienia.
Ustalono, że we wszystkich przypadkach użyto szczepionek z aktualnymi datami ważności,
szczepionki były wcześniej prawidłowo przechowywane w lodówkach w temperaturze od +
4ºC do + 6ºC, a szczepienie wykonano sprzętem jednorazowym.
Nie zgłoszono dalszych niepożądanych odczynów poszczepiennych.
Strona 28 z 31
POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W ŚRODZIE WLKP.
III. W ZAKRESIE HIGIENY KOMUNALNEJ
W
roku
2012
Sekcja
Higieny Komunalnej
Powiatowej
Stacji
Sanitarno-
Epidemiologicznej w Środzie Wlkp. sprawowała nadzór nad warunkami zdrowotnymi
bytowania człowieka. Nadzorem objęto zaopatrzenie ludności w wodę do spożycia przez
ludzi.
Ocena obszarowa jakości wody w skali gmin i powiatu
OCENA GMIN
– Gmina Środa Wielkopolska
Na terenie gminy Środa Wlkp. istniało 7 wodociągów.
Wodę dobrą przez cały rok produkowały wodociągi w:
1. Środzie Wlkp.,
2. Brodowie,
3. Jarosławcu,
4. Starkówcu Piątkowskim,
5. Koszutach,
6. Babinie,
7. Trzebisławkach.
– Gmina Dominowo
Na terenie gminy istniały 3 wodociągi :
1. Dominowo - należący do grup produkującej od 100-1000 m3/d,
(pozostałe wodociągi produkowały <100 m3/d),
2. Murzynowo Kościelne,
3. Giecz.
Wodę dobrą produkowały 2 wodociągi w Dominowie i Gieczu. Wodociąg w Murzynowi
Kościelnym produkował wodę odpowiadającą warunkowo wymaganiom rozporządzenia z
uwagi na przekroczenia parametrów amoniaku, mętności i barwy.
– Gmina Krzykosy
Na terenie gminy istniały 3 wodociągi :
1. Garby,
2. Pięczkowo,
Strona 29 z 31
POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W ŚRODZIE WLKP.
3. Młodzikowo,
które produkowały wodę odpowiadającą wymaganiom rozporządzenia.
– Gmina Nowe Miasto
Na terenie gminy istniało 5 wodociągów:
1.
Chwalęcin,
2.
Chocicza,
3.
Klęka,
4.
Wolica Nowa,
5.
Nowe Miasto.
Wodę dobrą produkowały 4 wodociągi publiczne w Chwalęcinie, Klęce, Chociczy i
Wolicy Nowej, natomiast wodociąg w Nowym Mieście, produkował wodę warunkowo
przydatną do spożycia z uwagi na przekroczenia parametrów mętności i barwy.
– Gmina Zaniemyśl
Na terenie gminy istniało 5 wodociągów.
Wodę dobrą produkowało 5 wodociągów w: Brzostku, Czarnotkach, Zaniemyślu,
Polwicy i Jeziorach Wielkich.
Ilość przeprowadzonych kontroli wodociągów:
- gmina Środa Wlkp. – 7,
- gmina Dominowo
- 3,
- gmina Krzykosy
- 3,
- gmina Nowe Miasto – 5,
- gmina Zaniemyśl
- 5.
Razem przeprowadzono 23 kontrole.
Wnioski : ilość przeprowadzonych badań i kontroli nie pozwala na obiektywną ocenę
wody i urządzeń wodociągowych. Związane to jest między innymi z brakiem transportu oraz
brakami kadrowymi.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Środzie Wlkp. zwrócił się z pismem do
właścicieli wodociągów o przesłanie informacji o podjętych działaniach. Jedynie Miejskie
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji w Środzie Wlkp.
odpowiedziało, a na pozostałe informacje oczekujemy.
W roku 2012 nastąpiła nieznaczna poprawa jakości wody pod względem fizykochemicznym (mętność, barwa, mangan, żelazo, amoniak).
Strona 30 z 31
POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W ŚRODZIE WLKP.
Przeprowadzone kontrole laboratoryjno - terenowe wykazały dobry stan sanitarnotechniczny ujęć wodnych - stacji uzdatniania.
Przeprowadzone badania laboratoryjno-terenowe jednego kąpieliska w Środzie Wlkp.
– zbiornik retencyjny, oraz dwóch miejsc kąpielowych w Zaniemyślu – Jezioro Raczyńskich
– wykazały, że woda odpowiadała wymaganiom sanitarnym.
Stan
sanitarno-techniczny
Pływalni
Miejskiej
w
Środzie
Wlkp.
w
roku
sprawozdawczym nie budził zastrzeżeń – woda odpowiadała wymaganiom sanitarnym.
Stan sanitarno – porządkowy obiektów użyteczności publicznej (323 obiektów typu :
szalety publiczne, cmentarze, hotele, parkingi, zakłady fryzjerskie i kosmetyczne, boiska
sportowe, tereny rekreacyjne itp.) w okresie sprawozdawczym nie budził zastrzeżeń.
Przeprowadzone wspólnie z przedstawicielem Urzędu Gminy w Zaniemyślu kontrole
obiektów wczasowo-turystycznych wykazały prawidłowe przygotowanie do sezonu letniego.
W 2012 roku Sekcja przeprowadziła:
- 23 kontrole ujęć wody do picia,
- 356 kontroli obiektów użyteczności publicznej (wodociągi, obiekty służby zdrowia
zakłady fryzjerskie i inne obiekty użyteczności publicznej).
Pobrano 144 próby wody do badań.
W roku 2012 Sekcja Higieny Komunalnej przesłała do właścicieli - zarządców
urządzeń wodociągowych z terenu powiatu średzkiego dokumenty określające współpracę w
2013r.
Przypomniano o obowiązku informowania PPIS o poprawie jakości wody, wykonaniu
stałych punktów służących do poboru próbek, zaplanowaniu przedsięwzięć naprawczych w
celu uzyskania właściwej jakości wody, informowaniu o zaistniałych awariach, wynikach
przeprowadzonych badań kontrolnych w ramach kontroli wewnętrznej - po każdej awarii,
przekazywaniu informacji o zmianach dotyczących ilości zwodociągowanych wsi, długości
sieci, przestrzeganiu terminów określonych w decyzjach o warunkowej przydatności wody i
przesyłaniu informacji o wykonaniu zaleceń - tak by w 2013 roku wszystkie wodociągi
spełniały wymagania rozporządzenia.
Strona 31 z 31
Download