Regulamin III Olimpiady

advertisement
REGULAMIN III POWIATOWEJ
OLIMPIADY WIEDZY O AIDS
1. Postanowienia ogólne
a. organizatorzy konkursu:
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Środzie Wlkp.,
Starostwo Powiatowe Wydział Polityki Społecznej w Środzie Wlkp.
b. patronat nad konkursem:
Starosta Średzki
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Środzie Wlkp.
2. Cele konkursu
a. wzrost poziomu wiedzy o HIV/AIDS i przełożenia jej na bezpośrednie
zachowania seksualne,
b. odniesie możliwości zakażeń HIV do siebie i swego partnera,
c. podniesienie poziomu akceptacji i tolerancji dla osób żyjących z HIV i chorych
na AIDS,
3. Uczestnicy konkursu
uczniowie wszystkich klas szkół ponadgimnazjalnych na terenie powiatu
średzkiego,
4. Zakres tematyczny
test wiedzy na temat zakażeń wirusem HIV i zachorowań na AIDS; zakres
tematyczny obejmować będzie następujące zakażenia:
- pochodzenie, budowa i biologia wirusa HIV,
-patogeneza zakażeń HIV,
- drogi szerzenia się zakażeń HIV, okoliczności i czynniki sprzyjające zakażeniom,
- HIV i AIDS a prawa człowieka,
- psychospołeczne problemy osób żyjących z HIV i chorymi na AIDS,
- organizacje i instytucje zajmujące się problematyka HIV/AIDS w Polsce.
5. Zasady przeprowadzenia konkursu
a. zadania dla uczestników:
przyswojenie wiedzy na temat choroby wywoływanej wirusem HIV
b. liczba etapów:
konkurs składa się z dwóch etapów:
- szkolnego,
- powiatowego,
c. osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie poszczególnych etapów:
- etap szkolny: szkolny koordynator wychowania zdrowotnego,
ewentualnie przedstawiciel medycyny szkolnej,
- etap powiatowy: pracownik oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia
powiatowej stacji sanitarno-epidemiologcznej, pracownik Starostwa
Powiatowego
d. liczba uczestników przechodzących do dalszych etapów konkursu:
- z etapu szkolnego do etapu powiatowego: miejsce I, II i III,
e. terminy:
- etap szkolny: ogłoszenie konkursu – 30 października 2007r.,
podsumowanie konkursu i przesłanie listy uczestników wytypowanych do
etapu powiatowego – 26 listopada 2007r.,
- etap powiatowy: podsumowanie konkursu –do 5 grudnia 2007r.,
1/2
f. sposób zgłaszania uczestników:
uczestnicy ze wszystkich szkół z terenu powiatu rekrutują się samodzielnie;
laureatów I, II i III miejsca wytypowanych do etapu powiatowego zgłasza
szkoła do 26.11.2007r.
g. sposób przeprowadzania konkursu:
- w etapie szkolnym według uznania szkoły, najwłaściwszym wydaje się
przeprowadzenie testów sprawdzających wiedzę i wyłonienie najlepszych
uczestników
-w etapie powiatowym: testy wiedzy, oceniane anonimowo. Testy opatrzone
będą godłem umieszczonym na drugiej stronie pracy. W kopercie uczniowie
dołączą dokładne i czytelne dane autora: imię i nazwisko, adres szkoły.
f. adres, pod który należy przesyłać zgłoszenia uczniów zakwalifikowanych do
etapu powiatowego:
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna,
Pion Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia,
ul. Żwirki i Wigury 1, 63-000 Środa Wlkp..
6. Zasady oceny oraz skład komisji konkursowej
Ocenie podlegać będzie:
- zgodność z regulaminem,
- prawidłowość udzielonych odpowiedzi
- testy oceniane będą punktowo, za każdą prawidłową odpowiedź 1 punkt
Skład komisji konkursowej:
- etap szkolny: dyrektor szkoły, nauczyciel - koordynator wychowania
zdrowotnego, przedstawiciel medycyny szkolnej,
- etap powiatowy: pracownik oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia powiatowej
stacji sanitarno-epidemiologcznej, przedstawiciel starostwa powiatowego,
lekarz medycyny,
7. Zasady nagradzania
a. liczba laureatów:
etap powiatowy – I, II, III miejsce,
b. rodzaj nagród:
organizatorzy ufundują nagrody rzeczowe dla laureatów I, II i III miejsca w
etapie powiatowym.
2/2
Download