Instrumenty inżynierii finansowej w ramach Programu Operacyjnego

advertisement
Instrumenty inżynierii finansowej w
ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki 2007-2013
Instytucja Zarządzająca PO KL
18 listopada 2011 r.
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 2017-07-24
Kontekst wprowadzenia instrumentów
inżynierii finansowej w ramach PO KL
 Wnioski z piątego sprawozdania w sprawie spójności
gospodarczej, społecznej i terytorialnej: przyszłość
polityki spójności (SEC(2020) 1348, listopad 2010 r.:
 konieczność
rozszerzenia
zakresu
stosowania
instrumentów inżynierii finansowej w polityce spójności
po 2013 r.
 ograniczenia wsparcia w postaci dotacji tylko do
szczególnie uzasadnionych przypadków (osób w
szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy)
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 2017-07-24
Kontekst wprowadzenia zwrotnych instrumentów
inżynierii finansowej w ramach PO KL
 Występowanie luki kapitałowej wśród osób planujących
rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej (problem
z dostępem do kapitału, brak udokumentowanej historii
kredytowej)
 Zwiększenie
(konieczność
efektywności udzielanego wsparcia
uwzględnienia spłaty zaciągniętego
kredytu)
 Przetestowania
nowych
rozwiązań
inżynierii
finansowej przed ich wprowadzeniem na szerszą skalę
w ramach nowej perspektywy programowej
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 2017-07-24
System wdrażania zwrotnych instrumentów
inżynierii finansowej w ramach PO KL
 Działanie 6.2 PO KL – dodatkowy typ projektu
obejmujący
wsparcie
w
postaci
preferencyjnie
oprocentowanych pożyczek skierowanych do:
osób fizycznych (pracujących i pozostających bez
zatrudnienia), w tym do pracowników naukowych,
doktorantów, studentów i absolwentów uczelni (wsparcie
innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej)
 Alokacja na instrumenty inżynierii finansowej – ok. 41
mln euro
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 2017-07-24
System wdrażania instrumentów inżynierii
finansowej w ramach Działania 6.2 PO KL
 Realizacja wsparcia w trybie konkursowym:
 Fundusz jako beneficjent w rozumieniu art. 5 ust 1
ustawy z 6 grudnia 2006 r. (ZPPR) – podpisuje umowę
o dofinansowanie projektu z IP/IP2
Zakres umowy o dofinansowanie powinien obejmować:
 zasady wnoszenia wkładu do instrumentu inżynierii
finansowej przez PO
 przepisy dotyczące ponownego wykorzystania środków
zwróconych z inwestycji
 Przepisy dotyczące bieżącego monitorowania realizacji
inwestycji
 przepisy dotyczące wykorzystania odsetek i innych
zysków osiągniętych dzięki środkom przekazanym z PO
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 2017-07-24
System wdrażania zwrotnych instrumentów
inżynierii finansowej w ramach PO KL
Obowiązki IP/IP2:





zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu na nabór wniosków
wybór posredników finansowych oraz zawarcie umowy o
dofinansowanie projektu, określającej m.in. warunki przekazania
środków finansowych na rzecz funduszu oraz szczegółowe zasady
udzielania wsparcia w ramach instrumentów inżynierii finansowej
przekazywanie
środków
finansowych
do
pośredników
finansowych (środki na pożyczki oraz na pokrycie kosztów
zarządzania ponoszonych przez fundusz)
opracowanie ramowego regulaminu przyznawania pożyczek,
określającego zasady i kryteria oceny dokumentów i warunki
przyznawania pożyczek
monitorowanie realizacji zadań powierzonych pośrednikom
finansowym
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 2017-07-24
System wdrażania zwrotnych instrumentów
inżynierii finansowej w ramach PO KL
Obowiązki pośredników finansowych:
•
•
•
•
•
•
rekrutacja uczestników projektu na podstawie zatwierdzonych
kryteriów wyboru projektu
zdiagnozowanie potrzeb szkoleniowych uczestników projektu oraz
zapewnianie dostępu do niezbędnych szkoleń i doradztwa
dokonanie oceny dokumentów aplikacyjnych, w tym
biznesplanów, na podstawie regulaminu przyznawania pożyczek
podlegającego zatwierdzeniu przez IP/IP2
zawieranie umów z uczestnikami projektu o przyznanie pożyczki
określających zasady udzielania wsparcia, w tym wysokości
udzielanych pożyczek, wysokości oprocentowania, zasady zwrotu,
itp.
monitorowanie
prawidłowości
wydatkowania
środków
przyznanych uczestnikowi projektu
wydawanie zaświadczeń w sprawie udzielonej pomocy de minimis
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 2017-07-24
System wdrażania zwrotnych instrumentów
inżynierii finansowej w ramach PO KL
Regulamin przyznawania pożyczek opracowany
przez pośrednika finansowego powinien określać
m.in.
– maksymalny okres na jaki udzielane są pożyczki,
– maksymalną kwotę pożyczki,
– maksymalną wysokość stopy procentowej,
– prawa i obowiązku podmiotów, którym udziela się
pożyczek,
– sposób zabezpieczenia zwrotu pożyczek,
– sposób windykacji w przypadku niezwrócenia
środków
oraz
nieosiągnięcia
zakładanych
rezultatów.
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 2017-07-24
Pomoc publiczna w ramach instrumentów
inżynierii finansowej
•
Pomoc udzielana na rzecz uczestnika projektu w formie
preferencyjnie oprocentowanej pożyczki stanowi
pomoc de minimis i udzielana jest na podstawie
rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia
15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy
publicznej w ramach PO KL (Dz. U. z 2010 r. Nr 239,
poz. 1598, z późn. zm.)
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 2017-07-24
Planowane terminy konkursów w ramach Działania 6.2
Województwo
Planowany termin konkursu (otw/zam)
I kw.
II kw.
III kw.
1.
Dolnośląskie
2.
Kujawsko-Pomorskie
X (zam.)
3.
Lubelskie
X (otw.)
4.
Lubuskie
X (zam.)
5.
Łódzkie
X (zam.)
6.
Małopolskie
7.
Mazowieckie
8.
Opolskie
9.
Podkarpackie
10.
Podlaskie
11.
Pomorskie
12.
Śląskie
13.
Świętokrzyskie
14.
Warmińsko-Mazurskie
X (otw.)
15.
Wielkopolskie
X (zam.)
16.
Zachodniopomorskie
X (zam.)
X (zam.)
X. (zam.)
X (zam.)
X. (otw.)
X (zam.)
X (zam.)
X (otw.)
X (zam.)
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 2017-07-24
IV kw.
Koszty kwalifikowalne
1) koszty na kapitał funduszu pożyczkowego przeznaczony
wyłącznie na udzielanie pożyczek oraz na refundację
kosztów zarządzania funduszem pożyczkowym:
•
•
•
koszty zarządzania funduszem nie mogą przekroczyć
średniorocznie 4% kapitału wniesionego, pod warunkiem
udzielenia pożyczek w wysokości otrzymanego kapitału
koszty zarządzania pokrywane ze środków własnych i
refundowane (po akceptacji IP) z przychodu uzyskanego na
skutek gospodarowania wkładem funduszu
w chwili zamknięcia projektu środki przekazane jako kapitał
pożyczkowy muszą znaleźć odzwierciedlenie w kwocie
pożyczek udzielonych na rzecz osób fizycznych
2) koszty szkoleń i doradztwa - zgodnie z Wytycznymi w
zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 2017-07-24
Płatności
•
środki na kapitał pożyczkowy przekazywane w ramach jednej
transzy po podpisaniu umowy, przy czym:
•
konieczność wymuszenia w umowie efektywności działań
pośredników finansowych, tak aby pożyczki zostały wypłacone do
końca okresu realizacji projektu
•
środki na finansowanie kosztów doradztwa i
przekazywane na podstawie harmonogramu płatności
•
konieczność otwarcia dwóch odrębnych rachunków na wypłaty
od IP/IP2
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 2017-07-24
szkoleń
Rozliczanie i monitoring
•
umowa obowiązuje beneficjenta:
•
•
•
wniosek o płatność składany kwartalnie z załącznikiem stanowiącym
sprawozdanie z działalności funduszu pożyczkowego, zawierającym co
najmniej:
•
•
•
w okresie realizacji projektu (zakończenie realizacji projektu musi mieć
miejsce przed końcem 2015 r.);
w ograniczonym zakresie w okresie monitorowania projektu (okres liczony od
momentu zakończenia realizacji projektu do czasu spłaty ostatniej pożyczki)
informacje na temat pożyczkobiorców, udzielonych pożyczek, spłaty
pożyczek, postępowań windykacyjnych, etc.
zestawienie zawierające rozliczenie kosztów zarządzania
zatwierdzenie wniosku o płatność stanowi podstawę do wypłaty przez IZ
zaliczki na koszty doradztwa i szkoleń oraz do refundacji przez
pośrednika finansowego kosztów zarządzania funduszem pożyczkowym
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 2017-07-24
Przychody w projekcie
•
wszelkie
przychody
osiągnięte
dzięki
gospodarowaniu środkami funduszu pożyczkowego
w okresie realizacji projektu oraz w okresie
monitorowania projektu (lokaty i inwestycje
kapitałowe) w bezpieczne i płynne instrumenty
finansowe)
powiększają
kapitał
funduszu
pożyczkowego
•
przychody wynikające z działalności szkoleniowodoradczej podlegają zwrotowi
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 2017-07-24
Okres monitorowania projektu
Obowiązki pośrednika finansowego:
• monitorowanie spłat pożyczek, w tym podejmowanie działań
windykacyjnych
• przeznaczanie wszystkich uzyskanych z inwestycji środków na
powiększenie kapitału pożyczkowego
• przekazywanie sprawozdań dotyczących wyników działalności
pożyczkowej (format i terminy składania sprawozdań zostaną
uzgodnione przez strony umowy w formie aneksu do umowy)
Prawa pośrednika finansowego:
• prawo do refundacji kosztów zarządzania funduszem
pożyczkowym na zasadach określonych w okresie realizacji
projektu
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego -
2017-07-24
Strategia wyjścia
•
na rok przed zakończeniem okresu monitorowania projektu
przeprowadzone zostanie badanie efektywności funduszu
pożyczkowego na podstawie kryteriów przedstawionych rok
wcześniej
•
w przypadku pozytywnej oceny – kontynuacja współpracy na
warunkach nie gorszych niż określone w umowie
•
w przypadku negatywnej oceny:
•
•
możliwość
przyjęcia
do
realizacji
strategii
przedstawionej przez pośrednika
określenie warunków wycofania wkładu z funduszu
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 2017-07-24
naprawczej
Departament Zarządzania EFS
Dziękuję za uwagę
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 2017-07-24
Download