Materiały - Wydział Prawa i Administracji UJ

advertisement
Dr hab. Nina Półtorak
Materiały do wykładu "Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez polskie sądy i organy
administracji" w roku akademickim 2011/2012
Podstawowe zagadnienia
Zasada efektywności prawa UE
Zasada autonomii proceduralnej i instytucjonalnej państw członkowskich
Pojęcie roszczenia unijnego
Środki prawne przysługujące jednostkom w zakresie wykonywania roszczeń unijnych
Sądy polskie jako sądy unijne
Pytania prejudycjalne polskich sądów
Pojęcie państwa w prawie UE
Stosunek prawa polskiego do prawa UE
Orzecznictwo polskich sądów, w tym Trybunału Konstytucyjnego, dotyczące relacji
prawa polskiego do prawa UE
10. Obowiązki polskich sądów i organów administracji wynikające z prawa UE (m.in.
bezpośredni skutek, pierwszeństwo, prounijna wykładnia, ubi ius ibi remedium)
11. Kwestia podnoszenia prawa UE z urzędu
12. Wznowienie postępowań sądowych i administracyjnych zakończonych prawomocnym
wyrokiem lub ostateczną decyzją
13. Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa z tytułu naruszenia prawa UE
14. Roszczenia restytucyjne w prawie UE
15. Praktyka orzecznicza polskich sądów i organów administracyjnych w odniesieniu do
prawa UE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Literatura podstawowa
1.
2.
Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sądy, Tom I, 2.wydanie, A. Wróbel – red.,
Warszawa 2010:
rozdział II: Zasady ogólne (podstawowe) prawa Unii Europejskiej: (tylko pkt 1, 2 i 5)
rozdział V: Pytania prawne sądów państw członkowskich do Trybunału
Sprawiedliwości UE (A. Wróbel)
rozdział VII: Właściwość sądów państw członkowskich (W. Postulski)
rozdział VIII: Sprawa unijna (D. Miąsik)
rozdział XI: System tymczasowej ochrony prawnej jednostek w prawie unijnym (E.
Skotnicka)
N. Półtorak, Ochrona uprawnień wynikających z prawa Unii Europejskiej w
postępowaniach krajowych, Warszawa 2010 – wybrane rozdziały podawane na
zajęciach
Literatura uzupełniająca
1.
2.
3.
S. Biernat, Zasada efektywności prawa wspólnotowego w orzecznictwie
Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, [w:] Studia z prawa Unii Europejskiej, pod
red. St. Biernata, Wydawnictwo UJ, Kraków 2000, s. 27-75.4.
S. Biernat, Przystąpienie Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej: wyzwania
dla organów stosujących prawo, w: Prawo polskie a prawo Unii Europejskiej, pod red.
E. Piontka, Warszawa 2003, s. 99-110
N. Półtorak, Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa w prawie Wspólnot
Europejskich, Zakamycze 2002, rozdział II, Zasada efektywności prawa
4.
5.
6.
7.
8.
9.
wspólnotowego jako uzasadnienie odpowiedzialności odszkodowawczej państw, s.
41-118.
N. Półtorak, Pojęcie państwa w prawie Wspólnot Europejskich - zarys problemu [w:]
Studia z prawa Unii Europejskiej w piątą rocznicę utworzenia Katedry Prawa
Europejskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, S. Biernat – red., 2000, s. 91 - 107.
N. Półtorak, Glosa do wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C224/01, Gerhard Köbler v. Austria, "Kwartalnik Prawa Publicznego" nr 4/2003.
A. Wróbel, Dopuszczalność odmowy zastosowania rozporządzenia Komisji
Europejskiej przez krajowe organy administracji publicznej i sądy, Europejski
Przegląd Sądowy, nr 1/2006, s. 48
B. Banaszkiewicz, Prawo polskie a prawo Unii Europejskiej w orzecznictwie
Trybunału Konstytucyjnego, Europejski Przegląd Sądowy, nr 3/2005, s. 49.
K. Kowalik-Bańczyk Krystyna, Uwzględnianie przez sąd z urzędu zarzutów opartych
na prawie wspólnotowym, Europejski Przegląd Sądowy 2007 nr 12 s. 10-20
S. Biernat, P. Wróbel, Stosowanie prawa Wspólnoty Europejskiej w polskim
sądownictwie administracyjnym, Studia prawno-europejskie, Tom IX, 2007, s. 7-48,
dostępne na stronie: http://www.nsa.gov.pl/index.php/pol/Media/Files/plik1
Wykaz orzeczeń
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
106/77 Simmenthal II, [zam. w:] Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe, s.
521 oraz rozwinięcie [w:] Orzecznictwo ETS, CD-ROM, orz. nr 14.
283/81 C.I.L.F.I.T, [zam. w:] Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe, s. 524
oraz rozwinięcie [w:] Orzecznictwo ETS, CD-ROM, orz. nr 19.
314/85 Foto-Frost, [zam. w:] Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe, s. 528
oraz rozwinięcie [w:] Orzecznictwo ETS, CD-ROM, orz. nr 21.
103/88 Fratelli Costanzo, [zam. w:] Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe,
s. 530 oraz na stronie http://www.doc.ukie.gov.pl/dt/61988J0103.doc
C-213/89 Factortame, [zam. w:] Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe, s.
531-532 oraz rozwinięcie [w:] Orzecznictwo ETS, CD-ROM, orz. nr 27.
C-46/93 i 48/93 Brasserie du Pêcheur, [zam. w:] Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia
systemowe, s. 542-543 oraz rozwinięcie [w:] Orzecznictwo ETS, CD-ROM, orz. nr 31.
C-312/93, Peterbroeck, Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe, s. 541
C-430/93 i C 431/93 Joroen van Schijndel i Johannes Nicolaas van Veen, dostępne na
stronie: http://www.doc.ukie.gov.pl/dt/61993J0430.doc
C-224/97 Erich Ciola, Europejski Przegląd Sądowy, nr 1/2006, s. 54.
C-99/00 Lyckeskog, [zam. w:] Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe, s.
548.
C-453/00 Kühne & Heitz, tłumaczenia fragmentów orzeczenia dostępne na stronie:
http://www.trybunal.gov.pl/epublikacje/download/PIERWSZENSTWO.pdf
C-224/01 Gerhard Köbler p. Republice Austrii, Przegląd Prawa Europejskiego nr 2 (16)
z 2004 r.
Postanowienie C-168/06, Ceramika Paradyż sp. z o.o. p. Dyrektorowi Izby Skarbowej
w Łodzi, http://curia.eu.int/pl/content/juris/index_form.htm
C-119/05, Lucchini SpA (strona www jak wyżej)
C-43/05, Unibet (strona www jak wyżej)
C-2/06, Kempter (strona www jak wyżej)
C-222/05 do C-225/05, van der Weerd (strona www jak wyżej)
C-555/07 Seda Kücükdeveci przeciwko Swedex GmbH & Co. KG (strona www jak
wyżej)
C-118/08 Transportes Urbanos, (strona www jak wyżej)
C-188/10 i C-189/10 Melki (strona www jak wyżej)
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Postanowienie
WSA
w
Poznaniu
I
SA/Po
1756/07,
http://www.nsa.gov.pl/index.php/pol/NSA/Prawo-Europejskie/Pytania-prejudycjalneWSA-i-NSA
WYROK
TK
z
dnia
11
maja
2005
r.,
Sygn.
akt
K
18/04,
http://www.trybunal.gov.pl/OTK/doc/doc.htm
POSTANOWIENIE TK z dnia 19 grudnia 2006 r.,
Sygn. akt P 37/05,
http://www.trybunal.gov.pl/OTK/doc/doc.htm
Postanowienie SN z 28 kwietnia 2010 r., III CZP 3/10
http://prawo.legeo.pl/prawo/iii-czp-3-10/
Wyrok SN z z dnia 14 kwietnia 2010 r., III SK 1/10,
http://prawo.legeo.pl/prawo/iii-sk-1-10/?q=%20iii%20sk%201%2010
Pytania prejudycjalne polskich sądów administracyjnych dostępne na stronie:
http://www.nsa.gov.pl/index.php/pol/NSA/Prawo-Europejskie/Pytania-prejudycjalneWSA-i-NSA
[dodatkowe orzeczenia będą podawane w trakcie zajęć]
Download