Ekonomia - Podręczniki - DurzoxBlint

advertisement
Ekonomia.doc
(45 KB) Pobierz
1. Ekonomia jest nauką, ponieważ:
-ma swój własny przedmiot badań ( gospodarka i wszystkie ilościowe realacje w niej
zachodzące)
-ma cel badań (opisanie i wyjaśnienie procesów gospodarczych zachodzących w
rzeczywistości gospodarczej)
-wpływa na rzeczywistość gospodarczą
-posiada prawa ekonomiczne (zbiór kategorii ekonomicznych połączony w logiczny sposób,
który objaśnia funkcjonowanie gospodarki. Kategoria ekonomiczna, to wyraz lub wyrażenie
charakterystyczne dla gospodarki, np. recesja, popyt)
2. Podmioty gospodarcze (gospodarujące)
Gospodarstwo domowe – Najmniejsza komórka gospodarcza, która jest
właścicielem wszystkich czynników produkcji. Gospodarstwo domowe pełni w
gospodarce 2 funkcje:
- jest dostawcą czynników produkcji
- jest odbiorcą dóbr i usług
Gospodarstwo domowe ma za zadanie zaspokoić potrzeby bieżące a w następnej kolejności
potrzeby wyższego rzędu.
I.
Firma – drugi co do wielkości uczestnik procesu gospodarowania. W ekonomii
mówimy na nią ,, jednostka gospodarcza”.
Jej funkcjami są:
-odbieranie czynników produkcji
-angażowanie ich w procesie produkcji, by wytworzyć dobra lub usługi, które dostarcza na
rynek
II.
III.
Państwo – funkcje:
a). Redystrybucyjna – gromadzenie środków z podatków, ceł, opłat itp. Na świadczenia dla
strefy nieprodukcyjnej lub dla osób, które nie dają rady znaleźć się w rzeczywistości
gospodarczej.
b). Alokacyjna – rozdysponowanie czynników produkcji dóbr i usług tam, gdzie mechanizm
rynkowy uznałby za nieekonomiczne
c). Stabilizacyjna – prowadzenie takiej polityki, która niweluje ujemne skutki cykli
koniunkturalnych, ujemne skutki procesu gospodarowania (np. wprowadza mechanizmy
antybezrobociowe, antyinflacyjne, stymuluje popyt wewnętrzny)
IV.
Zagranica – wszystkie podmioty gospodarcze poza granicami państwa, które
rozpatrujemy
Funkcje:
-import – dostarczanie do kraju dóbr i usług od podmiotów zza granicy
-eksport – dostarczanie dóbr i usług do podmiotów poza granicami kraju
3. Ruch okrężny w gospodarce:
4. Równowaga gospodarcza jest to stan gospodarki, w którym zachowana jest równowaga
między globalnym popytem na towary i usługi i ich podażą w danym okresie czasu.
Zachodzi przy jednoczesnym występowaniu równowagi wewnętrznej i zewnętrznej.
5. Metoda wydatkowa liczenia PKB. Polega ona na sumowaniu wydatków przeznaczonych
na zakup dóbr i usług finalnych dokonywanych przez wszystkie gospodarstwa domowe,
przedsiębiorstwa, państwo i sektor międzynarodowy w danym dniu.
6. PKB.
PKB to wartość rynkowa towarów i usług finalnych wytworzonych w gospodarce narodowej
w ciągu roku. Nie wlicza się do niego sumy dóbr pośrednich zużytych do produkcji dóbr
finalnych.
Wady PKB:
-nie uwzględnia szarej strefy i produkcji gospodarstw domowych przeznaczonej na własne
potrzeby
-nie uwzględnia wartości czasu wolnego (wypoczynku)
-nie ujmuje efektów zewnętrznych produkcji (zanieczyszczenie środowiska)
-nie odzwierciedla zróżnicowania dochodów w społeczeństwie,
-nie pokazuje jakości usług,
-uwzględnia zbrojenia i antydobra (np. używki), które nie przekładają się na dobrobyt
wszystkich obywateli
7. Wyrost gospodarczy, rozwój gospodarczy, rozwój społeczny, rozwój społecznogospodarczy.
Wzrost gospodarczy – zwiększenie ilości dóbr i usług na rynku oraz zwiększenie ilości zasobów.
Wiąże się z poprawą jakości dóbr i usług oferowanych odbiorcy.
Rozwój gospodarczy prócz tego, czego dotyczy wzrost gospodarczy, obejmuje również sferę
ochrony środowiska i poprawy stanu gospodarki narodowej.
-zwiększenie zdolności wytwórczych
-dbałość o środowisko
-usprawnianie mechanizmów gospodarki narodowej,
-poprawa struktur produkcji, konsumpcji, kosztów dystrybucji,
Zalążkiem rozwoju społecznego jest postęp społeczny czyli zmiany w postawie pojedynczej
jednostki społecznej lub zmiany w grupie jednostek społecznych.
Rozwój społeczny zachodzi, gdy zmiany z postępu społecznego stają się normalnością i
dochodzi do ich utrwalenia.
Rozwój społeczny pociąga:
-wzrost dorobku kulturalnego,
-wzrost dorobku naukowego
-poprawę świadomości społeczeństwa
-poprawę warunków bytowych
-szersze formy współpracy i współistnienia społeczeństw,
Rozwój społeczno – gospodarczy odzwierciedla zmiany w gospodarce z punktu widzenia
ekonomicznego, ale i społecznego. Jest procesem, w którym przy zmianach ekonomicznych
dokonują się też zmiany stosunków społecznych.
Najkorzystniejszy z mojego punktu widzenia jest rozwój społeczno-gospodarczy, gdyż łączy
dwie bardzo ważne kwestie – stan gospodarki oraz poziom rozwoju społeczeństwa. Jest
najbardziej pożądany spośród wyżej wymienionych.
8. Dochód Narodowy.
Dochodem narodowym nazywamy sumę dóbr i usług, które zostały nowowytworzone w
badanym roku i które obrazują sumę produkcji czystej w gospodarce narodowej w danym roku.
Jest podstawową miarą, która mówi, jaki jest dochód gospodarki narodowej w danym roku.
Jest sumą wszystkich dochodów uzyskanych przez naród z tytułu własności.
Plik z chomika:
DurzoxBlint
Inne pliki z tego folderu:
Dudziński Podstawy handlu zagranicznego.pdf (164687 KB)
Ajdukiewicz Kazimierz - Zagadnienia i kierunki filozofii.pdf (513 KB)
 Druk sylabusa 2009[1] filozofia.doc (54 KB)
 Ekonomia.doc (45 KB)
 EKONOMIA 2.doc (126 KB)


Inne foldery tego chomika:

Zgłoś jeśli naruszono regulamin





Strona główna
Aktualności
Kontakt
Dział Pomocy
Opinie


Regulamin serwisu
Polityka prywatności
Copyright © 2012 Chomikuj.pl
 autorzy
CIEKAWE KSIAZKI
 Różne
Download