Koszty zarządzania funduszem pożyczkowym

advertisement
Działanie 6.2 PO KL –
mikropożyczki
Spotkanie Informacyjne
Olsztyn, 28 maja 2012 r.
Kamil Dobrenko
Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Konkurs Nr I/POKL/MP-6.2/2012

Konkurs otwarty;

Dostępne środki: 7 000 000 PLN;

Nabór wniosków: 29.05 – 31.12.2012 r.*
(zawieszenie nie wcześniej niż 20 dni
roboczych od daty ogłoszenia).
2
Typy projektów możliwe do realizacji
Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie
działalności gospodarczej (w tym w formie innowacyjnej
przedsiębiorczości akademickiej, polegającej na komercjalizacji
wiedzy naukowej i technologii) obejmujące:
 przyznanie jednorazowej pożyczki na rozpoczęcie działalności
gospodarczej do wysokości 50 tys. zł na osobę,
 doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia
umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do
podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej dla osób
rozpoczynających działalność w ramach danego projektu.
3
Beneficjenci
Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektu są
podmioty zarządzające instrumentami inżynierii finansowej w rozumieniu art. 2
pkt 3a rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r.
w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki (Dz. U. z 2010 r. Nr 239, poz. 1598, z późn. zm.), spełniające
jednocześnie 3. kryterium dostępu, w tym w szczególności:
 banki krajowe, banki zagraniczne, instytucje kredytowe lub instytucje
finansowe – w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo
Bankowe,
 banki spółdzielcze – w rozumieniu ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o
funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach
zrzeszających,
 podmioty, które nie działają w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczają zyski
na cele statutowe służące tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju
przedsiębiorczości przez udzielanie pożyczek,
 konsorcja powyższych podmiotów.
4
Beneficjenci
O dofinansowanie nie mogą się ubiegać podmioty określone w art. 207
ustawy o finansach publicznych, tj. podmioty, które w ciągu 3 ostatnich
lat dopuściły się:
wykorzystania
środków
przeznaczeniem,
publicznych
niezgodnie
z
wykorzystania z naruszeniem właściwych procedur,
pobrania ich nienależnie lub w nadmiernej wysokości.
5
Obowiązki Beneficjenta
 Opracowanie i przedłożenie do WUP wniosku o dofinansowanie,
zgodnie z wymogami określonymi w dokumentacji konkursowej,
 Dystrybucja pożyczek na podstawie obiektywnych i merytorycznych
kryteriów selekcji opisanych we wniosku o dofinansowanie projektu,
dokonywanie oceny wniosku pożyczkowego oraz monitorowanie
prawidłowości spłaty pożyczki, na podstawie opracowanego przez
Pośrednika
finansowego
regulaminu
pożyczkowego
przy
zagwarantowaniu bezstronności i przejrzystości zastosowanych
procedur,
 Przygotowanie dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji
wsparcia, w tym: regulamin projektu, wzory wniosków, umów,
oświadczeń, itd., które podlegać będą akceptacji ze strony WUP,
 Prowadzenie odrębnego rachunku bankowego przeznaczonego na
obsługę funduszu pożyczkowego
6
Obowiązki Beneficjenta
 Prowadzenie oddzielnej księgowości funduszu pożyczkowego,
 Rozliczanie otrzymanych środków (pożyczki,
funduszem, koszty doradztwa i szkoleń),
koszty
zarządzania
 Zarządzanie kapitałem funduszu (Pośrednik finansowy powinien
maksymalizować zyski z kapitału, inwestując je wyłącznie w bezpieczne
narzędzia finansowe),
 Wypełnianie obowiązków związanych z udzielaniem pomocy de minimis,
 Pełna archiwizacja dokumentacji pożyczkowej,
 Bieżący monitoring realizacji umowy pożyczki (korzystanie ze szkoleń i
doradztwa, prowadzenie działalności gospodarczej, przeznaczenie
pożyczki, spłata pożyczki),
 Sprawozdawczość na poziomie umowy o dofinansowanie projektu.
7
Grupa docelowa

Osoby fizyczne zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności
gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały wpis do rejestru
Ewidencji Działalności Gospodarczej, były zarejestrowane w
Krajowym Rejestrze Sądowniczym lub prowadziły działalność na
podstawie odrębnych przepisów, w tym m.in. działalność
adwokacką, komorniczą lub oświatową, w okresie 12 miesięcy
poprzedzających dzień przystąpienia do projektu).

W przypadku przedsiębiorczości akademickiej wsparcie kierowane
jest do pracowników jednostek naukowych, pracowników naukowych
i naukowo-dydaktycznych uczelni, doktorantów, studentów i
absolwentów uczelni.

Przez absolwenta należy rozumieć osobę w okresie do 12 miesięcy od
dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie
poświadczającym ukończenie szkoły wyższej, która nie ukończyła 27.
roku życia.
8
Kryteria dostępu
1.
Projekt jest skierowany do grup docelowych, z obszaru
województwa warmińsko-mazurskiego (w przypadku osób
fizycznych zamieszkują one na obszarze województwa warmińskomazurskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w
przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę
organizacyjną na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego).
2.
Projektodawca przewiduje udzielenie co najmniej 100 pożyczek dla
osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności
gospodarczej.
9
Kryteria dostępu
Projektodawcą jest/są podmiot/y, o którym/ych mowa w
Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20.10.2011
zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy
publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz.
U. Nr 233, poz. 1383) prowadzący/e działalność na terenie
województwa warmińsko-mazurskiego, jednocześnie spełniający
łącznie następujące warunki:
3.

posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie udzielania
mikropożyczek na działalność gospodarczą,

w okresie 3 lat do złożenia wniosku udzielił co najmniej 50
mikropożyczek na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
10
Kryteria dostępu
4.
Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu
(lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie
dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie
województwa
warmińsko-mazurskiego,
z
możliwością
udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz
zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu
z kadrą projektu.
11
Kryteria strategiczne
1.
W ramach projektu zakładana jest współpraca projektodawcy z
punktami konsultacyjnym sieci KSU w zakresie działań
informacyjno-promocyjnych oraz udzielania doradztwa dla
odbiorców wsparcia  10 pkt.
2.
Projektodawca przewiduje udzielenie co najmniej 25 pożyczek w
ramach przedsiębiorczości akademickiej  10 pkt.
12
Wymagania finansowe

Wartość projektu powinna wynosić 100% środków przeznaczonych
do zakontraktowania w ramach konkursu (przewiduje się wybór
tylko jednego projektu).

Dopuszcza się, by całkowita wartość projektu była niższa niż 100%
alokacji na dany konkurs, jedynie w przypadku, gdy różnica ta nie
przekracza 1 000 PLN. Rozbieżność ta może wynikać z
przeliczenia budżetu projektu w Generatorze Wniosków
Aplikacyjnych.

Wkład własny Beneficjenta nie jest wymagany.
13
Wymagania finansowe
Dofinansowanie projektu należy rozumieć jako przekazanie
Pośrednikowi finansowemu środków na działalność związaną z
realizacją projektu. W związku z zakresem tej działalności,
dofinansowanie projektu możemy podzielić na dwie formy:

a)
b)
środki na utworzenie funduszu pożyczkowego, w tym:

środki na kapitał pożyczkowy, z którego udzielane jest wsparcie w
postaci pożyczek,

środki na koszty zarządzania funduszem,
środki na działalność szkoleniową i doradczą
14
Wymagania finansowe

Wszystkie przychody wygenerowane ze środków kapitału pożyczkowego
zwiększają ten kapitał.

Jednocześnie z przychodów pokrywane są ex post („z dołu”) koszty
zarządzania, w cyklu kwartalnym (lub innym, zgodnym z okresem
rozliczeniowym).

O wielkości maksymalnej kwoty do wykorzystania na pokrycie kosztów
zarządzania decyduje wartość wskaźnika MKW (maksymalnej kwoty do
wykorzystania). Wskaźnik ten kształtuje się następująco:

w pierwszym roku funkcjonowania funduszu (tj. pierwsze 12 miesięcy od
przekazania środków na kapitał pożyczkowy) MKW = 4% alokacji kapitałowej
funduszu (wartości środków przekazanych na fundusz w ramach umowy o
dofinansowanie projektu),

począwszy od drugiego roku funkcjonowania (od piątego kwartału
funkcjonowania) MKW = 2% alokacji kapitałowej funduszu + 2% wartości
aktywnych umów pożyczkowych na dany dzień.
15
Koszty zarządzania funduszem pożyczkowym

Do kosztów zarządzania stosuje się postanowienia Wytycznych
(m.in. zasada konkurencyjności, zasady zatrudniania personelu
projektu), z wyłączeniem zapisów dotyczących limitów i katalogu
kosztów zarządzania.

Cztery podstawowe grupy kosztów:
1.
Koszty związane z obsługą projektu (wynagrodzenie
koordynatora,
personelu
obsługowego:
kadrowego,
finansowego, administracyjnego, prawnego itp., obsługa
księgowa).
2.
Koszty działalności finansowej (prowadzenie rachunku
bankowego, zabezpieczenie realizacji projektu, koszty
windykacji
pożyczek,
wynagrodzenie
podmiotów
zaangażowanych
w
dystrybucję
pożyczek,
rekrutację
uczestników).
16
Koszty zarządzania funduszem pożyczkowym

3.
Koszty związane z majątkiem (m.in. amortyzacja sprzętu, koszty
utrzymania powierzchni biurowych, opłaty za energię, wodę itp.,
koszty ochrony i sprzątania pomieszczeń).
4.
Koszty działalności pożyczkowej (działania informacyjnopromocyjne, wynagrodzenie osób oceniających wnioski,
wyjazdy służbowe, usługi pocztowe itp. związane z realizacją
projektu, materiały biurowe i in.).
We wniosku o dofinansowanie projektu w części dotyczącej
Uzasadnienia kosztów Projektodawca zobowiązany jest wskazać
wartość kosztów zarządzania o jaką się ubiega, wskazując koszty
łączne w podziale na podkategorie określone w ww. katalogu, z
wyłączeniem kosztów osobowych, które muszą zostać wykazane
jednostkowo. Oznacza to konieczność przedstawienia w odrębnych
pozycjach
kosztów
wynagrodzeń
wszystkich
osób
zaangażowanych w ramach zarządzania projektem.
17
Wymogi co do przygotowania wniosku

Analiza rynku pod kątem zapotrzebowania na danego rodzaju
wsparcie, w tym w odniesieniu do wybranych grup docelowych (we
wniosku o dofinansowanie projektu beneficjent określa strategię
inwestycyjną, na którą składają cele do osiągnięcia, grupy
docelowe, jak również sektor do którego kierowane jest wsparcie –
w tym przypadku sektor mikroprzedsiębiorstw. Elementem strategii
jest również analiza zapotrzebowania mikroprzedsiębiorstw na
instrumenty inżynierii finansowej tzw. luka finansowa).

Sposób i tryb rekrutacji uczestników projektu (na etapie rekrutacji
zalecane jest badanie predyspozycji do prowadzenia działalności
gospodarczej), w tym także szczegółowe kryteria selekcji.

Planowany zakres wsparcia doradczo-szkoleniowego, który
powinien odpowiadać na zdiagnozowane potrzeby uczestników
projektu (wskazanie ogólnych założeń programowych, zakresu
tematycznego, metodologii nauczania itp.).
18
Wymogi co do przygotowania wniosku

Potencjalna liczba osób, którym zostaną przyznane środki finansowe na
rozwój przedsiębiorczości (przy jednokrotnym obrocie kapitału) oraz kwota
przeznaczona na ten cel wraz ze szczegółowymi kryteriami wyboru.

Opis sposobu i trybu monitorowania prawidłowości realizacji wsparcia
udzielonego uczestnikom projektu oraz wydatkowania przyznanego
wsparcia finansowego.

Projektodawca zobowiązany jest do monitorowania rezultatów projektu w
szczególności w oparciu o następujące wskaźniki:
a) liczba osób, które zakończyły udział w projekcie;
b) liczba osób, które skorzystały z instrumentów zwrotnych;
c) liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie
działalności gospodarczej;
d) liczba osób, które skorzystały z usług doradczych;
e) liczba osób, które uczestniczyły w szkoleniach.
19
Wymogi co do przygotowania wniosku

Projektodawca
powinien
przedstawić
wiarygodną
(znajdującą
potwierdzenie w wynikach przeprowadzonej na potrzeby projektu analizy)
strategię dotarcia z ofertą wsparcia pożyczkowego do grupy
docelowej/grup docelowych z terenu całego województwa wskazanego
jako obszar realizacji projektu.

W kolumnie drugiej „Nazwa zadania” punktu 3.3 wniosku należy wskazać
poszczególne zadania, które będą realizowane w ramach projektu:
1) utworzenie funduszu pożyczkowego w ramach Działania 6.2
2) doradztwo i szkolenia dla pożyczkobiorców
UWAGA! Koszty zarządzania w ramach instrumentu inżynierii finansowej nie
stanowią wydatku podlegającego certyfikacji do KE. Z uwagi na
powyższe, w ramach projektu nie wypełnia się zadania „zarządzanie
projektem”, gdyż spowodowałoby to zawyżenie kosztu kwalifikowanego
projektu.
20
Wymogi co do przygotowania wniosku

W pkt 3.4 należy uwzględnić ryzyko związane z rekrutacją odpowiedniej
liczby uczestników oraz niespłacalnością zaciągniętych pożyczek.

Łączna wartość kosztów zarządzania nie może przekraczać
średniorocznie 4% wartości zadania „utworzenie funduszu pożyczkowego”.

Współpraca ponadnarodowa – NIE DOTYCZY

Zarządzanie projektem – NIE DOTYCZY

Koszty pośrednie – NIE DOTYCZY

W zadaniu „utworzenie funduszu pożyczkowego” nie należy wykazywać
wartości pożyczek, które Pośrednik finansowy zamierza udzielać po
jednokrotnym obrocie kapitałem (bez względu czy nastąpi to w okresie
realizacji czy okresie monitorowania projektu).
21
Dziękuję za uwagę
Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
ul. Głowackiego 28
10-448 Olsztyn
tel. 89 522 79 00, fax. 89 522 79 01
Punkt Informacyjny EFS
tel. 89 522 79 55/65
www.up.gov.pl/pokl
[email protected]; [email protected];
[email protected]
22
Download