Dyrektor przedszkola angażuje nauczycieli do udziału w realizacji

advertisement
SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO
ROK SZKOLNY 2011/2012
EWALUACJA - PRZEDSZKOLA
ANALIZA, INTERPRETACJA, WNIOSKI
1
Liczba wszystkich ewaluacji przeprowadzonych
w województwie wielkopolskim
rok szkolny 2011/12
Kalisz
Konin
Leszno
Piła
Poznań
Razem
Całościowe
10
8
11
7
23
59
Efekty
28
15
17
17
56
133
Zarządzanie
13
7
7
7
29
63
Razem
51
30
35
31
108
255
Ewaluacja
2
Liczba ewaluacji przeprowadzonych w przedszkolach
rok szkolny 2011/12
Kalisz
Konin
Leszno
Piła
Poznań
Razem
Całościowe
0
1
3
2
5
11
Efekty
9
2
2
1
12
26
Zarządzanie
0
4
2
2
7
15
Razem
9
7
7
5
24
52
Ewaluacja
3
Przedszkola w województwie wielkopolskim
POZIOM SPEŁNIANIA WYMAGAŃ
EFEKTY
TYP PLACÓWKI
WYMAGANIE
POZIOM SPEŁNIANIA
WYMAGANIA
PRZEDSZKOLA
DZIECI NABYWAJĄ
WIADOMOŚCI I
UMIEJĘTNOŚCI
A
B
DZIECI SĄ AKTYWNE
RESPEKTOWANE SĄ
NORMY SPOŁECZNE
C
D
E
A
B
C
D
E
A
B
C
8 22 6
1
0
4 30 2
1
0
7
23 6
D E
1
0
4
DZIECI NABYWAJĄ WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI
SPEŁNIANIE KRYTERIÓW
Dzieci potrafią działać samodzielnie
Dzieci potrafią działać w grupie
W przedszkolu tworzy się warunki sprzyjające aktywności ruchowej dziecka
Przedszkole wspiera działania twórcze dzieci
Dzieci adaptują się do grup rówieśniczych
W przedszkolu analizuje się osiągnięcia dzieci
Analiza osiągnięć uwzględnia możliwości rozwojowe dzieci
W przedszkolu wdraża się wnioski z analizy osiągnięć dzieci
Wprowadzane zmiany przyczyniają się do rozwijania umiejętności dzieci
SUKCESY
1.
2.
PROBLEMY
Dzięki konsekwentnie realizowanej koncepcji
pracy przedszkola, dzieci rozwijają możliwości
poznawcze, kompetencje społeczne oraz
sprawność fizyczną, są samodzielne i twórcze,
oraz stabilne emocjonalnie;
1.
Brak szczegółowych i trafnych wniosków z analizy osiągnięć
dzieci na poziomie indywidualnym, grupy i przedszkola;
2.
Brak oceny skuteczności i efektywności podejmowanych
działań edukacyjnych i wychowawczych;
Rzetelność i dokładność w analizach
dokonywanych przez nauczycieli pozwala na
proponowanie zmiany/modyfikacje w sposobie
kształcenia umiejętności w zakresie podstawy
programowej wychowania przedszkolnego.
3.
W niektórych przedszkolach nauczyciele wykorzystują zbyt
mało zabaw ruchowych podczas zajęć z dziećmi;
4.
Nie przestrzegane są zalecane warunki realizacji podstawy
programowej.
5
DZIECI SĄ AKTYWNE
SPEŁNIANIE KRYTERIÓW
Dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych w przedszkolu
Dzieci są zachęcane do samodzielności w działaniach prorozwojowych
SUKCESY
1.
Zajęcia indywidualne i grupowe dostosowane są
do możliwości rozwojowych dzieci;
2.
Celowo dobrane zadania/materiał dydaktyczny
proponowany przez przedszkole wpływa
stymulująco na rozwój i postęp w opanowywaniu
różnych umiejętności przez dzieci;
3.
Jakość i różnorodność dostępnych zajęć
dodatkowych dla dzieci, wspiera ich działania
twórcze, dzieci chętnie uczestniczą w różnych
formach aktywności ruchowej oraz artystycznej:
muzycznej, plastycznej, teatralnej;
4.
Aktywności i otwartości dzieci sprzyja udział
w licznych projektach, programach (np. Comenius
Regio) i konkursach organizowanych przez instytucje
współpracujące z przedszkolem.
PROBLEMY
1.
Przedszkola nie wyzwalają samodzielności twórczej dzieci,
ograniczając się do proponowania działań i rozwiązań
schematycznych, wg określonego szablonu.
6
RESPEKTOWANE SĄ NORMY SPOŁECZNE
SPEŁNIANIE KRYTERIÓW
Dzieci mają poczucie bezpieczeństwa
W przedszkolu prowadzona jest diagnoza zachowań dzieci
W przedszkolu podejmuje się działania wychowawcze mające na celu zmniejszanie zagrożeń
oraz wzmacnianie pożądanych zachowań
Dzieci wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje
W przedszkolu analizuje się i ocenia podejmowane działania wychowawcze
Działania mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie pożądanych zachowań
są w razie potrzeby modyfikowane
SUKCESY
1.
2.
Przedszkola zapewniają dzieciom pełne
bezpieczeństwo pod względem rozwiązań
organizacyjnych i technicznych np.
zabezpieczanie drzwi, dyżury pracowników,
elektroniczny system rejestrowania obecności
dzieci;
Konsekwentnie wdrażane w przedszkolach
kodeksy, regulaminy i zasady, wynikające
z norm etycznych, obyczajowych pomagają
wzmocnić właściwe zachowania dzieci;
3.
W przedszkolach systematycznie dokonuje się
analizy i oceny podejmowanych przez
nauczycieli działań wychowawczych;
4.
Dzieci prezentują zachowania z normami
społecznymi.
PROBLEMY
1. Wnioski/rekomendacje formułowane w przedszkolach, w związku
z uzyskiwanymi efektami pracy wychowawczej są bardzo ogólne,
co utrudnia planowanie, modyfikowanie i doskonalenie pracy
wychowawczej adekwatnie do potrzeb przedszkola;
2. Przedszkola często ograniczają się do budowania systemu
zakazów, niż systemu wzmacniania pożądanych społecznie
postaw, np. otwartości, tolerancji, pomocy innym, uczciwości,
prawdomówności…
3. W przedszkolach występuje przyzwolenie na zachowania, które
nie sprzyjają nabywaniu właściwych norm zachowania.
7
Przedszkola w województwie wielkopolskim
POZIOM SPEŁNIANIA WYMAGAŃ
ZARZĄDZANIE
TYP PLACÓWKI
WYMAGANIE
FUNKCJONUJE WSPÓŁPRACA
W ZESPOŁACH
SPRAWOWANY JEST
WEWNĘTRZNY NADZÓR
PEDAGOGICZNY
PLACÓWKA MA
ODPOWIEDNIE WARUNKI
LOKALOWE I WYPOSAŻENIE
POZIOM SPEŁNIANIA
WYMAGANIA
A
B
C
D
E
A
B
C
D
E
A
B
C
D
E
PRZEDSZKOLA
6
12
6
2
0
5
14
5
0
2
4
14
7
0
1
8
FUNKCJONUJE PRACA W ZESPOŁACH
SPEŁNIANIE KRYTERIÓW
Nauczyciele są zaangażowani w pracę zespołów
Zespoły analizują efekty swojej pracy
Nauczyciele wspólnie planują działania w przedszkolu opierając się na analizie
efektów pracy zespołów
Nauczyciele wspólnie rozwiązują problemy
Nauczyciele uczestniczą w formach doskonalenia zawodowego dotyczących metod
i form współpracy
SUKCESY
1.
2.
Zespoły nauczycielskie realnie wpływają
na działania przedszkola poprzez modyfikowanie
oferty przedszkola;
Nauczyciele są zaangażowani w pracę zespołów
szczególnie podczas organizowania wspólnych
przedsięwzięć, np. imprez i uroczystości
przedszkolnych, konkursów, wycieczek,
wyjazdów.
PROBLEMY
1.
Nauczyciele nie uczestniczą w szkoleniach
w dotyczących metod i form współpracy;
2.
Planowanie działań zespołów rzadko wynika z analiz
efektów ich pracy. Nauczyciele rzadko definiują efekt
pracy zespołowej, nie formułują wniosków z
wartościowania rezultatów swojej pracy;
3.
Brak systemowego podejścia do pracy zespołów, która
najczęściej przybiera charakter doraźny.
9
SPRAWOWANY JEST WEWNĘTRZNY NADZÓR PEDAGOGICZNY
SPEŁNIANIE KRYTERIÓW
Dyrektor przedszkola angażuje nauczycieli do udziału w realizacji ewaluacji wewnętrznej
Wyniki wewnętrznego nadzoru pedagogicznego są wykorzystywane do planowania pracy
przedszkola
Ewaluacja wewnętrzna prowadzona jest z udziałem zespołów nauczycieli
Wnioski z wewnętrznego nadzoru pedagogicznego przyczyniają się do wprowadzania zmian
w funkcjonowaniu przedszkola
SUKCESY
1.
2.
Nauczyciele angażują się w proces ewaluacji
wewnętrznej i są świadomi jej pozytywnej roli
w podnoszeniu jakości pracy własnej oraz pracy
przedszkola;
Kompetentnie planowany i realizowany nadzór
pedagogiczny, oraz spójność planowanych
działań wynikających z jego wniosków, wpływają
na korzystne zmiany w funkcjonowaniu
przedszkola.
PROBLEMY
1.
Sposób planowania nadzoru pedagogicznego, w tym
ewaluacji wewnętrznej nie zawsze jest użyteczny
i odpowiada na rzeczywistym potrzebom przedszkola;
2.
Nauczyciele nie w pełni rozumieją ideę oraz istotę
działań ewaluacyjnych, np. nie powoływano formalnie
zespołu ds. ewaluacji;
3.
Problem dla niektórych przedszkoli stanowi czytelne,
otwarte formułowanie krytycznych uwag i spostrzeżeń
dot. działań i wyników pracy pedagogicznej,
ujawnianie niepowodzeń i porażek dydaktycznych lub
wychowawczych - wynikających z nadzoru
pedagogicznego lub analizy danych o pracy
przedszkola;
4.
Wnioski nadzoru pedagogicznego nie znajdują
czytelnego przełożenia w planach pracy - nie znajdują
kontynuacji w pracy na następny rok.
10
SZKOŁA MA ODPOWIEDNIE WARUNKI LOKALOWE I WYPOSAŻENIE
SPEŁNIANIE KRYTERIÓW
Warunki lokalowe przedszkola są wystarczające do realizowania podstawy programowej
i przyjętych programów wychowania przedszkolnego
W przedszkolu znajduje się wyposażenie wystarczające do realizowania podstawy
programowej i przyjętych w przedszkolu programów wychowania przedszkolnego
W przedszkolu istnieje plan wzbogacania warunków lokalowych i wyposażenia
przedszkola
W przedszkolu podejmuje się działania mające na celu wzbogacenie warunków
lokalowych i wyposażenia dydaktycznego
SUKCESY
1.
2.
Przedszkola dzięki efektywnej współpracy
z rodzicami oraz instytucjami samorządu
lokalnego zapewniają właściwe warunki
lokalowe;
Celowo dobrane wyposażanie dydaktyczne
przedszkola, służy zaspokajaniu ciekawości
poznawczej dzieci oraz ich potrzeb
rozwojowych, sprzyja aktywności ruchowej
i twórczej.
PROBLEMY
1. Brak spełniania wymogów w szczególności dotyczących
warunków lokalowych: np. zły stan techniczny toalet oraz
sal;
2. Braki w wyposażeniu i urządzeniu sal (niewiele pomocy
dydaktycznych, zniszczony sprzęt audiowizualny, tablice nie
umieszczane na wysokości wzroku dziecka);
3. Liczebność dzieci w oddziałach przekracza dopuszczalną
normę;
4. Brak dostosowania warunków architektonicznych dla dzieci
niepełnosprawnych.
11
Download