Wnioski z kontroli planowych

advertisement
Wnioski
z kontroli planowych
przeprowadzonych w szkołach/placówkach
województwa wielkopolskiego
w roku szkolnym 2011-2012
2017-07-19
1
1.
2.
3.
4.
5.
Prawidłowość wykonywania przez dyrektorów publicznych szkół
i placówek planowych zadań w zakresie nadzoru pedagogicznego
- 186 kontroli.
Zgodność przeprowadzania egzaminów poprawkowych z przepisami prawa
– 102 kontrole.
Wybór podręczników szkolnych – 184 kontrole.
Prawidłowość nadzorowania przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej
spełniania przez dzieci pięcioletnie i sześcioletnie rocznego
obowiązkowego przygotowania przedszkolnego – 116 kontroli.
Prawidłowość klasyfikowania i promowania w zakresie dopuszczania
słuchaczy do egzaminów semestralnych w publicznej i niepublicznej
szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych – 147 kontroli.
2017-07-19
2
6. Prawidłowość organizacji praktyk zawodowych przez publiczne technika dla
młodzieży – 13 kontroli.
7.
Zgodność organizacji i sposobu działania innej formy wychowania
przedszkolnego z przepisami prawa – 11 kontroli
8. Zgodność organizacji zajęć z wychowania fizycznego realizowanych
w formie zajęć klasowo-lekcyjnych z ramowymi planami nauczania
w zakresie liczby uczniów w grupach w szkołach podstawowych,
gimnazjach i szkołach pondadgimnazjalnych oraz podziału na grupy dla
dziewcząt i chłopców w szkołach ponadgimnazjalnych – 238 kontroli.
9. Zgodność organizacji kształcenia uczniów z upośledzeniem umysłowym
w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych
i gimnazjach ogólnodostępnych, integracyjnych oraz ogólnodostępnych
z oddziałami integracyjnymi z przepisami prawa - 161 kontroli.
Razem – 1158 kontroli
2017-07-19
3

Kontrole przeprowadzili upoważnieni przez Wielkopolskiego
Kuratora Oświaty wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Poznaniu
stosując Arkusz kontroli zgodny ze wzorem ustalonym przez
Ministra Edukacji Narodowej.

Arkusze kontroli planowych umieszczone są na stronie MEN http://www.men.gov.pl/, zakładka kształcenie i kadra (nadzór
pedagogiczny) oraz na stronie Kuratorium Oświaty w Poznaniu
www.ko.poznan.pl (zakładka kontrola).
2017-07-19
4










Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).
Ustawa - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów
publicznego przedszkola i publicznych szkół (Dz. U. z 2001r. Nr 61, poz. 624, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków
i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania
sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezp.
i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz.69 z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych
kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić
nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli
(Dz. U. z 2009 r. Nr 50, poz. 400).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru
pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 1997 r. w sprawie zasad
organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo
w stopniu głębokim (Dz. U. Nr 14, poz. 76).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków
organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz
niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub
integracyjnych (Dz. U. Nr 228, poz. 1490).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu
prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania,
działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz.225
z późn. zm).
2017-07-19
5
Prawidłowość wykonywania przez dyrektorów
publicznych szkół i placówek planowych
zadań w zakresie nadzoru pedagogicznego
2017-07-19
6
Prawidłowość wykonywania przez dyrektorów
publicznych szkół i placówek planowych zadań
w zakresie nadzoru pedagogicznego
Dokumentem stanowiącym podstawę kontroli był plan nadzoru
pedagogicznego dyrektora szkoły/placówki.
Badaniu podlegała zgodność zawartych w planie uregulowań
z przepisami rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009 r.
w sprawie nadzoru pedagogicznego.
2017-07-19
7
Prawidłowość wykonywania przez dyrektorów
publicznych szkół i placówek planowych zadań
w zakresie nadzoru pedagogicznego








Kontrole przeprowadzono w 186 szkołach i placówkach
(101 samodzielnych oraz 85 szkołach i placówkach w zespole),
w tym:
36 przedszkolach,
62 szkołach podstawowych,
30 gimnazjach,
13 liceach ogólnokształcących,
4 liceach profilowanych,
14 technikach,
9 zasadniczych szkołach zawodowych,
3 poradniach psychologiczno-pedagogicznych.
2017-07-19
8
Prawidłowość wykonywania przez dyrektorów
publicznych szkół i placówek planowych zadań
w zakresie nadzoru pedagogicznego







1 bursie,
5 szkołach policealnych, pomaturalnych,
2 szkołach przysposabiających do pracy,
2 szkolnych schroniskach młodzieżowych,
2 bibliotekach pedagogicznych,
1 specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym,
2 ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego.
2017-07-19
9
Wykaz aktów prawnych:

art. 35 ust. 4 i art. 39 ust.1, pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r.
w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324).
2017-07-19
10
Najczęściej powtarzające się nieprawidłowości:
 W planie nadzoru nie umieszczono terminu przeprowadzenia kontroli.

Dyrektor nie kontroluje przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa
dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej
działalności statutowej szkół i placówek.

Nie opracowano harmonogramu i nie przeprowadzono zaplanowanej
ewaluacji wewnętrznej.

W planie nadzoru pedagogicznego nie uwzględniono przeprowadzenia
ewaluacji wewnętrznej.
2017-07-19
11
 Plan nadzoru pedagogicznego w części dotyczącej ewaluacji nie jest
realizowany.
 W planie nadzoru pedagogicznego nie umieszczono harmonogramu
ewaluacji wewnętrznej.
 W planie nadzoru pedagogicznego dyrektor nie uwzględnił tematyki narad
i szkoleń dla nauczycieli.
 Dyrektor realizując plan nadzoru pedagogicznego nie współpracuje z innymi
nauczycielami zajmującymi stanowisko kierownicze w szkole.
2017-07-19
12
Zgodność przeprowadzania egzaminów
poprawkowych z przepisami prawa
2017-07-19
13
Zgodność przeprowadzania egzaminów
poprawkowych z przepisami prawa
Wykaz aktów prawnych:
•
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).
•
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r.
w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324).
•
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r.
w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów
w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.).
2017-07-19
14
Zgodność przeprowadzania egzaminów
poprawkowych z przepisami prawa
Kontrole przeprowadzono w:



61 gimnazjach,
20 liceach ogólnokształcących,
21 technikach.
Kontrola obejmowała rok szkolny 2010/2011. W przypadku, gdy
roku szk. 2010/2011 w szkole nie przeprowadzono żadnego
egzaminu poprawkowego, kontrola obejmowała ten rok szkolny,
w którym przeprowadzono przynajmniej jeden egzamin
poprawkowy, biorąc pod uwagę lata szkolne: 2009/2010 lub
2008/2009.
2017-07-19
15
Najczęściej powtarzające się nieprawidłowości:






Egzaminy poprawkowe przeprowadzono w terminie wcześniejszym niż
w ostatnim tygodniu ferii letnich.
Termin przeprowadzenia egzaminów poprawkowych wyznaczono po dniu
zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego nie sporządzono protokołu.
Egzaminy poprawkowe przeprowadzone zostały tylko w formie pisemnej.
Protokoły z przeprowadzonych egzaminów poprawkowych nie zawierały
zwięzłej informacji o ustnych odpowiedziach uczniów.
W protokołach z egzaminów poprawkowych nie zamieszczono ich wyników.
2017-07-19
16





Komisja do przeprowadzenia egzaminu poprawkowego została powołana
w niewłaściwym składzie.
Do protokołów z egzaminów poprawkowych nie dołączono zwięzłych
informacji o ustnych odpowiedziach ucznia.
Do arkusza ocen ucznia nie dołączono protokołu z egzaminu
poprawkowego.
W protokołach z egzaminów poprawkowych nie zawarto pytań
egzaminacyjnych.
W protokołach z egzaminu poprawkowego nie zamieszczono oceny
uzyskanej przez ucznia.
2017-07-19
17
Prawidłowość nadzorowania przez dyrektora
publicznej szkoły podstawowej spełniania
przez dzieci pięcioletnie i sześcioletnie
rocznego obowiązkowego przygotowania
przedszkolnego
2017-07-19
18
Wykaz aktów prawnych:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.
2572
z późn. zm.).
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie
nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324).
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r.
w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego
przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży
(Dz. U. Nr 175, poz. 1086).
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r.
w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki
dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz
rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz.225 z późn. zm.).

2017-07-19
19
Prawidłowość nadzorowania przez dyrektora
publicznej szkoły podstawowej spełniania przez
dzieci pięcioletnie i sześcioletnie rocznego
obowiązkowego przygotowania przedszkolnego
2017-07-19
20
Najczęściej powtarzające się nieprawidłowości:
Księga ewidencji dzieci jest prowadzona niezgodnie z przepisami prawa:

nie wszystkie dzieci 5 i 6 letnie wykazane w informacji o aktualnym stanie
i zmianach w ewidencji dzieci i młodzieży w wieku 3 -18 lat przekazanej przez
organ prowadzący są wpisane do księgi ewidencji dzieci;

w zakresie danych osobowych dziecka i rodziców (prawnych opiekunów) wpisano
niepełne dane;

nie wpisano informacji o objęciu wychowaniem przedszkolnym dziecka w wieku
powyżej 6 lat posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
2017-07-19
21

nie wpisano informacji o przedszkolu lub oddziale przedszkolnym
zorganizowanym w szkole podstawowej lub przedszkolu za granicą, w którym
dziecko spełnia obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego;

dyrektor nie ustalił, czy wszystkie dzieci 5- letnie zamieszkałe w obwodzie
szkoły spełniają obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego;

brak wpisów dotyczących daty i miejsca urodzenia dziecka, imion i nazwisk
rodziców, adresów zamieszkania dziecka i rodziców.
2017-07-19
22
Zgodność organizacji zajęć z wychowania fizycznego
realizowanych w formie zajęć klasowo-lekcyjnych
z ramowymi planami nauczania w zakresie liczby
uczniów w grupach w szkołach podstawowych,
gimnazjach i szkołach pondadgimnazjalnych oraz
podziału na grupy dla dziewcząt i chłopców
w szkołach ponadgimnazjalnych
2017-07-19
23
Wykaz aktów prawnych:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r.
w sprawie
nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324).


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie
ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. nr 15, poz. 142
z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie
dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego
(Dz. U. Nr 175, poz. 1042).
2017-07-19
24
Zgodność organizacji zajęć z wychowania fizycznego realizowanych
w formie zajęć klasowo-lekcyjnych z ramowymi planami nauczania
zakresie liczby uczniów w grupach w szkołach podstawowych,
gimnazjach i szkołach pondadgimnazjalnych oraz podziału na grupy
dla dziewcząt i chłopców w szkołach ponadgimnazjalnych
Kontrolę przeprowadzono w:






121 szkołach podstawowych,
60 gimnazjach,
17 liceach ogólnokształcących,
7 liceach profilowanych,
22 technikach,
13 zasadniczych szkołach zawodowych.
2017-07-19
25
Zgodność organizacji zajęć z wychowania fizycznego realizowanych
w formie zajęć klasowo-lekcyjnych z ramowymi planami nauczania
w zakresie liczby uczniów w grupach w szkołach podstawowych,
gimnazjach i szkołach pondadgimnazjalnych oraz podziału na grupy
dla dziewcząt i chłopców w szkołach ponadgimnazjalnych
Najczęściej powtarzające się nieprawidłowości:

W kontrolowanych oddziałach obowiązkowe zajęcia z wychowania
fizycznego prowadzone są w grupach liczących mniej niż 12 uczniów.

Obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego nie są prowadzone w grupie
liczącej od 12 do 26 uczniów.

Zajęcia z wychowania fizycznego w szkole ponadgimnazjalnej
zorganizowano bez podziału na grupę dziewcząt i chłopców.
2017-07-19
26
Dziękuję za uwagę
2017-07-19
27
Download