Plan działań na rok 2016/2017 - Miejskie przedszkole samorządowe

advertisement
PLAŃ DZIAŁAŃ MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W SUCHEJ BESKIDZKIEJ NA ROK SZKOLNY 2016/2017 W ZAKRESIE SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE
Zadanie
Opracowanie
planu działań i
Harmonogramu
działań zespołu ds.
promocji zdrowia
Zapoznanie
nowych rodziców i
pracowników z
ideą SZPZ
Prowadzenie
edukacji rodziców
dotyczącej
właściwych postaw
wobec aktywnego
spędzania wolnego
czasu i zdrowia
psychicznego.
Kryterium
sukcesu
Metody
realizacji,
terminy
Wykonawcy
Opracowany
plan działań.
Współpraca
członków
zespołu
Współpraca
członków
zespołu
Wg potrzeb
Indywidualne
zapoznanie
każdego z
nowych
rodziców i
pracowników
/X 2016 r./
U.Małusecka
Zorganizowanie
w każdej grupie
zajęć otwartych
dla rodziców.
Wszyscy
nauczyciele
-Pedagogizacja
rodziców na
tablicach
grupowych, na
stronie
internetowej,
szkolenia w
grupach.
/Kilka razy w
roku szkolnym/
Ewa Dyduch
Opracowany
Harmonogram
działań zespołu
ds. promocji
zdrowia
100% nowych
rodziców i
pracowników
zostanie
zapoznanych z
ideą SZPZ i ją
zaakceptuje
-Każdy
nauczyciel
zorganizuje
zajęcia otwarte
dla rodziców o
tematyce
zdrowotnej
oraz
przeprowadzi
kilka
pedagogizacji z
zakresu
profilaktyki
zdrowia.
Środki
Monitorowanie
Sposób sprawdzenia wykonania zadania
Co wskaże
Jak sprawdzimy
-Plan działań
Plan działań
-Harmonogram
działań zespołu
ds. promocji
zdrowia
Hormonogram
działań zespołu
ds. promocji
zdrowia
Wypracowany
Plan działań i
harmonogram
Dyrektor
IX 2016 r.
Opracowanie
pisemne
Analiza wykazu
osób zapoznanych
i złożonych
akceptacji
Akceptacja
nowych
rodziców i
pracowników
Analiza
deklaracji
nowych
rodziców i
pracowników
-Koordynator
Urszula
Małusecka
X 2016 r.
Konspekty
zajęć, listy
obecności
rodziców,
artykuły
pedagogizujące,
referaty,
materiały
szkoleniowe.
Nadzór
pedagogiczny
dyrektora i
wicedyrektora
Protokoły
spotkań z
rodzicami,
arkusz kontroli
nadzoru pedagogicznego
Sprawozdania
nauczycieli,
nadzór
dyrektora
IX 2016 r.
Kiedy i kto
sprawdzi
-Dyrektor
I 2016 r.
VI 2017 r.
-Zespół ds.
promocji
zdrowia
-Pedagogizacja
wszystkich
rodziców
„Wpływ hałasu
na zdrowie
psychiczne
dziecka”
/IV 2017/
-Przedszkole
doposaży
biblioteczkę
przedszkolną o
nowe pozycje
książkowe.
-Duża ilość
rodziców
weźmie udział
w szkoleniu.
Prowadzenie zajęć
edukacyjnych z
dziećmi z zakresu
profilaktyki
-Udostępnienie
rodzicom
czasopisma
zawierającego
treści zdrowotne
oraz książek
tematycznych.
/cały rok szk./
Szkolenie
wszystkich
rodziców na
temat „Wpływ
diety na
kondycję
fizyczną i
psychiczną
dziecka oraz
osoby dorosłej”
V 2017
Wszystkie dzieci Przeprowadzenie
starsze wiedzą, tematów
że nie należy
kompleksowych:
ufać obcym, są
-„Potrafię
świadome
zachować się w
Artykuły
pedagogizujące
Monitoring
Dyrektor
A.Trzebuniak
U.Małusecka
Czasopisma
oraz książki
tematyczne.
Informacja dla
Księgozbiór
rodziców oraz spis
pozycji
książkowych.
Księgozbiór
Dyrektor
Cały rok szkolny
Dyrektor
Wg potrzeb
Lista obecności
rodziców i
pracowników na
szkoleniu
Lista obecności
rodziców i
pracowników na
szkoleniu
Lista obecności
rodziców na
szkoleniu
Dyrektor
Nauczyciele
wszystkich
grup
Pomoce
dydaktyczne wg
uznania
Miesięczne plany
pracy, zapis w
dziennikach zajęć.
Miesięczne
plany pracy,
zapis w
dziennikach
zajęć.
Miesięczne
plany pracy,
zapis w
dziennikach
zajęć.
Dyrektor
zdrowiabezpieczeństwo
fizyczne i
psychiczne,
aktywność
ruchowa.
-Promowanie
zdrowego stylu
życia wśród dzieci
przedszkolnych z
terenu całego
miasta.
Prowadzenie zajęć
edukacyjnych z
dziećmi z zakresu
profilaktyki
zdrowiabezpieczeństwo
fizyczne i
psychiczne,
aktywność
ruchowa.
-Promowanie
zdrowego stylu
życia wśród dzieci
przedszkolnych z
terenu całego
miasta.
szkodliwości
hałasu.
Wszystkie dzieci
potrafią
aktywnie
uczestniczyć w
zajęciach
wyciszających.
stosunku do
obcych i
nieznajomych”
-„Co wiemy o
hałasie”
/III,IV 2017/
Wzbogacenie
bazy
dydaktycznej o
pomoce do
zajęć
ruchowych.
Zakup pomocy
do zajęć
ruchowych
/IV,V 2017/
Dyrektor
Zaplanowane
fundusze w
budżecie
przedszkola
Analiza budżetu
Realizacja
budżetu
Realizacja
budżetu
Dyrektor
- dz. znają
wartość
aktywności
fizycznej i
odporności
psychicznej,
- chętnie biorą
udział w
zajęciach
ruchowych
Wszystkie dzieci
potrafią
uczestniczyć w
zajęciach
relaksacyjnych.
Realizacja
innowacji
pedagogicznej
/Cały rok
szkolny/
Dyrektor
Bożena Pająk
Ewa
Rumianek
Scenariusze
zajęć
ruchowych i
spotkań
edukacyjnych
Zapisy w
dziennikach zajęć,
Obserwacja zajęć
w ramach
nadzoru
pedagogicznego
Dokumentacja
innowacji
pedagogicznej
Ewaluacja
innowacji
Zespół
ewaluacyjny
innowacji
Dyrektor
Prowadzenie
zabaw
wyciszających,
relaksacyjnych,
częste słuchanie
muzyki
relaksacyjnej.
/cały rok
szkolny/
Nauczyciele
wszystkich
grup
Scenariusze
zajęć i zabaw,
nagrania CD,
metody trening
autogenny
Schultza wg
A.Polander,
Zapisy w
dziennikach zajęć,
Obserwacja zajęć
w ramach
nadzoru
pedagogicznego.
Zapisy w
dziennikach
zajęć,
Obserwacja
zajęć w ramach
nadzoru
pedagogicznego.
Zapisy w
Dyrektor
dziennikach
zajęć,
Obserwacja
zajęć w ramach
nadzoru
pedagogicznego.
W imprezie
weźmie udział
większość
społeczności
przedszkola.
Zorganizowanie
„Mini-maratonu
dla
przedszkolaków”
/VI 2017r./
Dyrektor
Wicedyrektor
Wsparcie ze
strony
wszystkich
pracowników
i rodziców
Wg potrzeb
Scenariusz
przebiegu
imprezy
Każdy
nauczyciel co
najmniej 1x
tygodniowo
zorganizuje
zajęcia
ruchowosportowe na
orliku
Spektakl
teatralny
obejrzą
wszystkie
dzieci,
większość
rodziców oraz
dzieci z kl.”0” z
z miasta oraz
MŚP.
Spotkanie dzieci
ze sportowcem.
Systematyczne
wyjścia na Orlik
lub boisko
sportowe oraz
organizacja zajęć
ruchowych w
ogrodzie.
/cały rok
szkolny/
Zorganizowanie
przedstawienia
teatralnego „W
zdrowym cielezdrowy duch”
Nauczyciele
wszystkich
grup
Przybory do
zabaw
ruchowych i
gier
sportowych.
Zapisy w
dziennikach zajęć,
Obserwacja zajęć
w ramach
nadzoru
pedagogicznego.
Barbara Pająk
Elżbieta Rusin
Scenariusz,
sceneria,
stroje i
rekwizyty
Scenariusz
Zorganizowanie
spotkania ze
sportowcem
Urszula
Małusecka
Maria Ogarek
/II 2017r./
Sprzęt
Zaproszenie
multimedialny
Instruktor Seido
Carate
Zapisy w
dziennikach
zajęć,
Obserwacja
przebiegu
imprezy w
ramach nadzoru
pedagogicznego.
Zapisy w
dziennikach
zajęć,
Obserwacja
zajęć w ramach
nadzoru
pedagogicznego.
Zapisy w
dziennikach
zajęć,
Obserwacja
przebiegu zajęć
w ramach
nadzoru
pedagogicznego.
Zapisy w
dziennikach
zajęć,
Obserwacja
zajęć w ramach
nadzoru
pedagogicznego.
Dyrektor
/VI 2017/
Scenariusz
Przedstawienie
dla dzieci
Scenariusz
Przedstawienie
dla dzieci
Dyrektor
Spotkanie z
dziećmi
Spotkanie z
dziećmi
Dyrektor
/II 2017r/
Dyrektor
/ I,VI 2017r./
Wykazanie się
przez dzieci
starsze wiedzą
na temat
szkodliwości
hałasu.
Zorganizowanie
w okresie
wiosennoletnim
kilkakrotnie
relaksu w
ogrodzie .
Udział całej
społeczności
przedszkolnej w
olimpiadzie.
Wszystkie
starszaki znają
numery
alarmowe,
wiedzą, że nie
należy bawić się
zapałkami.
100% dzieci
starszaków zna
numery
alarmowe oraz
wie, jak
przechodzić
przez ulicę
Zorganizowanie
między
przedszkolnego
konkursu wiedzy
na temat „Co
wiemy o hałasie”
Organizowanie
poobiedniego
relaksu na
kocykach w
ogrodzie
Anna
Trzebuniak
Elżbieta Rusin
/IV 2017r./
Regulamin
konkursu
Zaproszenia do
udziału dla
dzieci 6-l z
terenu miasta.
koce
Regulamin
konkursu
Zaproszenia do
udziału dla dzieci
6-l z terenu
miasta.
Zapis w
dziennikach zajęć
Regulamin
konkursu i jego
przebieg.
Regulamin
konkursu i
przebieg
konkursu.
Zespół ds.
promocji
zdrowia.
Zapis w
dziennikach
zajęć
Zapis w
dziennikach
zajęć
Dyrektor
/VI 2017r./
Zorganizowanie
letniej olimpiady
sportowej „Na
sportowo jest
wesoło”
Spotkanie ze
Strażakamipogadanka
profilaktyczna
dotycząca
bezpieczeństwa.
Bożena Pająk
Anna
Trzebuniak
/VI 2017r./
Pomoce wg
potrzeby
Scenariusz
imprezy
Scenariusz
imprezy
Scenariusz
imprezy
Zespół ds.
promocji
zdrowia.
Anna
Rumianek
/V 2017r./
Zaproszenie
Rekwizyty
Podziękowanie
Zaproszenie
Zaproszenie
Rekwizyty
Podziękowanie
Zaproszenie
Zapis w
dzienniku zajęć.
Artykuł na
gazetce
„Wydarzenia”
oraz na stronie
internetowej
przedszkola
Zapis w
dzienniku zajęć.
Artykuł na
gazetce
„Wydarzenia”
oraz na stronie
internetowej
przedszkola
Zespół ds.
promocji
zdrowia.
/V 2017/
Maria Ogarek
Zapis w
dzienniku zajęć.
Artykuł na
gazetce
„Wydarzenia”
oraz na stronie
internetowej
przedszkola
Zapis w
dzienniku zajęć.
Artykuł na
gazetce
„Wydarzenia”
oraz na stronie
internetowej
przedszkola
Spotkanie z
pracownikami
Straży Miejskiejpogadanka
profilaktyczna
dotycząca
bezpieczeństwa
/III 2017r./
Nauczyciele
4-6 latków
/V,VI 2017r./
Zespół ds.
promocji
zdrowia.
/III 2017/
Ewaluacja działań
za cały rok
Spotkanie z
policjantamipogadanka na
temat
bezpieczeństwa
w ruchu
drogowym
/IX 2016 r./
Pozyskanie
Organizacja
wystarczających boiska
środków
sportowego w
finansowych i
parku
zrealizowanie
przedszkola
zadania.
/VI 2017 r./
Maria Ogarek
Zaproszenie
Rekwizyty
Podziękowanie
Zaproszenie
Dyrektor przy
wsparciu
finansowym
Rady
Rodziców
Środki
finansowe
Analiza Planu
finansowego
przedszkola i
Rady Rodziców
Umiejętności
dzieci
Zespół ds.
promocji
zdrowia.
-Karty pracy dla
dzieci
-Ankiety dla
rodziców
-Arkusz
ewaluacyjny dla
nauczycieli
Analiza wyników
ewaluacyjnych
-Ankietowanie
rodziców i
nauczycieli
-Działalność
plastyczna dzieci
Analiza
dokumentów:
/plany pracy,
dzienniki,
arkusze
obserwacji/
-Rozmowy z
dziećmi,
rodzicami,
nauczycielami
Wystawki prac
plastycznych.
/V-VI 2017r./
Zapis w
dzienniku zajęć.
Artykuł na
gazetce
„Wydarzenia”
oraz na stronie
internetowej
przedszkola
Spis
wyposażenia
przedszkola
Zapis w
dzienniku zajęć.
Artykuł na
gazetce
„Wydarzenia”
oraz na stronie
internetowej
przedszkola
Spis
wyposażenia
przedszkola
Zespół ds.
promocji
zdrowia.
/IX 2016/
Wnioski z
ewaluacji
Wnioski z
ewaluacji
Zespół
ds.promocji
zdrowia.
/VI-VII 2017/
Dyrektor
/VII-VIII 2017/
Download