Plan studiów doktoranckich na kierunku psychologia

advertisement
Załącznik nr 1 do Uchwały Senatu UG nr 28/14
UNIWERSYTET GDAŃSKI
Wydział Nauk Społecznych
Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa
Socjologiczne Studia Doktoranckie
INFORMACJE OGÓLNE
O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA NA SOCJOLOGICZNYCH STUDIACH DOKTORANCKICH
prowadzonych przez Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa na Wydziale Nauk
Społecznych UG
OBSZAR KSZTAŁCENIA
Socjologiczne Studia Doktoranckie to studia stanowiące wyodrębnioną część jednego
obszaru kształcenia: nauk społecznych, realizowaną w uczelni przez program kształcenia.
o Obszar wiedzy – nauki społeczne
o Dziedzina nauki – nauki społeczne
o Dyscyplina naukowa – socjologia
FORMA STUDIÓW
Socjologiczne Studia Doktoranckie realizowane są w formie studiów stacjonarnych .
CZAS TRWANIA STUDIÓW DOKTORANCKICH
Socjologiczne Studia Doktoranckie trwają cztery lata.
ODNIESIENIE DO DZIEDZIN I DYSCYPLIN
Dziedziny nauki i dyscypliny naukowe, do których odnoszą się efekty kształcenia na
Socjologicznych Studiach Doktoranckich, to przede wszystkim obszar nauk społecznych i
humanistycznych. W przypadku obszaru nauk społecznych efekty kształcenia odnoszą się
do dyscyplin naukowych z dziedziny nauk społecznych: socjologii i pedagogiki. W zakresie
obszaru i dziedziny nauk humanistycznych efekty kierunkowe odnoszą się do dyscyplin
naukowych: filozofia.
l.p.
1.
2.
Dziedzina lub dziedziny, od których odnoszą się
efekty kształcenia
Nauki społeczne
Nauki humanistyczne
SUMA
1
Udział procentowy
95%
5%
100%
JEDNOSTKI NAUKOWE REALIZUJĄCE PROGRAM STUDIÓW
Socjologiczne Studia Doktoranckie realizowane są przez Instytut Filozofii, Socjologii i
Dziennikarstwa na Wydziale Nauk Społecznych. W Uniwersytecie Gdańskim nie ma
jednostek realizujących program studiów III stopnia w zakresie tej samej dyscypliny:
socjologii.
ZWIĄZEK Z MISJĄ I STRATEGIĄ ROZWOJU UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO
Socjologiczne Studia Doktoranckie realizowane w Instytucie Filozofii, Socjologii i
Dziennikarstwa na Wydziale Nauk Społecznych UG wpisują się w misję i strategię
Uniwersytetu Gdańskiego, szczególnie w zakresie kształcenia w poszanowaniu zasad
humanizmu, demokracji i tolerancji, a także czynienia słuchaczy podmiotem nauczania,
doceniania ich roli w procesie poznawczym, wspierania aktywności społecznej oraz
promowania rozwoju intelektualnego i wzbogacania osobowości. Program studiów,
zgodnie z misją Uniwersytetu Gdańskiego gwarantuje ofertę kształcenia o wysokiej
jakości.
WYMAGANIA WSTĘPNE
Oczekiwane kompetencje kandydata na Socjologiczne Studia Doktoranckie to:
o Ukończone studia II stopnia lub jednolite studia magisterskie
o Znajomość języka angielskiego na poziomie B1.
ZASADY REKRUTACJI
Szczegółowe zasady rekrutacji znajdują się w załączniku nr 2 do uchwały Senatu UG nr
33/15 z dnia 23 kwietnia 2015 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na
stacjonarne i niestacjonarne studia trzeciego stopnia (doktoranckie) w Uniwersytecie
Gdańskim w roku akademickim 2015/2016.
INFORMACJA O STRUKTURZE PROGRAMU KSZTAŁCENIA
Program kształcenia na Socjologicznych Studiach Doktoranckich, poza niniejszym
dokumentem pod nazwą Informacje ogólne, obejmuje:
o opis zakładanych efektów kształcenia (macierz efektów kształcenia –
w załączeniu)
o opis procesu kształcenia (opis przedmiotów – modułów kształcenia wraz
z przypisanymi punktami ECTS - w załączeniu)
o plan studiów (z rozbiciem na lata studiów – w załączeniu)
Socjologiczne Studia Doktoranckie kończą się uzyskaniem stopnia naukowego doktora nauk
społecznych w dyscyplinie: socjologia.
INNE INFORMACJE dotyczące warunków realizacji programu i sposób realizacji
kształcenia
ZASOBY KADROWE
Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa dysponuje wykwalifikowaną kadrą pracowników
samodzielnych, jak również pracowników niesamodzielnych, posiadających duże
doświadczenie naukowe i dydaktyczne. Łącznie w Instytucie zatrudnionych jest 79
2
pracowników naukowo-dydaktycznych (w tym 21 pracowników samodzielnych, z których 9
reprezentuje dyscyplinę filozofia) oraz 4 pracowników administracyjnych obsługujących
studia, 2 wykwalifikowanych bibliotekarzy prowadzących Bibliotekę IFSiD, 2 pracowników
technicznych prowadzących studio radiowe oraz 1 pracownika naukowo-technicznego
prowadzącego Pracownię Realizacji Badań Socjologicznych.
Do obsługi administracyjnej studiów wyznaczonych jest 2 pracowników administracyjnych:
1 osoba w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa (organizacja i tok studiów, bieżąca
obsługa doktorantów) oraz 1 pracownik dziekanatu Wydziału Nauk Społecznych (bieżąca
kontrola finansowa studiów).
Pracownicy samodzielni Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa:
Lp.
Nazwisko i Imię
Tytuł
lub
stopień
Dziedzina nauki lub
sztuki
Dyscyplina
naukowa lub
artystyczna
Specjalności/ obszary
badań
1
Anna ChęćkaGotkowicz
Piotr Czekanowski
Janusz Erenc
Joanna Judycka
dr hab.
nauki humanistyczne
filozofia
estetyka muzyczna
dr hab.
dr hab.
dr hab.
nauki społeczne
nauki społeczne
nauki humanistyczne
socjologia
socjologia
filozofia
Stanisław Judycki
prof.
nauki humanistyczne
filozofia
6.
7.
Michał Kaczmarczyk
dr hab.
nauki społeczne
socjologia
Adam Karpiński
dr hab.
nauki humanistyczne
filozofia
8.
9.
10.
11.
Sabina Kruszyńska
Jolanta Maćkiewicz
Józef Majewski
Monika MazurekJanasik
Jarosław Mrozek
Cezary ObrachtProndzyński
Aleksandra
Pawliszyn
Romuald Piekarski
Piotr Przybysz
Dorota Rancew –
Sikora
Dariusz Sikorski
Zbigniew Treppa
Rafał Urbaniak
Jarosław Załęcki
Wojciech Żełaniec
prof.
prof.
dr hab.
nauki humanistyczne
nauki humanistyczne
nauki teologiczne
filozofia
filologia
teologia
socjologia starości
polityka społeczna
filozofia średniowieczna
epistemologia, filozofia
religii
teoria socjologiczna
historia filozofii
współczesnej
historia filozofii
językoznawstwo polskie
teologia dogmatyczna
dr hab.
nauki społeczne
socjologia
socjologia etniczności
dr hab.
nauki humanistyczne
filozofia
filozofia matematyki
prof.
nauki humanistyczne
socjologia
antropologia społeczna
dr hab.
nauki humanistyczne
filozofia
dr hab.
dr hab.
nauki humanistyczne
nauki humanistyczne
filozofia
filozofia
fenomenologia,
hermeneutyka
filozofia polityki
estetyka
dr hab.
nauki społeczne
socjologia
socjologia jakościowa
dr hab.
dr hab.
dr hab.
dr hab.
dr hab.
nauki humanistyczne
sztuki filmowe
nauki humanistyczne
nauki społeczne
nauki humanistyczne
filologia
fotografia
filozofia
socjologia
filozofia
historia literatury
antropologia obrazu
logika
socjologia kultury
filozofia społeczna
2.
3.
4.
5.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Pracownicy samodzielni prowadzący zajęcia na Socjologicznych Studiach Doktoranckich
l.p.
Imię i nazwisko
1.
Piotr Czekanowski
Uzyskany tytuł lub
stopień naukowy
dr hab.
2.
Janusz Erenc
dr hab.
3
Specjalności/ obszary badań
socjologia starości, pomoc
społeczna, metodologia badań
kwestionariuszowych
polityka społeczna,
3.
Michał Kaczmarczyk
dr hab.
4.
Adam Karpiński
dr hab.
5.
Sabina Kruszyńska
prof. dr hab.
6.
Monika Mazurek-Janasik
dr hab.
7.
8.
Cezary Obracht-Prondzyński
Dorota Rancew –Sikora
prof. dr hab.
dr hab.
9.
Jarosław Załęcki
dr hab.
społeczeństwo polskie, problem
społeczne, metodologia nauk
społecznych
teoria socjologiczna, socjologia
prawa, zmiana społeczna, ruchy
społeczne
historia filozofii współczesnej,
socjologia krytyczna
filozofia nowożytna, filozofia
francuska
socjologia etniczności,
socjologia polityki
antropologia społeczna
socjologia jakościowa, teoria
socjologiczna, małe struktury
społeczne
metodologia badań
kwestionariuszowych,
socjologia miasta
Pozostali pracownicy prowadzący zajęcia na Socjologicznych Studiach Doktoranckich
l.p.
Imię i nazwisko
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
dr Agata Bachórz
dr Maciej Brosz
dr Bogna Dowgiałło
dr Anna Horolets
dr Radosław Kossakowski
dr Lesław Michałowski
dr Bartosz Mika
dr Piotr Pawliszak
dr Piotr Zamojski
dr Wojciech Zieliński
Uzyskany tytuł lub
stopień naukowy
nauki społeczne
nauki społeczne
nauki społeczne
nauki społeczne
nauki społeczne
nauki społeczne
nauki społeczne
nauki społeczne
nauki społeczne
nauki humanistyczne
Specjalności/ obszary badań
socjologia jakościowa
metodologia badań
socjologia jakościowa
antropologia społeczna
socjologia sportu
socjologia miasta
struktura społeczna, metodologia
teorie socjologiczne
pedagogika
etyka
ZASOBY MATERIALNE – INFRASTRUKTURA DYDAKTYCZNA
Zajęcia w ramach Studiów Doktoranckich Filozofii będą realizowane w salach dydaktycznych
Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego. Instytut dysponuje
salami dydaktycznymi wyposażonymi w ekrany i projektory multimedialne, Biblioteką IFSiD,
a w pobliżu siedziby Instytutu znajduje się Biblioteka Główna UG. Ponadto, Instytut Filozofii,
Socjologii i Dziennikarstwa ma dostęp do audytoriów Wydziału Nauk Społecznych
(na zasadach obowiązujących wszystkie instytuty WNS).
Na Wydziale jest 7 audytoriów (160-600 osób) ze sprzętem multimedialnym,
W Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa są 3 sale na 78-90 osób, 5 na 40-56 osób i 8
sal na 18-38 osób. Jest także jedna sala online, jedna komputerowa i studio fotograficzne. W
budynku WNS działa też studio radiowe. Wszystkie sale są wyposażone w tablice, większość
ekrany, projektory i nagłośnienie.
DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA LUB NAUKOWO – BADAWCZA
Działalność naukowo-badawcza kadry instytutu prowadzącego studia doktoranckie obejmuje
4
tematy kluczowe dla socjologii, a w tym mi.in zagadnienia z zakresu rozwoju teorii
socjologicznej i metodologii badań socjologicznych, w tym szczególnie metod jakościowych i
analizy dyskursu, tożsamość regionalna, rozwój regionalny, etniczność, społeczne aspekty
migracji, badania uczestnictwa w kulturze, studia miejskie, relacje klasowe, zmiana społeczna
i ruchy społeczne, znaczenie płci kulturowej, socjologiczne aspekty życia codziennego,
sportu, internetu.
DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z WEWNĘTRZNYM SYSTEMEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI:
WDROŻENIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA,
OBEJMUJĄCEGO MECHANIZMY DOSKONALENIA PROGRAMU KSZTAŁCENIA
Wewnętrzny system zapewnienia jakości Kształcenia na Wydziale Nauk Społecznych działa
na podstawie Uchwały Senatu UG z 26 listopada 2009 w sprawie wprowadzenia
wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia, Zarządzenia Rektora Uniwersytetu
Gdańskiego nr 48/R/10 z 31 maja 2010 w sprawie zasad funkcjonowania Wewnętrznego
Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Gdańskim oraz Zarządzenia
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 49/R/10 z 31 maja 2010 w sprawie składu Uczelnianego
i Wydziałowego Zespołu do spraw Zapewnienia Jakości Kształcenia oraz zakresu
powierzanych im zadań.
W ramach systemu prowadzona jest ankietyzacja i hospitacja wybranych zajęć.
Ankietyzacja zajęć przeprowadzana jest anonimowo w formie elektronicznej. Zbiorcze wyniki
ankiet są analizowane i przedstawiane nauczycielom akademickim, których zajęcia były
ankietowane, a następnie archiwizowane.
Nadzór merytoryczny nad programem kształcenia i prowadzonymi zajęciami sprawuje
kierownik studiów doktoranckich oraz Rada ds. Nauki Instytutu Filozofii, Socjologii i
Dziennikarstwa. Treści programowe oraz założenia i cele prowadzonego przedmiotu są
omawiane z prowadzącymi. Ocena merytoryczna zajęć dokonywana jest na podstawie
hospitacji.
Rada Programowa dokonuje okresowego (rocznego) przeglądu planów i programów
nauczania w celu ich aktualizacji.
Informacja na temat oferty kształcenia, posiadanych uprawnień, procedur toku studiów oraz
planowanych efektów kształcenia jest dostępna na stronie internetowej Instytutu Filozofii,
Socjologii i Dziennikarstwa i Wydziału Nauk Społecznych.
Sposób współdziałania z interesariuszami zewnętrznymi, podmiotami gospodarczymi
Doktoranci mają możliwość korzystania z programów wymiany międzyuczelnianej: MOST
oraz Erasmus. Do konsultacji Rady Programowej studiów doktoranckich zapraszani są
przedstawiciele instytucji publicznych, organizacji społecznych, polityki i biznesu działających
w sferze usług edukacyjnych, animacji kulturowej, badań społecznych, mediów, i inicjatyw
rozwoju regionu Pomorza.
5
Załącznik nr 3 (wymagany do wniosku do Senatu UG w sprawie utworzenia studiów)
OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
NA STUDIACH TRZECIEGO STOPNIA
W DYSCYPLINIE SOCJOLOGIA
NA UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM
OD ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016
ZESTAWIENIE EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I PRZEDMIOTÓW
KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA SOCJOLOGICZNYCH STUDIÓW
DOKTORANCKICH
Przedmioty realizujące dany efekt kształcenia
WIEDZA
K3_W01
ma pełną wiedzę o naukach społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk,
potrafi określić specyfikę socjologii jako nauki w odniesieniu do jej historii, funkcji, przedmiotu i
zadań, zna różne podejścia teoretyczno-metodologiczne w socjologii, jest przygotowany do
podejmowania współpracy interdyscyplinarnej w obszarze nauk społecznych
Filozoficzne podstawy nauk społecznych
Współczesne wyzwania socjologii
Teorie socjologiczne
Metodologia badań socjologicznych
Wykłady monograficzne
K3_W02
ma szeroką wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych, instytucji, organizacji społecznych i
publicznych, relacjach iędzy strukturami, instytucjami i procesami społecznymi oraz formalnych i
nieformalnych więziach społecznych
K3_W03
ma szeroką wiedzę o człowieku jako twórcy i uczestniku kultury w środowisku lokalnym,
regionalnym, w obszarze kultury narodowej i kulturowej wymiany globalnej
K3_W04
zna różne podejścia metodologiczne w obrębie socjologii oraz rozumie ich zróżnicowane
wymagania wobec projektowania badań socjologicznych, zna zaawansowane metody ilościowych i
jakościowych badań socjologicznych oraz sposoby opracowywania i interpretowania wyników
badań empirycznych w języku teorii
K3_W05
zna współczense teorie zmiany społecznej, zachodzącej na różnych poziomach i w różnych formach
organizacji życia społecznego od skali mikro do globalnej
Współczesne wyzwania socjologii
Teorie socjologiczne
Wykłady monograficzne
K3_W06
dobrze zna zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz zarządzania
zasobami własności intelektualnej
Współczesne wyzwania socjologii
Teorie socjologiczne
Wykłady monograficzne
Filozoficzne podstawy nauk społecznych
Teorie socjologiczne
Metodologia badań socjologicznych
Techniki badawcze
Wykłady monograficzne
Filozoficzne podstawy nauk społecznych
Współczesne wyzwania socjologii
Teorie socjologiczne
Wykłady monograficzne
Organizacja pracy naukowej
Etyka badań i społeczna funkcja uniwersytetu
1
UMIEJĘTNOŚCI
K3_U01
potrafi twórczo i dogłębnie interpretować zjawiska społeczne oraz relacje między nimi
wykorzystując teorie i metody badań socjologicznych
Praca z tekstem teoretycznym
Seminarium doktorskie
Metodologia badań socjologicznych
Techniki badawcze
K3_U02
potrafi planować badania naukowe i pozyskiwać wartościowe materiały w toku badań
empirycznych zgodnie z regułami nauki
Wykłady monograficzne
Praca z tekstem teoretycznym
Seminarium doktorskie
Organizacja pracy naukowej
Metodologia badań socjologicznych
Techniki badawcze
K3_U03
potrafi analizować wyniki badań empirycznych oraz twórczo wiązać je z teoriami socjologicznymi
Praca z tekstem teoretycznym
Seminarium doktorskie
Wykłady monograficzne
Metodologia badań socjologicznych
Techniki badawcze
K3_U04
potrafi kompetentnie komentować i wyjaśniać zjawiska społeczne w kontekście wiedzy
socjologicznej o procesach zmian społeczeństwa polskiego, Europy i świata, potrafi odnieść swoje
rozumienie tych zjawisk do wyjaśnień teoretycznych i wyników badań społecznych pozyskiwanych
w róznych dyscyplinach nauki
K3_U05
potrafi napisać i przygotować do publikacji artykuł naukowy i monografię naukową w zakresie
socjologii w języku polskim i angielskim
K3_U06
potrafi przygotować i wygłosić referat naukowy w języku polskim i angielskim na temat wybranego
zagadnienia z dziedziny socjologii trafnie wykorzystując wybraną perspektywę teoretyczną i
metody badawcze oraz czerpiąc z dorobku innych dyscyplin z obszaru nauk społecznych
K3_U07
ma zaawansowane umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauk społecznych i socjologii
K3_U08
potrafi prowadzić zajęcia dydaktyczne i pełnić rolę nauczyciela akademickiego
Seminarium doktorskie
Praca z tekstem teoretycznym
Wykłady monograficzne
Metodologia badań socjologicznych
Współczesne wyzwania socjologii
Teorie socjologiczne
Seminarium doktorskie
Organizacja pracy naukowej
Wykłady monograficzne
Academic English
Seminarium doktorskie
Organizacja pracy naukowej
Academic English
Academic English
Dydaktyka akademicka
Praktyka zawodowa
Etyka badań i społeczna funkcja uniwersytetu
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K3_K01
Seminarium doktorskie
2
wykazuje silną motywację do uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces
uczenia się innych osób
K3_K02
potrafi pracować naukowo w zespole badawczym, formułować i przyjmować konstruktywną
krytykę w ramach pracy naukowej
K3_K03
potrafi odpowiednio określić priorytety przy realizacji długofalowego zadania o charakterze pracy
badawczej
K3_K04
rozpoznaje i trafnie rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu naukowca i
nauczyciela akademickiego, ma świadomość etycznych aspektów badań społecznych oraz
społecznej roli nauki i naukowców i kieruje się w swoich działaniach kryterium dobra publicznego i
dobra osób, których te działania dotyczą
K3_K05
potrafi przygotować plan pracy badawczej oraz wniosek o finansowanie projektów badawczych
K3_K06
samodzielnie i krytycznie uzupełnia i doskonali wiedzę i umiejętności w zakresie pracy
akademickiej
K3_K07
zna i umie zastosować zasady pozyskiwania środków finansowych na badania naukowe
Praktyka zawodowa
Dydaktyka akademicka
Praca z tekstem teoretycznym
Seminarium doktorskie
Techniki badawcze
Organizacja pracy naukowej
Seminarium doktorskie
Organizacja pracy naukowej
Seminarium doktorskie
Etyka badań i społeczna funkcja uniwersytetu
Seminarium doktorskie
Organizacja pracy naukowej
Seminarium doktorskie
Seminarium doktorskie
Organizacja pracy naukowej
3
Załącznik nr 2 do Uchwały Senatu UG nr 28/14
Plan studiów III stopnia
Socjologia
Rok I
Nazwa przedmiotu
Rok II
w/ć Za- Godz ECTS Godz
w l/Egz
Rok III
ECTS
Godz
ECTS
Rok IV
Godz
Razem
ECTS
Godz
ECTS
ZAJĘCIA
OBOWIĄZKOWE
BHP
Z
4
4
Organizacja pracy naukowej
w
Z
10
1
10
1
Academic English
ćw
Z
30
1
30
1
Filozoficzne podstawy
nauk społecznych
w
Z
15
1
15
1
Współczesne wyzwania
socjologii
w
E
30
2
30
2
w
E
30
3
30
3
Metodologia badań
socjologicznych
w
E
30
3
30
3
Etyka badań i społeczna
funkcja uniwersytetu
w
Z
10
1
10
1
Seminarium doktorskie
ćw
Z
30
2
30
2
120
8
Praca z tekstem teoretycznym1
w
Z
15
1
15
1
Techniki badawcze2
ćw
Z
30
2
Wykłady monograficzne3
w
Z
120
8
Dydaktyka akademicka4
w
Z
30
5
Teorie socjologiczne
30
2
30
2
ZAJĘCIA
FAKULTATYWNE
PRAKTYKA
ZAWODOWA
RAZEM godzin / ECTS
1
Z
30
2
30
2
30
2
30
5
30
2
30
10
1
10
1
10
1
10
1
40
4
204
15
170
16
70
5
70
5
514
41
Mogą być organizowane jako bloki od 1 do 3 odrębnych wykładów (min. 5 godzin każdy)
2
Mogą być organizowane jako bloki od 1 do 6 odrębnych warsztatów (min. 5 godzin każdy)
Mogą być organizowane jako bloki od 1 do 3 odrębnych wykładów (min. 10 godzin każdy)
3
4
2
Mogą być organizowane jako blok od 1 do 3 odrębnych wykładów (min. 10 godzin każdy)
PRZYKŁADOWA OFERTA ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH
Rok I
Nazwa przedmiotu
Rok II
w/ć Za- Godz ECTS Godz
w l/Egz
w
Z
ćw
Z
w
Z
30
2
w
Z
30
5
Nowoczesne metody i
techniki prowadzenia
zajęć dydaktycznych
20
4
Standardy przygotowania wystąpień publicznych
10
1
Praca z grupą
10
1
Techniki autoprezentacji
10
1
RAZEM godzin / ECTS
75
8
Praca z tekstem teoretycznym
15
Rok III
ECTS
Godz
ECTS
Rok IV
Godz
Razem
ECTS
1
Godz
ECTS
15
1
30
2
120
8
30
5
195
16
Norbert Elias „Zaangażowanie i neutralność”
Peter Berger, Thomas
Luckmann „Społeczne
tworzenie rzeczywistości”
Erving Goffman „Analiza ramowa”
Pierre Bourdieu „Szkice
teorii praktyki”
Mary Douglas „Symbole naturalne”
Techniki badawcze
30
2
30
2
Wywiad biograficzny
Badania online
Discourse Analysis
Badania wizualne
Archiwa i dokumenty
osobiste w badaniach
społecznych
Badania fokusowe
Programy komputerowej analizy danych
Wykłady monograficzne
30
2
30
2
Dyskursy sportu
Tożsamość etniczna
Dylematy społeczne w
Polsce
Leisure Worlds
Kultury miejskie
Dydaktyka akademicka
60
4
30
2
30
2
Opis procesu kształcenia na Socjologicznych Studiach Doktoranckich
Program studiów stacjonarnych trzeciego stopnia obejmuje:
-
blok ośmiu przedmiotów obowiązkowych, które stanowią z wyłączeniem seminarium doktorskiego i
praktyki zawodowej łącznie 159 godzin i 13 punktów ECTS;
blok czterech przedmiotów fakultatywnych (łącznie 195 godzin i 16 punktów ECTS)
seminarium doktorskie (łącznie 120 godzin i 8 ECTS)
praktykę zawodową (łącznie 40 godzin, 4 ECTS)
Łączny czas trwania studiów wynosi 4 lata, łączna liczba punktów ECTS 41, godzin dydaktycznych 514.
Odejmując praktykę zawodową i kurs BHP, ćwiczenia wraz z seminarium doktorskim stanowią 38%
wszystkich godzin dydaktycznych, a zajęcia fakultatywne stanowią 37% programu.
Fakultety mogą być realizowane w postaci odrębnych wykładów lub warsztatów przygotowanych przez
różnych prowadzących w wymiarze min. 5 godzin (w przypadku Pracy z tekstem teoretycznym i Technik
badawczych) i min. 10 godzin (Wykłady monograficzne i Dydaktyka akademicka). Dla zaliczenia przedmiotu
fakultatywnego konieczne jest zaliczenie wszystkich wykładów i warsztatów wchodzących w jego skład w
danym roku. Fakultety zostały zaplanowane w ten sposób, aby umożliwić kontakt Doktorantów z wieloma
prowadzącymi, wyspecjalizowanymi w zakresie konkretnych teorii, technik badawczych czy zagadnień
szczegółowych, i zapewnić w ten sposób najwyższy poziom kształcenia, przy maksymalnie efektywnym
wykorzystaniu godzin dydaktycznych w toku studiów. Jedna osoba spośród prowadzących dany przedmiot
fakultatywny w wymiarze co najmniej 5 godzin w danym roku, będzie miała status koordynatora
przedmiotu i będzie uprawniona do wpisywania zaliczeń z wszystkich zrealizowanych godzin na podstawie
zaliczeń cząstkowych uzyskanych przez Doktoranta od innych prowadzących.
Uwaga: niektóre przedmioty fakultatywne będą prowadzone w języku angielskim oraz realizowane
wspólnie lub możliwe do wybrania spośród przedmiotów proponowanych na innych studiach doktoranckich
organizowanych na UG oraz WNS UG.
Aby ukończyć studia doktoranckie, Doktorant zobowiązany jest:
-
-
uzyskać zaliczenia z wszystkich przedmiotów obowiązkowych oraz seminarium doktoranckiego,
objętych programem studiów;
w trakcie studiów uzyskać zaliczenia z przedmiotów fakultatywnych odpowiadających łącznie 16
punktom ECTS (5 ECTS z zakresu dydaktyki akademickiej, 11 ECTS z przedmiotów przygotowujących
do pracy badawczej);
zrealizować 40 godzin praktyk dydaktycznych;
najpóźniej do końca III roku studiów otworzyć przewód doktorski, spełniając warunki obowiązujące
w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa;
najpóźniej do końca IV roku studiów złożyć rozprawę doktorską.
Studia doktoranckie kończą się obroną rozprawy doktorskiej – zgodnie z Regulaminem
Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Gdańskiego oraz szczegółowymi warunkami
przedstawionymi na stronie Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa UG.
Charakterystyka działalności naukowej pracowników prowadzących
zajęcia na Socjologicznych Studiach Doktoranckich
Pracownicy samodzielni
dr hab.Piotr Czekanowski
problematyka badawcza
socjologia starości, pomoc społeczna, metodologia badań kwestionariuszowych
publikacje 2011-2015
Piotr Czekanowski. Implications of populations ageing for family relations and family care. W: Population
ageing in Central and Eastern Europe: societal and policy implications, ed. A. Hoff Farnham; Burlington:
Ashgate, cop. 2011
Piotr Czekanowski, Jarosław Załęcki, Maciej Brosz. Gdańska starość : portret socjologiczny mieszkańców
Gdańska w wieku 65+ Gdańsk: Fundacja Terytoria Książki, 2013
O społecznym znaczeniu tożsamości, miejsca i czasu życia: szkice socjologiczne i gerontologiczne, red. D.
Rancew-Sikory, C. Obracht-Prondzyńskiego, M. Kaczmarczyka i P. Czekanowskiego, Gdańsk: Zrzeszenie
Kaszubsko-Pomorskie. 2013
Piotr Czekanowski. Proces starzenia się społeczeństw a sytuacja rodzinna ludzi starych. „Przegląd
Socjologiczny” 2013, T. 62, [nr] 2, s. [55]-78
Piotr Czekanowski. Sytuacja rodzinna ludzi starych w Gdańsku A.D. 2012: wybrane zagadnienia Roczniki
Socjologii Rodziny. 2013, T. 23, s. 127-145
Piotr Czekanowski. Socjologia starości jako subdyscyplina socjologii W: O społecznym znaczeniu tożsamości,
miejsca i czasu życia : szkice socjologiczne i gerontologiczne, red. D. Rancew-Sikory, C. ObrachtProndzyńskiego, M. Kaczmarczyka i P. Czekanowskiego. Gdańsk: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie.
2013
Piotr Czekanowski. Wieloznaczność określeń odnoszonych do ludzi starych. W: O sposobach mówienia o
starości: debata, analiza, przykłady, red. B.a Szatur-Jaworska. Warszawa: Biuro Rzecznika Praw
Obywatelskich, 2014
dr hab.Janusz Erenc
problematyka badawcza
polityka społeczna, społeczeństwo polskie, problem społeczne, metodologia nauk
społecznych
publikacje 2011-2015
Janusz Erenc, Aneta Szopny. 2011. Regionalizm - szansa dla wielokulturowości czy obawa przed nowymi
podziałami? W: W kierunku Europy regionów: analiza socjologiczna, red. J. Erenca i A. Szopny,
Wejherowo: Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa.
Janusz Erenc i Aneta Szopny (red.) 2011. W kierunku Europy regionów: analiza socjologiczna. Wejherowo:
Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa
Janusz Erenc, Małgorzata Drozd-Garbacewicz. 2011. Dehumanizacja pacjenta jako efekt uboczny kształcenia
medycznego, zmiany społeczne a istota nauczania socjologiii na studiach medycznych, red. J.
Suchorzewska, M. Olejniczak (red.), Humanizacja medycyny. Teoretyczne i praktyczne aspekty
nauczania przedmiotów humanistycznych na uczelniach medycznych, Kraków: Impuls
Małgorzata Drozd-Garbacewicz, Janusz Erenc. 2013. Badanie potrzeb i oczekiwań pacjentów jako praktyczny
wymiar idei humanizmu w medycynie. W: Etyka w medycynie - wczoraj i dziś: wybrane zagadnienia,
red. K. Basińskiej i J. Halasza, Kraków: Impuls
Janusz Erenc, Piotr Pankiewicz. 2013. Społeczne mechanizmy wykluczenia ofiar przemocy w rodzinie, ludzi
chorych i niepełnosprawnych. W: Przemoc w rodzinie: analiza zjawiska na tle wybranych problemów
społecznych; red. M. Czerwińska-Jaśkiewicz. Świdwin: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
Janusz Erenc. 2013. Teoria grupy społecznej a mechanizmy wykluczenia. W: Społecznie wykluczeni: niewygodni,
nienormatywni, nieprzystosowani, nieadekwatni, red. A. M. Klonkowska, M. Szulc. Gdańsk:
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Janusz Erenc. 2014. Kształcenie integracyjne – atmosfera myślenia życzeniowego. Więzi społeczne, sieci
społeczne w perspektywie procesów inkluzji i wykluczenia społecznego, red. J. Grotowska-Leder, Łódź,
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
dr hab.Michał Kaczmarczyk
problematyka badawcza
teoria socjologiczna, socjologia prawa, zmiana społeczna, ruchy społeczne
publikacje 2011-2015
Kaczmarczyk M. 2013. Weberowska zasada wolności od sądów wartościujących, „Stan Rzeczy” nr 5
Kaczmarczyk M. 2013. Nieposłuszeństwo obywatelskie a demokracja, „Studia Socjologiczne” nr 1, 1-20
Kaczmarczyk M. 2014. Dlaczego potrzebujemy kontrkultury? Współczesne refleksje nad książką Theodore’a
RoszakaThe Making of a Counter Culture, „Stan Rzeczy” nr 2
Kaczmarczyk M. 2014 Socjologia jako alternatywa? Interpretacja Luhmannowskiej teorii ruchów
społecznych. „Horyzonty polityki" nr 12
Kaczmarczyk M. 2014 Weberowska zasada wolności od sądów wartościujących. Interpretacja, „Stan Rzeczy” nr
1
dr hab.Adam Karpiński
problematyka badawcza
historia filozofii współczesnej, socjologia krytyczna, socjologia polityki, socjologia
administracji
publikacje 2011-2015
Adam J. Karpiński. Wstęp do sofiologii. Część pierwsza, Gdańsk 2012, s. 313, adres internetowy:
http://sofia.kar.strony.ug.edu.pl/;
Adam J. Karpiński. Od ojcobójstwa do syna marnotrawnego. O potrzebie idei Bogoczłowieczeństwa w
politologii współczesnej, (w:) Rozpad ZSRR i jego konsekwencje dla Europy i świata. Część 1. Federacja
Rosyjska, A. Jach (red.), Kraków 2011, s. 173 – 197
Adam J. Karpiński. Dobro wspólne celem i kryterium słuszności działania administracji publicznej, (w:) Wybrane
problemy społeczno-gospodarcze i zarządzania w administracji, W. Mikołajczewska, M. Fierek (red.)
Wydawnictwo GWSA, Gdańsk, 2011, s. 57 – 92.
Adam J. Karpiński. Religijne artefakty kulturowe problemem metodologicznym analizy zjawisk społecznych,
„Zeszyty Naukowe Koszalińskiej Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych” 2011 nr 8, s. 59 – 69.
Adam J. Karpiński. O pożytku metody historyzmu analityczno-syntetycznego w myśleniu o polityce, „Przegląd
Geopolityczny” 2012, t. 5, s. 85 – 98;
Adam J. Karpiński. Trójkąt kaliningradzki. Obszar konstruowania nowych form społeczeństwa przyszłości,
„Geopolityka. Biuletyn analityczny Instytutu Geopolityki” 2012 nr 18, s. 2 – 7.
Adam J. Karpiński. Problem regionalizmu, (w:) Aspekty eksploatacyjne i gospodarcze w energetyce lokalnej, Z.
Kusto, T. Noch (red.), Wydawnictwo GSW, Gdańsk 2012, s. 51 – 70.
Adam J. Karpiński. Elementy mojego świata, „Zeszyty Naukowe Gdańskiej Szkoły Wyższej” 2012 nr 12, s. 159 –
172.
Adam J. Karpiński. Kategorialny opis bezpieczeństwa zdrowia człowieka, W:Bezpieczeństwo Zdrowotne
człowieka. Wybrane problemy, M. Borkowski, A. Wesołowska (red.), Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły
Wyższej, Gdańsk 2013, s. 9-42.
Adam J. Karpiński. Przemiany w istocie ludzkiej pracy jedną z przyczyn bezrobocia, „Zeszyty Naukowe
Gdańskiej Szkoły Wyższej” 2013 nr 13, s. 299-324.
Adam J. Karpiński. Prywatna własność środków produkcji. Od ojcobójstwa do syna marnotrawnego,
Wydawnictwo Gdańskiej Wyższej Szkoły Administracji, Gdańsk 2013,
Adam J. Karpiński. Rosyjska idea na kanwie myśli M. Bierdiajewa, „Mieżdunarodnaja Żizń” nr 1, Wydawnictwo
Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji, edycja polska, 2014, http//Lang interiaffairs.ru
Adam J. Karpiński. Postulowana koncepcja człowieka w globalizacyjnej, koniecznej ochronie środowiska. W:
Globalizacja i regionalizacja w ochronie środowiska, T. Noch, J. Szczuk, A. Wesołowska (red.),
Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższej, Gdańsk 2014, s. 80-90.
Adam J. Karpiński. Mikołaja Bierdiajewa sens twórczości jako sens historii. Fotografia jednego ujęcia. W:
Festiwal filozofii, t. 6. Oblicza współczesności, E. Starzyńska-Kościuszko, A. Kucner, P. Wasyluk (red.),
UWM, Olsztyn 2014, s. 503 – 515.
prof. dr hab.Sabina Kruszyńska
problematyka badawcza
filozofia nowożytna, filozofia francuska, filozofia kultury, filozofia religii, filozofia wiedzy
publikacje 2011-2015
Sabina Kruszyńska, Zrozumieć niewiarę. Filozoficzne wyznania niewiary w nowożytnej myśli francuskiej, seria:
Minerwa. Biblioteka Filozofii i Historii Filozofii, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2011, ss.
432.
Sabina Kruszyńska, O dialogu językiem nieakademickim, [w:] S. Kruszyńska, I. Krupecka, K. Bembennek (red.),
Dialog. Idea i doświadczenie, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2011, s. 131-141.
Sabina Kruszyńska, Siedemnastowieczne opisywanie rozumu filozoficznego: Kartezjusz, Spinoza, Leibniz, [w:]
Filozofia XVII wieku. Twórcy. Problemy. Kontynuacja, red. J. Żelazna, Wydawnictwo Naukowe UMK,
Toruń 2011, s. 41-54.
Sabina Kruszyńska, Problem historii filozofii w ujęciu XVII - wiecznej filozofii erudycyjnej oraz kartezjańskiego
racjonalizmu, "Filo-sofija" 2012 nr 17, s. 15-26.
Sabina Kruszyńska, Czy uprawianie filozoficznej historii filozofii jest jedyną szansą dla „philosophia perennis”?,
Filo-Sofija” 2014 nr 25, s. 232-245.
Sabina Kruszyńska, Écrasez l’infâme: Voltaire’s Philosophy of Religion, “Miscellanea Antropologica et
Sociologica” 2015, T. 16, nr 1.
dr hab.Monika Mazurek-Janasik
problematyka badawcza
socjologia etniczności, socjologia polityki
publikacje 2011-2015
Monika Mazurek. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie jako przykład organizacji lokalnej. W: Kultura Solidarności :
socjologiczno-antropologiczne analizy kulturowego dziedzictwa "Solidarności", red. K. CiechorskaKulesza, R. Kossakowski, P. Łuczeczko. Pszczółki: Wydawnictwo Orbis Exterior, 2011
Monika Mazurek-Janasik. Projekt etniczności/narodowości we współczesności. W: Mniejszości etniczne :
dylematy i konteksty tożsamościowe : polityka wielokulturowości, red. A. Kożyczkowska, K. KossakGłówczewski. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2014
Monika Mazurek, Cezary Obracht-Prondzyński. Regionalna i etniczna kultura popularna. W: Pomorska debata o
kulturze : kultura na pograniczu - pogranicza kultury, red. C. Obracht-Prondzyński, K.
Kulikowska. Gdańsk : Instytut Kaszubski, 2014
prof. dr hab.Cezary Obracht-Prondzyński
problematyka badawcza
antropologia społeczna, socjologia etniczności, socjologia kultury
publikacje 2011-2015
Obracht-Prondzyński C. 2011 Dilemmas of Modern Kashubian Identity and Culture. W: C. Obracht-Prondzyński,
T. Wicherkiewicz (red.) The Kashubs: Past and Present.Oxford, Bern, Berlin, Bruxelles, Frankfurt am
Main, New York, Wien, Series: Nationalisms across the Globe, Vol. 2.
Obracht-Prondzyński C. 2011 Dilemmas of Modern Kashubian Identity and Culture. W: C. Obracht-Prondzyński,
T. Wicherkiewicz (red.) The Kashubs: Past and Present.Oxford, Bern, Berlin, Bruxelles, Frankfurt am
Main, New York, Wien, Series: Nationalisms across the Globe, Vol. 2.
Obracht-Prondzyński C. 2011 Gdański fenomen jako wyzwanie badawcze. W: L. Michałowski (red.) Gdański
fenomen. Scholar, Warszawa.
Obracht-Prondzyński C., Stachura K. 2011 Show czy szok? Media w społecznym i kulturowym krajobrazie epoki
ponowoczesnej. W: P. Kowalski, S. Zagórski (red.) Media wolne czy bezwolne? Łomża 2011.
Obracht-Prondzyński C. 2012 WieloPomorze lokalne w WiepoPolsce regionalnej. Wokół problemów
budowania regionalnej wspólnoty obywatelskiej w warunkach wielokontekstowych zróżnicowań. W:
M. S. Szcepański, A. Śliz (red.) WieloPolska. Nowe struktury – nowe zróżnicowania, Warszawa, s. 158178.
Obracht-Prondzyński C. Borzyszkowski J. 2012 Zum immateriellen Kulturerbe der Kaschubei. Geschichte,
Erforschung und Rezeption von Musik und Liedgut, „Jahrbuch des Bundesinstituts für Kultur und
Geschichte der Deutschen im östlichen Europa”, Bd 20, Oldenburg, S. 489-509
Obracht-Prondzyński C. 2012 Kultura regionalna Pomorza. Tożsamość – dziedzictwo – pamięć. W: A. KolasaNowak, W. Misztal (red.) Społeczne światy wartości. Lublin.
Obracht-Prondzyński C. 2012 (red.) Społeczność kaszubska w procesie przemian. Kultura – tożsamość –
język. (z K. Kleiną) „Zeszyty Senackie” nr 12, Warszawa.
Obracht-Prondzyński C. 2014 Kashubians 25 Years after the Profound Regime Changes, “Przegląd Zachodni”,
No II, (special edition), S. 155-175.
Obracht-Prondzyński C. 2014 Pomorska wielokulturowość: niewykorzystane potencjały czy potencjalne ryzyka?
W: C. Obracht-Prondzyński, K. Kulikowska (red.) Pomorska debata o kulturze: kultura na pograniczu –
pogranicza kultury, Gdańsk, s. 17-75.
dr hab.Dorota Rancew –Sikora
problematyka badawcza
socjologia jakościowa, teoria socjologiczna, małe struktury społeczne
publikacje 2011-2015
Dorota Rancew-Sikora. 2011. Lokalność czy ulokalnienie spraw morza na przykładzie sytuacji tradycyjnych i
samorządnych społeczności rybackich. W: K. Ciechorska-Kulesza, R. Kossakowski, P. Łuczeczko
(red.) Kultura solidarności.Pszczółki.
Pawliszak P., D. Rancew-Sikora. 2012. Wprowadzenie do socjologicznej analizy dyskursu (SAD). „Studia
Socjologiczne” 2012 nr 1.
Dorota Rancew-Sikora, P. Pawliszak (red. numeru tematycznego) 2012. Kontekst społeczny i władza w
socjologicznej analizie dyskursu. „Studia Socjologiczne” nr 1
Dorota Rancew-Sikora. 2012. W poszukiwaniu społecznej koncepcji depresji. "Studia Socjologiczne" nr 3.
Dorota Rancew-Sikora. 2013. Dyskurs i interakcja - problem trafnego wyboru kontekstu dointerpretacji
rozmów. „Przegląd Socjologii Jakościowej” t. 9 nr 1, 12-30
Dorota Rancew-Sikora. 2013. Między faktem, wyobraźnią i refleksją. Parę uwag o wzajemnych relacjach
socjologii i antropologii. „Przegląd Socjologii Jakościowej” t. 9 nr 3, s. 100-117
Dorota Rancew-Sikora, C. Obracht-Prondzyński, M. Kaczmarczyk, P. Czekanowski (red.) 2013. O społecznym
znaczeniu tożsamości, miejsca i czasu życia. Szkice socjologiczne i gerontologiczne, Księga dedykowana
profesorowi Brunonowi Synakowi. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Gdańsk
Dorota Rancew-Sikora. 2014. Woda - o fragmentacji doświadczenia. "Kultura i Społeczeństwo" nr 2: 3-22
Dorota Rancew-Sikora. Opowiadanie w społecznym układzie stołu. Analiza konwersacyjna spotkań rodzinnych
“Studia Humanistyczne AGH” 2015 nr 1
Dorota Rancew-Sikora, Katarzyna Skowronek, O (nie)zbędności opowiadania. Refleksje teoretyczno-krytyczne
na temat badań narracyjnych i perspektywy storytelling. „Studia Humanistyczne AGH” 2015 nr 1
dr hab. Jarosław Załęcki
problematyka badawcza
metodologia badań kwestionariuszowych, socjologia miasta
publikacje 2011-2015
Tomasz Tobis, Jarosław Załęcki: Gdańsk i jego mieszkańcy w oglądzie socjologicznym - wyniki badań
empirycznych W: Miasto w czasach transformacji : 20 lat doświadczenia samorządności w Gdańsku /
pod red. Mariusza Czepczyńskiego Gdańsk : Urząd Miejski : słowo/obraz terytoria, 2011
Jarosław Załęcki. Gdańsk obywatelski - bilans dwóch dekad W: Gdański fenomen : próba naukowej
interpretacji / red. nauk. Lesław Michałowski Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, cop. 2011
Jarosław Załęcki, Tomasz Tobis. Gdańskie sukcesy i porażki w świetle badań socjologicznych: W: Gdański
fenomen : próba naukowej interpretacji / red. nauk. Lesław Michałowski Warszawa : Wydawnictwo
Naukowe Scholar, cop. 2011
Jarosław Załęcki. Zarządzanie rozwojem miasta w opinii mieszkańców (na przykładzie miasta Gdańsk), W:
Rozwój społeczno-gospodarczy w dobie kryzysu, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej, t.17,
2012, s. 109-126
Piotr Czekanowski, Jarosław Załęcki, Maciej Brosz. Gdańska starość : portret socjologiczny mieszkańców
Gdańska w wieku 65+ Gdańsk : Fundacja Terytoria Książki, 2013
Jarosław Załęcki. Stosunek Polaków do narodów sąsiednich jako składnik tożsamości narodowej: W: O
społecznym znaczeniu tożsamości, miejsca i czasu życia : szkice socjologiczne i gerontologiczne / pod
red. Doroty Rancew-Sikory [et al.] Gdańsk : Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie 2013
Jarosław Załęcki. Tożsamość narodowa a polityka historyczna współczesnych Niemiec Cywilizacja i Polityka.
2014, nr 12, s. [99]-116
Jarosław Załęcki. Bezpieczeństwo publiczne w opinii i doświadczeniu Polaków – stan i tendencja zmian, W:
Międzynarodowe i wewnętrzne uwarunkowania bezpieczeństwa w Polsce, Zeszyty Naukowe Wyższej
Szkoły Bankowej, t.33, Gdańsk 2014, s. 25-44
Pozostali pracownicy prowadzący zajęcia na Socjologicznych Studiach
Doktoranckich
dr Agata Bachórz
problematyka badawcza
antropologia społeczna, socjologia podróży i turystyki, antropologia kulinariów
publikacje 2011-2015
Agata Bachórz, Karolina Ciechorska-Kulesza. Gdansk v regione : mentalnye karty molodeži. W: Socialnoe
blagopolučie molodeži Sankt-Peterburga i Gdanska, red. A. Bahuž [et. al.] Sankt-Peterburg: Izdatelstvo
Ckifiâ-print, 2012
Agata Bachórz, Lesław Michałowski. Gdańsk i Danzig. Ciągłość i zmiana gdańskiej pamięci. W: Gdańsk i Sankt
Petersburg : społeczne portrety miast partnerskich, red. A. Bachórz [et al.] Gdańsk: Wydawnictwo
Uniwersytetu Gdańskiego, 2012, s. 135-145.
Gdańsk i Sankt Petersburg : społeczne portrety miast partnerskich, red. A. Bachórz [et al.] Gdańsk: ydawnictwo
Uniwersytetu Gdańskiego, 2012,
Agata Bachórz, Magdalena Żadkowska. Między kobietą podróżnika a kobietą - podróżniczką. Garść
socjologicznych uwag o kobiecie w podróży. W: Podróże między kobiecością a męskością, red. A.
Chybicka, N. Kosakowska-Berezecka, P. Pawlicka. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012, s. 207223.
Agata Bachórz. Rosja jako tekst i doświadczenie. O podróżowaniu do Rosji. Przegląd Rusycystyczny. 2012, R. 34,
nr 1/2, s. 41-71.
Dobrobyt społeczny młodzieży Sankt Petersburga i Gdańska: monografia zbiorowa (ros.) Socialnoe blagopolučie
molodeži Sankt-Peterburga i Gdanska, red. A. Bahuž [et. al.] Sankt-Peterburg: Izdatel'stvo Ckifiâ-print,
2012
Agata Bachórz, K. Ciechorska-Kulesza, Gdańsk w regionie. Mapy mentalne młodzieży, [w:] Dobrobyt społeczny
młodzieży Sankt Petersburga i Gdańska, red. А. Бахуж, О. Безруковой, В.Виноградова,
Л.Михаловски, В.Семенова. СПб., Изд-во "Скифия-принт", 2012.
Agata Bachórz. Rosja w tekście i w doświadczeniu: analiza współczesnych polskich relacji z podróży. Kraków:
Nomos, 2013
Agata Bachórz, Karolina Ciechorska-Kulesza, Sławomir Czarnecki, Martyna Grabowska, Jakub Knera, Lesław
Michałowski, Krzysztof Stachura, Stanisław Szultka, Cezary Obracht-Prondzyński, Piotr Zbieranek.
Punkty styczne : między kulturą a praktyką (nie)uczestnictwa, [dokument elektroniczny] Gdańsk :
Instytut Kultury Miejskiej, 2014
Agata Bachórz, Lesław Michałowski, Cezary Obracht-Prondzyński. The sociology in Gdańsk. Institutional
development and the main research areas. Vestnik Sankt-Peterburgskogo Universiteta. Seriâ 12,
Psihologiâ, Sociologiâ, Pedagogika. 2014, 4, s. 192-199
Agata Bachórz, K. Stachura. 2014. Socjologia kultury w obliczu "poszerzenia". W poszukiwaniu języka
opisującego kulturę w transformacji. "Kultura Współczesna" nr 3
Agata Bachórz. Jedzenie „prawdziwe” i „nieprawdziwe”? Kategoria autentyczności w internetowym dyskursie
kulinarnym, w: Terytoria smaku. Studia z antropologii i socjologii jedzenia, red. U. Jarecka, A.
Wieczorkiewicz, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, 2014.
Agata Bachorz, K. Stachura. W poszukiwaniu punktów stycznych. Rekonstrukcja dyskursu o problemach
(nie)uczestnictwa w kulturze, Gdańsk: Instytut Kultury Miejskiej [w druku]. Współautorstwo z K.
Stachurą.
dr Maciej Brosz
problematyka badawcza
zarządzanie przestrzenią mieszkalną, zdegradowane obszary miejskie, wzory przynależności strukturalnej,
problemy i potrzeby osób starszych, komputerowe wspomaganie badań ilościowych i jakościowych,
innowacyjne narzędzia przetwarzania danych, big data science na gruncie socjologii
publikacje 2011-2015
Brosz, Maciej. 2014. Badanie jakościowe w warunkach niedoszacowania czasu – czyli o konieczności
„podążania na skróty”. Organizacja procesu badawczego pod kątem zastosowania komputerowego
wsparcia analizy danych jakościowych. „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 10, nr 2, s. 40-58. Dostępny
w Internecie: http://www.przegladsocjologiijakosciowej.org.
Brosz, Maciej. 2013. Sport bez kibiców i mediów, czyli o wędrówkach żeglarzy lodowych. W: Futbol i cała
reszta. Sport w perspektywie nauk społecznych, pod red. R. Kossakowski i in. Pszczółki: Orbis Exterior.
Brosz, Maciej. 2013. Sztuka w mieszkaniu czy sztuka (za)mieszk(iw)ania? „Miscellanea Anthropologica et
Sociologica”. Nr 14(1), s. 28-38.
Czekanowski, Piotr. Załęcki, Jarosław. Brosz, Maciej. 2013. Gdańska starość. Portret socjologiczny mieszkańców
Gdańska w wieku 65+. Gdańsk: Fundacja Terytoria Książki.
Brosz, Maciej. 2012. Jakość życia i rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich. Przypadek Dolnego
Miasta Gdańsk i jego młodych mieszkańców. W: Dobrobyt społeczny młodzieży Sankt Petersburga i
Gdańska. A. Bachórz, O. Biezrukowa, L. Michałowski, W. Siemionow (red.). Sankt Petersburg: Wyd-wo
“Skifia-print”, 2012.
Brosz, Maciej. 2012. Doświadczanie historii miasta w codziennym życiu gdańszczan i ich sympatie polityczne.
W: Gdańsk i Sankt Petersburg. Społeczne portrety miast partnerskich, pod red. A. Bachórz, L.
Michałowskiego, W. Siemionowa, W. Winogradowa. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
Publikacja międzynarodowa.
Abramowicz, Marta. Brosz, Maciej. Strzałkowska, Anna. Tobis, Tomasz. Załęcki, Jarosław. 2012. Ocena jakości
wsparcia adresowanego do osób niepełnosprawnych oraz w wieku 50-64 lata w projektach
realizowanych w ramach Działania 6.1 PO KL. Gdańsk: Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku.
Brosz, Maciej. Brosz, Iwona. 2012. Budowanie baz danych jako procedura pomiarowa w ramach wewnętrznych
badań ewaluacyjnych na przykładzie szkoły muzycznej. „Gdyński Kwartalnik Oświatowy”. Nr 2-3 (3637).
Brosz, Maciej. 2012. Gospodarowanie przestrzenią mieszkalną. Pomiędzy poszukiwaniem a odtwarzaniem
koncepcji ładu przestrzeni indywidualnej. W: Między rutyną a refleksyjnością. Praktyki kulturowe i
strategie życia codziennego, pod red. T. Maślanki, K. Strzyczkowskiego. Warszawa: Wydawnictwa
Uniwersytetu Warszawskiego.
Brosz, Maciej. 2012. Komputerowe wspomaganie badań jakościowych. Zastosowanie pakietu NVivo w analizie
materiałów nieustrukturyzowanych. „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 8, nr 1, s. 98–125. Dostępny
w Internecie: http://www.przegladsocjologiijakosciowej.org.
Abramowicz, Marta. Brosz, Maciej. Strzałkowska, Anna. Tobis, Tomasz. Załęcki, Jarosław. 2011. Ustalenie
przyczyn nieosiągania wartości wskaźnika Działania 6.1 PO KL „Liczba osób, które zostały objęte
Indywidualnym Planem Działania”. Badanie ewaluacyjne. Gdańsk: Wojewódzki Urząd Pracy.
dr Bogna Dowgiałło
problematyka badawcza
teoria socjologiczna, socjologia emocji, socjologia mody, jakościowe metody badawcze
publikacje 2011-2015
Dowgiałło B., Żadkowska M. 2011. Kościół św. Jana i Bazylika Mariacka w przestrzeni symbolicznej Gdańska. W:
L. Michałowski (red.) Gdański fenomen. Warszawa
Dowgiałło B. 2013. Socjolog w szafie. Prezentacja techniki w badaniu ubierania się jako działania. "Przegląd
Socjologii Jakościowej" 2013 tom 9 nr 2
Dowgiałło B. 2014. Kąpiel jako praktyka społeczna i kulturowa. O odczuciach ciała poddawanego działaniu
wody. "Kultura i Społeczeństwo" nr 2: 59-71
dr Anna Horolets
problematyka badawcza
analiza dyskursu, czas wolny, turystyka i migracje
publikacje 2011-2015
Horolets Anna. 2012. Hasła „Analiza dyskursu”, „Krytyczna analiza dyskursu” i „Socjolingwistyka” w Słowniku
Socjologii Jakościowej (red. Krzysztof Konecki, Paweł Chomczyński), Warszawa: Difin, ss. 16-21, 154158, 254-259.
Galasińska Aleksandra i Anna Horolets. 2012. The (pro)long(ed) life of a ‘grand narrative’: The case of internet
forum discussions on post-2004 Polish migration to the UK, “Text and Talk” 32 (2): 125-143 (JCR).
Udział procentowy: 50 %.
Horolets Anna. 2012. Codzienność jako atrakcja turystyczna w doświadczeniu turystów niszowych do byłego
ZSRR, „Kultura i Społeczeństwo” nr 3: 95-112 (ERIH).
Horolets Anna. 2012. Dyskursywne konstruowanie podmiotu wiedzącego w wybranych relacjach z podroży,
„Teksty Drugie” nr 3: 134-156 (ERIH).
Horolets Anna. 2012. Risky encounters? Risk in travel narratives of niche tourists from Poland to the former
Soviet Union, „Lud” XCVI: 75-92 (ERIH).
Barrera-Gonzalez Andres i Anna Horolets. 2012. Old Themes and New Directions in the Anthropology of Europe,
“Ethnologie francaise” XLII/2: 391-395 (ERIH). Udział procentowy: 50 %.
Horolets Anna i Olga Kozłowska. 2012. Provincializing Europe, Orientalizing Occident or Reproducing Power
Imbalance? Representations of the UK in post-2004 Polish migrants’ narratives, „Word and Text” 2(1):
48-70. Udział procentowy: 75%.
Anna Horolets. 2013. Konformizm, bunt, nostalgia. Turystyka niszowa z Polski do krajów byłego
ZSRR. Universitas, Kraków.
Bielecka-Prus Joanna i Anna Horolets. 2013. Rekonstrukcja praktyk analizy dyskursu na podstawie wybranych
anglojęzycznych czasopism dyskursywnych, „Przegląd Socjologii Jakościowej”9(1): 152–185. Dostępny
w Internecie: <www.przegladsocjologiijakosciowej.org>. Udział procentowy: 50 %.
Horolets Anna i Joanna Bielecka-Prus. 2013. Krytyczne, teoretyczne i publiczne – praktyki analizy dyskursu w
Polsce, „Przegląd Socjologii Jakościowej” 9(1): 6–10. Dostępny w Internecie:
‹http://www.przegladsocjologiijakosciowej.org›. [Numer tematyczny poświęcony aspektom
teoretyczno-metodologicznym analizy dyskursu].Udział procentowy: 50 %.
Barrera-González Andres, Melissa L. Caldwell, Monica Heintz i Anna Horolets. 2013. Europe, w: James Carrier i
Deborah Gewertz (red.) The Handbook of Sociocultural Anthropology, London: Bloomsbery Publishers,
ss. 506-522. Udział procentowy: 20 %.
Anna Horolets. 2015. Finding one’s way: recreational mobility of post-2004 Polish migrants in the West
Midlands, UK, Leisure Studies 34(1): 5-18.
Recenzje:
Horolets Anna. 2014. Recenzja książki “Couchsurfing cosmopolitans. Can Tourism Make a Better World?” ,
“Journal of Tourism and Cultural Change”, DOI: 10.1080/14766825.2014.928073 (JCR).
Horolets Anna. 2014. Recenzja książki “Imigration in Ireland. The everyday lives of African migrants”, “Social
Anthropology/Anthropologie Sociale” 22(2): 251-252 (ERIH).
Horolets Anna. 2011. Recenzja książki “Europeanization and Hibernicisation: Ireland and Europe”, “Social
Anthropology/Anthropologie Sociale” 19(3): 351-352 (ERIH).
Raport:
Horolets Anna. 2012. “Migrants’ Leisure and Integration”, raport opracowany na zamówienie Instytutu Spraw
Publicznych w ramach programu “Polish Integration Forum II” finansowanego przez European Fund for
the Integration of Third Country Nationals oraz z polskich środków budżetowych.
dr Radosław Kossakowski
problematyka badawcza
socjologia sportu i kibicowania, metody badawcze, recepcja buddyzmu w Polsce
publikacje 2011-2015
Radosław Kossakowski 2011. Budda w kulturze konsumpcji. Rzecz o spotkaniu Wschodu z Zachodem. Wyd.
Marszałek, Toruń.
Radosław Kossakowski 2011. O religii i nauce raz jeszcze; wokół koncepcji "nauki kontemplatywnej". "Nauka"
nr 1.
Radosław Kossakowski 2011. Ostatni bastion antykonsumeryzmu? Kibice industrialni w dobie komercjalizacji
sportu. (współautorzy: D. Antonowicz, T. Szlendak). "Studia Socjologiczne" nr 3.
Radosław Kossakowski 2011. Uprzedmiotowione i obrandowane; dzieci w kulturze towarów. "Teraźniejszość;
Człowiek; Edukacja" nr 1.
Radosław Kossakowski 2012. Dharma na Zachodzie; historia przenikania się kultur. "Kultura i Historia" nr 21.
Radosław Kossakowski 2012. Duszący dym odpalonych rac. O wyzwaniach w etnografii subkultury kibiców
piłkarskich.(współautorzy: D. Antonowicz, T. Szlendak) "Przegląd Socjologii Jakościowej" nr 3.
Radosław Kossakowski 2012. Piłkarz jako marka i peryferyjny kibic jako aborygen. O wybranych społecznych
konsekwencjach komercjalizacji sportu. (współautorzy: D. Antonowicz, T. Szlendak). "Kultura i
Społeczeństwo" nr 3.
Radosław Kossakowski 2012. Szlachetna ścieżka do transformacji umysłów i klas społecznych? Zapiski na
marginesie Marksa i Buddy. "Miscellanea Anthropologica et Sociologica" nr 12.
Radosław Kossakowski. 2013. The cosmopolitan game? Contemporary football in the light of Ulrich Beck’s
theory, „Kultura i Edukacja” nr 7
Radosław Kossakowski. 2013. (z L. Michałowskim) (red.) Sport, sportowcy, kibice. Perspektywa
socjologiczna, Orbis Exterior
Radosław Kossakowski, K. Stachura, A. Strzałkowska, M. Żadkowska (red.) 2013 Futbol i cała reszta. Sport w
perspektywie nauk społecznych, Orbis Exterior
Radosław Kossakowski. 2014. Medytacja i futbolowa gorączka. O potencjale, ograniczeniach i domknięciach
autoetnografii."Przegląd Socjologii Jakościowej" nr 3
Radosław Kossakowski. 2014. Performans na trybunach. O kulturowo-dramaturgicznym aspekcie
kibicowania. "Studia Humanistyczne AGH" nr 1
Radosław Kossakowski. 2014. (z D. Antonowicz, T. Szlendak, M. Sipińska-Małaszyńska) Stadiony piątej
generacji jako "maszyny do życia". "Prakseologia" nr 155
Radosław Kossakowski. 2014. Stadiony piłkarskie - bezpieczne świątynie futbolu czy bastiony
chuligaństwa? "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku" t. 33
Radosław Kossakowski. 2014. The cosmopolitan game? Contemporary football in the light of Urlich Beck's
theory. "Kultura i Edukacja" nr 5
Radosław Kossakowski. 2014. (z M. Krajewską) Poławiacze krabów w uścisku popkultury - wokół narracji
serialu dokumentalnego "Deadliest Catch". "Kultura i Społeczeństwo nr 2: 179-197
Radosław Kossakowski. 2015. Wielowymiarowa kultura „post-hooligańska”? W poszukiwaniu tożsamości
ruchu kibicowskiego. W: Przemiany społeczne we współczesnej Polsce i ich konsekwencje Perspektywa
socjologiczna. J. Grotowska-Leder, E. Rokicka (red.). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Anna Kossabucka, Radosław Kossakowski. 2015. Dwa sety komercjalizacji. Studium porównawcze siatkówki w
Hiszpanii i Polsce. "Przegląd Socjologii Jakościowej" nr 2.
Radosław Kossakowski. 2015. „Kibole” wyklęci w poszukiwaniu autentyczności – próba rekonstrukcji polityki
tożsamości polskich. „Kultura Współczesna” nr 1.
dr Lesław Michałowski
problematyka badawcza
socjologia kulturowa, krytyczna historia miasta, metody wizualne
publikacje 2011-2015
Lesław Michałowski. 2011. Gdański fenomen. Próba naukowej interpretacji. Scholar, Warszawa.
Lesław Michałowski. Gdańska pamięć. Narracje i symboliczne panowanie W: Gdański fenomen: próba
naukowej interpretacji, red. L. Michałowski Warszawa: Scholar, cop. 2011
Dorota Rancew-Sikora, Lesław Michałowski. Gdańsk - miasto nad wodą. W: Gdańsk i Sankt Petersburg:
społeczne portrety miast partnerskich, red. A. Bachórz [et al.] Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu
Gdańskiego, 2012
Agata Bachórz, Lesław Michałowski. Gdańsk i Danzig. Ciągłość i zmiana gdańskiej pamięci W: Gdańsk i Sankt
Petersburg: społeczne portrety miast partnerskich, red. A. Bachórz [et al.] Gdańsk: Wydawnictwo
Uniwersytetu Gdańskiego, 2012
Gdańsk i Sankt Petersburg: społeczne portrety miast partnerskich, red. A. Bachórz [et al.]
Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2012
Lesław Michałowski. Aktywność obywatelska młodzieży: problem zaangażowania młodych ludzi w działalność
gdańskich Rad Dzielnic i Osiedli (rosyjski) W: Social'noe blagopolučie molodeži Sankt-Peterburga i
Gdanska, red. A. Bahuž [et. al.] Sankt-Peterburg: Izdatel'stvo Ckifiâ-print, 2012
Sławomir Czarnecki, Maciej Dzierżanowski, Martyna Grabowska, Jakub Knera, Lesław Michałowski, Cezary
Obracht-Prondzyński, Krzysztof Stachura, Stanisław Szultka, Piotr Zbieranek. Poszerzenie pola kultury:
diagnoza potencjału sektora kultury w Gdańsku. Gdańsk: Instytut Kultury Miejskiej, 2012
Lesław Michałowski, Piotr Zbieranek. Przeszłość i przyszłość Gdańska oczami młodzieży W: Gdańsk i Sankt
Petersburg: społeczne portrety miast partnerskich, red. A. Bachórz [et al.] Gdańsk: Wydawnictwo
Uniwersytetu Gdańskiego, 2012
Social'noe blagopolučie molodeži Sankt-Peterburga i Gdanska, red. A. Bahuž [et. al.] Sankt-Peterburg:
Izdatel'stvo Ckifiâ-print, 2012
Radosław Kossakowski, Lesław Michałowski. O potrzebie socjologicznego wglądu w świat sportu W: Sport,
sportowcy, kibice: perspektywa socjologiczna, red. R. Kossakowski i L. Michałowski. Pszczółki:
Wydawnictwo Orbis Exterior, 2013
Jakub Knera, Lesław Michałowski. Poszerzenie pola kultury. Czym jest i gdzie go szukać? Kultura Współczesna.
2014, nr 3 (83), s. 27-36
Agata Bachórz, Karolina Ciechorska-Kulesza, Sławomir Czarnecki, Martyna Grabowska, Jakub Knera, Lesław
Michałowski, Krzysztof Stachura, Stanisław Szultka, Cezary Obracht-Prondzyński, Piotr Zbieranek.
Punkty styczne: między kulturą a praktyką (nie)uczestnictwa, [dokument elektroniczny] Gdańsk :
Instytut Kultury Miejskiej, 2014
Jakub Knera, Lesław Michałowski. 2014. Poszerzenie pola kultury - czym jest i gdzie go szukać. "Kultura
Współczesna" nr 3
Agata Bachórz, Lesław Michałowski, Cezary Obracht-Prondzyński The sociology in Gdańsk. Institutional
development and the main research areas Vestnik Sankt-Peterburgskogo Universiteta. Seriâ 12,
Psihologiâ, Sociologiâ, Pedagogika. 2014, vyp. 4, s. 192-199
dr Bartosz Mika
problematyka badawcza
klasy społeczne, nierówności społeczne, socjologia internetu, metodologia badań ilościowych
publikacje 2011-2015
Bartosz Mika. 2013. Cyfrowi kolaboranci – tłumacze hobbyści w społeczeństwie sieciowym, MyBook, Szczecin
Bartosz Mika. 2013. Capital or moral obligation? Trust and social capital in a sociological theory. W: Cultures of
Trust, O. Kozlova, K. Izdebska (red.) Minerwa, Szczecin, s. 99-118
Bartosz Mika 2014. Wielość i praca niematerialna. Krytyka propozycji Antonio Negriego i Michaela Hardta w
kontekście gospodarki opartej na wiedzy. "Nowa Krytyka" nr 32
Bartosz Mika. Postkapitalizmy czykapitalizm 2.0? Pracownicy wiedzy w kapitalizmie kognitywnym. "Praktyka
Teoretyczna" nr 1
Bartosz Mika. 2014. Dochód podstawowy i jegokonsekwencje dla świata pracy. "Praktyka Teoretyczna" nr 2
Bartosz Mika. 2014. Teoria klas a społeczeństwo ryzyka. "Prakseologia" nr 155
dr Piotr Pawliszak
problematyka badawcza
teoria socjologiczna, analiza dyskursu, dyskurs ekologiczny, zmiana społeczna, ruchy
społeczne
publikacje 2011-2015
Gajewska M., P. Pawliszak. 2012. Socjologiczna analiza symboli centralnych w procesach i praktykach
społecznych."Miscellanea Anthropologica et Sociologica" nr 13.
Pawliszak P., D. Rancew-Sikora. 2012. Wprowadzenie do socjologicznej analizy dyskursu (SAD). „Studia
Socjologiczne” nr 1.
Piotr Pawliszak. Konstruowanie europejskiej sfery publicznej. Czynniki strukturalne i kulturowe W: Wymiary
zmienności społecznej współczesnej Europy, red. S. Bykowska, Gdańsk: Wydawnictwo Gdańskiej
Wyższej Szkoły Humanistycznej, 2013
Piotr Pawliszak. Ruchy społeczne i inni aktorzy społeczni w procesach zmiany porządku instytucjonalnego.
Propozycja syntezy teorii pól działań strategicznych i neodurkheimowskiej teorii kulturowej W: Studia
nad współczesnymi ruchami społecznymi, red. A. Wojtaszak Szczecin: Volumina.pl Daniel Krzanowski,
2014
dr Piotr Zamojski
problematyka badawcza
teoria edukacji, dydaktyka ogólna, pedagogika szkoły
publikacje 2011-2015
Marek Kwiatkowski, Teresa Sadoń-Osowiecka, Ryta Suska-Wróbel, Marek Żukowski, Jarosław Jendza, Piotr
Zamojski. Edukacja matematyczno-przyrodnicza w Polsce: raport z debat publicznych Uniwersytetu
Gdańskiego. W: Pomyśleć szkołę inaczej...: edukacja matematyczno-przyrodnicza w toku debat
publicznych, Piotr Zamojski. Gdańsk: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2011
Piotr Zamojski. Kondycja uniwersytetu - słowo wstępne. Ars Educandi. 2011, T. 8, s. [7]-12
Piotr Zamojski. Pomyśleć szkołę inaczej...: edukacja matematyczno-przyrodnicza w toku debat
publicznych. Gdańsk: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2011
Joanna Rutkowiak, Piotr Zamojski. Transgresyjność pedagogiki 20-lecia wolności w "kwestiach pierwszych".
Dialog międzygeneracyjny. W: Pedagogika: zakorzenienie i transgresja, red. M. Nowak-Dziemianowicz i
P. Rudnicki. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, cop. 2011
Piotr Zamojski. Uniwersytet jako sfera publiczna: wprowadzenie do projektu interwencji. „Rocznik
Pedagogiczny” 2011, T. 34, s. [51]-67
Piotr Zamojski. Z powrotem ku kwestii wychowania: próba recepcji serii Wychowanie. Pojęcia, procesy,
konteksty: interdyscyplinarne ujęcie. „Ars Educandi” 2011, T. 8, s. [143]-152
Piotr Zamojski. Od demaskacji ku budowaniu. Po-krytyczna perspektywa badań
pedagogicznych. „Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja” 2014, nr 3 (67), s. [7]-22
Piotr Zamojski, Simulating Education. The Bureaucratisation of Schooling as a Production of the Simulacra,
“Problemy Wczesnej Edukacji” nr 2 (26) / 2014, ss. 25-38.
Piotr Zamojski, Philosophy for Education – an attempt at exercise in thought, “Kwartalnik Pedagogiczny” nr 1
(235) / 2015, ss.137-161.
Piotr Zamojski. Praktykowanie Universitas „Bliza” 2015, nr 1 (22), s. 7-12
dr Wojciech Zieliński
problematyka badawcza
filozofia praktyczna, etyka stosowana i prakseologia, socjologia humanistyczna
publikacje 2011-2015
Wojciech Zieliński. Czy Tatarkiewicz jest do szczęścia jeszcze komuś potrzebny? Spojrzenie z perspektywy
filozofii bardzo praktycznej. „Filo-Sofija” 2011, R. 11, nr 2/3, s. 675-688.
Wojciech Zieliński. Ekologia świadomości w mikroskali moralnej. „Studia Elbląskie” 2011, T. 12, s. [385]-396.
Wojciech Zieliński. Niech mi będzie pomocna! Uwagi o potrzebie etyki jako małej filozofii
praktycznej. „Edukacja Etyczna” [dokument elektroniczny]. 2011, nr 2, s. [2]-12.
Wojciech Zieliński. Remarks on an operational system of ethics. Academic applications. “Socialinių Mokslų
Studijos” 2012, 4 (1), s. 75-86.
Wojciech Zieliński. Humanistyczny kapitał uczelni. „Forum Akademickie” 2012, nr 7-8, s. 52-53.
Wojciech Zieliński. Bocheńskiego zachęta do filozofii politycznej niepoprawności. „Filo-Sofija” 2013, nr 2, s.
187-208.
Wojciech Zieliński. Kto u kogo na służbie, czyli parę uwag o zmaganiu człowieka z techniką W: Elbląskie
przekładnie zębate: teoria i praktyka, red. T. Rybczyńska, J. Łabanowski. Elbląg: Wydawnictwo
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2013
Wojciech Zieliński. Etyka w pracy dyrektora i nauczyciela, „Edukacja Pomorska” 2014, nr 63 (14), s. 20-23.
Wojciech Zieliński. Aforystycznie. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2014
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards