13089/13 bc/AKO/mm 1 DG C 2B RADA UNII

advertisement
RADA
UNII EUROPEJSKIEJ
Bruksela, 21 sierpnia 2013 r. (22.08)
(OR. en)
13089/13
COMAG 80
PESC 1009
WYNIK PRAC
Od:
Data:
Nr poprz. dok.:
Dotyczy:
Rada
21 sierpnia 2013 r.
13079/13 COMAG 79 PESC 1007
Konkluzje Rady w sprawie Egiptu
Delegacje otrzymują w załączeniu konkluzje Rady w sprawie Egiptu w wersji przyjętej przez Radę
w dniu 21 sierpnia 2013 r.
_______________
13089/13
DG C 2B
bc/AKO/mm
1
PL
ZAŁĄCZNIK
KONKLUZJE RADY W SPRAWIE EGIPTU
1.
Unia Europejska od dawna pozostaje w bliskich stosunkach z ludnością Egiptu i wspiera ją
w obecnym dążeniu do demokracji, poszanowania praw człowieka, godności, sprawiedliwości
społecznej i bezpieczeństwa. UE pamięta o wydarzeniach, jakie miały miejsce 25 stycznia 2011 r.,
oraz o aspiracjach milionów Egipcjan i ofiarach poniesionych w imię tych ideałów. UE uznaje
Egipt za ważnego sąsiada i partnera.
2.
UE z wielkim niepokojem obserwuje zatem to, co się dzieje obecnie w Egipcie, zwłaszcza po
wydarzeniach z ostatniej środy. Nie waha się potępić wszelkich aktów przemocy. UE jest zdania, że
operacje przeprowadzone ostatnio przez egipskie siły bezpieczeństwa były nieproporcjonalne; w ich
wyniku wiele osób zginęło lub odniosło rany, co budzi sprzeciw. W tym kontekście odnotowuje
zapowiedziane w dniu 18 sierpnia 2013 r. rozpoczęcie niezależnego dochodzenia służącego
wyjaśnieniu wszystkich zabójstw oraz apeluje do rządu o wyważone reakcje.
3.
UE z całą mocą potępia akty terroryzmu, między innymi zabójstwo policjantów na półwyspie
Synaj, zniszczenie wielu świątyń i ataki na społeczność koptyjską oraz zamachy na obiekty
rządowe i muzea. W związku z tym przypomina, że niezależnie od okoliczności występuje
w obronie wolności religii i przekonań, zatem potępia wszelkie zamachy na miejsca kultu
i prześladowania jakichkolwiek osób z powodu religii lub przekonań.
4.
UE wzywa wszystkich Egipcjan do przerwania spirali przemocy i powstrzymania się przed
podejmowaniem działań, które generowałyby dalszą agresję, w tym przed prowokacjami,
podburzaniem i nawoływaniem do nienawiści. Sprawcy muszą zostać postawieni przed sądem. UE
respektuje fakt, że to rząd odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich obywateli, wzywa
jednak władze Egiptu do zniesienia stanu wyjątkowego, pilnego przywrócenia wymierzania
sprawiedliwości zgodnie z obowiązującymi przepisami, uwolnienia wszystkich więźniów
politycznych i poszanowania międzynarodowych zobowiązań dotyczących traktowania osób
zatrzymanych.
13089/13
ZAŁĄCZNIK
DG C 2B
bc/AKO/mm
2
PL
5.
UE wzywa wszystkie partie polityczne do zaangażowania się w rzeczywisty i pluralistyczny
dialog, po to by wznowić proces demokratyczny będący odpowiedzią na uzasadnione żądania
i aspiracje ludności Egiptu. UE oczekuje rychłego podjęcia pluralistycznego dialogu na poziomie
krajowym, otwartego dla wszystkich sił politycznych, i odnotowuje, że władze Egiptu ponowiły
swoje zobowiązanie na rzecz realizacji planu działania, zgodnie z deklaracją z dnia 20 sierpnia.
Dyskurs polityczny musi być pozbawiony agresji, a ugrupowania polityczne, o ile tylko wyrzekną
się przemocy i będą respektować zasady demokracji, nie mogą być z niego wykluczane ani nie
można im zakazywać wzięcia w nim udziału. Pojednanie polityczne i podjęcie pokojowej
współpracy z myślą o powrocie na drogę ku demokracji to jedyne rozwiązanie. To ludność Egiptu
ma zdecydować o dalszych krokach, osiągnąć porozumienie w sprawie konstytucji jako podstawy
demokratycznego Egiptu z pełnym poszanowaniem podziału kompetencji i z ustanowieniem
mechanizmów gwarantujących zachowanie równowagi politycznej, co pozwoli przeprowadzić
wolne i uczciwe wybory, w których udział wezmą wszystkie strony.
6.
Dostatnia przyszłość Egiptu może się opierać jedynie na rozwiązaniu demokratycznym, które
obejmie w pełni funkcjonujące instytucje demokratyczne chroniące wszystkich obywateli
Egiptu – w tym osoby należące do mniejszości i kobiety – i ich prawa, w tym prawo do
pokojowych protestów, oraz w ramach którego praworządność, prawa człowieka i podstawowe
wolności, zwłaszcza wolność słowa, zgromadzeń oraz religii lub przekonań, a także prawo do
rzetelnego procesu sądowego będą w pełni respektowane. Gwarancją tych swobód powinny być
rządy prawa, a chronić je powinien cywilny rząd posiadający pełnię uprawnień.
7.
Mając na względzie potrzeby ludności Egiptu, Rada przedyskutowała kwestię pomocy dla
tego kraju. Zwróciła się do wysokiej przedstawiciel o to, by we współpracy z Komisją dokonała
przeglądu unijnej pomocy dla Egiptu udzielanej w ramach europejskiej polityki sąsiedztwa i układu
o stowarzyszeniu w świetle przestrzegania przez ten kraj zasad, które leżą u podstaw wspomnianej
polityki i wspomnianego układu. Rada wyraziła zaniepokojenie w związku z sytuacją gospodarczą
panującą w Egipcie i negatywnymi skutkami odczuwalnymi przez grupy egipskiego społeczeństwa
znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji. Pomoc w sektorze społeczno-gospodarczym i na rzecz
społeczeństwa obywatelskiego będzie zatem kontynuowana. UE będzie uważnie śledzić sytuację
w Egipcie i odpowiednio dostosowywać swoją współpracę.
8.
Państwa członkowskie uzgodniły ponadto, że zawieszone zostaną zezwolenia na wywóz do
Egiptu wszelkiego sprzętu, który mógłby zostać użyty do represji wewnętrznych, ponownej ocenie
poddane zostaną zezwolenia na wywóz sprzętu, którego dotyczy wspólne stanowisko
2008/944/WPZiB, oraz przeprowadzony zostanie przegląd pomocy udzielanej Egiptowi przez
państwa członkowskie w zakresie bezpieczeństwa.
13089/13
ZAŁĄCZNIK
DG C 2B
bc/AKO/mm
3
PL
9.
Rada z zadowoleniem przyjmuje stałe angażowanie się wysokiej przedstawiciel w tę kwestię,
w tym jej niedawne wizyty w regionie oraz gotowość do tego, by podjąć kolejne wysiłki, gdy
pozwolą na to okoliczności. UE ponownie stwierdza, że zamierza wesprzeć wznowienie dialogu
politycznego w Egipcie z udziałem wszystkich stron i ewentualne wybory w tym kraju, i deklaruje
wolę kontynuowania misji dobrych usług prowadzonej przez wysoką przedstawiciel i specjalnego
przedstawiciela UE w południowym regionie Morza Śródziemnego w ścisłej współpracy
z partnerami międzynarodowymi i regionalnymi.
10.
UE ponownie wyraża gotowość wspierania ludności Egiptu w dążeniu do tego, by ich kraj był
stabilny, pluralistyczny, demokratyczny i zamożny.
_______________
13089/13
ZAŁĄCZNIK
DG C 2B
bc/AKO/mm
4
PL
Download