opis przedmiotu / modułu kształcenia (sylabus)

advertisement
1.
2.
OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)
Nazwa przedmiotu / modułu w języku polskim
Mit –alegoria - symbol w literaturze dawnej
Nazwa przedmiotu / modułu w języku angielskim
Myth - Allegory - Symbol in Former Literature
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Jednostka prowadząca przedmiot
Instytut Filologii Polskiej UWr
Kod przedmiotu / modułu
21-FP-S2-E1-MitAlSym
Rodzaj przedmiotu / modułu (obowiązkowy lub fakultatywny)
obowiązkowy
Kierunek studiów
filologia polska
Poziom studiów (I lub II stopień)
II stopień
Rok studiów
I rok
Semestr (zimowy lub letni)
semestr zimowy
Forma zajęć i liczba godzin
Wykład, 30 godzin
Imię, nazwisko, tytuł / stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia
Jacek Sokolski, prof. dr hab.
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych
dla przedmiotu / modułu oraz zrealizowanych przedmiotów
Znajomość języka polskiego w stopniu pozwalającym na zrozumienie wykładów.
Cele przedmiotu:
- wiedza o dawnych koncepcjach mitu, symbolu i alegorii
- wiedza o obecności trzech wymienionych typów zjawisk w praktyce twórczej autorów dawnych epok.
- wykształcenie umiejętności wykorzystania wiedzy na temat dawnych koncepcji mitu, symbolu i alegorii
w interpretacji konkretnych tekstów.
- wiedza o reinterpretacjach mitu, symboli i alegorii w literaturze XIX w.
- wiedza o literackich realizacjach mitu, symbolu i alegorii w literaturze XIX w.
- interpretacja konkretnych tekstów literackich (romantyzm, pozytywizm, Młoda Polska) w kontekście
funkcjonowania mitu, symbolu, alegorii.
Zakładane efekty kształcenia:
Symbole kierunkowych efektów
WIEDZA:
kształcenia:
- ma pogłębioną wiedzę z zakresu dawnych teorii semiotycznych
K_W06
- ma pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji wiedzę o problemach dawnej
kultury symbolicznej
-ma pogłębioną wiedzę na temat definicji pojęcia mitu, symbolu, alegorii w
K_W07
literaturze i kulturze dawnej i XIX-wiecznej
- ma pogłębioną wiedzę dotyczącą relacji pomiędzy różnymi formami
symbolicznego dyskursu w literaturze dawnej i XIX-wiecznej
- ma ogólną wiedzę na temat nowszych teorii stosowanych w interpretacji
K_W14
dawnych mitów i symboli.
- ma ogólną wiedzę na temat współczesnych metod interpretacyjnych mitu,
symbolu, alegorii
UMIEJĘTNOŚCI:
- dysponuje umiejętnością lektury dawnych tekstów uwzględniającą dawne
sposoby posługiwania się mitologią i symboliką.
- sprawnie identyfikuje i rozróżnia pojęcia mitu, symbolu, alegorii w literaturze
XIX w.
- potrafi czytać teksty z uwzględnieniem obowiązującego w dawnej kulturze
europejskiej i polskiej alegorycznego modelu lektury.
- potrafi sprawnie identyfikować zjawiska związane z estetyką literacką XIX w.
(polską i europejską)
KOMPETENCJE SPOŁECZNE:
- ma kompetencje społeczne, dzięki którym działa na rzecz zachowania
K_U03
K_U05
K_K06
15.
16.
17.
18.
19.
dziedzictwa kulturalnego.
- akceptuje konieczność i potrzebę ustawicznego samokształcenia
K_K04
Treści programowe:
- dawna i nowożytna koncepcja symbolu;
- świat jako tekst w kulturze dawnych epok;
- mit jako tworzywo literackie i przedmiot interpretacji;
- alegoria i alegoreza;
- szkolne modele lektury Biblii i autorów klasycznych i ich wpływ na dawną literaturę;
- dawna emblematyka, ikonologia i symbolografia;
- symbolika i mitologia w naukach tajemnych (magia, alchemia, astrologia, fizjognomika)
- obecność alegorii w różnych gatunkach literackich.
-oświeceniowa a romantyczna koncepcja mitu
-ewolucja mitów mesjanicznych w literaturze XIX w.
-profecja romantyczna, wieszcze alegorie
-reinterpretacje mitologii greckiej w literaturze XIX w.
-mit słowiański w literaturze XIX w-dziwiętnastowieczne mitologie artysty: realizacje mitu orfickiego
-symbolizm jako nurt estetyczny w XIX w.
-narodowe alegorie w literaturze XIX w.
-kobiece alegorie w literaturze XIX w.
- funkcjonowanie przestrzeni mitycznej w wybranych utworach literackich XIX w.
Zalecana literatura:
- Słownik literatury staropolskiej, pod red. T. Michałowskiej, wyd. 2 popr. i uzup., Wrocław 1998, hasła: Alegoria (s.
20-26); Emblemat (s. 194-197); Mitologia (s. 551-558); Moralitet (s. 558-562); Poemat alegoryczny (s. 682-689)
oraz Symbol (s. 917-923).
- M. Bloomfield, Alegoria jako interpretacja [w:] Alegoria, pod. red. J. Abramowskiej, Gdańsk 2003, s. 52-74.
- R. Tuve, Alegoria narzucona, tamże s. 75-91.
- J. Abramowska, Peregrynacja [w:] Przestrzeń i literatura, studia pod red. M. Głowińskiego i A. OkopieńSławińskiej, Wrocław 1978, s. 125-158.
- E. Mieletinski, Poetyka mitu, przeł. J. Dancygier, Warszawa 1981, rozdz. 1 Najnowsze teorie mitu i rytualnomagiczne pojmowanie literatury (tu tylko s. 21-122).
- T. Todorov, Teorie symbolu, przeł. T. Stróżyński, Gdańsk 2011, rozdz. 1: Narodziny semiotyki zachodniej, s.1154.
- J. Sokolski, Słownik barokowej symboliki natury. Tom wstępny: Barokowa księga natury, Wrocław 2001, rozdz. 1:
Dawna koncepcja symbolu (s. 7-32) oraz rozdz. 2: Język dawnej symboliki (s. 33-79).
- J. Pelc, Słowo i obraz. Na pograniczu literatury i sztuk plastycznych, Kraków 2002, rozdz. 1: Emblematyka i
ikonologia (s. 9-55).
- Apulejusz z Madaury, Metamorfozy albo złoty osioł, przeł. E. Jędrkiewicz, wstęp i objaśnienia T. Sinko,
Wrocław 2005 (tu tylko Baśń o Amorze i Psyche, s. 96-146).
- S. Twardowski, Nadobna Paskwalina, oprac. J. Okoń, Wrocław, wyd. 2 zmienione, Wrocław 1980 (lub inne
wydania).
W. Okoń, Sztuki siostrzane, Wrocław 1992;
W. Okoń, Alegorie narodowe, Wrocław 1992;
M. Poprzęcka, Kuźnia. Mit. Symbol. Alegoria, Warszawa 1972;
M. Dybizański, Wł. Szturc, Mitoznawstwo porównawcze, Kraków 2006.
M. Janion, Czas formy otwartej: tematy i media romantyczne, Warszawa 1984;
M. Janion, Gorączka romantyczna, Kraków 2000;
Słowacki mistyczny. Propozycje i dyskusje, red. M. Janion, M. Żmigrodzka, Warszawa 1981;
M. Zowisło, Między reliktem a archetypem. Krytyka rozumu mitologicznego, Kraków 2006;
J. Cassou, Encyklopedia symbolizmu, Warszawa 2007;
E. Grzęda, „Będziesz z chlubą wskazywał synów twoich groby”. Mitologizacja mogił bohaterów w literaturze i
kulturze polskiej lat 1795-1863, Wrocław 2011.
Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu / modułu,
sposób sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia:
kolokwium zaliczeniowe (pisemne)
Język wykładowy
polski
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności studenta
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie aktywności
Godziny zajęć (według planu studiów) z nauczycielem:
- wykład:
30
Praca własna studenta:
- przygotowanie do zajęć:
- czytanie wskazanej literatury:
- przygotowanie do egzaminu:
10
20
15
Suma godzin
75
Liczba punktów ECTS
3
Download