Efekty kształcenia na kierunku FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ_I

advertisement
Wydział Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie
Efekty kształcenia na kierunku FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
Studia I stopnia
Obszar nauk: nauki społeczne
Profil ogólnoakademicki
Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne
Legenda:
FR – efekty kształcenia dla kierunku finanse i rachunkowość
W – kategoria wiedzy
U – kategoria umiejętności
K – kategoria kompetencji społecznych
S – efekty kształcenia w obszarze nauk społecznych
1 – pierwszy stopień studiów
A – profil ogólnoakademicki
01, 02, 03 … - numer kolejny efektu kształcenia
Symbol
kierunkowego efektu
kształcenia
Efekty kształcenia dla kierunku finanse i rachunkowość
Symbol
obszarowego
efektu kształcenia
WIEDZA
FR1A_W01
FR1A_W02
FR1A_W03
FR1A_W04
Ma podstawową wiedzę o finansach i rachunkowości, ich miejscu w systemie nauk społecznych
oraz relacjach do innych nauk
Ma podstawową wiedzę o strukturach i podmiotach (politycznych, prawnych, ekonomicznych)
związanych z finansami i rachunkowością
Ma podstawową wiedzę o relacjach zachodzących pomiędzy podmiotami finansoworachunkowymi w skali krajowej i międzynarodowej
Zna zależności pomiędzy dyscyplinami nauk społecznych właściwe dla studiowania finansów i
rachunkowości oraz rządzące nimi prawidłowości
S1A_W01
S1A_W02
S1A_W03
S1A_W04
FR1A_W05
FR1A_W06
FR1A_W07
FR1A_W08
FR1A_W09
FR1A_W10
FR1A_W11
FR1A_W12
FR1A_W13
FR1A_W14
FR1A_W15
FR1A_W16
FR1A_W17
FR1A_W18
FR1A_W19
FR1A_W20
FR1A_W21
Zna metody, narzędzia i instrumenty, w tym techniki pozyskiwania i przetwarzania danych,
właściwe dla studiowania finansów i rachunkowości, pozwalające opisywać podmioty
finansowo-rachunkowe oraz zachodzące między nimi procesy
Ma wiedzę o normach oraz regułach i mechanizmach (prawnych, organizacyjnych, moralnych,
etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne w obszarze finansów i rachunkowości
Ma wiedzę o zjawiskach, procesach i mechanizmach zmian ekonomicznych oraz ich skutkach
społecznych w kontekście finansów i rachunkowości
Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu własności intelektualnej
Zna koncepcje oraz ogólne zasady tworzenia i rozwoju form działalności gospodarczej człowieka
oraz indywidualnej przedsiębiorczości
Ma podstawową wiedzę dotyczącą metod, technik, narzędzi zarządzania finansami na poziomie
przedsiębiorstw i innych jednostek
Zna i rozumie podstawowe regulacje prawne z zakresu finansów i rachunkowości
Ma podstawową wiedzę z zakresu systemu finansowego i prawa finansowego
Zna i rozumie podstawowe pojęcia odnoszące się do mechanizmów funkcjonowania i rozwoju
rynków finansowych
Ma podstawową wiedzę z zakresu praw i prawidłowości mechanizmów mikro i makroekonomii
Ma podstawową wiedzę odnośnie metod ilościowych oraz technik i narzędzi informatycznych
stosowanych w finansach i rachunkowości
Zna zasady sporządzania raportów i sprawozdań finansowych, w tym krajowe i międzynarodowe
zasady i standardy sprawozdawczości finansowej
Zna zasady i metody analizy sytuacji finansowej podmiotu gospodarczego, w tym instytucji
finansowej
Zna zasady i metody pomiaru kosztów i wyników oraz ich wykorzystania w podejmowaniu
decyzji w podmiotach gospodarczych
Zna uwarunkowania, metody i narzędzia podejmowania strategicznych oraz operacyjnych decyzji
finansowych w przedsiębiorstwie
Zna zasady i uwarunkowania współpracy jednostek gospodarczych z bankami i innymi
instytucjami rynkowymi
Zna cele i strukturę oraz sposób funkcjonowania sektora finansów publicznych
S1A_W06
S1A_W07
S1A_W08
S1A_W10
S1A_W05
S1A_W11
S1A_W07
S1A_W07
S1A_W07
S1A_W03
S1A_W07
S1A_W03
S1A_W06
S1A_W06
S1A_W03
S1A_W06
S1A_W03
S1A_W06
S1A_W06
S1A_W03
S1A_W07
S1A_W08
S1A_W02
UMIEJĘTNOŚCI
FR1A_U01
FR1A_U02
FR1A_U03
FR1A_U04
FR1A_U05
FR1A_U06
FR1A_U07
FR1A_U08
FR1A_U09
FR1A_U10
FR1A_U11
FR1A_U12
FR1A_U13
Prawidłowo interpretuje procesy, zjawiska i mechanizmy ekonomiczne, polityczne i prawne w
obszarze finansów i rachunkowości, w tym ich przyczyny, przebieg i konsekwencje
Wykorzystuje podstawową wiedzę teoretyczną i metodykę analizowania procesów,
mechanizmów i zjawisk z zakresu finansów i rachunkowości
Analizuje przyczyny oraz mechanizmy procesów i zjawisk z zakresu finansów i rachunkowości
Prognozuje procesy ekonomiczno-finansowe z wykorzystaniem metod i narzędzi ilościowych
oraz informatycznych
Wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy
zawodowej
Analizuje konkretne problemy z zakresu finansów i rachunkowości na podstawie przypadków i
przykładów oraz proponuje w tym zakresie odpowiednie rozwiązania
Posiada umiejętności rozumienia i analizowania zjawisk ekonomiczno-finansowych i ich
skutków społecznych
Posiada umiejętności przygotowywania pisemnych prac naukowych i doradczych w zakresie
finansów i rachunkowości z wykorzystaniem zdobytej wiedzy, różnych źródeł i odniesień
Posiada umiejętności przygotowywania ustnych wystąpień naukowych i doradczych w zakresie
finansów i rachunkowości z wykorzystaniem zdobytej wiedzy, różnych źródeł i odniesień
Ewidencjonuje podstawowe operacje gospodarcze w księgach rachunkowych
Sporządza i analizuje sprawozdania finansowe z wykorzystaniem narzędzi analizy finansowej
Potrafi ocenić skutki ekonomiczne i społeczne funkcjonowania systemów bankowoubezpieczeniowych
Posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk w zakresie operacji bankowych oraz
ubezpieczeń gospodarczych i społecznych
S1A_U01
S1A_U03
S1A_U02
S1A_U03
S1A_U04
S1A_U06
S1A_U07
S1A_U08
S1A_U09
S1A_U10
S1A_U05
S1A_U05
S1A_U02
S1A_U04
S1A_U02
S1A_U03
S1A_U04
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
FR1A_K01
Jest nastawiony na ciągły rozwój i samodoskonalenie
S1A_K01
S1A_K06
FR1A_K02
FR1A_K03
FR1A_K04
FR1A_K05
FR1A_K06
FR1A_K07
Współdziała w grupie, potrafi organizować grupę zadaniową oraz w niej aktywnie uczestniczyć
Identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu specjalisty z zakresu
finansów i rachunkowości
Potrafi uczestniczyć w przygotowaniu projektów gospodarczych, uwzględniając aspekty
finansowe
Wyraża wolę uczestnictwa w przygotowywaniu obywatelskich projektów zmian w zakresie
prawodawstwa, w szczególności w odniesieniu do finansów i rachunkowości
Potrafi myśleć i działać w sposób innowacyjny oraz przedsiębiorczy z wykorzystaniem wiedzy z
finansów i rachunkowości oraz stale doskonali nabytą wiedzę i umiejętności
Potrafi publicznie przekazywać wiedzę o procesach gospodarczych, w tym procesach
finansowych, jak i efekty własnej działalności w tym zakresie
S1A_K02
S1A_K04
S1A_K05
S1A_K05
S1A_K06
S1A_K07
S1A_K04
Download