SYLABUS MODUŁU KSZTAŁCENIA

advertisement
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
Element
Nazwa modułu
Instytut
Kod
przedmiotu
Kierunek,
poziom i profil
kształcenia
Forma studiów
Rok studiów,
semestr
Rodzaj i liczba
godzin
dydaktycznych
wymagających
bezpośredniego
udziału
nauczyciela i
studentów
Punkty ECTS
Pracochłonność
w godzinach
8
9
10
11
st. stacjonarne
Suma
st. niestacjon.
Suma
Razem
Prowadzący
zajęcia
Egzaminator/
Zaliczający
Wymagania
(kompetencje)
wstępne
12
Założenia i cele
przedmiotu
13
Efekty
kształcenia
SYLABUS MODUŁU KSZTAŁCENIA
Opis
Modelowanie 3D
Gospodarki Przestrzennej
PPWSZ-GP-1-219-s
PPWSZ-GP-1-218-n
Gospodarka przestrzenna, studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki
stacjonarne i niestacjonarne
Rok studiów I, semestr II
Stacjonarne:
Niestacjonarne:
30 godzin ćwiczeń projektowych
15 godzin ćwiczeń projektowych
2
Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela
Wykłady
-
Ćwiczenia/
seminaria
30
Konsultacje
obowiązkowe
-
Egzaminy
-
Praca własna studenta
Projekty/
opracowania
20
30
-
15
Nauka
własna
-
Inne
-
20
-
-
15
35
-
-
35
50
dr inż. Bartosz Mitka
dr inż. Bartosz Mitka
Podstawowa znajomość informatyki i wiadomości o grafice wektorowej w zakresie
szkoły średniej.
Zakres przedmiotu obejmuje teorię modelowania 3D. Podstawowe i złożone techniki
modelowania. Podstawy grafiki 3D. Opis podstawowych obiektów 3D, modele
szkieletowe, modele bryłowe, siatki wielokątów. Pozyskanie danych do modelowania
technikami fotogrametrycznymi i naziemnego skaningu laserowego. Przetwarzanie
danych, przygotowanie optymalnego materiału do modelowania 3D. Modelowanie
obiektów geometrycznych na podstawie chmur punktów, modelowanie obiektów
geometrycznych na podstawie zdjęć. Teksturowanie - pojęcia podstawowe, wektor
normalny do powierzchni, tekstury sztuczne i naturalne, mapy przemieszczeń i mapy
wysokości. Podstawy animacji komputerowej.
Odniesienie
Odniesienie
Efekt (Wiedza, Umiejętności, Kompetencje
do efektów
do efektów
społeczne)
kierunkowych obszarowych
WIEDZA
ma teoretyczną i praktyczną wiedzę na temat metod
S1A_W06
analiz zjawisk w układach przestrzennych, w tym z
GP_W05
P1A_W06
wykorzystaniem narzędzi informatycznych
P1A_W07
Zna typowe technologie inżynierskie niezbędne do
wykonania opracowań geodezyjno – kartograficznych
P1A_W06
oraz zna techniki pozyskiwania, przetwarzania,
GP_W16
T1A_W02
udostępniania za pomocą systemu informatycznego
InzA_W05
obiektów świata rzeczywistego do modelu GIS
UMIEJĘTNOŚCI
potrafi prawidłowo interpretować, pozyskiwać i
przetwarzać dane dot. zjawisk przyrodniczych i
społecznych w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin
naukowych, właściwych dla kierunku gospodarka
przestrzenna.
stosuje podstawowe techniki i narzędzia badawcze w
zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych (także
techniki modelu GIS) właściwych dla kierunku
gospodarka przestrzenna.
potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz
danych oraz innych właściwie dobranych źródeł w
zakresie gospodarki przestrzennej.
Potrafi prawidłowo wykorzystać dane opisujące
obiekty świata rzeczywistego, pochodzące z różnych
źródeł oraz elementarną wiedzę z zakresu gospodarki
przestrzennej do właściwego analizowania zjawisk i
procesów społecznych (także zachodzących w
przestrzeni) wraz ze wskazaniem na ich przyczyny i
przebieg. Potrafi zaproponować rozwiązania
konkretnych problemów i wyciągać wnioski.
GP_U01
GP_U02
GP_U04
GP_U05
Uczy się samodzielnie w sposób ukierunkowany.
GP_U09
Wykonuje zlecone symulacje komputerowe,
obserwacje oraz pomiary pod kierunkiem
nauczyciela. Interpretuje wyniki i wyciąga wnioski,
proponuje modyfikacje.
GP_U10
Stosuje techniki informatyczne do opisu zjawisk
zachodzących w przestrzeni, dokonuje ich analizy.
GP_U11
Potrafi krytycznie ocenić istniejące rozwiązania
GP_U14
techniczne spotykane w gospodarce przestrzennej.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi
inspirować i organizować proces uczenia się innych
GP_K01
osób.
potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując
w niej różne role.
GP_K02
potrafi odpowiednio określić priorytety służące
realizacji określonego przez siebie lub innych
zadania.
GP_K03
Efekt kształcenia
14
Forma i
warunki
potwierdzenia
efektu
kształcenia
WIEDZA
UMIEJĘTNOŚCI
S1A_U01
S1A_U02
P1A_U01
P1A_U02
T1A_U01
P1A_U01
P1A_U04
P1A_U05
T1A_U08
T1A_U09
T1A_U16
InzA_U01
InzA_U02
InzA_U08
P1A_U02
P1A_U03
T1A_U01
S1A_U02
S1A_U03
S1A_U07
P1A_U01
P1A_U07
T1A_U01
T1A_U08
InzA_U01
P1A_U11
T1A_U05
P1A_U04
T1A_U08
InzA_U01
P1A_U03
P1A_U05
P1A_U07
T1A_U08
T1A_U14
InzA_U01
InzA_U06
InzA_U05
P1A_U10
S1A_K01
P1A_K01
T1A_K01
S1A_K02
P1A_K02
T1A_K03
S1A_K03
P1A_K03
T1A_K04
Sposób potwierdzenia (weryfikacji)
Sprawdzenie efektów kształcenia w formie
pisemnej poprzez kolokwium
zaliczeniowe;
Sprawdzenie efektów kształcenia poprzez
wykonywanie ćwiczeń projektowych,
przygotowanie i zaliczenie raportów z
przeprowadzonych ćwiczeń
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Sprawdzenie efektów kształcenia poprzez
wykonywanie ćwiczeń projektowych.
Stosowane
metody
dydaktyczne
Ćwiczenia projektowe, samokształcenie
16
Treści
merytoryczne
przedmiotu
Ćwiczenia projektowe:
Podstwawy modelowania. Grafika 3D. Modele szkieletowe, modele
bryłowe, siatki wielokątów;
Modelowanie obiektu 3D podstawowe funkcje i operacje. Modelowanie
powierzchni. Modelowanie brył, operacje na bryłach, modyfikacja
obiektów. Jednoski i wymiarowanie, skala modelu;
Teksturowanie - pojęcia podstawowe, wektor normalny do powierzchni,
tekstury sztuczne i naturalne, mapy przemieszczeń i mapy wysokości.
Teksturowanie obiektu
Pozyskanie danych do modelowania 3D i teksturowania obiektu na
podstawie zdjęć;
Modelowanie obiektu 3D na podstawie zdjęć;
Przygotowanie tekstur ze zdjęć cyfrowych i teksturowanie obiektu;
Pozyskanie i przygotowanie danych do modelowania 3D na podstawie
chmur punktów z naziemnego skaningu laserowego;
Generowanie, edycja i optymalizacja siatek wielokątów na podstawie
danych z naziemnego skaningu laserowego;
Postawy animacji komputerowej. Definicja kamery. Definicja ścieżki
przelotu kamery. Oświetlenie sceny. Przygotowanie animacji obiektu 3D.
17
Forma i
warunki
zaliczenia
modułu, w tym
zasady
dopuszczenia
do zaliczenia
Zaliczenie z oceną na podstawie prezentacji wykonanych przez studenta projektów.
Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest uczęszczanie na zajęcia i wykonanie
wszystkich projektów.
18
Wykaz
literatury
podstawowej
19
Wykaz
literatury
uzupełniającej
(pomocniczej)
15
„Dynamiczna grafika trójwymiarowa : modelowanie : podręcznik dla studentów
kierunku informatyka, specjalność grafika i multimedia”, Tomasz Rogacewicz ,
Elbląg : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej , 2012
- artykuły w zakresie modelowanie 3D i wizualizacji.
- podręczniki modelowania 3D dla programów typu CAD i oprogramowania
graficznego;
Download