Udział płynów w żywieniu wybranej grupy gimnazjalistów a skład

advertisement
Łoboda
Probl
HigD,Epidemiol
Gawęcki J. 2011,
Udział92(1):
płynów
83-88
w żywieniu wybranej grupy gimnazjalistów a skład ich ciała
83
Udział płynów w żywieniu wybranej grupy gimnazjalistów
a skład ich ciała
Intake of liquids in the diet of a chosen group of teenagers and their body content
Dorota Łoboda 1/, Jan Gawęcki 2/
1/
2/
Zakład Gastronomii i Żywienia Człowieka, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
Katedra Higieny Żywienia Człowieka, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Wstęp. Ważnym elementem diety są spożywane płyny, będące dla
organizmu głównym źródłem wody. Szczególne miejsce zajmują wśród nich
napoje bezalkoholowe, dostępne w bardzo szerokim asortymencie, od wód
mineralnych, przez soki owocowe i warzywne, napoje chłodzące i napoje
mleczne, po kawę i herbatę. Poza wodą mogą one zawierać znaczące
ilości składników odżywczych, zarówno pożądanych, jak i tych, których
spożycie zaleca się ograniczać (cukry, sód, fosfor). Niewłaściwa struktura
i poziom spożycia płynów przez dzieci i młodzież mogą mieć wpływ na
ich rozwój fizyczny.
Cel. Ocena zwyczajów dotyczących konsumpcji płynów oraz ilości wody,
cukrów i energii dostarczanych do organizmu z napojami spożywanymi przez
gimnazjalistów, w powiązaniu z analizą ich składu ciała.
Materiał i metody. Badaniami objęto 54 uczniów gimnazjum sportowego
i 54 uczniów zwykłego gimnazjum (35 dziewcząt i 19 chłopców w wieku
13 lat, oraz 35 dziewcząt i 19 chłopców w wieku 15 lat), wszyscy
o prawidłowych wartościach wskaźnika BMI (19-23 kg/m2). Dane dotyczące
spożycia napojów zbierano metodą wywiadu przy pomocy specjalnego
kwestionariusza, a skład ciała określano metodą bioimpendancji z użyciem
analizatora AKERN BIA-101.
Wyniki. Jako najczęściej spożywane napoje badana młodzież wymieniała
herbatę i wodę mineralna oraz słodkie napoje niegazowane i gazowane,
przy czym te ostatnie chłopcy preferowali znacznie bardziej niż dziewczęta.
Jedynie 1/4 respondentów obu płci do często spożywanych zaliczała
mleko i napoje mleczne. Dziewczęta spożywały przeciętnie mniej płynów
niż chłopcy, w przypadku których ujawnił się wpływ rodzaju gimnazjum.
Dziewczęta spożywając średnio 3022 ml napojów/dzień (101,5% zalecanej
ich ilości), pokrywały w 122 % swoje zapotrzebowanie na wodę dostarczając
206 kcal z zawartymi w nich cukrami. W przypadku chłopców wartości te
wynosiły odpowiednio: 3243 ml/dzień (91%), 101 % i 332 kcal.
Wnioski. Młodzież gimnazjalna obojga płci wydaje się spożywać
odpowiednie ilości płynów, choć niepokoić może wysoka częstość
spożywania napojów słodzonych i niska napojów mlecznych. Płeć jest
czynnikiem różnicującym spożywanie napojów słodkich. Oszacowane
spożycie płynów przez badanych gimnazjalistów nie wydaje się mieć
bezpośredniego związku ze składem ich ciała określonym metodą
bioimpendancji.
Introduction. Liquids are an important element of a diet, they are the
major source of water for the body. A particular place among the liquids is
taken by a wide range of non-alcoholic beverages, from mineral water, fruit
and vegetable juice, cooling and dairy drinks, to coffee and tea. Apart from
water they can contain a significant number of nutritional ingredients, both
desirable and those which should be limited (sugar, sodium, phosphorus).
Improper structure and level of the consumption of liquids by children and
teenagers may influence their physical development.
Aim. To evaluate the habits of teenagers in relation to the consumption
of liquids and the amount of water, sugars and energy provided by drinks
in relation to the body composition analysis.
Materials and methods. 54 of sports students and 54 of regular students
(35 girls and 19 boys aged 13 years, and 35 girls and 19 boys aged 15
years) took part in the research, all with the correct BMI (19 to 23 kg/m2).
The data referring to the consumption of drinks was gathered with the
use of a survey method based on a questionnaire, body composition was
described by bioimpendation with the use of AKERN BIA-101 analyser.
Results. The most frequently consumed drinks mentioned by teenagers
included tea, mineral water and sweet non-carbonated and carbonated
drinks, the latter preferred mostly by boys. Only one fourth of the
respondents of both genders mentioned milk and dairy products as often
consumed. On the average girls drank more liquids than boys, in their
case the type of school seemed decisive. On the average girls consumed
3022 ml of beverages per day (101.5% of the suggested amount), they
filled in 122% of their water requirement, simultaneously providing 206
kcal of sugars the drinks contained. In the case of boys these data were
respectively: 3243 ml per day (91%), 101 % and 332 kcal.
Conclusions. Teenagers of both genders seem to consume the right
amount of liquids, though the frequency of drinking sweetened beverages
and rare consumption of dairy products may be disquieting. Gender
is a factor diversifying the intake of sweetened liquids. The measured
amount of liquids consumed by teenagers does not seem to have a direct
influence on the composition of their bodies, which was determined by
bioimpendation.
Key words: water, drinks, body composition
Słowa kluczowe: woda, napoje, skład ciała
© Probl Hig Epidemiol 2011, 92(1): 83-88
www.phie.pl
Nadesłano: 08.10.2010
Zakwalifikowano do druku: 30.12.2010
Adres do korespondencji / Address for correspondence
Mgr inż. Dorota Łoboda
Zakład Gastronomii i Żywienia Człowieka, Wyższa Szkoła Gospodarki
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
52 567 01 83, [email protected]
84
Wstęp
Woda ma największy udział w składzie ciała
człowieka i jest niezbędna do utrzymania homeostazy komórek, toteż odpowiednie zaopatrzenie w nią
organizmu jest ważnym problemem w racjonalnym
żywieniu i determinantem zdrowia [1]. Zawartość
wody w organizmie człowieka zmienia się z wiekiem,
różniąc się także w zależności od płci i zawartości
tkanki tłuszczowej [2]. Biorąc pod uwagę, że dla człowieka szkodliwy jest zarówno nadmiar, jak i niedobór
wody, jej ilości dostarczane do organizmu powinny
równoważyć codzienne straty związane z wydalaniem
wody w moczu, w kale, wydychaniem w postaci pary
wodnej z powietrzem oraz wydzielaniem z potem
przez skórę [3]. Naturalnym stymulatorem pobierania płynów jest wywołane odwodnieniem organizmu
odczucie pragnienia. Odczucie to po intensywnych
wysiłkach fizycznych, ekspozycji na wysokie temperatury lub dłuższym pozbawieniu wody jest na
tyle silne, że domaga się niemal natychmiastowego
zaspokojenia, bez zwracania większej uwagi na źródło
wody. Większość aktów picia jednakże nie wiąże się
bezpośrednio ze stanem dehydratacji, lecz towarzyszy
spożywaniu pokarmów, a o rodzaju i ilości wypijanych
płynów decydują takie czynniki, jak: dostępność
i koszt produktu, jego smakowitość, indywidualne
przyzwyczajenia i nawyki żywieniowe, skład posiłku
i okoliczności jego konsumpcji [4]
Wśród spożywanych płynów są takie, jak woda
pitna czy butelkowane wody mineralne i stołowe,
które są napojami „bezkalorycznymi” zawierającymi
poza wodą, jedynie składniki mineralne występujące
w postaci anionów lub kationów. Inaczej sytuacja
wygląda w przypadku niskoprocentowych napojów
alkoholowych (piwo) i bezalkoholowych napojów
orzeźwiających, mleka i napojów mlecznych, soków
i nektarów owocowych i warzywnych czy zup, które
mają określoną wartość kaloryczną i odżywczą, będąc istotnym źródłem nie tylko wody i składników
mineralnych, lecz także wielu innych ważnych dla
organizmu substancji: od cukrów, przez witaminy
po związki bioaktywne (np. karnityna lub kofeina
w napojach energetyzujących) [2].
Wyniki badań nad sposobem żywienia i stanem
odżywienia ludności w Polsce [5,6] i innych krajach
świata [7,8,9] wskazują, że znaczna część populacji,
w tym młodzieży, zagrożona jest otyłością i innymi
chorobami dietozależnymi, a codzienne pożywienie
zawiera nadmierne ilości energii, cukrów, sodu i fosforu, których znaczącym źródłem mogą być napoje.
Według Popkina i wsp. [9] blisko połowa mieszkańców
USA ma nadwagę lub jest otyła, za co w znacznym
stopniu odpowiedzialne jest rosnące spożycie słodkich
napojów chłodzących. Biorąc powyższe pod uwagę
ważnego znaczenia nabiera to: czym młodzi ludzie
Probl Hig Epidemiol 2011, 92(1): 83-88
zaspakajają swoje zapotrzebowanie na wodę i jak to
się ma do składu ich ciała.
Cel badań
Jakościowa i ilościowa ocena spożycia płynów
przez gimnazjalistów w powiązaniu z niektórymi
parametrami ich składu ciała.
Materiał i metody
Badania przeprowadzono wiosną 2010 r. na terenie miasta Bydgoszcz obejmując nimi 54 uczniów sportowego gimnazjum i 54 uczniów zwykłego gimnazjum
(35 dziewcząt i 19 chłopców w wieku 13 lat, oraz 35
dziewcząt i 19 chłopców w wieku 15 lat). U wszystkich badanych gimnazjalistów wykonano pomiary
wysokości i masy ciała przy użyciu wagi lekarskiej ze
wzrostomierzem. Badania wykonywano w godzinach
przedpołudniowych w szkolnych gabinetach lekarskich. Na podstawie uzyskanych wyników określono
wskaźnik masy ciała (BMI). Następnie na podstawie
siatek centylowych BMI określono stan odżywienia
organizmu. Wśród badanych uczniów gimnazjów,
12% stanowiły osoby z nadwagą (BMI >85 centyla),
a 5 % – osoby wykazujące stan niedożywienia (BMI
<10 centyla). Skład ciała określano metodą bioimpendancji, przy użyciu analizatora AKERN BIA-101
[10,11].
Informacje na temat ilości i rodzaju spożywanych
płynów oraz zwyczajów odnoszących się do spożywania zup i słodzenia napojów zbierano w badanych
grupach młodzieży metodą bezpośredniego wywiadu
z użyciem specjalnego kwestionariusza. Oszacowane z
użyciem tabel składu i wartości odżywczych żywności
[12] spożycie napojów oraz dostarczanych z nimi
ilości cukrów i sodu porównywano z odpowiednimi
normami [13]. Do oceny zależności zwyczajów dotyczących spożywania napojów od płci respondenta
i rodzaju szkoły zastosowano test χ2 oraz współczynnik
V-Cramera [14]. Określono też korelację między spożyciem płynów a następującymi parametrami składu
ciała: masa tłuszczowa (FM), masa beztłuszczowa
(FFM), masa komórkowa (BCM), woda całkowita
(TBW), woda pozakomórkowa (ECW).
Wyniki
Preferencje względem napojów, wyrażane deklarowanym najczęstszym ich spożywaniem, były w badanej populacji gimnazjalistów zróżnicowane (tab. I).
Najpopularniejsza okazała się herbata, którą jako
najczęściej spożywany napój wskazało 77% ankietowanych dziewcząt i tylko 60% chłopców. W następnej
kolejności wymieniano wodę mineralną niegazowaną,
która była w równym stopniu preferowana przez 2/3
ankietowanych niezależnie od ich płci. Podobnie rzecz
Łoboda D, Gawęcki J. Udział płynów w żywieniu wybranej grupy gimnazjalistów a skład ich ciała
Tabela I Rodzaj napojów deklarowanych jako najczęściej spożywane *
Table I. Sorts of drinks declared as most frequently consumed
Ogółem
Dziewczęta
Chłopcy
n
%
n
%
n
%
Herbata
80
74
54
77
26
68
Woda mineralna
73
68
48
69
25
66
Słodkie napoje niegazowane
38
35
25
36
13
34
Soki
51
47
35
50
16
42
Słodkie napoje gazowane
34
31
10
14
24
63
Mleko i napoje mleczne
27
23
18
26
9
24
Woda mineralna gazowana
17
16
13
19
4
11
Kawa
6
6
6
9
0
0
*wskazywano po 3 z pośród 8
Tabela II Dzienne spożycie płynów przez badanych gimnazjalistów (w ml)
Table II. Daily liquid intake in studied subjects (in ml)
Dziewczęta
R
Chłopcy
R
Klasa I
3345
1870–4470
3713
2130–5880
Klasa III
3089
1200–4960
4055
2630–6260
Gimnazjum sportowe
Gimnazjum zwykłe
Klasa I
3241
1125–5130
3411
1750–5280
Klasa III
3488
2250–6030
3051
2130–4380
Tabela III Współzależność dziennego spożycia płynów z innymi czynnikami
Table III. Correlation of daily liquid intake with other factors
85
Ponad 80% badanych dziewcząt i chłopców spożywa zupy (tab. IV, V), pozostali ich nie spożywają
w ogóle lub spożywają rzadko (Około 1/3 uczniów
deklaruje spożywanie zup średnio 3 × w tygodniu).
Różnice między płciami nie są w tym przypadku istotne statystycznie. Inaczej rzecz się ma ze zwracaniem
uwagi na zawartość cukru w napojach, co deklarowało
60% dziewcząt, a tylko 10% chłopców oraz słodzeniem
herbaty czy kawy, praktykowanym przez 67% dziewcząt i 92% chłopców. Żaden z badanych zwyczajów
dotyczących spożywania płynów nie wykazywał istotnego związku z rodzajem szkoły (gimnazjum zwykłe,
gimnazjum sportowe)
Badane dziewczęta do słodzenia napojów zużywały przeciętnie 9,8g cukru na szklankę napoju,
Tabela IV Zwyczaje dotyczące spożywania i słodzenia napojów zależnie od
płci uczniów
Table IV. Habits relating to liquid intake and sugar addition in drinks according to gender
Pytanie
Dziewczęta
Chłopcy
Ogółem
28
83
Czy spożywasz zupy ?
χ2 = 0, 2 p> 0,05 V=0,048
Tak
Ile razy w tygodniu
55
śr = 3 x w tygodniu śr = 3 x w tygodniu
Nie
2
1
3
Rzadko
13
9
22
χ2
p
V
Płeć
13,3
p< 0,05
0,351
Czy zwracasz uwagę na zawartość cukrów w napojach ?
χ2 = 10,3 p< 0,05 V= 0,308
Rodzaj gimnazjum
6,34
p>0,05
0,242
Tak
28
4
32
Rodzaj klasy
0,84
p> 0,05
0,088
Nie
42
35
77
Rodzaj klasy w gimnazjum zwykłym
3,41
p> 0,05
0,256
Rodzaj klasy w gimnazjum sportowym
0,79
p> 0,05
0,119
Czy słodzisz kawę i herbatę ?
χ2= 1 p>0,05 V = 0,094
59
śr. = 1,63 łyżeczki
36
śr. = 1,79 łyżeczki
95
10
3
13
Badane cechy
Tak (ile łyżeczek?)
się miała ze znajdującymi się na trzecim miejscu sokami, które do najczęściej spożywanych zaliczyła ponad
połowa uczniów. Wielu respondentów jako najczęściej
spożywane wskazywało słodkie napoje gazowane, przy
czym płeć wydawała się w tym przypadku mieć istotne
znaczenie (14% dziewcząt i 58% chłopców), czego nie
obserwowano w odniesieniu do słodkich napojów niegazowanych (36% dziewcząt i 34% chłopców). Niepokój musi budzić mała popularność mleka i napojów
mlecznych, które do najczęściej spożywanych zaliczał
tylko co czwarty z ankietowanych. Do podobnych
wniosków doszli Cavadini i wsp. oraz Mrdjenowic
i wsp. stwierdzając, że obserwowany w ich krajach
wzrost spożycia napojów słodzonych w ciągu ostatnich
20 lat dokonywał się kosztem spadku spożycia mleka
[15]. Według Nielsena i Popkina udział kalorii pochodzących ze słodkich napojów w diecie amerykańskich
dzieci w latach 1977-2001 zwiększył się o 135%, przy
36% spadku udziału mleka [16]. Należy zaznaczyć, ze
w Polsce w latach 1982-2000 występował stały wzrost
konsumpcji mleka i jego przetworów [17].
Nie
Tabela V Zwyczaje dotyczące spożywania i słodzenia napojów zależnie od
rodzaju gimnazjum
Tab. V. Habits relating to liquid intake and sugar addition in drinks according
to school type
Pytanie
Gimnazjum zwykłe Gimnazjum sportowe
Ogółem
Czy spożywasz zupy ?
χ2 = 0,7 p> 0,05 V=0,079
Tak
39
44
83
Ile razy w tygodniu śr = 3 x w tygodniu śr = 2 x w tygodniu
Nie
1
2
3
Rzadko
12
10
22
Czy zwracasz uwagę na zawartość cukrów w napojach ?
χ2 = 3,3 p> 0,05 V= 0,174
Tak
20
12
32
Nie
33
44
77
44
śr. = 1,54 łyżeczki
51
śr. = 1,91 łyżeczki
95
8
5
13
Czy słodzisz kawę i herbatę ?
χ2= 1,1 p >0,05 V = 0,099
Tak (ile łyżeczek?)
Nie
86
Probl Hig Epidemiol 2011, 92(1): 83-88
podczas gdy chłopcy 10,7 g. Dzienne spożycie cukrów
z napojami i dostarczanej w tej postaci energii nie
przekraczało 25 g (206 kcal) u dziewcząt, podczas gdy
w grupie chłopców było dwukrotnie większe i sięgało
przeciętnie 52 g (332 kcal). W obu grupach spożycie
cukru z napojami było jednak znacznie mniejsze niż
notowane w badaniach amerykańskich [9]. Z drugiej
strony napoje słodzone stanowiły w niniejszych badaniach odpowiednio 8% dziennego zapotrzebowania na
energię w przypadku dziewcząt i 11% w przypadku
chłopców (tab. VI). Jest to niemal trzykrotnie więcej
niż udział słodkich napojów w całkowitej energii dostarczanej z pożywieniem oszacowany przez badaczy
brytyjskich metodą trzydniowego zapisu spożywanej
żywności. W badaniach tych nie stwierdzono zależności pomiędzy spożyciem słodkich napojów a ilością
tkanki tłuszczowej u dzieci w wieku przedszkolnym
i szkolnym [18]. Inaczej rzecz się miała w badaniach
przeprowadzonych przez Malika i wsp. [19] w USA,
w których wykazano, że wyższe spożycie słodzonych
napojów i soków wiąże się z wyższymi wartościami
BMI i sprzyja nadmiernej masie ciała [19].
Oszacowane całodzienne spożycie napojów przez
badane grupy gimnazjalistów było istotnie różne
(tab. VI); chłopcy wypijali ich przeciętnie o 220 ml
więcej niż dziewczęta, a uczniowie gimnazjum sporTabela VI. Średnie spożycie napojów oraz dostarczanych z nimi: wody, energii* i cukrów*
Table VI. Average intake of drinks together with water, sugars and energy
they provide
Spożycie
dzienne
%
%
Dziewczęta Norma pokrycia Chłopcy Norma pokrycia
normy
normy
Napoje (ml)
3022
2977
101,5
3243
3575
91
Woda (ml)
2690
2200
122
2886
2850
101
Cukry (g)
25
60
42
52
74
70
Energia z
cukrów (kcal)
206
2450
8
332
3000
11
*dotyczy wyłącznie dosładzania kawy i herbaty i spożycia napojów słodzonych
Tabela VI a. Średnie spożycie napojów oraz dostarczanych z nimi: wody,
energii* i cukrów*
Table VI a. Average intake of drinks together with water, sugars and energy
they provide
Spożycie
dzienne
Gimnazjum
zwykłe
Norma
%
Gimnapokrycia zjum
normy sportowe
Napoje (ml)
2938
3186**
92
Norma
%
pokrycia
normy
3280
3186**
103
Woda (ml)
2614
2427,5**
108
2919
2427,5**
120
Cukry (g)
37
65**
57
39
65**
60
Energia
z cukrów
(kcal)
256
2642,5**
10
282
2642,5**
11
* dotyczy wyłącznie dosładzania kawy i herbaty i spożycia napojów słodzonych
** norma średnia ważona
towego o 342 ml więcej niż zwykłego gimnazjum.
Podobne obserwacje poczynili Troiano i wsp [20]
stwierdzając w porównaniu z dziewczętami istotnie
większe spożycie napojów u dorastających chłopców,
które w latach 1977-1994 niemal 3 krotnie się zwiększyło.
Porównanie dziennego spożycia napojów z zaleceniami [13] pozwala stwierdzić, że jest ono odpowiednie, a ilość wody dostarczanej z napojami w przypadku
obu płci stanowi prawie identyczny, zgodny z zaleceniami odsetek dziennego zapotrzebowania (ustalonego przez WHO w 2003 r.), które wynosi od 40-50
ml/ kg masy ciała/dzień, co dla chłopców w tym wieku
stanowi średnio 3575 ml a dla dziewcząt 2977 ml.
Płeć badanych ma istotny wpływ na zawartość
tkanki tłuszczowej w organizmie (tab. VII, VIIa),
która w przypadku dziewcząt gimnazjum zwykłego
stanowi 27,71% a w przypadku dziewcząt gimnazjum
sportowego 29,35% masy ciała, podczas gdy u chłopców gimnazjum zwykłego przeciętna zawartość
tkanki tłuszczowej kształtuje się na poziomie 18,54%,
a wśród chłopców gimnazjum sportowego na poziomie
19,06%. Podobnie sytuacja ma się w przypadku zawartości beztłuszczowej masy ciała. Porównując ze sobą
młodzież z obu gimnazjów stwierdza się podobną średnią zawartość zarówno FM jak i FFM. Przeprowadzone
pomiary wykazały brak istotnych statystycznie różnic
między średnimi wartościami udziału masy komórkowej BCM i bezkomórkowej ECW w składzie ciała
dziewcząt i chłopców oraz średnimi wartościami tych
parametrów u młodzieży z obu rodzajów gimnazjum.
Co się tyczy zawartość wody całkowitej w organizmie
to dwuczynnikowa analiza wariancji wykazała iż,
należy odrzucić hipotezę zerową o równości średnich
wartości TBW odnoszących się do płci badanych gimnazjalistów. Średnia zawartość TBW wśród dziewcząt
(52,98%) różniła się bowiem istotnie statystycznie od
średniej zawartości TBW wśród chłopców (62,75%).
Biorąc pod uwagę fakt, że badane dziewczęta spożywały znacznie mniej płynów niż chłopcy można by
się doszukiwać w tym jednej z przyczyn zanotowanej
różnicy w TBW. O tym, że zależność ta nie jest prosta
świadczy brak istotnej różnicy między średnimi wartościami TBW w badanych typach gimnazjów, choć
pod względem objętości płynów spożywanych przez
uczniów różniły się one znacząco. Aby to potwierdzić
opierając się o wyniki pomiarów składu ciała obliczono
współczynniki korelacji prostoliniowej (r) poszczególnych oszacowanych parametrów (FM, FFM, BCM,
ECW, TBW) ze spożyciem płynów przez uczniów obu
gimnazjów. Na podstawie wartości tych współczynników można stwierdzić, że w przypadku uczniów
gimnazjum zwykłego brak istotnej współzależności
pomiędzy tłuszczową i beztłuszczową masą ciała, masą
bezkomórkową i wodą całkowitą a spożyciem płynów
Łoboda D, Gawęcki J. Udział płynów w żywieniu wybranej grupy gimnazjalistów a skład ich ciała
87
Tabela VII Skład ciała gimnazjalistów zależnie od płci i rodzaju gimnazjum
Table VII. Body composition of students according to gender and school type
Gimnazjum zwykłe
Gimnazjum sportowe
Dziewczęta
R
Chłopcy
R
Dziewczęta
R
Chłopcy
R
FM – masa tłuszczowa (%)
27,71
19,5 – 30,4
18,54
10,9 – 25,5
29,35
11,4 – 41,2
19,06
13,5– 9,6
FFM – masa beztłuszczowa (%)
72,29
63,9 – 80,5
81,46
73,1 – 89,1
70,65
58,8 – 88,6
80,85
70,4 – 86,5
BCM – masa komórkowa (%)
47,52
41,2 – 54,6
48,36
38,4 – 54,5
48,12
42,8 – 52,9
50,30
45,9 – 57,4
ECW – woda pozakomórkowa (%)
46,05
40,6 – 57,5
47,16
41,6 – 52,6
45,20
38,5 – 51,3
46,19
42,2 – 57,7
TBW – woda całkowita (%)
53,79
46,9 – 63,0
62,94
53,5 – 70,0
52,17
39,4 – 66,0
62,55
51,5 – 69,3
Tabela VII a. Wyniki analizy statystycznej składu ciała
Table VII a. Results of statistical analysis of body composition
Źródło zmienności
F
F tabelaryczne
P
FM – masa tłuszczowa
301,9
161,45
p< 0,05
FFM – masa beztłuszczowa
353,65
161,45
p< 0,05
BCM – masa komórkowa
5,079
161,45
p> 0,05
ECW – masa bezkomórkowa
306,25
161,45
p< 0,05
TBW – woda całkowita
252,11
161,45
p< 0,05
FM – masa tłuszczowa
3,719
161,45
p> 0,05
FFM – masa beztłuszczowa
4,771
161,45
p> 0,05
BCM – masa komórkowa
3,593
161,45
p> 0,05
ECW – woda pozakomórkowa
230,03
161,45
p< 0,05
TBW – woda całkowita
2,670
161,45
p> 0,05
Płeć
Rodzaj gimnazjum
(r FM = 0,104; r FFM = -0,104; r ECW = 0,011;
r TBW = -0,052. Natomiast istnieje słaba korelacja
ujemna pomiędzy udziałem masy komórkowej w ciele
młodzieży a objętością spożywanych przez nią płynów,
wyrażająca się współczynnikiem korelacji r = - 0,367.
W przypadku uczniów gimnazjum sportowego brak
jest istotnej korelacji któregokolwiek z badanych
parametrów składu ciała ze spożyciem płynów, co
potwierdzają współczynniki korelacji r FM = -0,032;
r FFM = 0,036; r BCM = -0,158; r ECW = 0,088;
r TBW = -0,014.
Wnioski
1. Płeć ma istotny wpływ na preferencje i poziom
spożycia napojów przez gimnazjalistów, co należy
uwzględniać przy doborze próby do badań nad tą
problematyką.
2. Chłopcy w wieku 13-15 lat zdecydowanie częściej
sięgają po słodkie napoje gazowane, spożywając
z napojami dwukrotnie więcej cukru niż dziewczęta w tym samym wieku.
3. Niepokojący jest fakt małej popularności mleka
i napojów mlecznych, co ma istotne znaczenie
w prawidłowym żywieniu tej grupy młodzieży.
4. Płeć w sposób istotny różnicuje udział tkanki
tłuszczowej i beztłuszczowej oraz całkowitą
zawartość wody w masie ciała gimnazjalistów,
niezależnie od rodzaju gimnazjum.
5. U gimnazjalistów w wieku 13-15 lat nie stwierdza
się bezpośredniego związku miedzy dziennym
spożyciem płynów a parametrami składu ciała
określonymi metodą bioimpendancji.
Piśmiennictwo / References
1. Grandjean AC, Reimers KJ, Buyckx ME. Hydratation: issues
for 21st Century. Nutr Rev 2003, 61,8: 261-267.
2. Brzozowska A, Gawęcki J (red). Woda w żywieniu i jej źródła.
AR, Poznań, 2008.
3. Brouns F. Heat-Sweat-dehydration-rehydration: a praxis
approach. [in:] Food, Nutrition and Sports Performance.
Williams C, Devlin JT (ed). E&F N Spoon, London 1992.
4. Engell D, Kramer M, Malafi T, Salomon M, Lesher L. Effects of
effort and modeling on drinking in humans. Appetite 1996,
26: 129-139.
5. Jarosz M(red). Diagnoza stanu odżywienia, aktywności
fizycznej i żywieniowych czynników ryzyka otyłości oraz
przewlekłych chorób niezakaźnych w Polsce (1960-2005).
IŻŻ, Warszawa 2006.
6. Szponar I, Sekuła W, Rychlik E, Ołtarzewski M, Figurska K.
Badania indywidualnego spożycia żywności i stanu
odżywienia w gospodarstwach domowych. IŻŻ, Warszawa
2003.
7. Jugdaohsingh R. Water, vector of minerals and trace elements.
Danone Nutritopics 2007, 36: 1-7.
8. Manz F, Wentz A. Hydration status in the United states and
Germany. Nutr Rev 2005, 63, 6: 55-62.
9. Popkin BM, Armstrong LE, Bray GM, Caballero B, Frei B,
Willet WC. A new proposed guidance system for beverages
consumption in the United States. Am J Clin Nutr 2006, 22:
1-11.
10. Lukaski HC, Jonhson PC. Assessment of fat – free mass using
bio-electrical impendance measurement of the human body.
Am J Clin Nutr 1985, 41, 810.
11. Lukaski HC, Bolonchuk WW, Hall CB, et al. Validation of
tetrapolar bioelectrical impendance method to asses human
body composition. J Appl Physiol 1986, 60, 4: 1327.
12. Kunachowicz H, Nadolna I, Przygoda K, Iwanow K. Tabele
składu i wartości odżywczej żywności. PZWL, Warszawa,
2005.
88
13. Jarosz M, Bułhak-Jachymczyk (red). Normy żywienia
człowieka. Podstawy prewencji otyłości i chorób niezakaźnych. PZWL,Warszawa 2008.
14. Gawęcki J, Wagner W. Podstawy doświadczalnictwa w nauce
o żywieniu i żywności. AR, Poznań 1988.
15. Cavadini C, Siega-Riz AM, Popkin BM. US adolescent food
intake trends from 1965 to 1996. Arch Dis Child 2000, 83:
18-24.
16. Mrdjenowic G, Levitsky DA. Nutrional and enregetic
consequences of sweetened drink consumption in 6 to 13
year-ole children. J Pediatr 2003, 142: 604-610.
17. Wajszczyk B, Charzewska J, Chabros E, Chwojnowska Z,
Rogulska-Niedźwiedź M. Zmiany zwyczajów żywieniowych
młodzieży w wieku pokwitania z Warszawy na przestrzeni
ostatnich 30 lat obserwacji. Żyw Człow Metab 2004,
31(supl. 3): 136-141.
Probl Hig Epidemiol 2011, 92(1): 83-88
18. Johnson L, et al. Is sugar – sweetened beverages consumption
associated with increased fitness in children? Nutrition
2007, 23(7-8): 557-563.
19. Malik VS, et al. Intake of sugar-sweetend beverages and
weight gain a systematic review. Am J Clin Nutr 2006, 84(2):
274-288.
20. Troiano RP, Briefel RR, Caroll MD, Bialostosky K. Energy and
fat intakes of children and adolescents in the United States:
data from the National Health and Nutrition Examination
Surveys. Am J Clin Nutr 2000, 72: 1343-1353.
Download