Praca dyplomowa: Określenie rzeczywistej powierzchni Zalewu

advertisement
Praca dyplomowa: Określenie rzeczywistej powierzchni Zalewu Wiślanego
WPROWADZENIE
Zalew Wiślany (ros. Kaliningradskij Zaliv - Zalew Kaliningradzki) - zatoka Morza Bałtyckiego o powierzchni 838 km² (w tym w granicach Polski 328 km²), odcięta przez Mierzeję Wiślaną część Zatoki Gdańskiej, łącząca się
z nią poprzez Cieśninę Piławską. Oprócz dwóch największych zatok: Rybackiej (na północy) i Elbląskiej (na południu) linia brzegowa zalewu jest słabo rozwinięta. Ponadto na obszarze zalewu, poza przybrzeżnymi i sztucznymi
wyspami (Nowakowska lub Piławski Ostrów) nie ma większych obszarów lądowych. Zalew podzielony jest w poprzek granicą państwową polsko-rosyjską.
(www.zalew.org.pl)
ETAP I
LATO
Ü
ZIMA
1. Wybór zdjęć satelitarnych LANDSAT z lata oraz zimy.
2. Utworzenie plików shapefile (.shp) dla obiektów wektorowych (warstw poligonów).
3. Digitalizacja zdjęć satelitarnych z podziałem na obszar Zalewu Wiślanego i Zalewu
Kaliningradzkiego.
4. Utworzenie tabeli (.dbf) z wynikami digitalizacji.
5. Przygotowanie okna rozkladu (Tytuł, Wprowadzenie oraz Etap I).
Ü
Legenda
Legenda
0
3
6
12 Km
Zalew Wiślany
Zalew Kaliningradzki
Ü
0
0,75
0
ETAP II
3
6
12 Km
1. Wybór potencjalnych obszarów mogących stanowić część Zalewu Wiślanego lub
Zalewu Kaliningradzkiego.
2. Utworzenie plików shapefile (.shp) dla obiektów wektorowych (warstw poligonów)
obszarów spornych.
3. Digitalizacja obszarów spornych dla Zalewu Wiślanego i Zalewu Kaliningradzkiego.
4. Rozbudowa tabeli utworzonej w etapie I o powierzchnię obszarów spornych.
5. Dodanie do okna rozkładu map przykładowych obszarów spornych.
Ü
Legenda
Obszary sporne (lato)
Obszary sporne (zima)
Zalew Kaliningradzki
1,5 km
ETAP III
Zalew Wiślany
Legenda
Lato
0
0,5
1
1. Odnalezienie obszarów Zalewu Wiślanego i Zalewu Kaliningradzkiego z niespójnym
przebiegiem granic latem i zimą.
2. Wykonanie dwóch map przykładowych obszarów niespójności przebiegu granic:
- dla całego Zalewu,
- dla obszarów spornych,
w podziale na lato i zimę.
3. Uzupelnienie tabeli wyników digitalizacji o powierzchnię obszarów spornych.
4. Dodanie do okna rozkladu;
- map wymienionych w punkcie 2,
- tabeli z uzupełnionymi wynikami digitalizacji,
- podsumowania wyników.
Zalew Wiślany
Ü
Legenda
Obszary sporne zima
Zalew Kaliningradzki
Zalew Wiślany
Zalew Kaliningradzki
Obszary sporne lato
Zima
1,6 Km
Zalew Kaliningradzki
2 Km
Zalew Wiślany
0,4 0,8
Zalew Kaliningradzki
Legenda
Ü
0
Zalew Wiślany
Zalew Kaliningradzki
Zalew Wiślany
0
Zalew Kaliningradzki
0,15
0,3 km
Zalew Wiślany
W poniższej tabeli zaprezentowano zestawienie wyników dygitalizacji przeprowadzonej przy pomocy zdjęć satelitarnych LANDSAT - u z lata oraz zimy. Wyniki przedstawiono dla obszaru całego Zalewu
Wiślanego (Powierzchnia_ogółem) i w podziale na część należącą do Polski (Powierzchnia_Zalew_Wiślany) oraz do Rosji (Powierzchnia_Zalew_Kaliningradzki). Dodatkowo wydzielono obszary, które
mogą być potencjalnie włączone do jego ogólnej powierzchni oraz obliczono powierzchnię Zalewu Wiślanego wraz z obszarami spornymi z lata i zimy (Zalew i sporne lato, Zalew i sporne zima).
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
Obszar
Zalew Wiślany*
Zalew Wiślany lato
Zalew Wiślany zima
Sporne lato
Sporne zima
Zalew i sporne lato
Zalew i sporne zima
Pow ierzchnia_ogółem
Pow ierzchnia_Zalew _Wiślany
838
328
788,95
298,16
792,18
299,68
2,5
0,2
2,22
0,16
791,45
298,36
794,4
299,84
Pow ierzchnia Zalew Kaliningradzki
510
490,79
492,5
2,3
2,06
493,09
494,56
Digitalizacja zdjęć satelitarnych Zalewu Wiślanego i Zalewu Kaliningradzkiego (zima i lato) pozwoliła na określenie powierzchni tych zbiorników. Porównując otrzymane wyniki widać, że powierzchnia
Zalewu Wiślanego (298,16 km2 latem, 299,68 km2 zimą) i Zalewu Kaliningradzkiego (490,79 km2 latem, 492,50 km2) odbiega od wartości podawanych w literaturze (odpowiednio 328 km2 i 510 km2).
Różnice te wynoszą około 9% dla Zalewu Wiślanego i około 4% dla Zalewu Kaliningradzkiego, a dodanie powierzchni obszarów spornych do uzyskanych wyników nie zmmiejsza znacznie tych różnic.
Przyczynami rozbieżności w wynikach pomiarów powierzchni mogą być:
- naturalne zmiany w/w obszarów (eutrofizacja, rozwój delt rzecznych),
- dzialalność czlowieka (zanieczyszczenia, sztuczne powiększanie obszarów lądowych,
- niedokładność pomiarów archiwalnych oraz dokonanych w niniejszym projekcie.
Autor: Łukasz Grabowski
Opiekun: Prof. dr hab. Jacek Urbański
Przedmiot: Geograficzne Systemy Informacyjne (GIS)
Download