Stan czystości jezior Wierzchucińskiego Dużego i Małego w 2002 roku

advertisement
2
3
1. CHARAKTERYSTYKA GEOGRAFICZNA ZLEWNI
1.1. PołoŜ
PołoŜenie zlewni
Obszar zlewni Jeziora Wierzchucińskiego DuŜego i Wierzchucińskiego Małego
połoŜony jest w obrębie południowo-wschodniej części mezoregionu Pojezierza Krajeńskiego
w chodzącego w skład makroregionu Pojezierzy Południowopomorskich (Kondracki 1994),
około 20 km na północny zachód do Bydgoszczy (rycina 1). Misy jezior zajmują zagłębienia
w dnie wyraźnie wykształconej Rynny Byszewskiej, której głębokość względna liczona od
powierzchni wysoczyzny waha się w przedziale 30 do 50 m. Zlewnia całkowita jeziora
Wierzchucińskiego Małego obejmuje obszar o powierzchni 144,6 km2, a zlewnia
Wierzchucińskiego DuŜego 142,3 km2, czyli jest mniejsza o 2,2 km2 od zlewni jeziora
Wierzchucińskiego Małego. Przez jeziora przepływa Struga Krówka, która odwadnia zlewnię
całkowitą jezior i jest jednocześnie lewobrzeŜnym dopływem Brdy. Obszar ten jest objęty
ochroną w ramach Obszaru Chronionego Krajobrazu Rynny Jezior Byszewskich.
4
Rycina 1. PołoŜenie jezior Wierzchucińskiego DuŜego i Wierzchucińskiego Małego
1.2. Budowa geologiczna i ukształtowanie terenu zlewni
Obszar ten jest typową wysoczyzną morenową (Niewiarowski, Pasierbski 1999).
Powierzchnia tej wysoczyzny ukształtowana jest w formie moreny dennej falistej. W
rzeźbie zlewni całkowitej jezior Wierzchucińskich wyraźnie zaznacza się dobrze
rozwinięty system odpływu subglacjalego charakteryzujący się występowaniem licznych
rynnien polodowcowych. Jedną z najlepiej wykształconych form tego typu jest Rynna
Byszewska, która połączona jest z całą siecią mniejszych rynien w zachodniej i
północnej części zlewni jezior Wierzchucińskich. Występujące na tym obszarze rynny są
genetycznie związane z subfazą krajeńsko-wąbrzeską która miała miejsce podczas
recesji ostatniego zlodowacenia w Polsce północnej. Formy akumulacyjne tej subfazy
znajdują się w północnej części zlewni całkowitej opisywanych jezior.
W zagłębieniach powierzchni terenu, zwłaszcza w dnach rynien oraz pomiędzy
zdrumlinizowanymi morenami czołowymi w północnej części zlewni, wykształciły się
równiny biogeniczne, zajmujące niejednokrotnie znaczne powierzchnie. Pasierbski
5
(1994) ocenia, Ŝe na Pojezierzu Krajeńskim od ustąpienia lądolodu około 15 tys. lat BP
do końca holocenu zanikowi uległo około 80% jezior, które zaraz po ustąpieniu lądolodu
znajdowało się na tym obszarze, a po których pozostały jedynie torfowiska.
W
budowie
geologicznej
moŜna
wydzielić
dwie
zasadnicze
serie
glin,
najprawdopodobniej wieku zlodowaceń środkowopolskich i północnopolskich. MiąŜszość
całego kompleksu osadów czwartorzędowych waha się w granicach od 80 do 100 m.
Pod utworami czwartorzędowymi zalegają iły plioceńskie. Wiercenia wykonane w
obrębie Zakładu Doświadczalnego ATR w Wierzchucinku, połoŜonym na wysokości
około 120 m n.p.m, który znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Rynny Byszewskiej,
wykazują, Ŝe od powierzchni terenu do poziomu 70-80 m n.p.m. występuje kompleks
utworów słabo przepuszczalnych złoŜony z glin zwałowych i pyłów. Pod nim zalega
cienka warstwa piasków o miąŜszości około 1 m a następne do poziomu około 50 m
n.p.m. kolejna warstwa glin. Pod nią pojawia się miąŜsza warstwa utworów
wodonośnych, zbudowana z piasków gruboziarnistych. Pompowania studni wykazały
znaczną wydajność wodną tej warstwy, rzędu 20 m3/h.
Dokumentacja studni wierconych zlokalizowanych na terenie PRG w Słupowie
nad brzegiem jeziora Słupowskiego, połoŜonego powyŜej jezior Wierzchucińskich,
dowodzi występowania spadku hydraulicznego zwierciadła wody podziemnej w kierunku
jeziora. To pozwala sądzić, Ŝe jeziora w Rynnie Byszewskiej mają charakter drenujący
wody podziemne z pierwszego poziomu wodonośnego.
W dokumentacji wiercenia wykonanego na terenie P.O.D. „Półwysep” stwierdzono
występowanie gliny zwałowej pod cienką pokrywą piasków. Warstwa gliny ma około 20
m miąŜszości a pod nią nawiercone zostały piaski wodonośne. Wiercenie to świadczy o
tym, Ŝe budowa geologiczna rynny róŜni się od budowy wysoczyzny. Sugerować to
moŜe pojawianie się filtracji wód podziemnych w obrębie rynny i migrację wód
podziemnych zgodnie ze spadkiem hydraulicznym w kierunku Zbiornika Koronowskiego.
Warunki hydrogeologiczne tego obszaru są kształtowane przez sieć rynien
drenujących wody podziemne z obszaru zlewni całkowitej jezior Wierzchucińskich. W
budowie geologicznej obszarów wysoczyznowych dominują gliny zwałowe a na
powierzchni występują cienkie płaty utworów piaszczystych. Dzięki temu obszar zlewni
ma dobre warunki do występowania płytkiego spływu wód podziemnych oraz spływów
powierzchniowych w strefie bezpośredniego zasilania wód w zlewni jezior.
Schemat
występowania
warstw
przepuszczalnych
i
słabo
przepuszczalnych w wierceniach zlokalizowanych w sąsiedztwie jezior Wierzchucińskich
przedstawia rycina 3.
6
Rycina 2. Profil hipsometryczny przez rynnę Byszewską (Pasierbski 2003) (1 - misy jezior, 2 - granica rynny
glacjalnej, 3 – wielkość egzaracji liczona pomiędzy dnem rynny glacjalnej a powierzchnią wysoczyzny
morenowej, 4 – powierzchnia sandru)
7
1.3. Warunki hydrograficzne i klimatyczne
Zlewnia
jezior
Wierzchucińskich
odwadniana
jest
przez
Strugę
Krówkę,
przepływającą przez jeziora połoŜone w ciągu Rynny Byszewskiej. Obszar zlewni całkowitej
jezior Wierzchucińskich obejmuje 78 % powierzchni zlewni Strugi Krówki. PowyŜej jezior
Wierzchucińskich
znajduje
się
jezioro
Słupowskie,
które
na
podstawie
badań
przeprowadzonych w 1998 roku zaliczone zostało do III klasy czystości. Pozostałych jezior
znajdujących się na obszarze zlewni całkowitej jezior Wierzchucińskich, a mianowicie jezior
Zelgoszcz i Morzycha nie badano.
PoniŜej jezior Wierzchucińskich znajdują się jeszcze
jeziora Studzienne, Długie, Tobolno Małe, Tobolno Wielkie, Młyński Staw, Kadzionka,
Płotwickie, Piaseczno i Stoczek. Z nich badano jezioro Studzienne (n.o.n. – 1978), Długie (III
– 1979) i Krzywe (II – 1979)
Zlewnia połoŜona jest w obszarze wododziałowym dorzecza Wisły i Odry. Wschodnia
granica zlewni jest jednocześnie wododziałem I rzędu. Sieć hydrograficzna opiera się na
ciekach odwadniających system słabo wykształconych rynien subglacjalnych oraz zagłębień
8
wypełnionych torfowiskami. Struga Krówka posiada powyŜej jezior Wierzchucińskich dwa
waŜniejsze dopływy: dopływ spod Wąwelna i dopływ z Prosperowa. Oba cieki odwadniają
tereny rolnicze oraz zbierają znaczne ilości wody między innymi z rowów meliorujących
torfowiska. Analiza map hydrograficznych zamieszczonych w Atlasie Hydrograficznym Polski
Opisywany obszar posiada gęstą sieć rzeczną w porównaniu z innymi obszarami na
Pojezierzu Krajeńskim.
Jakość wód w Strugi Krówki badana była na stanowisku w Buszkowie,
zlokalizowanym poniŜej jezior Wierzchucińskich. Badania prowadzone były w ramach
monitoringu regionalnego w latach 1976, 1986, 1995 i 2002. Wyniki analiz pokazują, Ŝe w
1976 roku wody Strugi Krówki były dobrze natlenione, a jedyny niepokój wzbudzał stan
sanitarny cieku. W kolejnym cyklu badawczym w 1986 roku stwierdzono pogorszenie się
stanu wskaźników troficznych, ale jednocześnie poprawie uległ stan sanitarny wód. W
klasyfikacji końcowej wody Strugi Krówki w tym cyklu badawczym nie odpowiadały normom i
zauwaŜalne były symptomy przyspieszającej eutrofizacji. W 1995 roku zanotowano
zdecydowany spadek stęŜeń soli biogennych w wodach prowadzonych przez Strugę
Krówkę. Zawartość fosforanów w 1995 roku, w stosunku do 1986 roku, zmniejszyła się o
57,7 % a azotu ogólnego o 59,9 %. Poprawie uległ teŜ stan wskaźnika sanitarnego rzeki. W
efekcie jej wody zakwalifikowane zostały do III klasy czystości. W 2002 roku Struga Krówka
badana była w ujściowym odcinku w odległości 4 km od ujścia. Wskaźniki fizykochemiczne i
wskaźnik sanitarny pozostawał na niezmienionym poziomie od ostatniej serii badań, jednak o
pozaklasowym charakterze wód zdecydowało stęŜenie chlorofilu „a”. Struga Krówka na
połączeniu jezior Wierzchucińskiego DuŜego i Małego ma około 100 m długości.
Spływ jednostkowy w obrębie zlewni opisywanych jezior wg. Atlasu Hydrologicznego
Polski mieści się w granicach 4-5 l/km2.
Wiosną cieki zasilające wprowadzały do jeziora Wierzchucińskiego DuŜego: Stuga
Krówka – 1881 l/s, dopływ ppk 22 – 3,1 l/s. Nie udał się zbadać przepływu w punkcie 23 oraz
na odpływie z jeziora do Wierzchucińskiego Małego. Latem z kolei Struga Krówka prowadziła
do jeziora 148 l/s a odpływ oszacowano na 98 l/s. Jeśli chodzi o odpływ z jeziora
Wierzchucińskiego Małego to wiosną nie udało się go zbadać z uwagi na wysokie stany
wody z kolei latem wynosił on 73 l/s.
9
Rycina 4. Sieć hydrograficzna zlewni całkowitej jezior Wierzchucińskich
Z
punktu
widzenia
warunków
klimatycznych
oddziaływujących
na
jeziora
najwaŜniejsza jest temperatura, suma opadów i kierunek dominujących wiatrów.
W latach 1945-1994 dominującymi kierunkami wiatru najbliŜszej jeziorom stacji
meteorologicznej w Bydgoszczy były kierunki zachodni i południowo – zachodni. Wiatr w tym
okresie wiał z średnią prędkością 2,3 m/s. Kilkudniowe okresy intensywnej prędkości wiatru
pojawiały się najczęściej
okresie jesienno-zimowym, kiedy to notowano 15 – 20 m/s
(Kasperska 1996).
Największe sumy opadów występują w miesiącach od czerwca do sierpnia, najniŜsze
z kolei pojawiają się w miesiącach jesienno-zimowych. Średnia suma opadu z wielolecia
10
1945-2003 w Bydgoszczy wynosiła 512 mm, przy wahaniach od 269 do 809 mm rocznej
sumy opadów. Znaczne zróŜnicowanie w występowaniu opadów w przeciągu roku sprzyja
powstawaniu okresów posusznych w miesiącach letnich.
Średnia temperatura powietrza w wieloleciu 1945-1994 wynosiła 8,2
0
C, przy
istotnych zmianach w wartościach średnich miesięcznych temperatur powietrza, zarówno w
rozkładzie rocznym jak i wieloletnim.
Liczbę dni charakterystycznych dla wielolecia
przedstawia tabela 1. Dane te informują o warunkach termicznych sprzyjających istnieniu
pokrywy lodowej i ewaporacji na powierzchni opisywanych jezior. Z zestawienia wynika, Ŝe
wyjątkowo sprzyjające warunki do rozwoju intensywnego parowania pojawiają się juŜ w maju
a kończą we wrześniu, przy czym najbardziej dogodne panują w lipcu. Z kolei termiczne
predyspozycje do utrzymywania się pokrywy lodowej na jeziorze występują przez trzy
miesiące w roku od grudnia do lutego.
0
0
0
Tabela 1. Średnia w roku liczba dni upalnych (tmax > 30 C), gorących (tmax> 25 C), przymrozkowych (tmin< 0 C),
0
0
mroźnych (tmax < 0 C) i bardzo mroźnych (tmax < 0 C) w Bydgoszczy w 1945-1994 (Kasperska 1996)
0
0
0
0
0
miesiąc
tmax>30 C
tmax>25 C
tmin<0 C
tmax<0 C
tmax<10 C
I
-
-
22,8
11,9
0,8
II
-
-
20,8
9,8
0,5
III
-
-
16,5
2,9
-
IV
0,0
0,5
6,0
0,0
-
V
0,2
4,0
0,5
-
-
VI
1,2
8,5
-
-
-
VII
2,4
12,1
-
-
-
VIII
1,9
10,3
-
-
-
IX
0,2
2,8
0,1
-
-
X
-
0,1
3,7
-
-
XI
-
-
10,0
1,8
-
XII
-
-
19,0
7,4
0,2
I – XII
5,9
38,3
99,4
33,8
1,5
1.4. Warunki glebowe
W obszarze zlewni całkowitej występują gleby piaszczyste i gliniaste zaliczane do
róŜnych kompleksów przydatności rolniczej – od 2 (bardzo bobry) do 9 (bardzo słaby).
Największą reprezentację posiadają gleby zaliczane do kompleksów Ŝytnich (średnie),
najmniejsze zaś areały posiadają gleby kompleksów pszennych (bardzo dobre). Licznie
11
występują takŜe gleby biogeniczne zajęte pod trwałe uŜytki zielone. Ich występowanie
związane jest z równinami biogenicznymi w płaskich dnach dolin.
Gleby wspomnianych kompleksów uŜytkowania rolniczego wykształciły się na
podłoŜu zbudowanym z pasków gliniastych cięŜkich i lekkich, poniŜej których zalega glina
zwałowa.
Występowanie
występowanie
procesów
spiaszczonej
ługowania
warstwy
gleb,
przypowierzchniowej
które
sprzyjają
wskazuje
infiltracji
na
wód
przypowierzchniowych. PoniewaŜ poniŜej tej cienkiej warstwy występuje najczęściej glina,
wody opadowe pozostają przy powierzchni ziemi i są naraŜone na trwały kontakt z
zanieczyszczeniami pochodzenia rolniczego, przez co nabierają bogatego charakteru
chemicznego. W takich warunkach geologicznych wykształciły się gleby pseudobielicowe (w
miejscach spiaszczeń) i brunatne właściwe. Zajmują one większość powierzchni zlewni
całkowitej obu opisywanych jezior.
2. UŜ
UŜytkowanie jezior i ich zlewni
Kontrolowane jeziora posiadają liczne funkcje, jednak najbardziej intensywnie
wykorzystywane są jako obiekt rekreacyjny. W znacznie mniejszym stopniu zaspokajają
one potrzeby wodne ludności (ujęcia na potrzeby irygacyjne dla ogródków działkowych),
12
retencyjne (odpływ z jeziora Wierzchucińskiego DuŜego regulowany zastawką) czy
rybackie (dzierŜawa wód jeziora przez PZW).
Struktura zagospodarowania zlewni jezior przedstawia się następująco:
Tabela 2. Struktura uŜytkowania zlewni jeziora Wierzchucińskiego DuŜego
WYSZCZEGÓLNIENIE
ZLEWNIA BEZPOŚ
BEZPOŚREDNIA
km
2
ZLEWNIA CAŁKOWITA
2
%
km
%
6,6
21,24
14,9
lasy
0,31
uŜytki zielone
0,09
1,9
20,14
14,2
wody
0,50
10,6
2,90
2,0
grunty orne
3,58
76,2
94,32
66,3
inne
0,22
4,7
3,70
2,6
ogółem
7,70
100
142,3
100
źródło: Burymowicz K., Lamparska A., Rekowska J., Wilamski J., 1990, Ocena zasobów wodnych jezior
województwa bydgoskiego, IMGW, Słupsk
Tabela 3. Struktura uŜytkowania zlewni jeziora Wierzchucińskiego Małego
WYSZCZEGÓLNIENIE
ZLEWNIA BEZPOŚ
BEZPOŚREDNIA
km
2
ZLEWNIA CAŁKOWITA
%
km
2
%
lasy
0,54
24,5
21,82
15,1
uŜytki zielone
0,25
11,4
20,41
14,1
wody
0,44
20,0
3,34
2,3
grunty orne
0,93
42,3
95,29
65,9
inne
0,04
1,8
3,74
2,6
ogółem
2,20
100
144,6
100
źródło: Burymowicz K., Lamparska A., Rekowska J., Wilamski J., 1990, Ocena zasobów wodnych jezior
województwa bydgoskiego, IMGW, Słupsk
Szacuje się, Ŝe w okresie letnim w czasie weekendów nad brzegami obu jezior i
na terenie ogródków działkowych wypoczywa około 10000 osób. Nad brzegiem jeziora
Wierzchucińskiego DuŜego funkcjonują trzy plaŜe wyposaŜone w pomost
i jedna z
wypoŜyczalnią sprzętu do rekreacji wodnej. Od 1994 roku w zlewni jeziora
Wierzchucińskiego DuŜego i Wierzchucińskiego Małego ilość działek rekreacyjnych
wzrosła o około 100 i wynosi obecnie 479 działek o łącznej powierzchni 39 ha. W
obrębie zlewni bezpośredniej jezior zaczyna rozwijać się budownictwo jednorodzinne.
W pobliŜu jeziora zlokalizowane są ujęcia infiltracyjne wód i studnie. Własną
studnię posiada Zakład Doświadczalny ATR w Wierzchucinku. Woda czerpana jest ze
studni nieosadzonej z głębokości około 77 metrów, a więc z poziomu o około 25 m
poniŜej najgłębszego miejsca w jeziorze Wierzchucińskim DuŜym. Ogródki działkowe w
Prosperowie i w Wierzchucinku zasilane są z ujęcia wody z jeziora. Posiadają integralną
13
sieć wodociągową przeznaczoną do dystrybucji tejŜe wody. Wykorzystywana jest ona na
cele irygacyjne.
Gospodarka ściekowa prowadzona jest w oparciu o zbiorniki bezodpływowe.
Urząd Gminy w Sicienku nie planuje w najbliŜszym czasie podłączenie okolic jezior
Wierzchucińskich do oczyszczalni w Wojnowie. Domy mieszkalne, gospodarstwa rolne i
ogródki działkowe połoŜone w Wierzchucinku podłączone są do sieci wodociągowej. W
2002 roku nie zewidencjonowano zrzutów ścieków do jeziora.
Warto
nadmienić,
Ŝe
od
2000
roku
nie
gnojowicowano
pól
Zakładu
Doświadczalnego ATR w Wierzchucinku, w przeciwieństwie do 1993 roku, kiedy
stwierdzono ten typ nawoŜenia gruntów ornych.
W zagospodarowanie zlewni bezpośredniej jeziora Wierzchucińskiego Małego
przewaŜa rolnicze uŜytkowanie gruntów, w których istotny udział mają powierzchnie
sadownicze zajęte pod uprawy drzew owocowych. Istotny areał zajmują takŜe
zlokalizowane na górnym załomie Rynny Byszewskiej oraz na półwyspie wchodzącym w
jezioro od południowego zachodu ogródki działkowe w liczbie prawie 130 działek.
14
Rycina 5. Zagospodarowanie zlewni całkowitej jezior Wierzchucińskich
15
Rycina 6. Zagospodarowanie zlewni bezpośredniej jezior Wierzchucińskich
16
3. Podatność
Podatność na degradację
degradację
Jezioro Wierzchucińskie DuŜe posiada II kategorię podatności na degradację.
Oznacza to, Ŝe jest ono średnio odporne na szkodliwe oddziaływanie czynników
zewnętrznych.
Wśród
przeanalizowanych
czynników
degradacyjnych
negatywnym
charakterem w ocenie podatności zaznacza się struktura uŜytkowania ziemi w zlewni,
w której przewaŜają uŜytki rolne. Jezioro posiada znacznej wielkości zlewnię całkowitą, która
połoŜona jest w obszarze intensywnego rolnictwa. Sytuacja taka sprzyja doprowadzaniu
związków biogennych do jeziora, co w korelacji z objętością wód jeziora przekłada się na
wysoką wartość współczynnika Schindlera (powierzchnia zlewni całkowitej/objętość jeziora).
Pewne negatywne znaczenie ma takŜe wskaźnik objętości jeziora do długości linii brzegowej
misy jeziora (V/L). Wielkość tego ilorazu, nazywanego takŜe „moŜliwością rozcieńczania”,
świadczy o potencjalnej łatwości przedostawania się zanieczyszczeń wprowadzanych z
zewnątrz do wód jeziora. Wśród czynników morfometrycznych pozytywne znaczenie ma fakt,
iŜ jezioro posiada strome brzegi które powodują, Ŝe niewielka jest strefa kontaktu litoralu z
wodami epilimnionu, co zmniejsza ryzyko rozprzestrzeniania się substancji podrywanych z
dna w okresie stagnacji wód. Z tych samych przyczyn ograniczeniom podlega zasięg
występowania roślinności brzegowej.
Tabela 4. Ocena podatności jeziora Wierzchucińskiego DuŜego na degradację
WARTOŚĆ
WARTOŚĆ
WSKAŹ
WSKAŹNIK
głębokość średnia
[m]
V jeziora / L jeziora
(objętość misy/długość linii brzegowej)
stratyfikacja wód
[%]
P dna czynnego / V epilimnionu
(powierzchnia dna czynnego/objętość epilimnionu)
wymiana wody w roku
[%]
współczynnik Schindlera
(powierzchnia zlewni całkowitej + powierzchnia jeziora/objętość jeziora)
sposób zagospodarowania zlewni bezpośredniej
PUNKTACJA
WSKAŹ
WSKAŹNIKA
11,1
1
1,54
3
32,9
2
0,06
1
450
3
25,0
3
przew. pól
3
uprawnych
wynik punktacji
sumaryczna kategoria podatności jeziora
2,29
II
17
Jezioro
Wierzchucińskie
Małe
jest
bardziej
podatne
na
degradację
niŜ
Wierzchucińskie DuŜe. Posiada misę o większej od jeziora Wierzchucińskiego DuŜego
powierzchni zwierciadła wody, jednak ma ono mniejszą objętość. Jezioro ma zdecydowanie
mniejszą zlewnię bezpośrednią, co przekłada się na lepszą ocenę w tej kategorii. Niestety,
mała objętość misy jeziora i stosunkowo duŜe wydłuŜenie sprawia, Ŝe jezioro jest podatne na
przedostawanie się zanieczyszczeń do jego wód. W zasięgu epilimnionu znajduje się
znaczna powierzchnia dna, zwłaszcza w pobliŜu jego zachodniego brzegu. NajniŜej została
oceniona moŜliwość rozcieńczania substancji dostających się do jeziora oraz współczynnik
Schindlera, który jest wyrazem wielkości oddziaływania powierzchni zlewni na niewielkie
jezioro.
DuŜą wartość prezentuje takŜe procent wymiany wody w jeziorze. Przy stosunkowo
małej objętości sprawia on, Ŝe jezioro jest zasilane w substancje biogeniczne co przyspiesza
proces eutrofizacji.
Tabela 5. Ocena podatności jeziora Wierzchucińskiego Małego na degradację
WARTOŚĆ
WARTOŚĆ
WSKAŹ
WSKAŹNIK
głębokość średnia
[m]
V jeziora / L jeziora
(objętość misy/długość linii brzegowej)
stratyfikacja wód
[%]
P dna czynnego / V epilimnionu
(powierzchnia dna czynnego/objętość epilimnionu)
wymiana wody w roku
[%]
współczynnik Schindlera
(powierzchnia zlewni całkowitej + powierzchnia jeziora/objętość jeziora)
sposób zagospodarowania zlewni bezpośredniej
wynik punktacji
sumaryczna kategoria podatności jeziora
PUNKTACJA
WSKAŹ
WSKAŹNIKA
5,4
2
0,36
4
25,4
2
0,18
3
850
3
78,1
4
róŜnorodność
2
2,86
III
18
4. Charakterystyka jakoś
jakości wód w 2002 roku
4.1. Stanowiska pomiarowo kontrolne
Jeziora Wierzchucińskie badane były w 2002 roku w trzech punktach pomiarowo –
kontrolnych zlokalizowanych w głęboczkach. Dwa punkty zlokalizowane były na jeziorze
Wierzchucińskim DuŜym, gdzie zbadane zostały takŜe trzy dopływy i odpływ do jeziora
Wierzchucińskiego Małego. Jezioro Wierzchucińskie Małe badano w głęboczku oraz odpływ
- Strugę Krówkę. Lokalizację punktów poboru prób na obu jeziorach prezentuje rycina 7 i 8.
Rycina 7. Lokalizacja punktów pomiarowo kontrolnych na jeziorze Wierzchucińskim DuŜym
19
Rycina 8. Lokalizacja punktów pomiarowo kontrolnych na jeziorze Wierzchucińskim Małym
4.2. Stan czystoś
czystości dopływów
dopływów
Jezioro Wierzchucińskie DuŜe
W 2002 roku zbadano trzy dopływy do jeziora i odpływ do jeziora Wierzchucińskiego
Małego.
Struga Krówka jest głównym ciekiem przepływającym przez jezioro, funkcjonującym
całorocznie. Pozostałe badane cieki w opisywanej zlewni są ciekami funkcjonującymi jedynie
w porze wiosennej (ppk 22 i 23).
Wody dopływające do jeziora w ppk 21 charakteryzowały się ponadnormatywnymi
stęŜeniami substancji trudno rozpuszczalnych (ChZT-Cr). W wartościach odpowiadających
trzeciej klasie czystości mieściło się stęŜenie fosforu ogólnego. Pozostałe parametry wahały
się pomiędzy
I i II klasą czystości. Wiosną ciek wnosił znaczne ilości substancji
20
humusowych. Latem obniŜyła się zawartość fosforanów i fosforu ogólnego i jednocześnie
pogorszył się stan sanitarny do wartości pozaklasowych.
W przypadku Strugi Krówki na ujściu z jeziora Wierzchucińskiego DuŜego (ppk 31) w
porze wiosennej stwierdzono wysoki stan wody, uniemoŜliwiający wykonanie pomiaru
przepływu. Przy ujściu z jeziora Wierzchucińskiego DuŜego Struga Krówka prezentowała
znacznie lepszy stan czystości niŜ przed wpłynięciem do niego. Wiosną i latem pozaklasowe
stęŜenia zanotowano jedynie w przypadku chemicznego zapotrzebowania na tlen metodą
dwuchromianową (ChZT-Cr). Pozostałe parametry oscylowały wokół I i II klasy czystości.
Cieki, na których zlokalizowane zostały ppk 22 i 23, funkcjonują jedynie wiosną. Na
obu dopływach stwierdzono podwyŜszone wartości azotu azotynowego, amonowego i
ogólnego. Ich stęŜenia wahały się pomiędzy III klasą a wartościami pozaklasowymi. Stan
sanitarny cieków ppk 22 i 23 nie pozostawia zastrzeŜeń.
W porównaniu z poprzednim cyklem badawczym, który miał miejsce w 1993 roku, nie
zanotowano większych zmian w składzie chemicznym wód dopływów. W czasie ostatnich
badań stwierdzono podwyŜszenie wpływu rolniczych źródeł zanieczyszczeń w porównaniu z
poprzednią serią badań z 1993 roku. Przejawiało się to w podwyŜszonych wartościach azotu
azotanowego.
W czasie ubiegłorocznych badań dopływ (oznaczony w 1993 roku jako ppk 24)
wypływający ze skarpy poniŜej Zakładu Doświadczalnego ATR w Wierzchucinku był suchy
przez cały okres obserwacji.
Jezioro Wierzchucińskie Małe
W 2002 roku badany był odpływ Strugi Krówki z jeziora Wierzchucińskiego Małego
(ppk 31). Parametry określające stan czystości tego cieku w obu cyklach badawczych
mieściły się w wartościach odpowiadających I i II klasie czystości. Wiosną wody wypływające
z jeziora Wierzchucińskiego Małego zawierały więcej związków azotowych niŜ wody
wpływające do jeziora z jeziora Wierzchucińskiego DuŜego, natomiast latem były w nie
uboŜsze. StęŜenie fosforanów utrzymywało równowagę w bilansie dopływ-odpływ w ciągu
całego roku.
Strefa dopływu wód Strugi Krówki do jeziora jest porośnięta szuwarami to zatoka o
powierzchni około 4-6 ha, całkowicie zarośnięta roślinnością wynurzoną.
Stan sanitarny odpływu z jeziora Wierzchucińskiego Małego mieścił się w I i II klasie
czystości.
21
4.3. Warunki fizyczne i chemiczne jeziora
W okresie badań wiosennych panowała pogoda chłodna, temperatura powietrza nie
przekroczyła 5,5 oC, niebo było w pełni zachmurzone, wiał silny i porywisty wiatr. W dniu
pomiarów stwierdzono wysoki stan wody, utrzymujący się od jesieni 2001 roku. Latem w
czasie badań zanotowano temperatury w granicach 32 0C, które utrzymywały się przez kilka
wcześniejszych dni, zachmurzenie umiarkowane do duŜego, konwekcyjne, 7-8/10 stopni
pokrycia nieba. Wiał północno-zachodni, słaby wiatr. Okres zlodzenia na przełomie 2001 i
2002 roku trwał od połowy grudnia do początku lutego.
W sezonie wiosennym woda w obu opisywanych jeziorach wykazywała pełną
homogeniczność. W głęboczku północnym (ppk 02) na jeziorze Wierzchucińskim DuŜym, w
profilu o głębokości 24 m, woda miała temperaturę wahającą się między 2,4 a 2,60C, przy
czym niŜsze temperatury panowały przy dnie. W jeziorze Wierzchucińskim Małym w czasie
badań wiosennych w profilu pionowym występowała jednakowa temperatura wynosząca
2,70C. Wody obu jezior były dobrze nasycone tlenem w granicach od 93,5% do 105%, przy
czym większe róŜnice w nasyceniu tlenem w profilu termiczno-tlenowym wystąpiły w jeziorze
Wierzchucińskim DuŜym.
W czasie stagnacji letniej w obu opisywanych jeziorach występowała pełna
stratyfikacja termiczna wód (rycina 8, 9, 10). Temperatura epilimnimnionu pozostawała
stabilna do 3 metra głębokości. W jeziorze Wierzchucińskim DuŜym w punkcie pomiarowokontrolnym 01 wraz ze spadkiem temperatury gwałtownie spadła zawartość O2 i na 6 metrze
wyniosła jedynie 0,1 mg O2/l. Następnie jego stęŜenie wzrastało do poziomu 2,4 do 3,4 mg
O2/l a bezpośrednio nad dnem ponownie spadało do 0,1 mgO2/l (rycina 9). Nie
zaobserwowano występowania siarkowodoru w warstwach naddennych. Podobna sytuacja
miała miejsce w punkcie pomiarowo-kontrolnym 02 zlokalizowanym w północnej części
jeziora, z tym, Ŝe stwierdzono tu występowanie rozleglejszych deficytów tlenowych w strefie
metalimnionu (obejmujących wody pomiędzy 5 a 7 metrem głębokości) oraz 3 metrowej
miąŜszości warstwę wody na dnem ze śladowymi ilościami tlenu (rycina 8).
Jezioro Wierzchucińskie Małe charakteryzowało się w czasie stagnacji letniej
głębokim deficytem tlenowym rozpoczynającym się od 5 metra głębokości i sięgającym do
dna (rycina 10).
22
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
0
1
2
3
4
5
6
7
8
głębokość (m)
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
temperatura [st. C]
tlen [mg/l]
19
20
21
22
23
Rycina 8. Profil termiczno-tlenowy w punkcie pomiarowo-kontrolnym 02 w czasie
stagnacji w jeziorze Wierzchucińskim DuŜym
24
23
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
0
1
2
3
4
5
6
głębokość (m)
temperatura [st. C]
7
tlen [mg/l]
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Rycina 9. Profil termiczno-tlenowy w punkcie pomiarowo-kontrolnym 01 w czasie
stagnacji w jeziorze Wierzchucińskim DuŜym
22
24
24
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
0
1
2
3
głębokość (m)
4
5
temperatura [st. C]
6
tlen [mg/l]
7
8
9
10
11
Rycina 10. Profil termiczno-tlenowy w czasie stagnacji letniej w głęboczku (ppk 01)
jeziora Wierzchucińskiego Małego
Metalimniczny deficyt tlenowy w jeziorze Wierzchucińskim DuŜym naleŜy
tłumaczyć suspensją sedymentującej materii organicznej na warstwie wody zmieniającej
swoje własności gęstościowe. Znaczny gradient termiczny w metalimnionie spowodował
wyraźną dyferencjację gęstościową wody w jeziorze i powstrzymanie osiadania materii
organicznej sedymentującej z epilimnionu. Takie spowolnienie sedymentacji sprzyja
zachodzeniu
w tym momencie procesów biodegradacji, które przez zuŜycie tlenu
powodują powstawanie w tym miejscu deficytów tlenowych. Podobne zjawisko
zaobserwowano podczas badań w 1993 roku. Występowanie rozwiniętego gradientu
gęstościowego
hypolimnionu
wpływa
co
w
na
sposób
ograniczenie
pośredni
sedymentacji
chroni
naddenne
materii
organicznej
warstwy
wody
prawdopodobieństwem występowania w nich głębokich deficytów tlenowych.
do
przed
24
25
Jezioro Wierzchucińskie DuŜe
Zawiesina organiczna oznaczana jako ChZT metodą dwuchromianową odpowiadała
III klasie czystości. W najwyŜszej, I klasie mieścił się wskaźnik substancji biodegradowalnych
BZT5 oznaczany w porze letniej w warstwie przypowierzchniowej, z kolei w warstwie
naddennej odpowiadał on wartościom ustalonym dla II klasy czystości (tabela 1).
Naddenne deficyty tlenowe w porze letniej spowodowały, Ŝe ortofosforany znajdujące
się w osadach dennych zostały uwolnione. Ich stęŜenie korespondowało z wartościami
pozaklasowymi. Fosfor całkowity badany wiosną i latem w warstwach naddennych i
przewodności
elektrolitycznej,
stęŜeniach
Przekroczenia
azotanów spowodowane
azotu
były
całkowitego
bardzo
i
wysokimi
azotu
mineralnego.
stęŜeniami
azotu
azotanowego w granicach 4-5 mg/l zarówno wiosną jak i latem. Sugeruje to silny wpływ
spływów powierzchniowych w zlewni jeziora.
ZauwaŜalna jest niska produkcja pierwotna jeziora, co znajduje potwierdzenie w
wielkości wskaźników suchej masy sestonu oraz w stęŜeniu chlorofilu „a”. Parametry te
zaliczone zostały do I klasy czystości. Dowodzi temu takŜe głębokość widzialności krąŜka
Secciego (2,8 m), która odpowiada II klasie czystości wód.
Stan sanitarny jeziora nie pozostawia zastrzeŜeń.
26
Biorąc pod uwagę wartości wskaźników wg Systemu Oceny Jakości Jezior jezioro
Wierzchucińskie DuŜe zaliczono do II klasy czystości wód z średnim wynikiem 2,47 punktu
(tabela 1).
Tabela 6. Ocena stanu czystości wód jeziora Wierzchucińskiego DuŜego na podstawie badań
wiosennych i letnich przeprowadzonych przez WIOŚ w Bydgoszczy w 2002 roku
OCENA
OKRES I MIEJSCE
WSKAŹ
WSKAŹNIK
POBORU PRÓBEK
Średnie nasycenie
hypolimnionu tlenem %
ChZT Cr
lato
BZT5
BZT5
fosforany
16,2
18,6
3
45,0
46,0
45,5
3
1,2
1,8
1,5
1
2,1
3,0
2,6
2
0,050
0,050
0,050
3
0,040
0,130
0,085
4
0,050
0,180
0,115
2
0,055
0,040
0,048
1
5,16
4,90
5,03
4
0,61
1,20
0,91
2
5,23
5,49
5,36
4
682
678
680
4
3,2
3,9
3,6
1
2,4
2,9
2,7
1
2,7
2,8
2,8
2
2
2
2
1
wiosna
mg P/l pod powierzchnią
fosforany
lato
mg P/l nad dnem
fosfor całkowity
lato
mg P/l nad dnem
fosfor całkowity
wiosna i lato
mg P/l pod powierzchnią
azot mineralny
wiosna
mg N/l pod powierzchnią
azot amonowy
lato
mg N/l nad dnem
azot całkowity
wiosna i lato
mg N/l pod powierzchnią
przewodność
wiosna
µS/cm
chlorofil a
pod powierzchnią
wiosna i lato
mg/m
3
sucha masa sestonu
pod powierzchnią
wiosna i lato
mg/l pod powierzchnią
widzialność krąŜka
wiosna i lato
m
miano Coli typu
wiosna i lato pod
kałowego
powierzchnią i nad dnem
PUNKTACJA
21,0
lato
mg O2/l nad dnem
WARTOŚĆ
ŚREDNIA
lato
mg O2/l pod powierzchnią
Secchiego
PPK 02
lato
mg O2/l pod powierzchnią
elektrolityczna
PPK 01
SUMARYCZNA KLASA CZYSTOŚCI = 2,47 – II KLASA
27
Jezioro Wierzchucińskie Małe
Badania wody w jeziorze Wierzchucińskim Małym, w wyniku głębokich deficytów
tlenowych, pozwoliły na ocenę jako pozaklasowe średnie nasycenie hypolimnionu tlenem w
porze letniej.
W czasie badań wiosennych stwierdzono, Ŝe wartościom pozaklasowym odpowiadała
przewodność elektrolityczna oraz stęŜenie azotu mineralnego w wodach jeziora. Dowodzi to
znacznym wpływom rolniczego charakteru zlewni na skład chemiczny wód w czasie
intensywnych spływów powierzchniowych w porze wiosennej.
Wartości wskaźników biodegradacyjnych utrzymywały się na średnim poziomie. O ile
w czasie badań letnich dobrze natleniony epilimnion pozbawiony był większych ilości materii
organicznej o tyle w hypolimnionie dochodziło do akumulacji nie rozłoŜonych szczątków
organicznych, przez co wskaźnik BZT5 zaliczony został do słabej - III klasy czystości.
RównieŜ w warunki tlenowe determinowały uwalnianie fosforanów z osadów dennych,
których stęŜenie spowodowało zakwalifikowanie ich do II i III klasy czystości. Podobnie jak w
wyŜej opisywanym jeziorze Wierzchucińskim DuŜym zanotowano niskie stęŜenia fosforu
ogólnego w epilimnionie w czasie badań w stagnacji letniej. Parametr ten zaliczony został do
I klasy czystości.
Wskaźniki dotyczące produkcji pierwotnej w opisywanym akwenie prezentują średni
poziom. Wielkość charakteryzująca suchą masę sestonu odpowiadało II klasie czystości
natomiast głębokość widzialności krąŜka Secchiego - III klasie czystości wód.
Stan sanitarny wód jeziora nie pozostawia zastrzeŜeń.
Ogólna
ocena
stanu
czystości
wód
jeziora
Wierzchucińskiego
zakwalifikować je do III klasy czystości, ze średnią oceną 2,67 punktu.
Małego
pozwala
28
Tabela 7. Ocena stanu czystości wód jeziora Wierzchucińskiego Małego na podstawie badań
wiosennych i letnich przeprowadzonych przez WIOŚ w Bydgoszczy w 2002 roku
OKRES I MIEJSCE
WSKAŹ
WSKAŹNIK
POBORU PRÓBEK
Średnie nasycenie
hypolimnionu tlenem %
ChZT Cr
lato
PPK 01
PUNKTACJA
0,0
4
50,0
3
2,0
1
5,8
3
0,040
2
0,060
3
0,080
2
0,040
1
2,81
4
2,10
3
3,39
4
670
4
7,6
1
4,8
2
1,9
3
4
1
lato
mg O2/l pod powierzchnią
BZT5
lato
mg O2/l pod powierzchnią
BZT5
lato
mg O2/l nad dnem
fosforany
wiosna
mg P/l pod powierzchnią
fosforany
lato
mg P/l nad dnem
fosfor całkowity
lato
mg P/l nad dnem
fosfor całkowity
wiosna i lato
mg P/l pod powierzchnią
azot mineralny
wiosna
mg N/l pod powierzchnią
azot amonowy
lato
mg N/l nad dnem
azot całkowity
wiosna i lato
mg N/l pod powierzchnią
przewodność
elektrolityczna
wiosna
µS/cm
chlorofil a
pod powierzchnią
wiosna i lato
mg/m3 pod powierzchnią
sucha masa sestonu
wiosna i lato
mg/l pod powierzchnią
widzialność krąŜka
Secchiego
wiosna i lato
m
miano Coli typu
wiosna i lato pod
kałowego
powierzchnią nad i dnem
SUMARYCZNA KLASA CZYSTOŚCI = 2,67 – III KLASA
29
Wskaź
Wskaźniki dodatkowe
Zestawienie waŜniejszych wskaźników dodatkowych przedstawiono w formie
tabelarycznej.
Tabela 8. Wskaźniki dodatkowe czystości wód jeziora Wierzchucińskiego DuŜego w czasie badań
wiosennych w 2002 roku (wartości uśrednione)
Lp.
Dodatkowe - lato
Miejsce poboru próby
wartość
wartość
1
3
jednostka
pH
1 m pod powierzchnią
7,95
Barwa
1 m pod powierzchnią
17,5
mg Pt/l
5
Zasadowość
1 m pod powierzchnią
4,45
mval/l
7
Wapń
1 m pod powierzchnią
106,9
mg Ca/l
9
Magnez
1 m pod powierzchnią
12,7
mg Mg/l
11
Sód
1 m pod powierzchnią
7,35
mg Na/l
13
Potas
1 m pod powierzchnią
4,5
mg K/l
15
Chlorki
1 m pod powierzchnią
19,6
mg Cl/l
17
Siarczany
1 m pod powierzchnią
67,7
mg SO4/l
Tabela 9. Wskaźniki dodatkowe czystości wód jeziora Wierzchucińskiego DuŜego w czasie badań
letnich w 2002 roku (wartości uśrednione)
Lp.
Dodatkowe - lato
Miejsce poboru próby
wartość
wartość
jednostka
1
pH
1 m pod powierzchnią
8,5
2
pH
1 m nad dnem
8
3
Barwa
1 m pod powierzchnią
12,5
mg Pt/l
4
Barwa
1 m nad dnem
17,5
mg Pt/l
5
Zasadowość
1 m pod powierzchnią
3,5
mval/l
6
Zasadowość
1 m nad dnem
4,6
mval/l
7
Wapń
1 m pod powierzchnią
90,15
mg Ca/l
8
Wapń
1 m nad dnem
105,55
mg Ca/l
mg Mg/l
9
Magnez
1 m pod powierzchnią
11,9
10
Magnez
1 m nad dnem
11,85
mg Mg/l
11
Sód
1 m pod powierzchnią
9,55
mg Na/l
12
Sód
1 m nad dnem
9,35
mg Na/l
13
Potas
1 m pod powierzchnią
4,7
mg K/l
14
Potas
1 m nad dnem
4,65
mg K/l
15
Chlorki
1 m pod powierzchnią
27,5
mg Cl/l
16
Chlorki
1 m nad dnem
28
mg Cl/l
17
Siarczany
1 m pod powierzchnią
100,2
mg SO4/l
18
Siarczany
1 m nad dnem
104,05
mg SO4/l
30
Tabela 10. Wskaźniki dodatkowe czystości wód jeziora Wierzchucińskiego Małego w czasie badań
wiosennych w 2002 roku
Lp.
Dodatkowe - lato
Miejsce poboru próby
wartość
wartość
1
3
jednostka
pH
1 m pod powierzchnią
8,4
Barwa
1 m pod powierzchnią
20
mg Pt/l
5
Zasadowość
1 m pod powierzchnią
4,3
mval/l
7
Wapń
1 m pod powierzchnią
109,4
mg Ca/l
9
Magnez
1 m pod powierzchnią
14,1
mg Mg/l
11
Sód
1 m pod powierzchnią
10,5
mg Na/l
13
Potas
1 m pod powierzchnią
4,3
mg K/l
15
Chlorki
1 m pod powierzchnią
18,5
mg Cl/l
17
Siarczany
1 m pod powierzchnią
70,6
mg SO4/l
Tabela 11. Wskaźniki dodatkowe czystości wód jeziora Wierzchucińskiego Małego w czasie badań
letnich w 2002 roku
Lp.
Dodatkowe - lato
Miejsce poboru próby
wartość
wartość
jednostka
1
pH
1 m pod powierzchnią
8,5
2
pH
1 m nad dnem
7,8
3
Barwa
1 m pod powierzchnią
10
mg Pt/l
4
Barwa
1 m nad dnem
15
mg Pt/l
5
Zasadowość
1 m pod powierzchnią
3,4
mval/l
6
Zasadowość
1 m nad dnem
4,6
mval/l
7
Wapń
1 m pod powierzchnią
88,5
mg Ca/l
8
Wapń
1 m nad dnem
104,3
mg Ca/l
mg Mg/l
9
Magnez
1 m pod powierzchnią
12,0
10
Magnez
1 m nad dnem
12,1
mg Mg/l
11
Sód
1 m pod powierzchnią
9,4
mg Na/l
12
Sód
1 m nad dnem
9,7
mg Na/l
13
Potas
1 m pod powierzchnią
4,7
mg K/l
14
Potas
1 m nad dnem
4,9
mg K/l
15
Chlorki
1 m pod powierzchnią
29
mg Cl/l
16
Chlorki
1 m nad dnem
27
mg Cl/l
17
Siarczany
1 m pod powierzchnią
100,2
mg SO4/l
18
Siarczany
1 m nad dnem
101,9
mg SO4/l
31
4.4. Skład chemiczny osadów dennych
Zawartość metali cięŜkich według badań Państwowego Instytutu Geologicznego
wynosiła:
Tabela 12. Zawartość metali cięŜkich i niektórych pierwiastków w osadach dennych jeziora Wierzchucińskiego
Ag
As
Ba
Cd
Co
Cr
Cu
Hg
Mn
Ni
Pb
Sr
V
Zn
Fe
Ca
Mg
[ppm]
DuŜe
Wierzchucińskie
DuŜego w 2002 roku (wg PIG)
<0,5
<5
84
<0,5
2,0
5
7
0,04
P
S
TOC
0,07
0,46
4,91
[%]
830
5
17
158
9
44
0,48
19,2
0,18
Tabela 13. Zawartość metali cięŜkich i niektórych pierwiastków w osadach dennych jeziora Wierzchucińskiego
Ag
As
Ba
Cd
Co
Cr
Cu
Hg
Mn
Ni
Pb
Sr
V
Zn
Fe
Ca
[ppm]
Małe
Wierzchucińskie
Małego w 2002 roku (wg PIG)
<0,5
<5
67
<0,5
tło geochemiczne
3,0
I klasa
11
12
0,08
II kasa
Mg
P
S
TOC
0,07
0,71
5,68
[%]
437
8
23
109
13
66
0,96
11,5
0,25
III klasa
Według geochemicznej klasyfikacji osadów dennych podanej przez Bojakowską i
Sokołowską
(1998),
zawartości
większości
metali
cięŜkich
w
osadach
jezior
Wierzchucińskich wykazywały wartości tłowe lub odpowiadające I klasie. Nie oznaczono
Ŝadnego pierwiastka w klasie II lub słabszej. ZauwaŜalna jest większa czystość osadów
dennych jeziora Wierzchucińskiego DuŜego, przejawiająca się tym, Ŝe więcej pierwiastków
zaliczono do tła geochemicznego niŜ w osadach jeziora Wierzchucińskiego Małego.
ZauwaŜyć naleŜy takŜe ponad dwukrotnie większą zawartość manganu w osadach dennych
w jeziorze Wierzchucińskim DuŜym niŜ w Wierzchucińskim Małym. Zawartość tego
pierwiastka na tle innych jezior badanych w 2002 roku w województwie kujawsko-pomorskim
kształtuje się na średnim poziomie. Jednak generalnie wartości zawartości metali cięŜkich i
niektórych pierwiastków są zbliŜone do wartości tłowych
większych niepokojów.
I klasą i nie powinny budzić
32
4.5. Charakterystyka algologiczna
W czasie badań wiosennych w fitoplanktonie jeziora Wierzchucińskiego DuŜego
dominowały Chrysosphyceae i sinic przy znacznym udziale gatunków Cryptophyceae. Skład
gatunkowy uzupełniały ponadto Baciallariophyceae. Suma liczebności ograniczyła się do
około 50 tys. komórek/litr i była to największa liczebność zanotowana w tym jeziorze w 2002
roku.
ppk 02 - liczebność - 50 tys kom/l
ppk 01 -liczebność
-liczebność - 58 tys kom/l
3%
8%
0%
3%
21%
21%
Cyanophyta
0%
25%
30%
Cyanophyta
31%
13%
Chrysophyceae
Chrysophyceae
Bacillariophyceae
Bacillariophyceae
Dinophyceae
Dinophyceae
Cryptophyceae
Cryptophyceae
45%
Chlorophyta
Chlorophyta
Rycina 7. Fitoplankton jeziora Wierzchucińskiego DuŜego w czasie homotermii wiosennej (ppk 01 i ppk02 )
ppk 01 - liczebność
liczebność - 8 tys kom/l
12%
ppk 02 - liczebność
liczebność - 4 tys kom/l
13%
Cyanophyta
0%
0%
6%
Chrysophyceae
13%
37%
Cyanophyta
Chrysophyceae
Bacillariophyceae
Bacillariophyceae
19%
Dinophyceae
63%
Dinophyceae
0%
Cryptophyceae
Cryptophyceae
0%
Chlorophyta
37%
Rycina 8. Fitoplankton jeziora Wierzchucińskiego DuŜego w czasie stagnacji letniej (ppk 01)
Chlorophyta
33
wiosna - liczebność
liczebność - 249 tys kom/l
7%
lato - liczebność
liczebność - 5 tys kom/l
1% 4%
Cyanophyta
Cyanophyta
16%
Chrysophyceae
40%
40%
Bacillariophyceae
Bacillariophyceae
5%
67%
Dinophyceae
Dinophyceae
Cryptophyceae
Chrysophyceae
0%
Cryptophyceae
0%
10%
10%
Chlorophyta
Chlorophyta
Rycina 9. Fitoplankton jeziora Wierzchucińskiego Małego w czasie homotermii wiosennej i stagnacji letniej
W szczycie stagnacji letniej w obu jeziorach Wierzchucińskich dominantem były
zielenice a drugą pod względem liczebności była grupa sinic. Liczebność komórek w tym
okresie była bardzo mała w obu jeziorach i wynosiła od 4 do 8 tys. kom./l.
4.6.
Stan troficzny jeziora
Na podstawie klasyfikacji dla jezior polskich proponowanej przez Kajaka (1983),
Zdanowskiego (1983) i Hilbricht-Ilkowską i innych (1989, 1996) określono typ troficzny jezior
Wierzchucińskich.
Po wykonaniu analizy podstawowych parametrów klasyfikacji stwierdzić moŜna, Ŝe
jezioro Wierzchucińskie DuŜe reprezentuje typ przejściowy pomiędzy mezotrofią a mezoeutrofią. Decydują o tym korzystne wskaźniki zawartości fosforu ogólnego i chlorofilu „a” w
wodach jeziora.
Z kolei jezioro Wierzchucińskie Małe, według zastosowanej powyŜej klasyfikacji, zalicza się
do
jezior
mezo-eutroficznych.
przezroczystości wód.
Na
niekorzyść
działają
tu
bardzo
słabe
wyniki
34
5. Zmienność
Zmienność jakoś
jakości wód jeziora Wierzchuciń
Wierzchucińskiego DuŜ
DuŜego w
latach 1993 – 2002
Z jezior Wierzchucińskich jedynie jezioro Wierzchucińskie DuŜe było badane w
poprzednich latach przez Inspekcję Ochrony Środowiska. W porównaniu z ostatnim cyklem
badawczym stan czystości wód jeziora uległ nieznacznej poprawie. W wyniku poprzednich
serii badań jezioro zakwalifikowano do III klasy czystości. Obecna II klasa jest zaledwie o
0,03 punktu nizsza od progu granicznego pomiędzy II i III klasą czystości. Przyczyn
polepszenia się stanu czystości wody naleŜy doszukiwać się między innymi w zmianach w
gospodarce nawozowej w zlewni bezpośredniej i całkowitej jeziora. Do polepszenia stanu
czystości wód przyczyniło się równieŜ zredukowanie hodowli trzody chlewnej w Zakładzie
Doświadczalnym ATR w Wierzchucinku oraz zmniejszenie intensywności produkcji rolnej w
tymŜe zakładzie. Warto podkreślić, Ŝe w 2002 roku nie stosowano nawoŜenia gnojowicą pól
leŜących w bezpośrednim sąsiedztwie jeziora. Poprawie uległa większość ze wskaźników
charakteryzujących stan czystości jeziora (tabela 14).
35
Tabela 14. Zmienność wielkości wskaźników czystości jeziora Wierzchucińskiego DuŜego w latach
1993 i 2002 na podstawie badań WIOŚ w Bydgoszczy
OKRES I MIEJSCE
WSKAŹ
WSKAŹNIK
POBORU PRÓBEK
Średnie nasycenie
lato
hypolimnionu tlenem %
ChZT - Cr
lato
mg O2/l pod powierzchnią
BZT5
lato
mg O2/l pod powierzchnią
BZT5
lato
mg O2/l nad dnem
fosforany
wiosna
mg P/l pod powierzchnią
fosforany
lato
mg P/l nad dnem
fosfor całkowity
lato
mg P/l nad dnem
fosfor całkowity
wiosna i lato
mg P/l pod powierzchnią
azot mineralny
wiosna
mg N/l pod powierzchnią
azot amonowy
lato
mg N/l nad dnem
azot całkowity
wiosna i lato
mg N/l pod powierzchnią
przewodność
elektrolityczna
wiosna
µS/cm
pod powierzchnią
chlorofil a
wiosna i lato
mg/m3 pod powierzchnią
sucha masa sestonu
wiosna i lato
mg/l pod powierzchnią
widzialność krąŜka
Secchiego
wiosna i lato
m
miano Coli typu kałowego
wiosna i lato pod
powierzchnią i nad dnem
SUMARYCZNA KLASA CZYSTOŚCI
zmiana pozytywna
zmiana negatywna
1993
2002
WARTOŚĆ
WARTOŚĆ
ŚREDNIA
ŚREDNIA
6,8
18,6
41
45,5
12,6
1,5
4,6
2,1
0,063
0,05
0,189
0,08
0,22
0,05
0,063
0,048
0,40
5,03
0,89
0,61
1,24
5,36
453
680
4,4
3,6
3,3
2,7
2,5
2,8
0,15
2
2,53 – III
2,47 – II
KLASA
KLASA
TENDENCJA
36
6. Podsumowanie i wnioski
Wierzchuciń
Wierzchucińskie DuŜ
DuŜe
Jezioro połoŜone jest w rynnie, która jest jedną z najbardziej urozmaiconych, pod
względem rzeźby terenu, w okolicy Bydgoszczy. Misa jeziora ma głębokość średnią 11,5 m,
posiada stosunkowo wąską strefę litoralną i stromo ukształtowaną strefę sublitoralną.
Zlewnia całkowita jest zagospodarowana rolniczo, w zlewni bezpośredniej praktycznie nie
ma większych kompleksów leśnych. Jezioro jest znaczne obciąŜenie rekreacyjne. Szacuje
się, Ŝe w okresie letnim w czasie weekendów nad jego brzegami wypoczywa około 10000
osób. Od 1994 roku w zlewni jeziora Wierzchucińskiego DuŜego i Wierzchucińskiego Małego
ilość działek rekreacyjnych wzrosła o około 100 i wynosi obecnie 479 działek o łącznej
powierzchni 39 ha. W obrębie zlewni bezpośredniej jeziora zaczyna rozwijać się
budownictwo jednorodzinne.
Warunki morfometryczno - zlewniowe zaliczają Jezioro Wierzchucińskie DuŜe do II
klasy podatnoś
podatności na degradację
degradację.
Jezioro zasilane jest od południowego zachodu przez wody Strugi Krówki. Odpływ
Krówki do Jeziora Wierzchucińskiego Małego regulowany jest zastawką. Pozostałe cieki
zasilające w 2002 roku czynne były są jedynie wiosną.
Analiza wody jeziora wykazuje ponadnormatywną zawartość azotu mineralnego
wiosną. Wskazuje to na znaczne obciąŜenie jeziora związkami pochodzenia rolniczego.
Ponadto z obszarów rolniczych wprowadzane są substancje wymywane z gleby i
podnoszące wartości przewodnictwa elektrolitycznego badanego jeziora, które w efekcie
wykazywało wartości pozaklasowe. Jezioro nie ma licznego fitoplanktonu, latem dominowały
zielenice i sinice, z kolei złotowiciowce wśród organizmów wiosennych. Widzialność krąŜka
Secchiego wyniosła średnio 2,8 metra, co jest wartością korzystną. Stan chemiczny i
fizyczny wód jeziora w czasie badań letnich w 2002 roku moŜe wynikać z zejścia materii
organicznej po jednym z zakwitów glonów w wodach jeziora. Dowodzić temu mogą niskie
parametry stęŜenia fosforu ogólnego w wodach przypowierzchniowych, niska ilość
komórek/litr, wysoka przezroczystość wód oraz deficyt tlenowy w metalimnionie, na którym
zatrzymały się glony i uległy biodegradacji. Taki przebieg zjawisk mógł wpłynąć na ocenę
stanu jeziora, jednak jak wykazują badania stan ten wydaje się być normalny dla tego
jeziora, poniewaŜ dobrą przezroczystość wód i podobne deficyty tlenowe w metalimnionie
obserwowano juŜ wcześniej.
Zawartość pierwiastków głównych i śladowych w osadach dennych jest zbliŜona do
stanu naturalnego.
37
Generalnie wody naleŜą do II klasy czystoś
czystości,
ci ich stan, w porównaniu z 1993 rokiem,
uległ nieznacznej poprawie. Nowym, niepokojącym zjawiskiem jest rozwój zabudowy
zarówno rekreacyjnej jak i mieszkaniowej w obrębie zlewni jeziora. Konieczne jest połoŜenie
szczególnego nacisku na właściwą gospodarkę ściekową w nowo powstających obiektach.
Wierzchuciń
Wierzchucińskie Małe
Jezioro Wierzchucińskie Małe połoŜone jest w Rynnie Byszewskiej poniŜej jeziora
Wierzchucińskiego
DuŜego.
Jest
ono
silnie
związane
hydrograficznie
z
jeziorem
Wierzchucińskim DuŜym poprzez Strugę Krówkę, mającą na połączeniu około 100 m
długości. Jezioro, podobnie jak Wierzchucińskie DuŜe obarczone jest silnymi wpływami
zlewni o charakterze typowo rolniczym. Powierzchnia zlewni całkowitej w odniesieniu do jego
objętości, a takŜe niekorzystny współczynnik wydłuŜenia jeziora w duŜej mierze stanowią o
zaklasyfikowaniu jeziora do III kategorii podatnoś
podatności na degradację
degradację. Zagospodarowanie zlewni
bezpośredniej jest róŜnorodne, na wschód od jeziora, na załomie górnym Rynny
Byszewskiej, zlokalizowane są ogródki działkowe w liczbie 160 działek rekreacyjnych,
natomiast na półwyspie, wchodzącym w jezioro od południowego zachodu, znajduje się 67
kolejnych działek. Skarpa wschodnia jest zadrzewiona oraz prowadzone są uprawy
sadownicze, natomiast na zachodnim brzegu prowadzi się gospodarkę rolną.
Niekorzystne uwarunkowania morfometryczno - zlewniowe przekładają się w świetle
badań na stan jakości wód opisywanego jeziora. Pomimo niewielkiej głębokości średniej i
maksymalnej w czasie stagnacji letniej w hypolimnionie nie wykryto obecności tlenu.
Ponadto, podobnie jak w jeziorze Wierzchucińskim DuŜym występowały ponadnormatywne
stęŜenia azotu mineralnego i wskazania przewodności elektrolitycznej. Przezroczystość
wody nie przekroczyła 2 m. Fitoplankton reprezentowany był w czasie stagnacji letniej w
przewaŜającej części przez sinice i okrzemki. Podsumowując naleŜy zaliczyć jezioro
Wierzchucińskie Małe do III kasy czystoś
czystości wód.
wód
Wyniki badań WIOŚ potwierdzają zaleŜność stanu czystości wód od warunków
zlewniowych. Generalizując, jezioro, które jest silnie przepływowe (850% wymiany wody w
skali roku) pozostaje pod znaczącym wpływem zlewni i wód odpływających z jeziora
Wierzchucińskiego DuŜego. Biorąc pod uwagę powyŜsze oraz fakt, iŜ posiada ono znacznie
większą presję rekreacyjną (pomimo braku plaŜ oddziałuje na nie blisko 220 ogródków
działkowych połoŜonych blisko brzegu), a takŜe niską odporność na degradację, naleŜy
stwierdzić, Ŝe konieczne jest szybkie działanie w celu jego ochrony wód. Podjęte działania
powinny dotyczyć jednak nie pojedynczego jeziora ale całego ciągu jezior Rynny
Byszewskiej, gdyŜ tylko w takiej formie mogą one odnieść poŜądany skutek.
38
Fot.1. Zachodni brzeg jeziora Wierzchucińskiego DuŜego z rozwijającym się budownictwem
jednorodzinnym
Fot.2. Strefa brzegowa jeziora Wierzchucińskiego DuŜego i zbocze Rynny Byszewskiej
39
Fot.3. Widok na jezioro Wierzchucińskie DuŜe
Fot.4. P.O.D. nad jeziorem Wierzchucińskim DuŜym
40
Fot.5. Odpływ Strugi Krówki z jeziora Wierzchucińskiego DuŜego do Wierzchucińskiego
Małego poniŜej zastawki
Fot.6. Zastawka na odpływie z jeziora Wierzchucińskiego DuŜego
41
Fot.7. Dopływ ppk 23
Fot.8.
Zalesienie
wschodniego
Wierzchucińskiego DuŜego
zbocza
rynny
Byszewskiej
w
rejonie
jeziora
42
Spis literatury
1. Hilbricht-Illkowska
A.,
Kostrzewska-Szalkowska
I.,
Wiśniewski
R.,
1996,
ZróŜnicowanie troficzne jezior rzeki Krutyni (Pojezierze Mazurskie) – stan obecny,
zmienność wieloletnia, zaleŜności troficzne [w:] Hilbricht-Ilkowska A., Wiśniewski R.J.,
Funkcjonowanie systemów rzeczno-jeziornych w krajobrazie pojeziernym: rzeka
Krutynia (Pojezierze Mazurskie), Zesz. Nauk. Komitetu „Człowiek i Środowisko” PAN,
nr 13;
2. Kasperska W., 1996, Warunki meteorologiczne w Bydgoszczy, [w:] Banaszak J.
(red.), Środowisko przyrodnicze Bydgoszczy, Tantan, Bydgoszcz
3. Kondracki J., 1994, Geografia fizyczna Polski – Regiony fizyczno-geograficzne, PWN,
Warszawa
4. Koter M., Gałecki Z., 1980, Mapa glebowo-rolnicza 1:100000 Województwo
Bydgoskie, IUNiG, Białystok;
5. Kudelska D., Cydzik D., Szoszka H., 1994, Wytyczne monitoringu podstawowego
jezior, Bibl. Mon. Środow., Warszawa;
6. Niewiarowski W., Pasierbski M., 1999, Influence of bedrock on the Quartenary
deposits in central Krajna Lakeland, Geological Quarterly, 1999, 43 (1);
7. Pasierbski M., 1994, Degree of disapperiance depending on the shape and orgin of
the basin on the instance of the middle part of Krajna Lakeland, Acta Univ. Nic. Cop.,
Geografia, 28;
Download