Część 7 Zaburzenia przewodzone a. Geneza i propagacja, normy i

advertisement
Część 7
Zaburzenia przewodzone
a. Geneza i propagacja, normy i pomiar
Wymagania kompatybilności elektromagnetycznej
●
Wymagania normatywne


●
emisja zaburzeń
odporność na zaburzenia (UE)
Poziomy norm


Unia Europejska





●
●
CISPR → EN55xxx
IEC → EN50xxx
EN60xxx, 61xxx
obowiązują na podstawie
dyrektywy „EMC” 2004/108/WE
znak „CE”


●
Dodatkowe zróżnicowanie

USA, Kanada



FCC Part 15
obecnie znacząco zbieżna z EN
znak „FCC”

●
podstawowe
ogólne – środowiska (domowe –
przemysłowe/biurowe)
produktowe – urządzenia lub
zastosowania (np. medyczne)
pierwszeństwo ma bardziej
szczegółowa
emisja (emission) –
odporność/podatność
(immunity/susceptibility)
drogi propagacji
Wymagania funkcjonalne


odporność na zaburzenia (USA)
autokompatybilność (układ nie
zakłóca własnej pracy)
Łukasz Starzak, Optymalizacja parametrów przekształtników, zima 2011/12
2
Pojęcia normatywne
●
Zaburzenie (disturbance) –
przyczyna


●
Zakłócenie (interference) – skutek

●
emitowane przez źródło (source,
culprit)
propaguje się do ofiary
▶ przez przewodzenie
(przepływ prądu)
▶ przez promieniowanie
(pole elektromagnetyczne)
nieprawidłowe działanie ofiary
(victim) wywołane przez
zaburzenie
Terminologia potoczna


„zakłócenie” w obu znaczeniach
„EMI” zwykle w znaczeniu
zaburzeń
Łukasz Starzak, Optymalizacja parametrów przekształtników, zima 2011/12
3
Częstotliwości zaburzeń – normy a emisja
z przekształtników elektronicznych
50 Hz
2 kHz 9 kHz
150 kHz
Pasmo
Wartości charakterystyczne
Źródło
50 Hz … 2 kHz
Częstotliwość sieciowa
i jej harmoniczne
Kondensatory
prostowników
Częstotliwość przełączania
i jej harmoniczne
Czas trwania impulsu
Przełączanie łączników
półprzewodnikowych
9 kHz … 150 kHz
150 kHz … 30 MHz
30 MHz
Czas przełączania
Łukasz Starzak, Optymalizacja parametrów przekształtników, zima 2011/12
4
Skutki zwiększania szybkości pracy przekształtników
impulsowych
●
Wzrost częstotliwości
przełączania




szersze pasmo zaburzeń
▶ niekorzystne
▶ istotne dopóki f < 150 kHz
s
●
Wzrost szybkości przełączania


szersze pasmo zaburzeń
intensywniejsza propagacja przez
promieniowanie
1/πtp
większe odległości między
harmonicznymi
▶ mniejsza energia zaburzeń w
paśmie chronionym
▶ korzystne
▶ wyraźne gdy f ≫ 150 kHz
s
intensywniejsza propagacja przez
promieniowanie
▶ niekorzystne
łatwość filtracji
▶ korzystne
1/Ts
1/πtsw
2/Ts
Łukasz Starzak, Optymalizacja parametrów przekształtników, zima 2011/12
5
Układ pomiarowy zaburzeń przewodzonych
dla urządzeń sieciowych
napięcie odkładane przez
prądy zaburzeń na
normatywnej impedancji
Analizator widma
pomiar amplitudy napięcia zaburzeń w funkcji częstotliwości
Sieć napięcia
przemiennego
małe odkształcenie
napięcia
Sieć sztuczna
normalizacja impedancji, na którą
oddziałuje badany układ
Filtr zaburzeń
Prostownik
źródło zaburzeń niskiej
częstotliwości
(harmoniczne 50 Hz)
Przetwornica impulsowa
źródło zaburzeń średniej i wysokiej
częstotliwości
(częstotliwość przełączania i jej
harmoniczne)
Odbiornik
zwykle o mocy
znamionowej
przekształtnika
Badany przekształtnik
Łukasz Starzak, Optymalizacja parametrów przekształtników, zima 2011/12
6
Sieć sztuczna
●
Zadania



●
filtracja napięcia sieci – minimalizacja wpływu zaburzeń obecnych w sieci
zapewnienie standardowej, stałej impedancji źródła zasilającego (ofiary)
mierzone urządzenie (napastnika) – powtarzalność wyników
wytworzenie sygnału kompatybilnego z urządzeniami pomiarowymi
Sygnał wyjściowy (wejście analizatora widma)


niskie napięcie (wyłącznie w.cz.) występujące na normatywnej impedancji
stąd jednostką mierzonych zaburzeń są dBμV
Łukasz Starzak, Optymalizacja parametrów przekształtników, zima 2011/12
7
Konstrukcja sieci sztucznej
●
Nazewnictwo


●
sieć sztuczna = artificial mains –
potoczne, ale w normach
naukowo: obwód stabilizacji
impedancji sieci = LISN – Line
Impedance Stabilization Network
Topologia i parametry




●
Filtr górnoprzepustowy na
wyjściu do analizatora

●
określone w normie CISPR16
pasmo 150 (9) kHz … 3 MHz
impedancja wyjściowa dla w.cz.
50 Ω (nienormatywne 75 Ω)
określona charakterystyka
częstotliwościowa dla ś.cz.
kondensatory szeregowe 0,1 µF
Filtr zaburzeń obecnych w sieci


cewki 50 µH nie przepuszczają
zaburzeń do urządzenia
badanego
kondensatory 1 µF zapewniają
ścieżkę dla prądu zaburzeń
Łukasz Starzak, Optymalizacja parametrów przekształtników, zima 2011/12
8
Charakterystyka częstotliwościowa impedancji
wyjściowej
Łukasz Starzak, Optymalizacja parametrów przekształtników, zima 2011/12
9
Impedancje elementów dla niskich i wysokich
częstotliwości
30 MHz
50 Hz
Łukasz Starzak, Optymalizacja parametrów przekształtników, zima 2011/12
10
Pełny schemat sieci sztucznej
●
●
●
●
Rohde&Schwarz ENV216
Dodatkowe filtry od strony sieci
Tłumik sygnału 10 dB + ogranicznik szybkich stanów przejściowych
(transient suppressor)
Sztuczna dłoń
(artificial hand)
Łukasz Starzak, Optymalizacja parametrów przekształtników, zima 2011/12
11
Sztuczna dłoń
●
Standaryzowana impedancja człowieka ręka-ziemia


●
do badania urządzeń przeznaczonych do trzymania w dłoni
przyłączana do metalowych części obudowy oraz do folii przewodzącej
owiniętej w miejscach chwytu
Liczy się wynik pomiaru zaburzeń w gorszym z przypadków (z/bez
sztucznej dłoni)
Łukasz Starzak, Optymalizacja parametrów przekształtników, zima 2011/12
12
Bezpieczeństwo pracy z siecią sztuczną
●
●
●
Gdyby sieć sztuczna była uziemiona przez przyłącze sieciowe,
doprowadziłoby to do zadziałania zabezpieczeń
Prąd filtrów wejściowych sieci sztucznej (~100 mA) zamyka się przez PE
Ten prąd upływu jest większy od progu zabezpieczeń różnicowych


nie może ich być w instalacji
lub sieć sztuczna nie może być uziemiona przez przewód PE sieci zasilającej
Łukasz Starzak, Optymalizacja parametrów przekształtników, zima 2011/12
13
Bezpieczeństwo pracy z siecią sztuczną (cd.)
●
Niebezpieczeństwo


●
Sieć zawsze musi być osobno
połączona w pewny sposób z
dobrym uziomem


●
awaryjny, przypadkowy lub
intencjonalny brak uziemienia
poprzez kondensatory na
obudowie wytworzy się
potencjał 115 V (AC)
przewody nieizolowane aby
dostrzec uszkodzenie
duży przekrój – mniejsza
rezystancja i ryzyko przerwania
System pomiarowy

cały może być galwanicznie
połączony z siecią sztuczną
(analizator, komputer)
Łukasz Starzak, Optymalizacja parametrów przekształtników, zima 2011/12
14
Przykładowe limity zaburzeń przewodzonych
wysokiej częstotliwości
●
Sprzęt komputerowy i naukowy


●
EN50022 = CISPR22, EN50011
FCC Part 15
Klasy


A – środowisko przemysłowe (i biurowe)
B – środowisko domowe
Łukasz Starzak, Optymalizacja parametrów przekształtników, zima 2011/12
15
Detektory analizatorów widma
●
Szczytowy (peak, PK)


●
Uśredniający (average, AV)


●
wartość maksymalna w
czasie
nie odzwierciedla czasu
trwania impulsu ani
częstotliwości powtarzania
wartość średnia
nie odzwierciedla
amplitudy
Quasi-szczytowy (quasipeak, QP)


faza ataku i rozładowania
odzwierciedla zarówno
amplitudę, jak i
współczynnik wypełnienia
Łukasz Starzak, Optymalizacja parametrów przekształtników, zima 2011/12
16
Podział zaburzeń przewodzonych
ze względu na drogę propagacji
●
Zaburzenia różnicowe
(symetryczne)






DM – differential-mode
(symmetric)
przez przewody zasilania
z udziałem pasożytniczych R i L
w pętli obwodu mocy
wywoływane przez prąd
model źródła – char. napięciowy
●
Zaburzenia wspólne
(asymetryczne)





CM – common mode
(asymmetric)
przez sprzężenia do ziemi
zwykle pasożytnicze C
wywoływane przez napięcia
model źródła – char. prądowy
Icm/2 – przy założeniu równych
impedancji połączeń
Łukasz Starzak, Optymalizacja parametrów przekształtników, zima 2011/12
17
Skutki nierównych impedancji połączeń
●
●
Nierówne impedancje spowodują
różne prądy w L i N
Przykład – wyniki pomiaru


●
Rzeczywiste prądy:


●
2 µA ← w L
5 µA → w N
CM 3 µA (→ w L/N, ← w E)
DM 3,5 µA (← w L, → w N)
Niesymetryczny CM jest
równoważny kombinacji CM i
DM (analogia: AC i DC)
Łukasz Starzak, Optymalizacja parametrów przekształtników, zima 2011/12
18
Obwody prądów zaburzeń różnicowych i wspólnych
Łukasz Starzak, Optymalizacja parametrów przekształtników, zima 2011/12
19
Generacja zaburzeń różnicowych w przekształtniku
●
●
Gdyby kondensator wejściowy był
idealny, zaburzenia zamknęłyby
się przez niego
Model


●
Niższe częstotliwości

●
źródło napięcia kiedy diody są
załączone
źródło prądu kiedy są wyłączone
częstotliwość przełączania i jej
harmoniczne
Bardzo niskie częstotliwości
pomijamy


częstotliwość sieci i jej
harmoniczne: f ≪ 150 kHz
jednak podmagnesowują rdzenie
filtrów, wpływając (negatywnie)
na ich skuteczność
Łukasz Starzak, Optymalizacja parametrów przekształtników, zima 2011/12
20
Generacja zaburzeń wspólnych w przekształtniku
●
●
Sprzężenie
pojemnościowe
Wyższe
częstotliwości


●
Łukasz Starzak, Optymalizacja parametrów przekształtników, zima 2011/12
wyższe
harmoniczne
przełączania
strome zbocza
Przy tych
częstotliwościach
znacząca staje się
emisja przez
promieniowanie
21
Wpływ podkładek izolacyjnych
●
Metalowa część obudowy
przyrządu półprzewodnikowego

●
Rezystancja cieplna
●
Pojemność elektryczna
●
Wobec tego
Zewnętrzny radiator

●
zwykle połączona elektrycznie z
jedną z końcówek (podłożem
technologicznym)
●
często uziemiony ze względu na
bezpieczeństwo użytkownika
Podkładka izolacyjna


pasożytnicza pojemność między
obwodem a ziemią
propagacja zaburzeń,
szczególnie w.cz.,
dla których
impedancja jest mała
Łukasz Starzak, Optymalizacja parametrów przekształtników, zima 2011/12
22
Uproszczony model sieci sztucznej
widzianej przez analizator widma
●
●
L – na tyle mała by nie blokować 50 Hz, ale na tle duża, że dla 150 kHz
stanowi rozwarcie
C - na tyle mała by blokować 50 Hz, ale na tle duża, że dla 150 kHz
stanowi zwarcie
Łukasz Starzak, Optymalizacja parametrów przekształtników, zima 2011/12
23
Sygnał mierzony a składowe zaburzeń
●
●
Model obwodowy sieci sztucznej zawiera w sobie również impedancję
kabla do analizatora widma (50 Ohm)
Normy muszą spełnić VL i VN, nie Icm i Idm
Łukasz Starzak, Optymalizacja parametrów przekształtników, zima 2011/12
24
Rozdział zaburzeń na składowe
●
●
●
Niemniej systematyczna
(rozmyślna) minimalizacja
zaburzeń często wymaga
pomiaru składowych CM i DM
Sieci sztuczne o tej
funkcjonalności rzadko
spotykane
Układ Nave a

●
Układy transformatorowe

●
tłumi DC o 50 dB, CM o 4 dB
transformator przenosi
wyłącznie sygnały
różnicowe
Obie metody wymagają
modyfikacji LISN aby
dostępne były jednocześnie
VL i VN
Łukasz Starzak, Optymalizacja parametrów przekształtników, zima 2011/12
25
Download