Wplyw prognozowanych zmian klimatycznych oraz socjo

advertisement
Wpływ prognozowanych zmian
klimatycznych oraz socjo-ekonomicznych
na stan Zalewu Wiślanego oraz Plan
Zarządzania opracowany dla regionu
Zalewu Wiślanego na podstawie
wyników projektów LAGOONS i ARCH
lagoons.web.ua.pt
Gdaosk, 9 Lipiec 2014
Program spotkania
09:45 – 10:00 Powitanie i wprowadzenie – M. Bielecka, J. Przedrzymirska
10:00 – 10:30 Metodologia opracowania scenariuszy klimatycznych i socjoekonomicznych, główne założenia w ramach poszczególnych scenariuszy
oraz wyniki modelowania (LAGOONS) – G. Różyoski, M. Bielecka
10:30 – 10:45 Możliwe zmiany zasolenia w Zalewie Wiślanym w związku z
planami budowy portu morskiego po rosyjskiej stronie Zalewu Wiślanego
(LAGOONS) - B. Chubarenko
10:45 – 11:15 Przerwa kawowa. W trakcie przerwy prezentacja posterów z
wynikami obliczeo otrzymanych w poszczególnych scenariuszach.
11:15 – 11:45 Plan Zarządzania (ARCH): założenia, przedstawienie wyników
konsultacji Planu z przedstawicielami urzędów marszałkowskich i
rekomendacje – J. Zaucha
11:45 – 12:30 Pytania do prezentacji i wypełnienie kwestionariusza
opracowanego przez projekt LAGOONS
lagoons.web.ua.pt
Gdaosk, 9 Lipiec 2014
Program spotkania
12:30 – 13:30 Lunch
13:30 – 15:30 Moderowana dyskusja w celu wypracowania tzw.
"alternatywnego scenariusza" - moderatorzy: G. Różyoski, J. Zaucha
15:30 – 16:00 Przerwa kawowa i wypełnienie kwestionariusza opracowanego
przez projekt ARCH
16:00 – 16:45 Podsumowanie oraz spisanie założeo tzw. "alternatywnego
scenariusza”
lagoons.web.ua.pt
Gdaosk, 9 Lipiec 2014
LAGOONS i ARCH: dwa projekty 7-go Programu Ramowego UE
realizujące zadania dotyczące Zalewu Wiślanego:
• Wspólne działania na rzecz udziału użytkowników Zalewu
w projektach – uczestnictwo w warsztatach dotyczących
analizy wpływu czynników społeczno-ekonomicznych na stan
Zalewu.
lagoons.web.ua.pt
Gdaosk, 9 Lipiec 2014
„Integrated water resources and coastal zone
management in European lagoons in the context of
climate change”
„Zintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi oraz strefą
brzegową lagun europejskich w kontekście zmian
klimatycznych”
Nr umowy: 283157
Koordynowany przez:
Ana Isabel Lillebø - Uniwersytet z Aveiro, Portugalia
Per Stalnacke – Bioforsk, Norwegia
lagoons.web.ua.pt
Gdaosk, 9 Lipiec 2014
Rozpoczęcie: 1.10.2011
Realizacja: 36 miesięcy
Rejony badawcze:
1. Zalew Wiślany – Morze
Bałtyckie (transgraniczny
Polska/Rosja);
2. Zalew Tylygulskyi Morze Czarne (Ukraina);
3. Zalew Ria de Aveiro –
Ocean Atlantycki (Portugalia),
4. Mar Menor – Morze
Śródziemne (Hiszpania).
lagoons.web.ua.pt
Gdaosk, 9 Lipiec 2014
CEL PROJEKTU LAGOONS
• Podstawowym celem projektu jest wypracowanie elementów
strategii i systemów wspomagania decyzji dla zintegrowanego
zarządzania lagunami na podstawie szerokiego rozpoznania
procesów zachodzących na granicy ląd-morze, przy wykorzystaniu
wspólnej płaszczyzny komunikacji nauka-polityka-użytkownicy.
• Elementy metodologii:
1) Udział użytkowników zalewu w celu określenia scenariuszy
socjo-ekonomicznych dla Zalewu i jego zlewni;
2) Uwzględnienie wpływów zmian klimatycznych na Zalew i jego
zlewnię;
3) Modelowanie wpływów zmian klimatycznych i scenariuszy socjoekonomicznych na Zalew i jego zlewnię;
4) Ocena odpowiedzi Zalewu na powyższe oddziaływania;
5) Opracowanie zaleceo dla zarządzania zalewem i jego zlewnią z
uwzględnieniem opinii użytkowników.
lagoons.web.ua.pt
Gdaosk, 9 Lipiec 2014
Zarządzanie złożonymi oddziaływaniami
na ekosystemy zalewów i ujśd rzek szczegółowy plan i konstrukcja
niezbędnych działao
Grant agreement no: 282748
Koordynatorzy: Gijs Breedveld and Amy Oen - Norwegian Geotechnical Institute
Czas trwania projektu: sierpieo 2011 – sierpieo 2015
CELE:
• Zmniejszyd granice pomiędzy dyscyplinami
naukowymi
• Zintegrowad istniejącą wiedzę i dostępne
informacje w kontekście usług ekosystemowych
• Wdrożyd prawdziwie partycypacyjny proces
pomiędzy interesariuszami: politykami, władzami,
NGO i biznesem
• Sformułowad realistyczne strategie
zrównoważonego zarządzania zalewami i
lagunami
• Stworzyd konstrukcję (ramy) dla efektywnego
zarządzania
• Zapewnid wykorzystanie projektu i jego wyników
w realnych procesach i działaniach
ARCH Lagoons
3
2
1
4
6
5
10
7
8
9
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Vistula
Göta älv
Byfjorden
Elbe
Rhine
Broads
Òbidos
Lesina
Amvrakikos
Razelm-Sinoe
Metodologia opracowania scenariuszy klimatycznych
i socjo-ekonomicznych, główne założenia w ramach
poszczególnych scenariuszy oraz wyniki
modelowania (LAGOONS)
Małgorzata Bielecka, Grzegorz Różyoski, Małgorzata Robakiewicz, Mariusz Zalewski,
Anna Reda
lagoons.web.ua.pt
Gdaosk, 9 Lipiec 2014
Zalew Wiślany 2-gi co do wielkości zalew na Bałtyku
lagoons.web.ua.pt
Gdaosk, 9 Lipiec 2014
Zalew Wiślany
•Obszar: 838 km2 (RU 56%, PL 44%)
•Długość: 90 km
•Szerokość: 10-19 km
•Śr. gł.: 2.7 m
•Całkowita zlewnia:
23,871 km2
•Zasolenie: 0.1 - 4.5 PSU
•Obj. wody: 2.3 km3
•Śr. czas retencji: 6 m-cy
•Główne rzeki: Pregoła, Prokładnaja, Elbląg, Pasłęka, Nogat, Bauda
•Połączenie z morzem: Cieśnina Piławska k. Bałtyjska
lagoons.web.ua.pt
Gdaosk, 9 Lipiec 2014
Grupy Fokusowe – identyfikacja najważniejszych problemów
z perspektywy społeczności lokalnych.
Frombork:
Rybacy, restauratorzy, właściciele hoteli,
nauczyciele
Piaski:
Rybacy i właściciele hoteli/pensjonatów
Kadyny:
Obywatele i władze lokalne
Krynica Morska:
Rybacy
Wynik: mapa pokazująca „najlepsze” i
„najgorsze” obszary
lagoons.web.ua.pt
Gdaosk, 9 Lipiec 2014
Panel Obywatelski – kolejny krok pozwalający na sprecyzowanie spostrzeżeo
i sformułowanie zaleceo oraz scenariuszy przyszłego rozwoju Zalewu
Jurorzy z:
•
•
•
•
•
Krynica Morska
Piaski
Braniewo
Frombork
Kadyny
lagoons.web.ua.pt
Gdaosk, 9 Lipiec 2014
Eksperci:
• Jakośd środowiska Zalewu Wiślanego i perspektywy
przyszłych zmian.
Justyna Kopiec, Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Olsztynie
• Problemy rybołówstwa w Zalewie Wiślanym
oraz perspektywy przyszłego rozwoju.
Henryk Miłaszewski, Okręgowy Inspektorat
Rybołówstwa Morskiego w Gdyni
• Problemy rolnictwa w rejonie Zalewu Wiślanego
oraz perspektywy przyszłego rozwoju.
Krystyna Terlikowska, Żuławski Ośrodek Badawczy
Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego
lagoons.web.ua.pt
Gdaosk, 9 Lipiec 2014
Eksperci:
• Przepisy i zarządzanie w rejonie Zalewu Wiślanego
oraz perspektywy przyszłych zmian strategii
rozwoju.
Kinga Krupioska, Urząd Marszałkowski Województwa
Warmiosko-Mazurskiego, Olsztyn
• Transport i infrastruktura w rejonie Zalewu
Wiślanego (aspekty morskie).
Andrzej Cieślak, Urząd Morski w Gdyni
• Ochrona środowiska Zalewu Wiślanego.
Monika Zakrzewska, Urząd Morski w Gdyni
• Turystyka i rekreacja w rejonie Zalewu Wiślanego.
Regina Czymbor, Urząd Marszałkowski Województwa
Warmiosko-Mazurskiego, Biuro Regionalne w Elblągu
lagoons.web.ua.pt
Gdaosk, 9 Lipiec 2014
Obywatelski scenariusz rozwoju rejonu Zalewu
Wiślanego w ciągu najbliższych 20 lat
• Dojdzie do zaniku rybołówstwa w związku z
niekontrolowanym przyrostem populacji kormorana
czarnego, jak również w związku z brakiem środków
na zarybianie.
• Poprawi się jakośd wody w Zalewie ze względu na:
1. Pogłębienie kanałów nawigacyjnych,
2. Budowę oczyszczalni ścieków i zmianę technologii
oczyszczania,
3. Rozwój rolnictwa ekologicznego oraz agroturystyki,
4. Wzrost kontroli nawożenia oraz produkcji rolnej.
• Poprawi się współpraca między obywatelami a
urzędnikami, decydentami, reprezentantami różnych
grup interesów.
lagoons.web.ua.pt
Gdaosk, 9 Lipiec 2014
• Budowa przekopu Mierzei Wiślanej nie zostanie
zrealizowana z uwagi na brak środków finansowych oraz
celowości utrzymania przekopu,
• Rozwinie się infrastruktura portowa i żeglarska jako
jeden z głównych motorów gospodarki i źródeł dochodu
ludności,
• Powstanie ścieżka rowerowa wokół zalewu oraz na
(przyszłych) wałach sztormowych,
• W ramach rozwoju turystyki międzynarodowej dojdzie
do zacieśnienia współpracy z Obwodem Kaliningradzkim,
• Rozwinie się infrastruktura portowa i żeglarska,
• Powstaną alternatywy komunikacyjne dla istniejących
dróg.
lagoons.web.ua.pt
Gdaosk, 9 Lipiec 2014
Zalecenia dot. przyszłego rozwoju oraz sposobu
zarządzania w rejonie Zalewu Wiślanego:
• Zrównoważona gospodarka „ornitologiczna” –
ograniczenie populacji kormorana czarnego,
• Przeprowadzenie intensywnego i systematycznego
zarybiania Zalewu Wiślanego (głównie węgorzem),
• Pogłębienie i poszerzenie torów wodnych w celu
poprawy żeglugi jak również jakości wody w Zalewie,
• Umocnienie istniejących wałów przeciwsztormowych
i przeciwpowodziowych oraz budowa nowych w celu
ochrony przed powodziami,
• Remont portów rybackich i ich adaptacja dla potrzeb
turystyki,
• Ochrona portów przed zamulaniem poprzez budowę
konstrukcji hydrotechnicznych o charakterze
ekologicznym .
lagoons.web.ua.pt
Gdaosk, 9 Lipiec 2014
Zalecenia dot. przyszłego rozwoju oraz sposobu zarządzania
w rejonie Zalewu Wiślanego:
• Budowa przekopu przez mierzeję jako szansa dla
rozwoju regionu,
• Większa reklama istniejących produktów
turystycznych oraz samego regionu,
• Tworzenie nowych produktów turystycznych,
• Instalacja kamer internetowych w wyjątkowo
atrakcyjnych punktach obserwacji przyrody i
udostępnianie nagrao w Internecie,
• Budowa dróg i alternatywnych przepraw do
miejscowości znajdujących się w rejonie Zalewu
Wiślanego,
• Remont obecnie istniejących dróg w celu
poprawy sytuacji komunikacyjnej.
lagoons.web.ua.pt
Gdaosk, 9 Lipiec 2014
Zalecenia dot. przyszłego rozwoju oraz sposobu zarządzania
w rejonie Zalewu Wiślanego:
• Modyfikacja przepisów utrudniających rozwój
inwestycji turystycznych (gł. związanych z NATURA
2000),
• Uproszczenie procedur uzyskania zgody na
przekraczanie granicy z Obwodem
Kaliningradzkim, również drogą morską,
• Stworzenie instrumentów wspomagających
dywersyfikację miejsc pracy w celu redukcji
bezrobocia w regionie,
• Dalsze działania na rzecz poprawy jakości wody,
• Postulat, aby głównym gospodarzem wód wraz z
infrastrukturą brzegową był Urząd Morski.
lagoons.web.ua.pt
Gdaosk, 9 Lipiec 2014
Na podstawie spotkao Grup Fokusowych i Panelu Obywatelskiego
opracowano 4 scenariusze społeczno-ekonomiczne
przyszłego rozwoju Zalewu (Uniw. Dundee + IBW):
lagoons.web.ua.pt
Gdaosk, 9 Lipiec 2014
Modelowanie
Scenariusze klimatyczne
Scenariusze socjo-ekonomiczne
1971 - 2000
2011 - 2040
2071 - 2098
• Atmosfera – projekt ENSEMBLES, scenariusz M10, A1B,
(PIK)
• Rzeki – model SWIM
(PIK)
• Granica od strony morza – projekt ECOSUPPORT, model
ERGOM
(ABIORAS)
• Zalew – Delft 3D (IBW + MIR) i Mike 21 (ABIORAS)
lagoons.web.ua.pt
Gdaosk, 9 Lipiec 2014
Zrównoważone Zarządzanie
Kontynuacja
Użytkowanie w okresie
referencyjnym 1971 - 2000
Kryzys
lagoons.web.ua.pt
Zaniechanie
Gdaosk, 9 Lipiec 2014
Wpływ zmian klimatycznych oraz sposobu użytkowania
gruntów na przepływy (Q) i jakośd wody w dopływach
Zrównoważone Zarządzanie
Kontynuacja
25%
25%
15%
Q
5%
-5%
N-NO3
-15%
-25%
15%
-5%
N-NO3
N-NH4
-15%
N-NH4
P-PO4
-25%
P-PO4
-35%
-35%
-45%
-45%
-55%
-55%
Kryzys
Zaniechanie
25%
25%
15%
5%
Q
5%
Q
15%
5%
Q
-5%
N-NO3
-5%
N-NO3
-15%
N-NH4
-15%
N-NH4
-25%
P-PO4
-25%
P-PO4
-35%
-35%
-45%
-45%
-55%
-55%
Łączny wpływ zmian użytkowania gruntów
i zmian klimatycznych na jakośd wody
30
20
OXY
10
PO4-P
-10
NO3-N
NH4-N
0
BAU
BAU
CR
CR
-20
NO3-N
SA
SA
NH4-N
PO4-P
MH
MH
OXY
-30
-40
-50
-60
NH4
↓
CR, SA
↓
MH
lagoons.web.ua.pt
↑↓
NO3-N
NH4-N
PO4-P
OXY
BAU
-2.1
-41.2
5.5
-0.8
CR
-9.7
-47.3
-14.2
-0.1
SA
-14.2
-54.3
-8.2
-0.2
MH
18.9
-33.9
21.3
-1.6
• KRYZYS: poprawa jakości wody
lagoons.web.ua.pt
Wnioski
Wnioski
• ZANIECHANIE: większe parowanie, mniejszy dopływ do Zalewu,
lepsza jakośd wody
lagoons.web.ua.pt
Wnioski
• ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ: pogorszenie jakości wody
lagoons.web.ua.pt
Scenariusz „ Pogłębienie torów żeglownych”
Zmiany procentowe średnich rocznych stężeo parametrów:
Chlorofil-a, N-NO3, N-NH4, P-PO4
w wybranych punktach: AN2, AN6, MIR5, MIR12.
Porównanie zmian procentowych w okresie
1971 – 2000 uwzględniające batymetrię aktualną
oraz batymetrię zmienioną poprzez pogłębianie.
lagoons.web.ua.pt
Gdaosk, 9 Lipiec 2014
WYNIKI PROJEKTU LAGOONS DLA ZALEWU WIŚLANEGO
Warsztaty w Gdańsku, 9 lipca 2014
SCENARIUSZ ZMIAN KLIMATYCZNYCH
ENSAMBLES A1B
Warunki brzegowe od strony morza
(Cieśnina Pilawska) w okresie 1971 - 2000:
Zasolenie (średnie miesięczne)
Scenariusz „ Pogłębienie torów żeglownych”
Użytkowanie gruntów w okresie 1971-2000
Zmiany procentowe średnich rocznych stężeo parametrów: Chlorofil-a, N-NO3, N-NH4, P-PO4
w wybranych punktach: AN2, AN6, MIR5, MIR12.
Porównanie zmian procentowych w okresie 1971 – 2000 uwzględniające batymetrię aktualną
oraz batymetrię zmienioną poprzez pogłębianie.
Poziom wody (średni miesięczny)
150%
OGÓLNY
STAN
ZALEWU
Cieśnina
Pilawska
AN2
Udziały użytkowania poszczególnych
kategorii gruntów
N-NH4 N-NO3 P-PO4
3%
2%
2%
osady
9%
0%
2%
3%
przemysł
9%
150%
Chl-a
-1%
drogi
grunty orne
7%
AN6
-50%
3%
odłogi
100%
łąki
67%
Legenda
50%
150%
MIR5
0%
N-NH4 N-NO3 P-PO4
1%
0%
0%
lasy iglaste
lasy liściaste
tereny podmokłe
Chl-a
0%
1.7..
osady
65536..
3.2..
przemysł
2272..
0.1..
drogi
145..
0.0..
1389115..
67.0..
odłogi
587..
0.0..
łąki
1404..
0.1..
pastwiska
65524..
3.2..
146765..
7.1..
173761..
8.4..
185561..
9.0..
5481..
0.3..
lasy
mieszane
lasy
iglaste
lasy
liściaste
tereny
podmokłe
Dane z Eurostatu
-50%
P-PO4
42%
pastwiska
lasy mieszane
100%
N-NH4 N-NO3
3%
9%
50%
0%
Po
[%]
36011..
wody
50%
Wiatr 1971-2000
Udział
[ha]
wody
grunty
orne
100%
Pow.
Klasa/Stan ekologiczny
150%
Chl-a
-20%
-50%
100%
MIR12
50%
Dopływ N & P wg modelu SWIM
0%
w okresie 1971-2000
N-NH4 N-NO3 P-PO4
4% 10%
5%
I / Bardzo dobry
II / Dobry
III / Umiarkowany
IV / Słaby
V / Zły
Chl-a
-4%
PKB (wg PPP)
Ludnośd
Turystyka (liczba łóżek)
Grunty orne (ha)
Lasy (ha)
64
1,102,640
127,900
1,389,115
506,087
-50%
Ładunki z rzek
800
[tony/rok]
[tony/rok]
1000
10000
8000
6000
4000
Pogłębienie torów żeglugowych: głównego toru do 4.5m oraz torów podejściowych do portów do 3.5m.
Pogłębianie tylko po stronie polskiej.
600
400
Obecna
batymetria
200
2000
0
0
Założenia do scenariusza
Pcałk. - 1971-2000
Ncałk. - 1971-2000
12000
Batymetria po pogłębieniu
torów żeglugowych
Zanieczyszczenia punktowe 1971-2000
Ncałk.
Pcałk.
Projekt finansowany przez 7PR UE (2007-2013) Nr umowy: 283157
Wykonanie: M. Bielecka, A. Reda
Założenia do scenariusza
Pogłębienie torów żeglugowych: głównego toru do 4.5m
oraz torów podejściowych do portów do 3.5m.
Pogłębianie tylko po stronie polskiej.
;
Batymetria po
pogłębianiu
Obecna
batymetria
lagoons.web.ua.pt
Gdaosk, 9 Lipiec 2014
Użytkowanie gruntów w okresie 1971-2000
Udziały użytkowania poszczególnych
kategorii gruntów
Pow.
Udział
[ha]
[%]
wody
36011..
1.7..
osady
65536..
3.2..
przemysł
2272..
0.1..
drogi
145..
0.0..
grunty
orne
1389115..
67.0..
odłogi
587..
0.0..
łąki
1404..
0.1..
pastwiska
65524..
3.2..
146765..
7.1..
173761..
8.4..
185561..
9.0..
5481..
0.3..
wody
osady
9%
2%
3%
przemysł
9%
drogi
grunty orne
7%
3%
odłogi
łąki
67%
pastwiska
lasy mieszane
lasy iglaste
lasy liściaste
tereny podmokłe
lagoons.web.ua.pt
lasy
mieszane
lasy
iglaste
lasy
liściaste
tereny
podmokłe
Gdaosk, 9 Lipiec 2014
Dopływ N & P wg modelu SWIM
w okresie 1971-2000
Ładunki z rzek
Pcałk. - 1971-2000
Ncałk. - 1971-2000
1000
10000
800
8000
[tony/rok]
[tony/rok]
12000
6000
4000
600
400
200
2000
0
0
Zanieczyszczenia punktowe 1971-2000
Ncałk.
lagoons.web.ua.pt
Pcałk.
Gdaosk, 9 Lipiec 2014
150%
OGÓLNY
STAN
ZALEWU
Cieśnina
Pilawska
AN2
100%
50%
0%
N-NH4 N-NO3 P-PO4
3%
2%
2%
150%
Chl-a
-1%
AN6
-50%
100%
50%
150%
MIR5
0%
N-NH4 N-NO3 P-PO4
1%
0%
0%
Chl-a
0%
100%
-50%
P-PO4
42%
N-NH4 N-NO3
3%
9%
50%
0%
Klasa/Stan ekologiczny
150%
Chl-a
-20%
-50%
100%
MIR12
50%
0%
-50%
N-NH4 N-NO3 P-PO4
4% 10%
5%
Chl-a
-4%
I / Bardzo dobry
II / Dobry
III / Umiarkowany
IV / Słaby
V / Zły
Wnioski
• Pogłębianie torów nie zmieni stanu Zalewu
Wiślanego, szczególnie po stronie rosyjskiej.
• Po stronie polskiej wystąpią tylko niewielkie
zmiany w rejonie pogłębiania: zasolenie nieco
wzrośnie.
• Spadną stężenia chlorofilu w Zalewie. Największy spadek
wystąpi w punkcie MIR12 (o 20%) przy jednoczesnym
wzroście fosforanów (o 42%) i nieznacznym wzroście
pozostałych biogenów.
• Zmiany te będą maled do 0% w północno-wschodniej części
Zalewu.
• Nie zmieni się klasa jakości wody dla żadnego z
parametrów.
lagoons.web.ua.pt
Gdaosk, 9 Lipiec 2014
Scenariusz „Kontynuacja”
Zmiany procentowe średnich rocznych stężeo parametrów:
Chlorofil-a, N-NO3, N-NH4, P-PO4
w wybranych punktach: AN2, AN6, MIR5, MIR12.
Porównanie zmian procentowych w okresie
2011 – 2040 w stosunku do okresu referencyjnego 1971 –
2000 uwzględniające wpływ zmian klimatycznych i socjoekonomicznych oraz uwzględniające jedynie wpływ zmian
socjo-ekonomicznych w okresie 2011 – 2040.
lagoons.web.ua.pt
Gdaosk, 9 Lipiec 2014
WYNIKI PROJEKTU LAGOONS DLA ZALEWU WIŚLANEGO
Warsztaty w Gdańsku, 9 lipca 2014
SCENARIUSZ ZMIAN KLIMATYCZNYCH
ENSAMBLES A1B
Warunki brzegowe od strony morza
(Cieśnina Pilawska):
Zasolenie (średnie miesięczne)
Scenariusz „Kontynuacja”
Zmiany użytkowania gruntów do roku 2030
Zmiany procentowe średnich rocznych stężeo parametrów: Chlorofil-a, N-NO3, N-NH4, P-PO4
w wybranych punktach: AN2, AN6, MIR5, MIR12.
Porównanie zmian procentowych w okresie 2011 – 2040 w stosunku do okresu referencyjnego
1971 – 2000 uwzględniające wpływ zmian klimatycznych i socjo-ekonomicznych oraz
uwzględniające jedynie wpływ zmian socjo-ekonomicznych w okresie 2011 – 2040.
W stosunku do okresu referencyjnego udziały użytkowania
gruntów praktycznie nie zmienią się. Zakłada się nieznaczny
wzrost powierzchni gruntów ornych przy niewielkim spadku
powierzchni pozostałych terenów.
Pow.
Poziom wody (średni miesięczny)
150%
50%
0%
1971-2000
2011-2041
Chl-a
-2%
-50%
AN6
Wpływ zmian socjo-eko i klimatycznych
P-PO4
180%
150%
100%
50%
0%
MIR5
P-PO4
37%
N-NH4 N-NO3 P-PO4
2%
4%
7%
Chl-a
-3%
-50%
100%
Wpływ zmian socjo-eko
50%
N-NH4 N-NO3 P-PO4
9%
6%
7%
Chl-a
21%
0%
Chl-a
-2%
Po
-50%
Wpływ zmian socjo-eko
MIR12
Dopływ N & P wg modelu SWIM
N-NH4
-16%
N-NO3
-42%
150%
Wpływ zmian socjo-eko i klimatycznych
P-PO4
109%
50%
N-NH4 N-NO3 P-PO4
2%
6%
4%
Chl-a
-2%
Ładunki z rzek
12000
1000
Pcałk. - 2011 - 2040 - "Kontynuacja"
800
[tony/rok]
[tony/rok]
10000
8000
6000
4000
600
400
200
2000
0
0
Zanieczyszczenia punktowe 2011-2040
Ncałk.
Pcałk.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Projekt finansowany przez 7PR UE (2007-2013) Nr umowy: 283157
Wpływ zmian socjo-eko i klimatycznych
Założenia do scenariusza
Pcałk. - 1971-2000
Ncałk. - 2011-2040 - "Kontynuacja"
Chl-a N-NH4 N-NO3
-13% -12% -26%
-50%
Wpływ zmian socjo-eko
Ncałk. - 1971-2000
Klasa/Stan ekologiczny
I / Bardzo dobry
II / Dobry
III / Umiarkowany
IV / Słaby
V / Zły
100%
0%
w okresach 1971-2000 i 2011-2040
Wpływ zmian socjo-eko i klimatycznych
Liczba ludności bez zmian;
Wzrost ogólnego poziomu zatrudnienia, ale powolny proces zróżnicowania sektora pracy;
Stały odpływ wykwalifikowanej miejscowej ludności z wyższym wykształceniem (młodych);
Poprawa infrastruktury, dróg i połączeo komunikacyjnych, chod ich stan nadal niewystarczający;
Niezadowalające zarządzanie transportem, rybołówstwem, przemysłem;
Niezadowalające rozwiązania dotyczące kwestii zarządzania przeciwpowodziowego i kanalizacji;
Niewystarczający poziom ochrony Zalewu Wiślanego jako obszaru Natura 2000;
Słaba administracja lokalna ignorująca zaangażowanie lokalnej społeczności;
Mało inicjatyw, inwestycji i słaba promocja regionu;
Słaba komunikacja pomiędzy Polską i Rosją oraz zróżnicowane regulacje prawne;
Wzrost ogólnej powierzchni terenów rolniczych; rozwój zrównoważonej agro- i eko-turystyki,
lecz spadek popytu na turystyczne miejsca noclegowe;
Tradycyjne zasoby ryb zmniejszone (brak finansowania na zarybianie, kłusownictwo);
Wzrost liczby kormoranów;
Pogorszenie jakości wody pomimo zwiększenia liczby oczyszczalni ścieków i zrównoważonego
rolnictwa, wzrost występowania zakwitów glonów;
Zróżnicowane opinie społeczności lokalnej na temat przekopu przez Mierzeję.
[%]
36011..
1.7..
0..
osady
65536..
3.2..
0..
przemysł
2272..
0.1..
0..
drogi
145..
0.0..
0..
1408563..
67.9..
1.4..
odłogi
534..
0.0..
-9..
łąki
1404..
0.1..
0..
pastwiska
61593..
3.0..
-6..
142362..
6.9..
-3..
168548..
8.1..
-3..
179994..
8.7..
-3..
5200..
0.3..
-5..
lasy
mieszane
lasy
iglaste
lasy
liściaste
tereny
podmokłe
Chl-a N-NH4 N-NO3
-20% -38% -26%
[%]
wody
grunty
orne
150%
Chl-a N-NH4 N-NO3
-13% -12% -26%
Wiatr 2011-2040
Legenda
AN2
N-NH4 N-NO3 P-PO4
6%
3%
1%
Wpływ zmian socjo-eko
Wiatr 1971-2000
Cieśnina
Pilawska
P-PO4
87%
100%
OGÓLNY
STAN
ZALEWU
Legenda
Udział Zmiana
[ha]
Dane z Eurostatu
PKB (wg PPP)
Ludnośd
Turystyka (liczba łóżek)
Grunty orne
Lasy
74%
0%
33%
1%
-3%
Wpływ zmian klimatycznych oraz sposobu
użytkowania gruntów na przepływy (Q)
i jakość wody w dopływach
25%
15%
5%
Q
-5%
N-NO3
-15%
N-NH4
-25%
P-PO4
-35%
-45%
-55%
Wykonanie: M. Bielecka, A. Reda
150%
100%
OGÓLNY
STAN
ZALEWU
50%
0%
Cieśnina
Pilawska
P-PO4
87%
AN2
N-NH4 N-NO3 P-PO4
6%
3%
1%
Chl-a
-2%
150%
Chl-a N-NH4 N-NO3
-13% -12% -26%
-50%
Wpływ zmian socjo-eko
AN6
Wpływ zmian socjo-eko i klimatycznych
P-PO4
180%
150%
100%
50%
0%
MIR5
P-PO4
37%
N-NH4 N-NO3 P-PO4
2%
4%
7%
Chl-a
-3%
-50%
100%
Wpływ zmian socjo-eko
50%
N-NH4 N-NO3 P-PO4
9%
6%
7%
-50%
Wpływ zmian socjo-eko
MIR12
Wpływ zmian socjo-eko i klimatycznych
Chl-a
21%
0%
Chl-a
-2%
Chl-a N-NH4 N-NO3
-20% -38% -26%
N-NH4
-16%
N-NO3
-42%
Wpływ zmian socjo-eko i klimatycznych
150%
P-PO4
109%
I / Bardzo dobry
II / Dobry
III / Umiarkowany
IV / Słaby
V / Zły
100%
50%
0%
N-NH4 N-NO3 P-PO4
2%
6%
4%
Chl-a
-2%
Chl-a N-NH4 N-NO3
-13% -12% -26%
-50%
Wpływ zmian socjo-eko
Klasa/Stan ekologiczny
Wpływ zmian socjo-eko i klimatycznych
WYNIKI PROJEKTU LAGOONS DLA ZALEWU WIŚLANEGO
Warsztaty w Gdańsku, 9 lipca 2014
SCENARIUSZ ZMIAN KLIMATYCZNYCH
ENSAMBLES A1B
Warunki brzegowe od strony morza
(Cieśnina Pilawska):
Zasolenie (średnie miesięczne)
Scenariusz „KRYZYS”
OGÓLNY
STAN
ZALEWU
1971-2000
2011-2041
Cieśnina
Pilawska
100%
Chl-a N-NH4 N-NO3 P-PO4
-2% -1%
-4% -8%
Wiatr 2011-2040
Legenda
Wpływ zmian socjo-eko i klimatycznych
AN6
P-PO4
139%
150%
0%
Po
Wpływ zmian socjo-eko
MIR12
N-NH4
-24%
N-NO3
-49%
Wpływ zmian socjo-eko i klimatycznych
-50%
Ładunki z rzek
Pcałk. - 1971-2000
Ncałk. - 2011-2040 - "Kryzys"
1000
Pcałk. - 2011 - 2040 - "Kryzys"
800
8000
[tony/rok]
[tony/rok]
10000
6000
4000
600
400
200
2000
0
0
Zanieczyszczenia punktowe 2011-2040
Ncałk.
Pcałk.
Projekt finansowany przez 7PR UE (2007-2013) Nr umowy: 283157
0.1..
0..
150%
odłogi*
240717..
100%
łąki
1404..
0.1..
50%
pastwiska
65524..
3.2..
0..
114958..
5.5..
-22..
146503..
7.1..
-16..
143408..
6.9..
-23..
5481..
0.3..
0..
P-PO4
12%
Chl-a N-NH4 N-NO3 P-PO4
-3% -6% -8% -12%
lasy
mieszane
lasy
iglaste
lasy
liściaste
tereny
podmokłe
Chl-a
-20% N-NH4 N-NO3
-42% -35%
Wpływ zmian socjo-eko i klimatycznych
Klasa/Stan ekologiczny
P-PO4
82%
Chl-a N-NH4 N-NO3 P-PO4
-2% -2% -4% -7%
Wpływ zmian socjo-eko
Ncałk. - 1971-2000
2272..
0..
50%
w okresach 1971-2000 i 2011-2040
0..
przemysł
-10..
100%
0%
3.2..
0.0..
150%
Dopływ N & P wg modelu SWIM
65536..
60.3..
Chl-a
20%
-50%
0..
osady
145..
Wpływ zmian socjo-eko
Chl-a
-2% N-NH4 N-NO3 P-PO4
-7%
-4% -5%
1.7..
1250203..
-50%
50%
[%]
36011..
grunty
orne
0%
MIR5
100%
[%]
wody
drogi
Chl-a N-NH4
-13% -14% N-NO3
-31%
-50%
Udział Zmiana
[ha]
AN2
P-PO4
63%
Wpływ zmian socjo-eko
12000
Pow.
50%
0%
Wiatr 1971-2000
W stosunku do okresu referencyjnego zmniejszy się nieco
udział użytkowania gruntów ornych i lasów na rzecz wzrostu
udziału odłogów we wszystkich gruntach.
Poziom wody (średni miesięczny)
150%
Legenda
Zmiany użytkowania gruntów do roku 2030
Zmiany procentowe średnich rocznych stężeo parametrów: Chlorofil-a, N-NO3, N-NH4, P-PO4
w wybranych punktach: AN2, AN6, MIR5, MIR12.
Porównanie zmian procentowych w okresie 2011 – 2040 w stosunku do okresu referencyjnego
1971 – 2000 uwzględniające wpływ zmian klimatycznych i socjo-ekonomicznych oraz
uwzględniające jedynie wpływ zmian socjo-ekonomicznych w okresie 2011 – 2040.
Wpływ zmian socjo-eko i klimatycznych
Założenia do scenariusza
• Spadek liczby ludności i zatrudnienia;
• Niskie możliwości znalezienia zatrudnienia;
• Stały wysoki odpływ wykwalifikowanej miejscowej ludności z wyższym wykształceniem,
w szczególności mieszkaoców poniżej 25 roku życia;
• Nieistniejąca lub znajdująca się w złym stanie infrastruktura niezbędna do transportu,
rybołówstwa, przemysłu i zrównoważonej turystyki. Brak inicjatyw, inwestycji i promocji
regionu;
• Chaotyczne rozwiązania dotyczące kwestii zarządzania przeciwpowodziowego i kanalizacji;
• Zaniedbanie ochrony Zalewu Wiślanego jako obszaru Natura 2000;
• Wykluczenie i ignorowanie zaangażowania lokalnej społeczności przez lokalną administrację;
• Dysproporcje wykonawcze oraz słaba komunikacja pomiędzy Polską i Rosją;
• Spadek ogólnej powierzchni terenów rolniczych;
• Dramatyczny spadek zrównoważonej agro- i eko-turystyki;
• Tradycyjne zasoby rybne całkowicie wyczerpane;
• Znaczący, niekontrolowany wzrost liczby kormoranów;
• Spory wśród społeczności lokalnej wynikające z odmiennych poglądów na temat przekopu
przez Mierzeję.
0..
*Powierzchnia
odłogów w okresie referencyjnym to 587 ha,
a gruntów ornych - 1389115ha. 10 % gruntów ornych i 20%
lasów przekształcono w odłogi, co powiększyło je o 40908%.
I / Bardzo dobry
II / Dobry
III / Umiarkowany
IV / Słaby
V / Zły
Chl-a N-NH4
-12% -15% N-NO3
-31%
11.6.. 40908..
Dane z Eurostatu
PKB (wg PPP)
Ludnośd
Turystyka (liczba łóżek)
Grunty orne
Lasy
– 5%
– 33%
– 30%
– 10%
– 22%
Wpływ zmian klimatycznych oraz sposobu
użytkowania gruntów na przepływy (Q)
i jakość wody w dopływach
25%
15%
5%
Q
-5%
N-NO3
-15%
N-NH4
-25%
P-PO4
-35%
-45%
-55%
Wykonanie: M. Bielecka, A. Reda
150%
OGÓLNY
STAN
ZALEWU
Cieśnina
Pilawska
100%
AN2
P-PO4
63%
50%
0%
Chl-a N-NH4 N-NO3 P-PO4
-2% -1%
-4% -8%
Chl-a N-NH4
-13% -14% N-NO3
-31%
-50%
Wpływ zmian socjo-eko
150%
Wpływ zmian socjo-eko i klimatycznych
AN6
100%
50%
P-PO4
139%
150%
0%
MIR5
Wpływ zmian socjo-eko
Chl-a
-20% N-NH4 N-NO3
-42% -35%
Wpływ zmian socjo-eko i klimatycznych
Chl-a
20%
50%
Chl-a
-2% N-NH4 N-NO3 P-PO4
-7%
-4% -5%
-50%
Wpływ zmian socjo-eko
MIR12
Chl-a N-NH4 N-NO3 P-PO4
-3% -6% -8% -12%
-50%
100%
0%
P-PO4
12%
N-NH4
-24%
N-NO3
-49%
Wpływ zmian socjo-eko i klimatycznych
Klasa/Stan ekologiczny
150%
P-PO4
82%
100%
50%
0%
Chl-a N-NH4 N-NO3 P-PO4
-2% -2% -4% -7%
Chl-a N-NH4
-12% -15% N-NO3
-31%
-50%
Wpływ zmian socjo-eko
Wpływ zmian socjo-eko i klimatycznych
I / Bardzo dobry
II / Dobry
III / Umiarkowany
IV / Słaby
V / Zły
WYNIKI PROJEKTU LAGOONS DLA ZALEWU WIŚLANEGO
Warsztaty w Gdańsku, 9 lipca 2014
SCENARIUSZ ZMIAN KLIMATYCZNYCH
ENSAMBLES A1B
Warunki brzegowe od strony morza
(Cieśnina Pilawska):
Zasolenie (średnie miesięczne)
Scenariusz „Zaniechanie”
Cieśnina
Pilawska
1971-2000
2011-2041
Chl-a N-NH4 N-NO3 P-PO4
-2% -3% -9% -3%
Wpływ zmian socjo-eko i klimatycznych
150%
AN6
odłogi*
569044..
27.4.. 96841..
100%
łąki
1404..
0.1..
pastwiska
65524..
3.2..
0..
272866..
13.2..
86..
173761..
8.4..
0..
185561..
8.9..
0..
5481..
0.3..
0..
P-PO4
14%
Chl-a N-NH4 N-NO3 P-PO4
-3% -11% -13% -11%
P-PO4
94%
100%
50%
w okresach 1971-2000 i 2011-2040
-50%
Chl-a N-NH4 N-NO3 P-PO4
-2% -4% -9% -1%
Wpływ zmian socjo-eko
Pcałk. - 1971-2000
1000
Pcałk. - 2011 - 2040 - "Zaniechanie"
800
[tony/rok]
[tony/rok]
10000
8000
6000
4000
600
400
200
2000
0
0
Zanieczyszczenia punktowe 2011-2040
Ncałk.
Pcałk.
Projekt finansowany przez 7PR UE (2007-2013) Nr umowy: 283157
lasy
mieszane
lasy
iglaste
lasy
liściaste
tereny
podmokłe
Chl-a N-NH4 N-NO3
-20% -46% -39%
Wpływ zmian socjo-eko i klimatycznych
Klasa/Stan ekologiczny
N-NH4 N-NO3
-24% -49%
Wpływ zmian socjo-eko i klimatycznych
0%
Ncałk. - 2011-2040 - "Zaniechanie"
0..
150%
150%
Dopływ N & P wg modelu SWIM
Ładunki z rzek
0.1..
0..
0%
Ncałk. - 1971-2000
2272..
-50..
Chl-a
18%
MIR12
0..
przemysł
0.0..
Wpływ zmian socjo-eko
Wpływ zmian socjo-eko
3.2..
33.5..
-50%
-50%
65536..
145..
0%
MIR5
100%
Po
0..
osady
694557..
P-PO4
154%
Chl-a N-NH4 N-NO3 P-PO4
-4% -5% -7% -1%
1.7..
grunty
orne
50%
Wiatr 2011-2040
50%
[%]
36011..
-35%
-50%
Wpływ zmian socjo-eko
Legenda
[%]
wody
drogi
Chl-a N-NH4
-13% -15% N-NO3
Udział Zmiana
[ha]
50%
0%
12000
Pow.
AN2
P-PO4
70%
100%
OGÓLNY
STAN
ZALEWU
Wiatr 1971-2000
W stosunku do okresu referencyjnego znacząco zmniejszy się
udział użytkowania gruntów ornych na rzecz wzrostu udziałów
odłogów i lasów mieszanych we wszystkich gruntach.
Poziom wody (średni miesięczny)
150%
Legenda
Zmiany użytkowania gruntów do roku 2030
Zmiany procentowe średnich rocznych stężeo parametrów: Chlorofil-a, N-NO3, N-NH4, P-PO4
w wybranych punktach: AN2, AN6, MIR5, MIR12.
Porównanie zmian procentowych w okresie 2011 – 2040 w stosunku do okresu referencyjnego
1971 – 2000 uwzględniające wpływ zmian klimatycznych i socjo-ekonomicznych oraz
uwzględniające jedynie wpływ zmian socjo-ekonomicznych w okresie 2011 – 2040.
I / Bardzo dobry
II / Dobry
III / Umiarkowany
IV / Słaby
V / Zły
Chl-a N-NH4
-12% -17% N-NO3
-35%
Wpływ zmian socjo-eko i klimatycznych
Założenia do scenariusza
• Spadek liczby ludności;
• Wzrost zatrudnienia – stabilne zatrudnienie, spadek odpływu młodszego pokolenia;
• Poprawa niezbędnej infrastruktury, inwestycje oraz promocja regionu przy zachowaniu zasad
zrównoważonego rozwoju i ochrony obszaru;
• Nadzorowanie przez władze lokalne rozwiązao dotyczących kwestii zarządzania
przeciwpowodziowego i kanalizacji; ochrona Zalewu Wiślanego jako obszaru Natura 2000;
• Współpraca lokalnej administracji z lokalną społecznością oraz współpraca międzyregionalna
między lokalnymi władzami i społecznościami w sprawach dotyczących Zalewu;
• Koniecznośd rozwiązania kwestii dysproporcji wykonawczych i słabej komunikacji pomiędzy
Polską i Rosją;
• Spadek ogólnej powierzchni terenów rolniczych (odłogowanie);
• Rozwój zrównoważonej agro- i eko-turystyki;
• Zwiększenie tradycyjnych zasobów rybnych (programy zarybiania), zmniejszenie kłusownictwa;
• Regularne monitorowanie i kontrolowanie liczby kormoranów;
• Inwestycje w oczyszczalnie ścieków i zrównoważone rolnictwo;
• Poprawa lokalnego dostępu do drogi S22 prowadzącej do granicy z Rosją;
• Zróżnicowane opinie (za i przeciw) na temat przekopu przez Mierzeję.
0..
*Powierzchnia
odłogów w okresie referencyjnym to 587 ha, a gruntów
ornych - 1389115ha. 50 % gruntów ornych przekształcono w odłogi (wzrost
o 96841%) i lasy mieszane (wzrost o 86%).
Dane z Eurostatu
PKB (wg PPP)
Ludnośd
Turystyka (liczba łóżek)
Grunty orne
Lasy
80%
– 20%
33%
– 50%
– 25%
Wpływ zmian klimatycznych oraz sposobu
użytkowania gruntów na przepływy (Q)
i jakość wody w dopływach
25%
15%
5%
Q
-5%
N-NO3
-15%
N-NH4
-25%
P-PO4
-35%
-45%
-55%
Wykonanie: M. Bielecka, A. Reda
150%
Cieśnina
Pilawska
AN2
P-PO4
70%
100%
OGÓLNY
STAN
ZALEWU
50%
0%
Chl-a N-NH4 N-NO3 P-PO4
-2% -3% -9% -3%
Chl-a N-NH4
-13% -15% N-NO3
150%
-35%
-50%
Wpływ zmian socjo-eko
Wpływ zmian socjo-eko i klimatycznych
AN6
100%
50%
P-PO4
14%
P-PO4
154%
150%
0%
MIR5
100%
Chl-a N-NH4 N-NO3 P-PO4
-3% -11% -13% -11%
-50%
Wpływ zmian socjo-eko
Chl-a N-NH4 N-NO3
-20% -46% -39%
Wpływ zmian socjo-eko i klimatycznych
Chl-a
18%
50%
0%
Chl-a N-NH4 N-NO3 P-PO4
-4% -5% -7% -1%
-50%
Wpływ zmian socjo-eko
MIR12
Klasa/Stan ekologiczny
150%
N-NH4 N-NO3
-24% -49%
Wpływ zmian socjo-eko i klimatycznych
P-PO4
94%
100%
50%
0%
Chl-a N-NH4 N-NO3 P-PO4
-2% -4% -9% -1%
-50%
Wpływ zmian socjo-eko
Chl-a N-NH4
-12% -17% N-NO3
-35%
Wpływ zmian socjo-eko i klimatycznych
I / Bardzo dobry
II / Dobry
III / Umiarkowany
IV / Słaby
V / Zły
WYNIKI PROJEKTU LAGOONS DLA ZALEWU WIŚLANEGO
Warsztaty w Gdańsku, 9 lipca 2014
SCENARIUSZ ZMIAN KLIMATYCZNYCH
ENSAMBLES A1B
Warunki brzegowe od strony morza
(Cieśnina Pilawska):
Zasolenie (średnie miesięczne)
Scenariusz „Zrównoważone Zarządzanie”
Zmiany użytkowania gruntów do roku 2030
Zmiany procentowe średnich rocznych stężeo parametrów: Chlorofil-a, N-NO3, N-NH4, P-PO4
w wybranych punktach: AN2, AN6, MIR5, MIR12.
Porównanie zmian procentowych w okresie 2011 – 2040 w stosunku do okresu referencyjnego
1971 – 2000 uwzględniające wpływ zmian klimatycznych i socjo-ekonomicznych oraz
uwzględniające jedynie wpływ zmian socjo-ekonomicznych w okresie 2011 – 2040.
W stosunku do okresu referencyjnego udziały użytkowania
gruntów zmienią się nieznacznie. Zakłada się niewielki wzrost
powierzchni gruntów ornych przy znaczącym spadku
powierzchni pozostałych terenów z wyjątkiem lasów.
Pow.
Poziom wody (średni miesięczny)
150%
50%
0%
1971-2000
2011-2041
Chl-a N-NH4 N-NO3
-9% -13% -18%
N-NH4
0%
150%
-50%
Wpływ zmian socjo-eko i klimatycznych
AN6
150%
100%
50%
P-PO4
162%
Wiatr 2011-2040
Legenda
AN2
N-NO3 P-PO4
14% 4%
Chl-a
3%
Wpływ zmian socjo-eko
Wiatr 1971-2000
Cieśnina
Pilawska
P-PO4
83%
100%
OGÓLNY
STAN
ZALEWU
Legenda
0%
MIR5
100%
Chl-a
2%
50%
0%
N-NO3 P-PO4
17% 2%
N-NH4
-2%
-50%
Wpływ zmian socjo-eko
N-NH4
-1%
MIR12
P-PO4
108%
N-NH4 N-NO3
-23% -37%
Wpływ zmian socjo-eko i klimatycznych
Dopływ N & P wg modelu SWIM
0%
w okresach 1971-2000 i 2011-2040
-50%
Chl-a N-NH4 N-NO3 P-PO4
1% 18% 6%
4%
Ładunki z rzek
12000
Pcałk. - 1971-2000
Ncałk. - 2011-2040 - "Zrówn. Zarz."
1000
Pcałk. - 2011 - 2040 - "Zrówn. Zarz."
800
[tony/rok]
[tony/rok]
10000
8000
6000
4000
600
400
200
2000
0
0
Zanieczyszczenia punktowe 2011-2040
Ncałk.
Pcałk.
Projekt finansowany przez 7PR UE (2007-2013) Nr umowy: 283157
N-NH4
-40%
N-NO3
-14%
0..
osady
65536..
3.2..
0..
przemysł
2272..
0.1..
0..
drogi
145..
0.0..
0..
grunty
orne
1416854..
68.3..
2..
odłogi
0..
0.0..
-100..
lasy
mieszane
lasy
iglaste
lasy
liściaste
tereny
podmokłe
Wpływ zmian socjo-eko i klimatycznych
Klasa/Stan ekologiczny
Chl-a N-NH4 N-NO3
-7% -13% -16%
Wpływ zmian socjo-eko
Ncałk. - 1971-2000
Chl-a
-16%
I / Bardzo dobry
II / Dobry
III / Umiarkowany
IV / Słaby
V / Zły
100%
50%
1.7..
pastwiska
Chl-a
26%
150%
[%]
36011..
533..
0.0..
-62..
17593..
0.8..
-73..
172109..
8.3..
17..
173761..
8.4..
0..
185561..
8.9..
0..
1787..
0.1..
-67..
2%
-50%
Chl-a
2%
[%]
wody
łąki
P-PO4
30%
N-NO3
21% P-PO4
Wpływ zmian socjo-eko
Po
Udział Zmiana
[ha]
Wpływ zmian socjo-eko i klimatycznych
Założenia do scenariusza
• Istnieje infrastruktura niezbędna do transportu, rybołówstwa, przemysłu i zrównoważonej
turystyki, umożliwiająca dalsze inwestycje, inicjatywy, promocje regionu;
• Rozwiązania dotyczące kwestii zarządzania przeciwpowodziowego i kanalizacji nadzorowane
wspólnie przez wszystkie władze lokalne;
• Dobrze monitorowana ochrona Zalewu Wiślanego jako obszaru Natura 2000;
• Uwzględnianie zaangażowania lokalnej społeczności przez lokalną administrację w kwestiach
dotyczących problemów mających wpływ na zalew;
• Brak dysproporcji wykonawczych oraz dobra komunikacja pomiędzy Polską i Rosją;
• Wzrost liczby oczyszczalni ścieków i liczby gospodarstw prowadzących zrównoważone rolnictwo
(uprawy/hodowle);
• Małe, lokalne projekty finansowane ze środków krajowych w celu poprawy i przywrócenia
lokalnego rzemiosła;
• Wzrost tradycyjnych zasobów ryb dzięki zarybianiu prowadzonemu w bezpośredniej
współpracy ze stroną rosyjską i zmniejszeniu kłusownictwa (poprzez wzrost świadomości
lokalnej społeczności i wprowadzenie wysokich grzywn);
• Kontrolowanie i monitorowanie liczby kormoranów;
• Znaczna poprawa dostępu do drogi S22 prowadzącej do granicy z Rosją;
Dane z Eurostatu
PKB (wg PPP)
Ludnośd
Turystyka (liczba łóżek)
Grunty orne
Lasy
85%
5%
55%
2%
5%
Wpływ zmian klimatycznych oraz sposobu
użytkowania gruntów na przepływy (Q)
i jakość wody w dopływach
25%
15%
5%
Q
-5%
N-NO3
-15%
N-NH4
-25%
P-PO4
-35%
-45%
-55%
Wykonanie: M. Bielecka, A. Reda
150%
100%
OGÓLNY
STAN
ZALEWU
50%
0%
Cieśnina
Pilawska
P-PO4
83%
AN2
N-NO3 P-PO4
14% 4%
Chl-a
3%
Chl-a N-NH4 N-NO3
-9% -13% -18%
N-NH4
0%
150%
-50%
Wpływ zmian socjo-eko
Wpływ zmian socjo-eko i klimatycznych
AN6
50%
P-PO4
162%
150%
100%
0%
MIR5
100%
Chl-a
2%
2%
N-NH4
-1%
-50%
Wpływ zmian socjo-eko
50%
0%
Chl-a
2%
N-NO3 P-PO4
17% 2%
N-NH4
-2%
-50%
Wpływ zmian socjo-eko
MIR12
P-PO4
30%
N-NO3
21% P-PO4
Chl-a
-16%
N-NH4
-40%
N-NO3
-14%
Wpływ zmian socjo-eko i klimatycznych
Chl-a
26%
150%
P-PO4
108%
N-NH4 N-NO3
-23% -37%
Wpływ zmian socjo-eko i klimatycznych
I / Bardzo dobry
II / Dobry
III / Umiarkowany
IV / Słaby
V / Zły
100%
50%
Chl-a N-NH4 N-NO3 P-PO4
1% 18% 6%
4%
0%
Chl-a N-NH4 N-NO3
-7% -13% -16%
-50%
Wpływ zmian socjo-eko
Klasa/Stan ekologiczny
Wpływ zmian socjo-eko i klimatycznych
Zrównoważone Zarządzanie
Kontynuacja
150%
OGÓLNY
STAN
ZALEWU
50%
150%
Cieśnina
Pilawska
P-PO4
87%
100%
AN2
OGÓLNY
STAN
ZALEWU
N-NH4 N-NO3 P-PO4
6%
3%
1%
0%
50%
0%
Chl-a
-2%
150%
Chl-a N-NH4 N-NO3
-13% -12% -26%
-50%
AN6
Wpływ zmian socjo-eko i klimatycznych
P-PO4
180%
100%
N-NO3 P-PO4
14% 4%
Chl-a
3%
Chl-a N-NH4 N-NO3
-9% -13% -18%
N-NH4
0%
0%
MIR5
Wpływ zmian socjo-eko
N-NH4 N-NO3 P-PO4
2%
4%
7%
Chl-a
-3%
-50%
100%
Wpływ zmian socjo-eko
N-NH4 N-NO3 P-PO4
9%
6%
7%
-50%
Wpływ zmian socjo-eko
150%
Wpływ zmian socjo-eko i klimatycznych
P-PO4
109%
50%
0%
N-NH4 N-NO3 P-PO4
2%
6%
4%
Chl-a
-2%
100%
Klasa/Stan ekologiczny
0%
N-NO3 P-PO4
17% 2%
N-NH4
-2%
150%
Wpływ zmian socjo-eko
Wpływ zmian socjo-eko i klimatycznych
50%
Chl-a N-NH4 N-NO3 P-PO4
4% 1% 18% 6%
0%
OGÓLNY
STAN
ZALEWU
Chl-a N-NH4
-13% -14% N-NO3
-31%
150%
Wpływ zmian socjo-eko i klimatycznych
AN6
Chl-a N-NH4 N-NO3 P-PO4
-2% -3% -9% -3%
Chl-a N-NH4
-13% -15% N-NO3
Wpływ zmian socjo-eko
Chl-a
-20% N-NH4 N-NO3
-42% -35%
150%
Wpływ zmian socjo-eko i klimatycznych
AN6
100%
0%
MIR5
100%
Chl-a N-NH4 N-NO3 P-PO4
-3% -11% -13% -11%
-50%
Wpływ zmian socjo-eko
Wpływ zmian socjo-eko i klimatycznych
0%
Wpływ zmian socjo-eko
N-NO3
-49%
Wpływ zmian socjo-eko i klimatycznych
P-PO4
82%
100%
50%
0%
Chl-a N-NH4 N-NO3 P-PO4
-4% -5% -7% -1%
Klasa/Stan ekologiczny
150%
Chl-a N-NH4 N-NO3 P-PO4
-2% -2% -4% -7%
Chl-a N-NH4
-12% -15% N-NO3
-31%
-50%
Wpływ zmian socjo-eko
Kryzys
Wpływ zmian socjo-eko i klimatycznych
-50%
I / Bardzo dobry
II / Dobry
III / Umiarkowany
IV / Słaby
V / Zły
Chl-a N-NH4 N-NO3
-20% -46% -39%
Wpływ zmian socjo-eko i klimatycznych
Chl-a
18%
50%
Chl-a
20%
P-PO4
14%
P-PO4
154%
150%
Chl-a N-NH4 N-NO3 P-PO4
-3% -6% -8% -12%
AN2
50%
P-PO4
12%
-50%
-50%
Klasa/Stan ekologiczny
-35%
Wpływ zmian socjo-eko
100%
0%
MIR5
100%
N-NH4
-24%
Wpływ zmian socjo-eko i klimatycznych
Wpływ zmian socjo-eko i klimatycznych
Cieśnina
Pilawska
-50%
P-PO4
139%
Chl-a
-2% N-NH4 N-NO3 P-PO4
-7%
-4% -5%
N-NO3
-14%
50%
0%
50%
N-NH4
-40%
Chl-a N-NH4 N-NO3
-7% -13% -16%
P-PO4
70%
100%
50%
150%
Chl-a
-16%
I / Bardzo dobry
II / Dobry
III / Umiarkowany
IV / Słaby
V / Zły
100%
MIR12
Wpływ zmian socjo-eko
AN2
P-PO4
63%
50%
MIR12
P-PO4
108%
N-NH4 N-NO3
-23% -37%
-50%
150%
Wpływ zmian socjo-eko
N-NH4
-1%
Chl-a
26%
Wpływ zmian socjo-eko i klimatycznych
Cieśnina
Pilawska
-50%
2%
Wpływ zmian socjo-eko
Chl-a
2%
P-PO4
30%
N-NO3
21% P-PO4
-50%
150%
Chl-a N-NH4 N-NO3 P-PO4
-2% -1%
-4% -8%
Chl-a
2%
-50%
Chl-a N-NH4 N-NO3
-13% -12% -26%
Wpływ zmian socjo-eko
0%
0%
MIR5
-50%
100%
100%
Wpływ zmian socjo-eko i klimatycznych
I / Bardzo dobry
II / Dobry
III / Umiarkowany
IV / Słaby
V / Zły
100%
MIR12
AN6
50%
150%
Chl-a N-NH4 N-NO3
-20% -38% -26%
50%
N-NH4
-16%
N-NO3
-42%
Chl-a
-2%
Wpływ zmian socjo-eko i klimatycznych
P-PO4
162%
Chl-a
21%
0%
0%
150%
P-PO4
37%
50%
150%
OGÓLNY
STAN
ZALEWU
AN2
-50%
Wpływ zmian socjo-eko
50%
Cieśnina
Pilawska
P-PO4
83%
100%
Wpływ zmian socjo-eko
MIR12
Klasa/Stan ekologiczny
150%
N-NH4 N-NO3
-24% -49%
P-PO4
94%
Wpływ zmian socjo-eko i klimatycznych
100%
50%
0%
Chl-a N-NH4 N-NO3 P-PO4
-2% -4% -9% -1%
-50%
Wpływ zmian socjo-eko
Chl-a N-NH4
-12% -17% N-NO3
-35%
Wpływ zmian socjo-eko i klimatycznych
Zaniechanie
I / Bardzo dobry
II / Dobry
III / Umiarkowany
IV / Słaby
V / Zły
WNIOSKI
• We wszystkich scenariuszach spadną ładunki fosforu i azotu w
rzekach, a wzrosną przepływy (oprócz „Zaniechania”) co będzie
miało decydujący wpływ na zmiany jakości wody w Zalewie.
• Zmiana klimatu w okresie 2011 – 2040 powodująca wzrost
całkowitego dopływu wody o 7%, przy jednoczesnym spadku
dopływu ładunków N-NO3 (o 2%) i N-NH4 (o 17%) spowoduje
poprawę jakości wody w Zalewie Wiślanym poprzez podwyższenie
klasy wody do II lub nawet I dla N-NO3 (w zależności od punktu).
• W okresie referencyjnym stężenia N-NO3 znajdowały się poza
klasą II w całym Zalewie i ulegną redukcji we wszystkich
scenariuszach. Jednak w punkcie AN2 pozostaną nadal poza klasą,
a w pozostałych punktach zmienią klasę na II. W punkcie MIR12
przejdą nawet do klasy I w scenariuszach „Kryzys” i „Zaniechanie”.
lagoons.web.ua.pt
Gdaosk, 9 Lipiec 2014
WNIOSKI
• W przypadku P-PO4 nastąpi pogorszenie z klasy I do II we wszystkich
scenariuszach. Jedynie w rejonie ujścia Pregoły (AN2) jego stężenia
wzrosną poza klasę II w scenariuszu „Kontynuacja”. W tym rejonie w
okresie referencyjnym pozostawał on na poziomie II klasy.
• We wszystkich scenariuszach nastąpi redukcja N-NH4 i pozostanie
on w klasie I.
• We wszystkich scenariuszach w rejonie ujścia Pregoły (AN2) stężenia
chlorofilu spadną i „przejdą” z klasy III do klasy II. Natomiast w
rejonie punktu MIR12 w polskiej części, stężenia chlorofilu wzrośnie
i „przejdzie” z klasy III do klasy IV.
lagoons.web.ua.pt
Gdaosk, 9 Lipiec 2014
WNIOSKI
• Wpływ samych zmian socjo-ekonomicznych będzie bardzo niewielki.
• Największe zmiany w Zalewie wywołają zmiany klimatyczne.
• Najlepsza jakośd wody będzie występowała w centralnej części
Zalewu.
• Najgorsza jakośd wody wystąpi w rejonie ujścia Pregoły oraz w
południowo-zachodnim kraocu polskiej części Zalewu, różniąc się na
niekorzyśd rejonu Pregoły.
lagoons.web.ua.pt
Gdaosk, 9 Lipiec 2014
WNIOSKI
• Mimo, że przewidywane zmiany klimatu mogą
poprawid nieco stan Zalewu Wiślanego, to
jednak jest to zbyt niepewna i niewielka
zmiana, dlatego też nadal należy zmierzad do
poprawy gospodarowania w zlewni w celu
ograniczania dopływu biogenów.
lagoons.web.ua.pt
Gdaosk, 9 Lipiec 2014
DZIĘKUJĘ!
lagoons.web.ua.pt
Gdaosk, 9 Lipiec 2014
The research leading to these results has received funding from the European
Community‘s Seventh Framework Programme FP7/2007-2013 under grant
agreement n°283157
lagoons.web.ua.pt
Gdaosk, 9 Lipiec 2014
Download