podstawowe materiały i opis konstrukcji obiektów

advertisement
„Rewitalizacja zalewu pińczowskiego-etap I”
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
SPIS TREŚCI
II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
I. CZĘŚĆ
OPISOWA
1. DANE OGÓLNE ........................................................................................................................................................ 20
1.1. INWESTOR: ............................................................................................................................................................. 20
GMINA PIŃCZÓW, UL. 3MAJA 10, 28-400 PIŃCZÓW...................................................................................................... 20
1.2. JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA: ............................................................................................................................... 20
AGENCJA TECHNIK EKOLOGICZNYCH I REALIZACJI INWESTYCJI „MK PERFEKT” UL. ASTRONAUTÓW 7/1, 25-337
KIELCE ......................................................................................................................................................................... 20
1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA: ................................................................................................................................... 20
1.4. LOKALIZACJA INWESTYCJI ..................................................................................................................................... 20
2. PRZEDMIOT INWESTYCJI ORAZ ZAKRES CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO .................... 20
3. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO ............................................. 21
4.1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI ............................................................................................................ 21
4.2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW ................................................ 21
4. FUNKCJA OBIEKTU................................................................................................................................................ 21
5. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE – PODSTAWOWE MATERIAŁY I OPIS KONSTRUKCJI
OBIEKTÓW ................................................................................................................................................................... 22
7.1. UKŁAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU ........................................................................................................................ 22
5.1.1. BUDOWLA PRZELEWOWO-SPUSTOWA ................................................................................................................. 22
5.1.2. DWA RUROCIAGI Z PE Ø700MM .......................................................................................................................... 22
5.2. ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OBLICZEŃ KONSTRUKCJI ................................................................................................ 24
5.3. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU ................................................................................................................. 24
6. WPŁYW PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO ................................................................... 24
7. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ............................................................................................... 25
8. UWAGI KOŃCOWE ................................................................................................................................................. 25
II. CZĘŚĆ
GRAFICZNA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Profil rurociągu DN 700mm i rowu odprowadzającego
Rys. budowli przelewowo-upustowej
Rys. przekroczenia wału przeciwpowodziowego dwoma rurociągami
Rysunek wylotu rurociągów d=0,7m-niecka wylotowa
Rys. umocnienia wylotu rowu do rzeki Nidy
Rys. studzienki rewizyjnej (krytej)
Rys. komory zasuw (zamknięć)
Rys. mnicha upustowego Mn-5 – adaptacja projektu
Rys. umocnienia wykopów pod kanały
ATEiRI „mk PERFEKT”
skala 1:100/100
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:25
skala 1:20
skala 1:20
19
„Rewitalizacja zalewu pińczowskiego-etap I”
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
1. DANE OGÓLNE
1.1. Inwestor:
Gmina Pińczów, ul. 3Maja 10, 28-400 Pińczów
1.2. Jednostka projektowania:
Agencja Technik Ekologicznych i Realizacji Inwestycji
„mk Perfekt” ul. Astronautów 7/1, 25-337 Kielce
1.3. Podstawa opracowania:
Umowa nr 1.III.341/1/08 zawarta dn.19.02.2008r.
1.4. Skład zespołu projektowego
mgr inż. Wacław Nalepa upr. 48/65-KL
mgr inż. Wojciech Korona
mgr inż. Aneta Kowalik
mgr inż. Agnieszka Ślęzak
mgr inż. Kinga Ludynia
1.5. Lokalizacja inwestycji
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie miasta Pińczów, powiat Pińczów, woj.
świętokrzyskie.
2. Przedmiot inwestycji oraz zakres całego zamierzenia budowlanego
Przedmiotem inwestycji jest budowa urządzeń służących odprowadzeniu wód z zalewu
pińczowskiego do rzeki Nidy. Projektowana inwestycja zlokalizowana jest zgodnie z Decyzją
Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego PP.II-7331/2/8/08 z dnia 10.06.2008r. wydaną przez
Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów, woj. świętokrzyskie.
Zakres zamierzenia inwestycyjnego zestawiono poniżej:
- budowla przelewowo – upustowa,
- dwa rurociągi PE ø700mm, prowadzone obok siebie równolegle na tym samym poziomie,
- budowla wylotowa do rowu - niecka,
- rów odprowadzający wodę do rzeki Nidy.
ATEiRI „mk PERFEKT”
20
„Rewitalizacja zalewu pińczowskiego-etap I”
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
3. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego
3.1. Ogólna charakterystyka inwestycji
Projektowana inwestycja umożliwi odprowadzenie wód z zalewu pińczowskiego do rzeki
Nidy w ilości w ilości min 150l/s, a okresowo (od 1 czerwca do 31 sierpnia) 630l/s.
3.2. Charakterystyczne parametry techniczne projektowanych obiektów
Lp
1
1.1
1.2
2
3
4
Wyszczególnienie
Budowla przelewowo-upustowa
Przelew z połówek rur betonowych
średnica rury d = 1000mm
długość przelewu
Budowla upustowa – mnich prefabrykowany typ MN5
średnica leżaka
wysokość stojaka
Rurociągi PE ø700mm
długość
średnica
spadek
Niecka wylotowa do rowu
długość
szerokość
wysokość
Rów odpływowy
długość
szerokość dna
nachylenie skarp
spadek dna rowu
Jedno
stka
szt.
Ilość
jednostek
1
szt.
m
9
9
m
m
szt.
m
mm
‰
0,7
2,52
2
2 x 189
700
1,25
m
m
m
3,0
3,4
1,60
m
m
1:n
‰
27
1
1:1,5
1
4. Funkcja obiektu
W obecnych warunkach, jakie stwarza możliwość dopływu i odpływu wody, zalew
pińczowski ulega zamulaniu oraz coraz dalej idącej eutrofizacji. W celu polepszenia sytuacji
tlenowej i bioproduktywności zalewu należało zwiększyć przepływ przez zbiornik.
Projektowane przedsięwzięcie poprawi funkcjonowanie ekosystemu wodnego w rejonie
Pińczowa ze szczególnym naciskiem na ochronę siedlisk małż i stanowisk ichtiofauny w zalewie
pińczowskim. Wykonana inwestycja w znaczny sposób poprawi warunki tlenowe panujące
w zalewie pińczowskim, a co za tym idzie warunki życia żyjących w nim chronionych gatunków
zwierząt. Prace budowlane w obrębie zalewu powinny być wykonywane w okresie od wczesnej
jesieni do wczesnej wiosny (pomijając okresy kiedy ziemia jest zmarznięta).
ATEiRI „mk PERFEKT”
21
„Rewitalizacja zalewu pińczowskiego-etap I”
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Należy nadmienić również, że ze względu na równinne ukształtowanie terenu (niewielka
różnica terenu pomiędzy wlotem z Nidy a zalewem w Pińczowie) przy niskich stanach wód w rzece
Nidzie niemożliwe będzie przeprowadzenie minimalnej ilości wody nawet po oczyszczeniu
doprowadzalnika i realizacji niniejszego projektu.
5. Rozwiązania konstrukcyjne – podstawowe materiały i opis konstrukcji obiektów
5.1. Układ konstrukcyjny obiektu
5.1.1. Budowla przelewowo-spustowa
Na zachodnim (prawym) brzegu zalewu pińczowskiego zlokalizowano budowlę przelewowoupustową (w odległości < 5m od brzegu), która umożliwi odprowadzenie min ilości wody 150l/s, a
okresowo 630l/s.
Składa się ona z przelewu o długości 9m, wykonanego z połówek rur betonowych ø1000 łączonych
na zamek i zaprawę oraz upustu w postaci 2 mnichów żelbetowych typu MN5. Przelew
posadowiono na fundamencie betonowym BH-20 na podsypce z grysu. Koronę przelewu
usytuowano na rzędnej NPP równej 185,75m n.p.m. Istnieje możliwość regulacji poziomu
piętrzenia na mnichach oraz poprzez dodatkowe zamknięcia szandorowe mocowane do dwóch płyt
betonowych o wymiarach 0.5x0.15m h=1.45m wyposażonych w zamknięcia szandorowe o szer. 0.7
m. Na dodatkowym upuście zaprojektowano belkę żelbetową o wym. 12x12x100cm, do której
zostanie przymocowana kładka o wymiarach 8x50x220 cm.
Mnich składa się z części pionowej i poziomej.
Część pionowa tzw. stojak zaprojektowano z elementów prefabrykowanych o kształcie ceowym
z otworami w ścianach bocznych do przymocowania prowadnic. Wymiar 1m x 0,7m, H=2,52 m.
Część poziomą stanowi rurociąg który przewidziano z rur PE o średnicy 700 mm.
Fundament stojaka projektuje się wykonać z betonu wylanego na miejscu na gruncie zagęszczonym
do Id ≥ 0,60. Od strony odwodnej na wlocie osadzone są prowadnice do których zakładane są
szandory. Do czoła ścianek bocznych zamontowane są prowadnice z ceownika [ 65/41 służące do
założenia w części dolnej kraty o wym. 0,96*0,2m, wyżej szandory do rz. 186,30 m.n.p.m. Do
bocznych ścian kładki i stojaka wyposażonych w elementy zabetonowane (marki) dopasowane będą
słupki barierek i barierki z rur ø42mm. Odziemne części mnicha należy zabezpieczyć
2 x
Eurolanem 3K. Części metalowe pomalować farbą wodoodporną.
Budowla nie
Szczegóły rozwiązań projektowych zostały przedstawione na rys. 2.
5.1.2. Dwa rurociagi z PE ø700mm
W celu odprowadzenia wody z zalewu zaprojektowano 2 równolegle ułożone na tym samym
poziomie rurociągi HDPE ø700mm o dł. 189m każdy. Kanały odprowadzające wodę od mnicha są
ATEiRI „mk PERFEKT”
22
„Rewitalizacja zalewu pińczowskiego-etap I”
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
zabetonowane w jego ścianie. Rury ułożono ze spadkiem i=1,25‰ na podsypce piaskowej gr.
20cm.
Kanały prowadzone są pod wałem przeciwpowodziowym, prostopadle do jego osi. Długość
przejścia wynosi ca 7,2m. W celu zabezpieczenia przed przedostaniem się wód na zawale
zaprojektowano, od strony międzywala tymczasową groblę osłonową wyniesioną na wysokość
istniejącego wału (ok. 1,20m). Nachylenie skarp grobli wyniesie 1:2.
W celu wyeliminowania przesiąków i zabezpieczenia przewodów przed wypłynięciem,
w korpusie wału - w jego osi, wykonana będzie dociążająca monolityczna przesłona betonowa
o przekroju prostokątnym. Po wykonaniu umocnienia nastąpi zasypanie wykopu w sposób
zapewniający uzyskanie zagęszczenia gruntu jak w istniejącym wale.
W końcowym etapie robót związanych z umieszczeniem rurociągów w wale przeciwpowodziowym
zlikwidowana zostanie grobla osłonowa.
Szczegół przejścia pod wałem przedstawiono na rys. 3 a układ wysokościowy na profilu
stanowiącym rys. 1
5.1.3. Komora zasuw(zamknięć)
W odległości 4,9m od strony odpowietrznej stopy wału zaprojektowano monolityczną
żelbetową dwuczęściową komorę zasuw o wym. 3mx1,40mx1,80m, gr. ścianki 15cm. Wykonana
ona będzie z betonu BH- 20, zbrojonego stalą. Komorę zamknięć wyposażono we właz żeliwny
o wym. 0,6mx 0,6m, pokrywę z otworem umożliwiającym obsługę zastawki naściennej.
Szczegóły rozwiązań projektowych zostały przedstawione na rys 7.
5.1.4. Budowla wylotowa do rowu - niecka
W celu wytrącenia energii wody wypływającej z rurociągów do rowu zaprojektowano
nieckę wypadową o wymiarach 3,4x3,0m, wys. 1,40m i głębokości h=25cm, dostosowanej do
zamocowania dwóch klap zwrotnych d = 800mm. Niecka wykonana będzie z betonu
hydrotechnicznego BH20 zbrojonego stalą. Woda wytracając energię na niecce kierowana będzie
do rowu.
Szczegóły rozwiązań projektowych zostały przedstawione na rys. 4.
5.1.5. Rów odpływowy
W międzywalu zaprojektowano rów odpływowy o szerokości w dnie b=1,0m, nachyleniu
skarp 1:1,5 i spadku i = 1,0 ‰. Dno rowu umocniono płytami betonowymi 50x50x7cm natomiast
skarpy płytami betonowymi ażurowymi typu „Krata”.
Rów wyposażony będzie w schody sch-2, L = 3,0 m.
Wylot z rowu do rzeki Nidy zlokalizowano w jej km 61+541. Rów odprowadzający wpływa pod
ATEiRI „mk PERFEKT”
23
„Rewitalizacja zalewu pińczowskiego-etap I”
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
kątem ca 56º do osi rzeki Nidy.
Brzegi rzeki ubezpieczono narzutem kamiennym w palisadzie 5m w górę rzeki i 10m w dół.
Dno wylotu rowu ułożone ca 15cm ponad Qśr 184,80 m n.p.m.
Szczegóły rozwiązań projektowych zostały przedstawione na rys. 5.
5.2. Założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji
Przelew
Na podstawie obliczeń dla wymaganego minimalnego przepływu Q = 150 l/s i wysokości
przelewu h = 5 cm oraz max przepływu Q = 630 l/s i wysokości przelewu h = 11 cm obliczono
długość przelewu:
L=9m
Dobrano przekrój okrągły (połowa rury) D = 1 m
Kanały odpływowe
Dla wymaganego przepływu max Q = 630 l/s, napełnienie hmax = 0,85, spadek I = 1,25 ‰
dobrano dwie rury o średnicy 700 mm.
Wydajność jednej rury
D = 700 mm
I = 1,25 ‰
h/H – zalecane napełnienie = 0,85
V = 0,967 m/s
Q = 337
l/s
Wydajność dwóch rur = 337 * 2 = 674 l/s.
Niecka wypadowa
Dla przepływu Q max = 630 l/s V = 0,967 m/s obliczono wymiary niecki wypadowej.
Wymiar w planie 3,4 x 3,0 m. Grubość ścianki 25 cm. Głębokość niecki 25 cm. Dobrano
zbrojenie niecki prętami STAL A-0 StOS Ra=190 o średnicy 10 mm.
5.3. Kategoria geotechniczna obiektu
Geotechniczne warunki posadowienia zalicza się do drugiej kategorii geotechnicznej –
układ warstw prosty.
6. Wpływ projektowanej inwestycji na środowisko
Projektowana inwestycja ma przyczynić się
do poprawy warunków środowiskowych
zalewu w Pińczowie. Ewentualne zanieczyszczenie środowiska może wystąpić na etapie
wykonawstwa.
ATEiRI „mk PERFEKT”
24
„Rewitalizacja zalewu pińczowskiego-etap I”
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
6.1. Zapotrzebowanie na wodę-nie dotyczy
6.2. Emisja zanieczyszczeń gazowych, pyłowych i płynnych
Podczas prac budowlanych możliwe jest znikome zanieczyszczenie atmosfery pyłami
z placu budowy.
6.3. Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów – nie dotyczy
6.4. Emisja hałasu
Podczas prac budowlanych możliwa jest niewielka ilość hałasu spowodowana pracą
samochodów transportowych, koparek i spycharek, jednak będzie spełniać dopuszczalne normy
hałasu wymagane polskim prawem. Emisja hałasu wystąpi tylko podczas realizacji inwestycji.
6.5. Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan
Na terenie projektowanej inwestycji nie występują drzewa oraz krzewy.
6.6. Po wykonaniu inwestycji konieczne jest objęcie monitoringiem następujących
elementów:
- zalewu w Pińczowie,
- doprowadzalnika (starorzecze Nidy),
- istniejący odprowadzalnik (starorzecze Nidy),
- projektowaną budowle przelewowo-upustową.
Sposób monitoringu określony jest w decyzji środowiskowych uwarunkowań zgody
na realizację niniejszej inwestycji.
7. Warunki ochrony przeciwpożarowej
Projektowana inwestycja nie wymaga ochrony przeciwpożarowej.
8. Uwagi końcowe
1. Wytyczenie trasy rurociągów należy zlecić jednostce wykonawstwa geodezyjnego. Przed
rozpoczęciem robót wykonawca winien zapoznać się z treścią uzgodnień i uwzględnić wszystkie
uwagi w nich zawarte. Odbioru dokonać zgodnie z obowiązującą normą PN-92/B-10735. Po
zrealizowaniu przewodu /a przed jego zasypaniem/ zlecić jednostce geodezyjnej wykonanie
inwentaryzacji.
2. Należy zwrócić uwagę na możliwość wystąpienia dodatkowego uzbrojenia, które mogło
nie zostać zgłoszone i nie zainwentaryzowane geodezyjnie.
3. Technologia wykonania robót przez wybranego w drodze przetargu Wykonawcę winna
być zgodna z wytycznymi zawartymi w niniejszym projekcie wykonawczym i zgodna ze
szczegółowym projektem organizacji robót opracowanym przez w/w Wykonawcę uwzględniającym
ATEiRI „mk PERFEKT”
25
„Rewitalizacja zalewu pińczowskiego-etap I”
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
jego możliwości techniczno-organizacyjne.
4. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z:
 zasadami BHP
 Polskimi Normami
 projektem Budowlanym i projektem Wykonawczym
 wytycznymi producentów stosowanych materiałów
 warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych
 zdrowym rozsądkiem
Zmiany projektu wymagają zgody autorów opracowania.
5. Projekt organizacji robót winien spełniać wymagania stawiane przez wszystkie branżowe
normy, zarządzenia i przepisy BHP. Inwestor winien wybrać na wykonawcę specjalistyczne
przedsiębiorstwo dysponujące doświadczoną kadrą inżynieryjno-techniczną z odpowiednimi
uprawnieniami oraz odpowiednim sprzętem i parkiem maszynowym. Wykonawca winien posiadać
udokumentowane doświadczenie w realizowaniu inwestycji o podobnym charakterze.
6. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu
i przywrócenia go do stanu pierwotnego.
7. Na trasie projektowanej magistrali nie występuje drzewostan. Nie ma wiec konieczności
wycinki drzew.
ATEiRI „mk PERFEKT”
26
Download