Odpowiedź leki 2014 Sygnatury postępowania ROPS-ATE-02

advertisement
Odpowiedź na zadane pytania dotyczące; Sygnatury postępowania ROPS-ATE-02/2014
Otrzymane dnia 07-04-2014
DOTYCZY; Dostawa leków- produktów farmaceutycznych/ leki, środki opatrunkowe, sprzęt
jednorazowy/ dla Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Branicach
Pytanie 1
Czy można wycenić leki w opakowaniu innej wielkości niż żądana przez Zamawiającego , a ilość
opakowań odpowiednio przeliczyć tak , aby ilość sztuk była zgodna z SIWZ . Umożliwi to złożenie
oferty atrakcyjniejszej pod względem ekonomicznym?
Odpowiedź;
Zamawiający dopuszcza wycenę leku w opakowaniu innej wielkości niż żądana , a ilość opakowań
przeliczyć tak aby ilość leków była zgodna z SIWZ.
Pytanie 2.
Prosimy o podanie , w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku
występowania na rynku opakowań posiadającą inną ilość sztuk /tabletek, ampułek, kilogramów itp./
niż umieszczone w SIWZ / czy podać pełną ilość opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań
przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku/?
Odpowiedź;
Zamawiający dopuszcza przeliczenie ilości opakowań handlowych w przypadku występowania na
rynku opakowań posiadającą inną ilość , przeliczenie do pełnego opakowania .
Pytanie 3.
Czy z uwagi na fakt , iż na rynku są zarejestrowane różne postaci leku, pod tą samą nazwą
międzynarodową , Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w przedmiocie zamówienia występującej
postaci leku np.; tabl. Powlekane.-tabletki, tabletki-kaps, tabl. –drażetki, ampułki-fiolki, fiolki-amp –
strz/?
Odpowiedź;
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w przedmiocie zamówienia występującej postaci leku.
Pytanie 4.
Czy w przypadku, jeżeli żądany przez Zamawiającego lek nie jest już produkowany lub jest
tymczasowy brak produkcji z nie ma innego leku równoważnego, którym można by było go zastąpić
należy wycenić ten lek podając ostatnią cenę sprzedaży oraz uwagę o jego braku czy nie wyceniać go
wcale?
Odpowiedź;
Należy wycenić lek podając ostatnią cenę sprzedaży ,oraz uwagę o jego braku.
Pytanie 5.
W zadaniach składających się na opis przedmiotu zamówienia zamawiający wskazał nazwy handlowe
produktów leczniczych. Jednakże dla większości z nich istnieją odpowiedniki zarejestrowane w
Polsce dla tych samych wskazań, co produkty wskazane w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia , co oznacza iż w świetle ustawodawstwa dotyczącego leków spełniają te same
wymagania. Tym samym stanowią produkty w pełni równoważne, mogące być przedmiotem oferty
równoważnej w rozumieniu art. 29 ust.2 Prawa zamówień publicznych. Niestety w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia brak jednoznacznego zapisu w tej kwestii. Dlatego też mając na
uwadze art.29 ust.2 Prawa zamówień publicznych prosimy o możliwość zaoferowania produktów
równoważnych.
Odpowiedź;
W Specyfikacji Istotnych Warunków Zmówienia Pkt. III Opis przedmiotu zamówienia zostanie
uzupełniony o wpis; ,, W przypadku braku na rynku wskazanych w załączniku Nr.3 do SIWZ leków
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania odpowiedników leków zarejestrowanych w Polsce;;
Pytanie 6.
Czy w poz. 30 można wycenić preparat x 30 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?
Odpowiedź;
Zamawiający wyraża zgodę na wycenę x 30 z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.
Pytanie 7.
Proszę o wydzielenie poz.57. Jest to preparat dopuszczony jednorazowo na zezwolenie Ministerstwa
Zdrowia.
Odpowiedź;
Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie poz. 57 z załącznika nr.3
Pytanie 8.
Dotyczy poz. 167 Proszę o dopuszczenie wyceny 1 opakowania po 100 g.
Odpowiedź;
Zamawiający dopuszcza wyceny 1 opakowana po 100g.
Pytanie 9.
Dotyczy poz.218 Proszę o dopuszczenie wyceny preparatu Hepatanol LGO, który ma identyczny skład
i wskazania co Hepatil. Pozwoli to złożyć korzystniejszą ofertę?
Odpowiedź;
Zamawiający dopuszcza wycenę preparatu Hepatanol LGO z tym samym składem i wskazaniem.
Pytanie 10.
Dotyczy poz. 3- 233, 237, 238, 261 Proszę o wydzielenie pozycji do odrębnego pakietu. Pozwoli to
złożyć ofertę większej grupie potencjalnych dostawców?
Odpowiedź;
Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie podanych pozycji do odrębnego pakietu.
Pytanie 11.
Dotyczy poz,.237 Czy można wycenić kaniulę dożylną o parametrach 24G x 19 mm ?
Odpowiedź;
Zamawiający wyraża zgodę na wycenę 24Gx19 mm.
Pytanie 12.
Dotyczy pozycji 245, 246. Proszę o dopuszczenie wyceny pozycji x1 szt . z odpowiednim
przeliczeniem opakowań .
Odpowiedź;
Zamawiający wyraża zgodę na wycenę x 1 szt . z odpowiednim przelicznikiem opakowań .
Pytanie 13.
Dotyczy poz. 255. Proszę o dopuszczenie wyceny kompresu x3 szt. oraz w przypadku zgody,
informację jaką ilość opakowań należy wycenić.
Odpowiedź;
Zamawiający wyraża zgodę na wycenę kompresu x 3 z przeliczeniem na podaną ilość opakowań.
Pytanie 14.
Dotyczy poz. 336. Ze względu na brak opakowania x 28 szt. Proszę o dopuszczenie wyceny preparatu
x 20 szt. oraz, w przypadku zgody , informację jaką ilość opakowań należy wycenić.
Odpowiedź;
Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatu x20 szt. Ilość opakowań zgodnie z przelicznikiem.
Pytanie 15.
Dotyczy pozycji 343. Ze względu na brak opakowań x 24 szt. proszę o dopuszczenie wyceny preparatu
x 12 szt. w ilości 8 opakowań.
Odpowiedź;
Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatu x12.
Pytanie 16.
Dotyczy pozycji 371 Proszę o dopuszczenie wyceny preparatu Ototalgin, który ma równoważny skład i
wskazania co Otinum. Pozwoli to złożyć korzystniejszą ofertę.
Odpowiedź;
Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatu Otootalgin z zachowaniem składu i wskazania.
Pytanie 17.
Dotyczy pozycji 400. Proszę o dopuszczenie wyceny pojemnika na mocz w ilości 100ml,
Odpowiedź;
Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie 18.
Dotyczy pozycji 427. Czy Zamawiający miał na myśli lek Relanium 5mg/1ml a 2ml, gdyż tylko w takiej
dawce preparat jest dostępny.
Odpowiedź;
Zamawiający miał ma myśli lek Relanium 5mg/1 ml
Pytanie 19.
Dotyczy poz. 452. Ze względu na brak opakowania x16 szt. proszę o dopuszczenie wyceny preparatu x
20 szt. oraz w przypadku zgody, informację jaką ilość opakowań należy wycenić.
Odpowiedź;
Zamawiający dopuszcza możliwość wyceny preparatu z przeliczeniem x20 na ilość zgodną z
wyliczeniem do pełnego pakowania.
Odpowiedź na zadane pytania dotyczące; Sygnatura postępowania ROPS-ATE-02/2014
Otrzymane dnia 08-04-2014
DOTYCZY ; dostawy leków produktów farmaceutycznych / leki, środki opatrunkowe, sprzęt
jednorazowy / dla Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Brancach
Pytanie 1.
§1 ust. 1 Umowy- czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie zapisu poprzez dodanie na
zakończenie sformułowania; ,,z zastrzeżeniem postanowień niniejszej umowy poniżej §7 ust.2,,?
Odpowiedź;
Zamawiający nie wyraża zgodę na uzupełnienie zapisu w §1 przez dodanie sformułowania
,, z zastrzeżeniem postanowień niniejszej umowy poniżej w tym §7 ust.2’’
Pytanie 2.
§1. Ust.2 Umowy – czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji zapisu w ten sposób, by po
słowach ,, określa się ‘’ dodać sformułowanie ; ,, wg. Cen na dzień podpisania umowy’’?
Odpowiedź;
Zamawiający nie dopuszcza możliwość modyfikacji zapisu w §1. Ust.2 by po słowach ,,określa się’’
dodać sformułowanie ,, wg. Cen na dzień zawarcia umowy’’
Pytanie 3.
§5 ust.1.lit.a/ Umowa – czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji zapisu w ten sposób, by
określić podstawę naliczenia jako ,, wartość niewykonanej części umowy’’?
Odpowiedź;
Zamawiający nie dopuszcza możliwość modyfikacji zapisu §5. Ust.1 lit.a, by określić podstawę
naliczenia jako ,, jako wartość niewykonanej części umowy’’
Pytanie 4.
§5. Ust.1 lit. b/ Umowa- czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji zapisu w ten sposób, by
przenieść zdanie ,, zamawiający zobowiązuje się zapłacić …… za dostawę ‘’ do ust.2 tego paragrafu ?
Odpowiedź;
Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu w ten sposób , by przenieść zdanie
,, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić …. za dostawę’’ do ust.2 tego paragrafu.
Pytanie 5.
§6. Umowy – czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji zapisu w ten sposób, by po słowie
,,odszkodowań’’ dodać sformułowanie ; ,,uzupełniających’’ ?
Odpowiedź;
Zamawiający nie dopuszcza możliwości modyfikacji zapisu §6 by po słowie ,, odszkodowań’’ dodać
sformułowanie ,, uzupełniających’’
Pytanie 6.
§7 ust. 1 Umowy –czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji zapisu w ten sposób , by po
słowach,, formy pisemnej’’ dodać sformułowanie,, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej’’
Odpowiedź;
Zamawiający nie dopuszcza możliwość modyfikacji zapisu §7 by po słowach ,, formy pisemnej ‘’
dodać sformułowanie ,, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej’’
Pytanie 7.
§7. Ust. 2 Umowy – czy Zamawiający wyrazi zgodę ma modyfikację zapisu, w ten sposób by dodać
ust.2 w brzmieniu ,, 2. Strony zastrzegają , iż cena brutto dostarczonych na podstawie niniejszej
umowy towarów ulegnie zmianie, gdy będzie ona wynikała; ze zmiany ustawowej stawki VAT i lub
zmiany cen urzędowych. Przedmiotowe zmiany cen brutto przedmiotu zamówienia następowały będą
automatycznie, z dniem wejścia w życie stosownych przepisów prawa, w terminach przewidzianych
ustawowo, bez obowiązku zawierania pisemnych aneksów do umowy ‘’?
Odpowiedź;
Zamawiający nie wyraża zgodę na modyfikację zapisu §7 umowy by dodać ust.2 w brzmieniu
,,
Strony zastrzegają iż cena brutto dostarczanych na podstawie niniejszej umowy towarów ulegnie
zmianie, gdy będzie ona wynikała; ze zmiany ustawowej stawki VAT i/ lub zmiany cen urzędowych.
Przedmiotowe zmiany cen brutto przedmiotu zamówienia następowały będą automatycznie, z
dniem wejścia w życie stosownych przepisów prawa, w terminach przewidzianych ustawowo, bez
obowiązku zawierania pisemnych aneksów do umowy’’
Pytanie 8.
§10. Umowy- czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykreślenia tego postanowienia /
Odpowiedź;
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie postanowienia §10 umowy.
Pytanie 9.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji – 73, 74, 82, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 156,
347, 348, 396, 468, 469, 504, 510, 511, do osobnego pakietu co umożliwi złożenie oferty większej
liczbie wykonawców ?
Odpowiedź;
Zamawiający nie wyraża zgodę na wydzielenie pozycji
73,74,82,112,113,114,115,116,117,156,347,348,396,468,469,504,510,511, do osobnego pakietu .
Zapis SIWZ pkt. VI. 6.1 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Pytanie 10.
W przypadku wyrażenia zgody na wydzielenie powyższych pozycji – co Zamawiający miał na myśli
poz. 82 clexsane inj. – ilość 2,5 op.? Lek występuje w niepodzielnym opakowaniu zawierającym 10
ampułkostzrykawek.
Odpowiedź;
Zamawiający wnosi poprawkę do ilości opakowań i zaokrągla do pełnego opakowania 3 op.
Download
Random flashcards
Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards