Otwieramy dostęp do światowych rynków

advertisement
Centrum Obsługi Inwestorów
i Eksporterów (COIE)
Otwieramy dostęp do
światowych rynków
Zielona Góra
13.05.2013 r.
Cel projektu
Projekt systemowy Ministra Gospodarki realizowany
w ramach Poddziałania 6.2.1 „Wsparcie dla sieci COIE”
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG)
Wzrost poziomu umiędzynarodowienia polskich firm, poprzez
ułatwienie dostępu do kompleksowych, wysokiej jakości i nieodpłatnych
usług informacyjnych w zakresie niezbędnym do planowania,
organizowania i realizacji eksportu i/lub inwestycji poza granicami Polski.
Zwiększanie poziomu inwestycji zagranicznych w Polsce, poprzez
ułatwienie inwestorom zagranicznym dostępu do informacji o warunkach
podejmowania działalności gospodarczej w Polsce i instrumentach
wsparcia rozwoju przedsiębiorczości, w tym zachętach inwestycyjnych.
Zielona Góra, 13 maja 2013 r.
Grupy docelowe sieci COIE
Z usługi pro-eksport mogą korzystać
wszyscy przedsiębiorcy,
mający siedzibę na terenie Polski
w szczególności mikro, małe i średnie
firmy.
Z usługi pro-biz mogą korzystać
inwestorzy zagraniczni, zainteresowani
prowadzeniem działalności w Polsce.
Zielona Góra, 13 maja 2013 r.
Współpraca COIE - EKSPORTER
Rodzaje pomocy oczekiwanej przez eksporterów:
Baza kontaktów do potencjalnych zagranicznych kontrahentów (dane z komercyjnych i
niekomercyjnych baz danych będących w dyspozycji COIE, dane pozyskane z WPHI).
Zapytania ofertowe zagranicznych importerów.
Informacja o specyfice rynku zagranicznego (rynek pracy, ubezpieczenia społeczne, podatki,
wymogi certyfikacyjne, bariery w dostępie do rynków zagranicznych itp., analizy rynkowe).
Formy promocji oferty eksportera bezpłatne lub dofinansowywane ze środków UE (targi
międzynarodowe rekomendowane i/lub z udziałem WPHI, misje handlowe, spotkania branżowe
itp.).
Zielona Góra, 13 maja 2013 r.
Praktyczne aspekty funkcjonowania COIE
Do dyspozycji przedsiębiorców są:
2 profesjonalne bazy zawierające dane do
przedsiębiorców w kraju i zagranicą:
Kompass Poland, HBI Polska
1 baza wiedzy o branżach i rynkach
zagranicznych Euromonitor
Ponadto każde COIE musi zapewnić
przedsiębiorcy stanowisko z dostępem do
aktów prawnych
Zielona Góra, 13 maja 2013 r.
Zakres oferowanych usług COIE
Świadczone usługi informacyjne z zakresu pro-eksport oraz pro-biz
dotyczą m.in.:
- przekazywania ofert podmiotów zagranicznych zainteresowanych
importem towarów i usług z Polski,
- źródeł finansowania rozwoju działalności eksportowej ze środków
krajowych oraz unijnych,
- przekazywania informacji nt. potencjalnych rynków zbytu,
możliwości udziału w targach branżowych, misjach gospodarczych,
czy wyszukiwania kooperantów na rynkach zagranicznych,
- przekazywania informacji nt. możliwości inwestycyjnych oraz
organizowania wizyt na terenach inwestycyjnych i w obiektach typu
brownfield z potencjalnymi inwestorami zagranicznymi.
Zielona Góra, 13 maja 2013 r.
Działania lubuskiego COIE
W okresie od dnia utworzenia (listopad 2011 r.) do kwietnia 2013 r.
przeprowadzono następujące działania mające na celu wsparcie rozwoju
eksportu i inwestycji w Województwie Lubuskim:
Opracowano projekty i zapytania kontrahentów zagranicznych nadesłanych przez
Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji (WPHI), Polską Agencję Informacji
i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ), itp. oraz zamieszczone na portalu promocji
i eksportu.
Łączna ilość opracowanych zapytań:
-
pro-eksport to ponad 750 opracowanych projektów głównie z rynków:
Korea, Węgry, Chorwacja, Francja, RPA, Hiszpania, Bułgaria, Holandia,
Skandynawia;
-
pro-biz to blisko 60 opracowanych projektów inwestycyjnych głównie z Danii,
Chin, Niemiec, Hiszpanii, Włoch, Austrii.
Zielona Góra, 13 maja 2013 r.
Działania lubuskiego COIE
Dodatkowe zrealizowane przykładowe działania w 2012 i 2013 r. :
• zorganizowano konferencję „Eksport szansą rozwoju lubuskich
przedsiębiorstw” inaugurującą działalność COIE w Lubuskiem;
• uczestniczono w pracach nad projektem „Promocji gospodarczej
Województwa Lubuskiego – II edycja”;
• opracowano broszury „Uwarunkowania Inwestycyjne
Województwa Lubuskiego”, „Regiony Polski, broszura dla
przedsiębiorców z Austrii”, „Instrumenty wsparcia na poziomie
regionalnym”;
• zorganizowano 2 spotkania dla przedsiębiorców;
• opracowano 2 publikacje pn.:
Folder Terenów Inwestycyjnych Województwa Lubuskiego,
Folder Produktów Eksportowych Województwa Lubuskiego.
Zielona Góra, 13 maja 2013 r.
Główne cele i zadania COIE – usługa pro-biz
•
Zwiększanie poziomu inwestycji zagranicznych w Polsce, poprzez
ułatwienie inwestorom zagranicznym dostępu do informacji o warunkach
podejmowania działalności gospodarczej w województwie, instrumentach
wsparcia, w tym zachętach inwestycyjnych, obowiązujących przepisach,
aktualnych danych statystycznych oraz regionalnych ofert inwestycyjnych.
•
Ścisła współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego w celu
pozyskiwania informacji nt. dostępnych ofert inwestycyjnych typu
greenfield (baza terenów inwestycyjnych) oraz współpraca z lokalnymi
firmami i właścicielami hal w celu gromadzenia i aktualizacji bazy danych
hal przemysłowych na sprzedaż lub pod wynajem (oferty brownfield).
Zielona Góra, 13 maja 2013 r.
Główne cele i zadania COIE – usługa pro-biz
•
Współpraca z WPHI, PAIiIZ, K-S SSE, ANR, AMW, lokalnymi
strefami/parkami przemysłowymi, organizacjami okołobiznesowymi, itp.
•
Obsługa projektów inwestorów zagranicznych, zainteresowanych
podjęciem działalności gospodarczej w województwie, w zakresie:
zbierania i przekazywania potrzebnych informacji, przygotowywania wizyt
inwestorów, organizowania spotkań z lokalnymi władzami.
•
Tworzenie i aktualizowanie regionalnych list poddostawców wg sektorów.
•
Udział w targach,
nieruchomościowych.
•
Wydawanie katalogów inwestycyjnych z dostępnymi terenami pod
inwestycje.
konferencjach,
seminariach
Zielona Góra, 13 maja 2013 r.
inwestycyjno-
OFERTA TERENÓW
INWESTYCYJNYCH
oraz
HAL PRZEMYSŁOWYCH
Ponad 100
miejskich i gminnych
działek inwestycyjnych
w strefach aktywności
gospodarczej oraz
hal przemysłowych
w bazie COIE/COI
dostępnych m.in. na stronach:
www.lubuskie.coie.gov.pl
www.investinlubuskie.pl
Zielona Góra, 13 maja 2013 r.
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ !
Zapraszamy do współpracy !
www.lubuskie.coie.gov.pl
[email protected]
Zielona Góra, 13 maja 2013 r.
Download