Opcje Imigracyjne dla Inwestorów z Polski

advertisement
Opcje Imigracyjne dla Inwestorów z
Polski
2016-01-15 15:57:30
2
Doceniając wkład imigrantów w gospodarkę Stanów Zjednoczonych, Urząd ds. Obywatelstwa i Imigracji USA
(USCIS) wprowadził w ostatnich paru miesiącach parę ułatwień dla inwestorów zza granicy.
Aleksandra Michailov jest prawnikiem praktykującym prawo imigracyjne w kancelarii Capitol
Immigration Law Group w Waszyngtonie (www.cilawgroup.com).
Doceniając wkład imigrantów w gospodarkę Stanów Zjednoczonych, Urząd ds. Obywatelstwa i Imigracji USA
(USCIS) wprowadził w ostatnich paru miesiącach parę ułatwień dla inwestorów zza granicy. Gościnność wobec
imigrantów ze wszystkich stron świata to długoletnia tradycja tego kraju i obecnie Stany Zjednoczone oferują
parę atrakcyjnych programów dla inwestorów w zależności od formy i wkładu inwestycji.
Zielona Karta dla Inwestorów (EB-5)
Dla osób, które zamierzają zainwestować w gospodarkę Stanów Zjednoczonych dostępna jest wiza imigracyjna
(„zielona karta”) typu EB-5. Inwestor może być obywatelem każdego kraju, również Polski.
Warunkiem ubiegania się o zielona karte typu EB-5 jest zainwestowanie przez inwestora-aplikanta $1,000,000 w
dowolnym regionie USA lub $500,000 w regionie słabo rozwiniętym ekonomicznie. Inwestor musi udowodnić, że
kapitał który zamierza zainwestować w USA został nabyty legalnie - zapora przed „brudnymi pieniędzmi”.
Inwestycja- musi stworzyć 10 miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty i stan taki musi się utrzymać przez 2
lata. Zatrudnionymi mogą być wyłącznie obywatele USA , posiadacze zielonej karty, lub inni kwalifikujący się
imigranci. Jest możliwe zatrudnienie rodziny, jednak członków rodziny nie zalicza się do ilości stworzonych miejsc
pracy. Jest to istotna informacja ponieważ niektórzy imigranci, zwykle przyjmują w pierwszej kolejności do pracy
swoich najbliższych.
Kapitał można zainwestować w zupełnie nową firmę albo podwyższając kapitał już istniejącej firmy do poziomu
140 procent sprzed dofinansowania. Można też zainwestować w znajdującą się kłopotach firmę w celu ratowania
miejsc pracy.
W ramach programu pilotażowego zaczęto tworzyć Regionalne Centra, pomagające w koordynowaniu
zagranicznych inwestycji spełniających warunki programu EB-5. Głównym ich celem jest ułatwianie w
bezpośrednim lub pośrednim tworzeniu nowych miejsc pracy. Centra mają prawo występować do USCIS o
rozpatrywanie wniosków w trybie przyspieszonym. Obowiązkiem Regionalnych Centrów jest przedstawienie
sposobu w jaki będą tworzone miejsca pracy a także udowodnienie, że będzie to miało miejsce.
Wiza Tymczasowa dla Inwestorów (E-2)
Wizy typu E zostały stworzone dla bardzo specyficznej grupy osób: handlowców i inwestorów. E2 – Treaty
Investors Visa – to wiza dla obywateli krajów z którymi Stany Zjednoczone utrzymują ścisłe związki gospodarcze
w tym Polski i którzy zamierzają zainwestować poważne sumy („substantial funds”) w amerykańską firmę, lub
osoby przybywające do USA w celu stworzenia nowych możliwości inwestycyjnych. Inwestor może być osobą
fizyczną lub posiadać osobowością prawną (korporacją), w imieniu której działa osoba fizyczna delegowana do
wykonania działań związanych z inwestycją. Może to też być osoba fizyczna nie prowadząca działalności
gospodarczej, która inwestuje w istniejącą firmę amerykańską, lub tworzy nowy podmiot gospodarczy pod
warunkiem, że wiąże się to z poważną inwestycją z środków własnych.
Przedsiębiorstwo, w imieniu którego osoba stara się dla siebie o wizę E2 musi być zarejestrowane w tym samym
kraju co ta osoba. Osoba oddelegowana przez istniejące przedsiębiorstwo do przeprowadzenia inwestycji lub do
działalności w istniejącej firmie w USA (lub w nowo-stworzonej firmie w USA) musi pełnić funkcje kierownicze lub
zarządcze w firmie-matce albo być właścicielem lub współwłaścicielem firmy w co najmniej 50 procentach.
3
Inwestycja korporacji lub firmy-matki z kraju objętego umowami handlowymi z USA lub osoby fizycznej musi być
„substantial” – to znaczy znacząca, spora. Najczęściej oznacza to inwestycje w wysokości co najmniej $100,000.
Należy podkreślić, że inwestowanie w instrumenty takie jak depozyty bankowe, securities, papiery wartościowe
bez wyraźnego przeznaczenia na inwestycje w USA nie są uważane za inwestycję.
Wiza dla Pracowników Oddelegowanych do Zagranicznego Oddziału Firmy (L-1)
Wiza L-1 przeznaczona jest dla pracowników międzynarodowych firm tymczasowo oddelegowanych do oddziału
macierzystego bądź filii swojej firmy w USA. Może to być firma ze Stanów Zjednoczonych lub koncern
zagraniczny. Do ubiegania się o wizę kwalifikują się osoby pełniące funkcje kierownicze lub osoby posiadające
specjalistyczną wiedzę. Stanowisko zajmowane za granicą nie musi być zbieżne ze stanowiskiem w firmie w USA.
Osoby te muszą udokumentować, że były zatrudnione w danej firmie poza USA w sposób nieprzerwany przez
przynajmniej rok a praca ta miała miejsce w ciągu ostatnich trzech lat.
Wizy L-1 przeznaczone są również dla określonych pracowników zagranicznych korporacji, którzy podróżują do
Stanów Zjednoczonych, aby założyć firmę, oddział firmy lub filię. W chwili składania petycji korporacja powinna
udokumentować, iż zabezpieczyła odpowiednie pomieszczenia na działalność, i że w ciągu roku od zatwierdzenia
petycji utworzy stanowisko menadżera bądź inne stanowisko kierownicze. W przypadku petycji na osobę
posiadającą specjalistyczną wiedzę, składający petycję powinien wykazać, że posiada środki na wynagrodzenie
pracownika oraz na rozpoczęcie działalności gospodarczej w Stanach Zjednoczonych.
Wiza L-1 pozwala na pobyt przez 5 a nawet 7 lat, jeśli osobą sponsorowaną jest pracownik na stanowisku
kierowniczym albo jest to pozycja w zarządzie firmy. Co bardzo ważne, L-1 nie wymaga utrzymywania stałego
zamieszkania poza USA jak w większości pozostałych wiz tymczasowych, ani nie wymaga wykazania mocnych
związków z krajem pochodzenia, jak na przykład wiza turystyczna i pozwala na równoczesne staranie się o stały
pobyt (zielona karta).
Porównanie
Rodzaj
Pobytu
Okres
Pobytu
L-1
E-2
EB-5 –
Centrum
Regionalne
EB-5 Indywidualne
Wiza
tymczasowa
Wiza
tymczasowa
Zielona Karta
Zielona Karta
5 lub 7 lat w
zależności od
stanowiska
5 lat
odnawiana tak
długo jak długo
istnieje
inwestycja
Stały
Stały
4
Wysokość
Inwestycji
Wymóg
tworzenia
nowych
miejsc pracy
Zatrudnienie
inwestora
Czas
rozpatrzenia
Prawo do
pracy
Konieczność
istnienia
firmy poza
USA
Nie ma
minimalnego
progu
Może być niski
Manager lub
posiadający
specjalistyczną
wiedzę
1-3 miesięcy z
możliwością
przyspieszenia
za dodatkową
opłatą
Pracownik i
współmałżonek
Tak
Nie ma
minimalnego
progu, ale w
praktyce
powyżej
$100,000.
$500,000 lub
$1,000,0000 w
zależności od
lokalizacji
$500,000 lub
$1,000,0000 w
zależności od
lokalizacji
Może być niski
10
bezpośrednich
lub pośrednich
miejsc pracy
10
bezpośrednich
miejsc pracy
Manager
Partner w
Centrum
Regionalnym
Zarządzający
Partner
Około 1 roku
Około 1 roku
Pracownik i
współmałżonek
Pracownik,
współmałżonek
i dzieci
Pracownik,
współmałżonek
i dzieci
Nie
Nie
Nie
1-3 miesięcy z
możliwością
przyspieszenia
za dodatkową
opłatą
5
Nabycie
istniejącego
biznesu w
USA
Wymagane
wcześniejsze
zatrudnienie
Położenie
geograficzne
w USA
OK
OK
Nie
Tak, ale musi
stworzyć 10
miejsc pracy
Tak, rok z
firmie matce
Nie
Nie
Nie
Dowolne
Region gdzie
jest słaby
rozwój
ekonomiczny
($500,000) lub
dowolny przy
inwestycji
$1,000,000
Region gdzie
jest słaby
rozwój
ekonomiczny
($500,000) lub
dowolny przy
inwestycji
$1,000,000
Dowolne
Autor: Aleksandra Michailov | Immigration Attorney, Capitol Immigration Law Group PLLC | 1725 I Street NW,
Suite 300, Washington, DC 20006
TEL: 202.640.4389 | FAX: 202.280.1346
[email protected] | www.cilawgroup.com | weekly immigration newsletter
6
Download