ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

advertisement
PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA
ul. Podgórna 22
65- 424 Zielona Góra
ZP.271.31.25.2013
RISS 2300899
Zielona Góra 20 maja 2013 r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
1.
Zamawiający:
Miasto Zielona Góra kod, miejscowość 65-424 Zielona Góra ul. Podgórna 22,woj. lubuskie
telefon (+48) 68 456-41-00, faks (+48) 68 456-44-55, www.um.zielona-gora.pl.
2.
Tryb zamówienia publicznego: przetarg nieograniczony.
3.
Tytuł: „zakup stożkowej choinki z tworzywa sztucznego o wys. ca.14.00 m, montowanej
na postumencie o wys. ca.0,5 m wraz z dekoracją świetlną i świąteczną oraz montażem.
4.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień
Publicznych w dniu 09 maja 2013 r. pod numerem 70357-2013.
5.
Zmiany w ogłoszeniu dotyczą ogłoszenia o zamówieniu znak ZP.271.31.4.2013.
5.1.
a)
pkt 7.2.1. ppkt6):
w ogłoszeniu jest:
Zakłada się wyposażenie choinki w oświetlenie podstawowe realizowane na bazie tzw. sznurów
świetlnych LED. Przyjmuje się długość łańcucha ca. 12,00 m wyposażonego w minimum 70 szt.
diod stałych, święcących światłem niebieskim oraz ca. 10 szt. diod mrugających święcących
światłem białym zimnym. Odstęp między diodami ca. 15,00 cm. Kolor przewodów zielony.
Zakłada się, iż na choince winno się znaleźć w sumie nie mniej niż 13.000 diod.
w ogłoszeniu powinno być:
Zakłada się wyposażenie choinki w oświetlenie podstawowe realizowane na bazie tzw. sznurów
świetlnych LED. Przyjmuje się długość łańcucha ca. 12,00 m wyposażonego w minimum 70 szt.
diod stałych, święcących światłem np. niebieskim oraz ca. 10 szt. diod mrugających święcących
światłem białym zimnym. Odstęp między diodami ca. 15,00 cm. Kolor przewodów zielony.
Zakłada się, iż na choince winno się znaleźć w sumie nie mniej niż 13.000 diod.
pkt 7.2.2. ppkt3):
w ogłoszeniu jest:
gwiazdy ozdobne w kształcie gwiazdy pięcioramiennej, której obrys wykonany jest z węża LED
o śr. ca 15 mm, kolorze świecenia białym zimnym i parametrze = ca.35 LED/1m – każdy metr
winien zawierać min. 2 diody mrugające w kolorze niebieskim. W środku tej dekoracji
umieszczona druga gwiazda o kolorze niebieskim wypełnioną mata dekoracyjną.. Użyty do
wykonania tej dekoracji wąż świetlny święcący kolorem białym zimnym, zawierający minimum
35 diod/1 mb. Każdy metr winien zawierać minimum dwie diody błyskające w kolorze
niebieskim, a każda gwiazda winna być wykonana z minimum 3 m węża. Łączna ilość gwiazd
nie mniejsza niż 50 szt. na całej choince.
w ogłoszeniu powinno być:
gwiazdy ozdobne w kształcie gwiazdy pięcioramiennej, której obrys wykonany jest z węża LED
o śr. ca 15 mm, kolorze świecenia białym zimnym i parametrze = ca.35 LED/1m – każdy metr
winien zawierać min. 2 diody mrugające w kolorze np. niebieskim. W środku tej dekoracji
umieszczona druga gwiazda o kolorze niebieskim wypełnioną mata dekoracyjną.. Użyty do
wykonania tej dekoracji wąż świetlny święcący kolorem białym zimnym, zawierający minimum
35 diod/1 mb. Każdy metr winien zawierać minimum dwie diody błyskające w kolorze np.
niebieskim, a każda gwiazda winna być wykonana z minimum 3 m węża. Łączna ilość gwiazd
nie mniejsza niż 50 szt. na całej choince ( ilość gwiazd wypełnionych matą stanowi 50%
montowanych gwiazd tj. 25 szt. w stosunku do ich ogólnej liczby ).
b)
5.2.
a)
b)
5.3.
a)
pkt 21:
w ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert: oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Miasta
Zielona Góra, 65-424 Zielona Góra, ul. Podgórna 22, pokój 407 w terminie do dnia 21 maja
2013 roku do godz. 10:00.
Biuro Zamówień Publicznych
tel. (+48) 68 45 64 419, faks: (+48) 68 45 64 455
www.zielona-gora.pl
[email protected]
ZP.271.31.25.2013
b)
w ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert: oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Miasta
Zielona Góra, 65-424 Zielona Góra, ul. Podgórna 22, pokój 407 w terminie do dnia 24 maja
2013 roku do godz. 10:00.
5.3.
a)
pkt 22:
w ogłoszeniu jest:
„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 maja 2013 roku o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego tj.
w Urzędzie Miasta Zielona Góra, ul. Podgórna 22, pokój nr 810”.
w ogłoszeniu powinno być:
„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 maja 2013 roku o godz. 10:45 w siedzibie Zamawiającego
tj. w Urzędzie Miasta Zielona Góra, ul. Podgórna 22, pokój nr 810”.
b)
6. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie
Zamówień Publicznych w dniu 20 maja 2013 r.
z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr inż. Krzysztof Kaliszuk
Zastępca Prezydenta
Biuro Zamówień Publicznych
tel. (+48) 68 45 64 419, faks: (+48) 68 45 64 455
www.zielona-gora.pl
e-mail:[email protected]
Download