Elektrociepłownia Zielona Góra 1991 – 2011

advertisement
Elektrociepłownia
Zielona Góra
1991 – 2011
Szanowni Państwo!
20 lat temu, w 1991 r., minister przemysłu dokonał podziału Zakładu Energetycznego i wyodrębnił Elektrociepłownię, jako samodzielny podmiot gospodarczy. W 2011 r. obchodzimy również inne okrągłe rocznice. Czterdzieści lat temu,
w kwietniu 1971 r., wbito pierwszą łopatę pod budowę Elektrociepłowni, 35 lat temu z jedynego turbogeneratora o niewielkiej mocy 10,5 MWe popłynął pierwszy prąd elektryczny. W marcu bieżącego roku upłynęło 15 lat od uruchomienia w części
węglowej drugiego turbozespołu parowego o mocy 12,8 MWe. W tym roku upływa również 10 lat od podpisania kontraktu
długoterminowego na sprzedaż energii elektrycznej z projektowanego wówczas bloku gazowo-parowego oraz bardzo istotnego i perspektywicznego do 2024 r. kontraktu na dostawę gazu ze złóż krajowych. Mija również 10 lat od podpisania umowy
prywatyzacyjnej Elektrociepłowni umożliwiającej pozyskanie środków finansowych na budowę bloku gazowo-parowego.
Obecnie akcjonariuszami EC są: Kogeneracja, która jest dominującym akcjonariuszem posiadającym 98,4% akcji, Miasto – 1,5% i osoby fizyczne – 0,1%. Podpisanie umowy prywatyzacyjnej zwieńczyło kilkuletnie zabiegi o przekształcenie spółki i pozyskanie kapitału na budowę bloku gazowo-parowego. Do zobowiązań kupujących należało zrealizowanie inwestycji gazowej.
Po 10 latach trudnych prac przygotowawczych oraz dwóch latach budowy, 8 października 2004 r. mogliśmy uroczyście uruchomić nowoczesny blok gazowo-parowy o mocy elektrycznej 198 MWe i mocy cieplnej 135 MWt zasilany gazem
ziemnym z kopalni Kościan-Brońsko. Oprócz bloku gazowo-parowego została wybudowana pierwsza w Polsce linia napowietrzna 220 kV wyprowadzenia mocy elektrycznej do Leśniowa Wielkiego, przeprowadzono modernizację Głównej Stacji
Zasilającej „Leśniów” należącej do PSE. PGNiG wybudowało kopalnię gazu Kościan-Brońsko oraz ponad 100-kilometrowy
odcinek gazociągu do Zielonej Góry. Łączny koszt tych inwestycji wyniósł ponad 1 mld zł, była to największa inwestycja
zrealizowania w naszym regionie.
Od chwili uruchomienia bloku gazowo-parowego, Elektrociepłownia „Zielona Góra” stała się jednym z najnowocześniejszych przedsiębiorstw w swojej branży w Polsce. Stała się największym lubuskim wytwórcą energii elektrycznej i podporą lokalnego systemu elektroenergetycznego. Dzięki uruchomieniu bloku gazowo-parowego uzyskano ponad szesnastokrotny
wzrost ilości produkowanej przez Spółkę energii elektrycznej, przy jednoczesnym ograniczeniu emisji szkodliwych substancji
do atmosfery, co pozwoliło wydatnie zredukować uciążliwości dla mieszkańców Zielonej Góry. Nastąpił ponad sześciokrotny
wzrost przychodów oraz zmiana jego struktury. W 2003 r. ok. 20% przychodów pochodziło ze sprzedaży energii elektrycznej,
w 2006 r. było to już 85%. Oblicze Spółki uległo diametralnemu przeobrażeniu, w kierunku nowoczesnej elektrowni.
Jesteśmy żywotnie zainteresowani rozwojem rynku ciepła. Dlatego połączyliśmy spółkę dystrybucyjną, w której posiadaliśmy udziały, z Elektrociepłownią. Nasze możliwości finansowe pozwoliły na przygotowanie projektów dotyczących
zmniejszenia strat w przesyle i dystrybucji ciepła oraz zmniejszenia emisji zanieczyszczeń. Staramy się docierać do nowych
odbiorców, nie zapominając przy tym o dotychczasowych klientach. Prace modernizacyjne finansujemy po części z własnych
środków, a po części z funduszy europejskich. Efekty naszych działań widać w mieście.
Dyrektywy Unii Europejskiej wprowadzają od 1 stycznia 2016 r. znacznie ostrzejsze standardy emisji dwutlenku siarki, związków azotu i pyłów dla przemysłowych źródeł wytwórczych. Dlatego podjęliśmy decyzję o wymianie starych kotłów na kotły olejowo-gazowe. Po zrealizowaniu tej inwestycji będziemy jedyną w Polsce elektrociepłownią zawodową, która nie będzie zużywać węgla.
Podkreślić należy, że Elektrociepłownia „Zielona Góra” funkcjonuje jako Spółka powiązana z grupą spółek EDF
w Polsce razem z: Kogeneracją Wrocław, Elektrownią Rybnik, Elektrociepłownią Kraków, Elektrociepłowniami Wybrzeże,
Elektrociepłownią Toruń i innymi.
Zarząd firmy wciąż pracuje nad przyszłościowymi projektami. Rozważany jest kolejny etap modernizacji bloku
węglowego. Chodzi o drugi blok gazowo-parowy, choć znacznie mniejszy, o mocy około 50 MWe.
Marian Babiuch, Prezes Elektrociepłowni Zielona Góra S.A.
Z okazji jubileuszu Firmy, w imieniu zarządu Elektrociepłowni „Zielona Góra” pragnę złożyć serdeczne podziękowania wszystkim, którzy uczestniczyli w tworzeniu naszego przedsiębiorstwa i jego rozbudowie. Wszystkim, którzy życie
zawodowe związali z Elektrociepłownią i codzienną, aktywną i wydajną pracą budują przyszłość firmy. Życzę satysfakcji
z pracy zawodowej i pomyślności w życiu osobistym.
Podziękowania kieruję również do naszego akcjonariusza Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA,
członków Rady Nadzorczej, partnerów handlowych i wszystkich przyjaciół w województwie lubuskim i w całym kraju.
Marian Babiuch
Philippe Castanet,
prezes EDF Polska
Gratuluję załodze i prezesowi
Marianowi Babiuchowi sukcesów.
Wierzę, że kolejne jubileusze będą
obchodzone również w atmosferze
satysfakcji z osiągnięć Spółki. Jeszcze
raz składam na ręce pana prezesa,
mojego przyjaciela Mariana, życzenia
pomyślności dla Elektrociepłowni
Zielona Góra i jej pracowników oraz
powodzenia w realizacji kolejnych
zamierzeń.
Ks. biskup Adam Dyczkowski
Stworzyliśmy sobie cywilizację,
w której bez prądu ani rusz,
dlatego jesteśmy wdzięczni załodze
Elektrociepłowni za ich wysiłek
i codzienną pracę. Życzę jak
najwięcej satysfakcji zawodowej
wszystkim pracownikom i dalszego
rozwoju firmy.
Stanisław Iwan,
senator RP
Jestem szczęśliwy, że mam
w Zielonej Górze prawdziwych
przyjaciół i jednocześnie
specjalistów, którzy pracują na
rzecz rozwoju energetyki polskiej
i lubuskiej. Gratuluję wszystkim
udekorowanym odznaczeniami.
Elżbieta Polak,
Marszałek Województwa
Lubuskiego
W naszym regionie,
Elektrociepłownia Zielona
Góra to takie miejsce, gdzie jest
przyszłość. Wyznaczają państwo
wysoki poziom, dzięki państwu
możemy w województwie lubuskim
kreować rozwój gospodarczy
oparty o innowacje, nowoczesne
technologie. Dziękuję za to, że dają
państwo regionowi dużo energii.
Życzę realizacji wspaniałych
przedsięwzięć.
Helena Hatka
Wojewoda Lubuski
Czuję się zaszczycona, że mogłam
wręczyć odznaczenia pracownikom
Elektrociepłowni. Przyjechałam
tutaj z serca, bo bardzo cenię
państwa pracę. Panie prezesie,
chciałam podziękować za wieloletnią
współpracę. Szczególnie pan i
profesor Marian Miłek byliście dla
mnie przewodnikami, pomogliście
mi zrozumieć, jak ważne jest
bezpieczeństwo energetyczne Polski.
Wasze propaństwowe myślenie ujęło
mnie już cztery lata temu, kiedy
jeszcze uznawałam za oczywistość,
że energii elektrycznej nigdy nie
zabraknie. Dziękuję za wszystko.
Janusz Kubicki,
prezydent Zielonej Góry
EC to nie tylko firma, to część
miasta. Chciałbym skorzystać
z okazji i wręczyć Nagrodę Miasta
Zielonej Góry, którą przyznaliśmy
prezesowi Marianowu Babiuchowi
za wybitne osiągnięcia w rozwoju
miasta, bo prezes myśli nie tylko
o Spółce, ale i o wszystkich
mieszańcach Zielonej Góry.
I za to mu serdecznie dziękuję.
od lewej: Ireneusz Gacek, Zbigniew Jagiełło, Tadeusz
Janczak, Maria Jankowiak
od lewej: Ludwik Bieniasz-Krzywiec, Edward Czapla,
Franciszek Czemarmazowicz
od lewej: Maria Soja, Czesław Wojtuszewski,
Bogdan Wolski
od lewej: Wanda Korzyniewska, Teofil Juszczak, Wiesław Oszczyk,
Janusz Rzeźniewski
od lewej: Jolanta Skrzyńska-Winkel, Karolina Woźniak
od prawej: Tomasz Reich, Kazimierz Purowski
od lewej: Ewa Wieczorkiewicz, Marek Szymanowski, Mariusz Guz
Odznaczeni Medalami
za Długoletnią Służbę
Medale Złote otrzymali: Ludwik Bieniasz-Krzywiec, Edward Czapla, Franciszek Czemarmazowicz, Ireneusz Gacek, Zbigniew Jagiełło, Tadeusz Janczak,
Maria Jankowiak, Teofil Juszczak, Wanda Korzyniewska, Wiesław Oszczyk, Janusz Rzeźniewski, Maria Soja, Czesław Wojtuszewski, Bogdan Wolski.
Medale Srebrne otrzymali: Kazimierz Purowski, Tomasz Reich, Marek Szymanowski, Ewa Wieczorkiewicz.
Medale Brązowe otrzymali: Mariusz Guz, Jolanta Skrzyńska-Winkel, Karolina Woźniak.
Odznaki Honorowe „Za Zasługi dla Energetyki” otrzymali:
Piotr Arabski, Iwona Baj, Grażyna Barańska, Maciej Damczyk, Waldemar Janas, Piotr Jermakowicz, Ewa Kłos,
Andrzej Kopciał, Janusz Oleksiewicz, Andrzej Pegza, Edward Piesko, Dariusz Piersiak, Mirosław Piszczyk,
Mariusz Popek, Marian Radoń, Sławomir Ratajczak, Roman Ratajszczak, Wojciech Sierpiński, Robert Sołek,
Wojciech Stępniak, Marek Tabisz, Krzysztof Tkaczuk
Zarówno w Filharmonii Zielonogórskiej jak i przed uroczystym obiadem
w Palmiarni przedstawiciele zaprzyjaźnionych firm i instytucji składali
życzenia prezesowi Marianowi Babiuchowi, wśród nich m.in.:
Marian Augustyn – prezes EC Kraków, Eugeniusz Kuglarz – dyrektor
PKE EC Katowice, Mariusz Erdmann – PGE EC Gorzów, Tadeusz
Kulczyk – dyrektor PGNiG w Zielonej Górze, Henryk Mazurkiewicz
– prezes firmy Mazel, dr Bożena Chudak, dyrektor Zespołu Rehabilitacji
Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk”, Waldemar Michałowski
– komendant straży pożarnej w Zielonej Górze, Ireneusz Bogucewicz
– zastępca wójta gminy Zielona Góra, Ewa Czarnecka-Jeżewska
i Eoin Kavanagh – przedstawiciele banku PKO BP, Zbigniew Lewicki
– Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Zielonej Górze,
Waldemar Taborski – dyrektor Szpitala Wojewódzkiego,
Ryszard Szcząchor – dyrektor Centrum Medycznego Aldemed,
prof. Czesław Osękowski – rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego,
prof. Marian Miłek – dyrektor Instytutu Politchniczego PWSZ
w Sulechowie, prof. Wiesław Miczulski – rektor PWSZ w Sulechowie.
Philippe Castanet, prezes EDF Polska
oraz Marian Babiuch, prezes EC ZG
w obecności licznie zgromadzonych
pracowników, gości Spółki i dziennikarzy
uroczyście odsłonili bachusika
„Ciepłolubikusa”, ufundowanego przez
Elektrociepłownię Zielona Góra, który
przysiadł nieopodal budynku filharmonii,
w samym sercu miasta i rozpala ogień,
aby wszyscy zielonogórzanie
mieli cieplejsze życie.
Jubileusz Elektrociepłowni uświetnił koncert orkiestry Filharmonii Zielonogórskiej pod dyrekcją
Czesława Grabowskiego oraz występ solistów: Iwony Hossa (sopran) i Wiesława Prządka (akordeon).
Poszczególne utwory muzyczne dedykowano: pracownikom Elektrociepłowni ZG, klientom Spółki
– odbiorcom ciepła i energii elektrycznej, akcjonariuszom EC ZG oraz inwestorom z Francji
i Niemiec z koncernów EDF i EnBW, kontrahentom Elektrociepłowni oraz dostawcom, politykom,
przedstawicielom władz samorządowych i administracyjnych, zaprzyjaźnionym firmom i instytucjom
oraz wszystkim zgromadzonym na uroczystości 20-lecia.
Download