Obrót materiałowy Materiały to rzeczowe składniki majątku

advertisement
Obrót materiałowy
Materiały to rzeczowe składniki majątku obrotowego nabyte od kontrahentów lub
ewentualnie wytworzone we własnym zakresie, które służą przetworzeniu lub zużyciu.
Materiały, jeżeli są kupowane to na podstawie dokumentów: FV lub Rachunek. Na stan mogą
przyjmowane tymi dokumentami zakupu lub dokumentem Pz. Materiały na stanie ( dokument
Pz) mogą być wyceniane:
 w cenach zakupu
 w stałych cenach ewidencyjnych.
Cena zakupu to cena z faktury lub rachunku.
Stała cena ewidencyjna to cena ustalona przez jednostkę samodzielnie, zbliżona do cen
zakupu. Wycena w stałych cenach ewidencyjnych może powodować różnicę między ceną
zakupu, a stałą ceną ewidencyjną. Różnica musi zostać zaksięgowana- takim kontem służącym
do zaksięgowania tych różnic jest konto korygujące o nazwie „odchylenia od cen
ewidencyjnych materiałów”. Odchylenia mogą być Dt lub Ct- nazwa pochodzi od strony, po
której są zapisane na koncie „odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów”. Ustalenia
jakie to będą odchylenia dokonuje się poprzez porównanie ceny zakupu ( jest ważniejsza) i
ceny z Pz ( stała cena ewidencyjna).
 Jeżeli cena zakupu jest > niż cena stała ewidencyjna =odchylenie Debetowe
 Jeżeli cena zakupu jest < niż cena stała ewidencyjna =odchylenie Creditowe
Rozchód materiałów ze stanu następuje w takich samych cenach jak ich przyjęcie na stan.
Jeżeli przyjęcie następuje w cenach rzeczywistych zakupu, to rozchód zgodnie z UR następuje
w cenach zakupu, ale zgodnie z przyjętą metodą tj.
 FIFO,
 LIFO,
 Cen przeciętnych,
 Szczegółowej identyfikacji.
Jeżeli przyjęcie nastąpiło w stałych cenach ewidencyjnych to rozchód następuje w stałych
cenach ewidencyjnych. Jednak powstały koszt w związku z rozchodem należy doprowadzić z
ceny stałej ewidencyjnej do ceny rzeczywistej zakupu zużytych/sprzedanych materiałów.
Dokonuje się tego poprzez rozliczenie odchyleń przypadających na zużyte materiały.
Ustalenie wartości odchyleń do rozliczenia i przeksięgowania dokonuje się na podstawie
wzoru.
No = saldo konta odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów
Obroty str. Dt konta „ materiały”
x wartość rozchodowanych
materiałów ( str. Ma
Konta „materiały”)
No- narzut odchyleń
Zadanie 1
Jednostka X jest podatnikiem VAT, wycenia materiały na stanie w stałych cenach
ewidencyjnych. Operacje gospodarcze:
1. Otrzymano Fv na zakup materiałów 45kg po 163 zł/kg+ VAT 23%.
2. Wystawiono Pz na podstawie, którego przyjęto materiały na stan 45kg po 150zł/kg.
(zaksięgowano odchylenia).
Polecenia:
I. Dokonać księgowań na kontach.
Zadanie 2
Jednostka X jest podatnikiem VAT, wycenia materiały na stanie w stałych cenach
ewidencyjnych. Dokonała następujących operacji gospodarczych.
1. Otrzymano fv na zakup materiałów 100 szt. po 250,- zł/szt. + VAT 23% z zakładów
włókienniczych w Łodzi.
2. Pz na podstawie, którego przyjęto materiały na stan 100 szt. po 275,- zł/szt. z
zakładów włókienniczych w Łodzi.
3. Otrzymano fv na zakup materiałów od spółki Pyra 20 szt. po 40,-zł/szt. + VAT 23%.
4. Pz na podstawie, którego przyjęto materiały na stan od spółki Pyra 20 szt. po 35,zł/szt.
5. Pz na podstawie, którego przyjęto materiały na stan od spółki Zapinka 1200 szt. po 12
zł/szt.
6. Otrzymano fv na zakup materiałów od spółki Zapinka 1200 szt. po 12,- zł/szt + VAT
23%.
Polecenia:
I. Zaksięgować podane operacje.
II. Ustalić obroty na koncie „Rozliczenie zakupu”, ustalić salda i zamknąć konto.
Zadanie 3
Jednostka X jest podatnikiem VAT, wycenia materiały na stanie w stałych cenach
ewidencyjnych. Dokonała następujących operacji gospodarczych.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Otrzymano fv na zakup materiałów od spółki A- wartość netto fv 1300,- + VAT 23%.
Pz na podstawie, którego przyjęto materiały na stan od spółki B na wartość 4 600,Otrzymano fv na zakup materiałów od spółki B- wartość netto 5 000,- + VAT 23%.
Otrzymano fv na zakup materiałów od spółki C- wartość netto 12 000,- + VAT 23%.
Pz na podstawie, którego przyjęto materiały na stan od spółki C na wartość 10 500,Pz na podstawie, którego przyjęto materiały na stan od spółki D na wartość 8 900,-.
Polecenia:
I. Zaksięgować podane operacje.
II. Ustalić obroty na koncie „Rozliczenie zakupu”, ustalić salda i zamknąć konto.
Zadanie 4
Jednostka X prowadzi pełny rachunek kosztów. Posiada stany początkowe kont:
Materiały 7500,00
Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów Dt 1250,00
Operacje gospodarcze:
1. Rw wydano materiały do zużycia na wartość 2300,00
w tym: na potrzeby produkcji bezpośredniej 2 000,00
na potrzeby ogólnozakładowe 3 00,00
2. PK rozliczono i przeksięgowano odchylenia przypadające na zużyte materiały.
Jednostka prowadzi koszty w zespole 4 i 5.
Polecenia:
I. Zaksięgować podane operacje .
Zadanie 5
W bieżącym miesiącu wystąpiły w przedsiębiorstwie produkcyjnym następujące operacje
gospodarcze. (Jednostka prowadzi ewidencje kosztów w pełnym rachunku (Zespół 4 i 5)
1. Fa VAT - otrzymana od firmy „A” na materiały
wartość netto materiałów
10 000
VAT 23%
2 300
wartość brutto
12 300
2. Pz - przyjęcia materiałów do magazynu od firmy A 10800
3. PK - zaksięgowano odchylenia od cen ewid. mat.
4. Rw - wydano materiały na potrzeby
a) działalności podstawowej
6000
b) wydziału
1000
c) zarządu
2000
5. PK rozliczyć odchylenia przypadające na zużyte materiały.
Jednostka prowadzi koszty w zespole 4 i 5.
Polecenia:
I. Dokonać księgowań zaistniałych operacji.
Zadanie 6
W zakładach produkcyjnych X salda wybranych kont wynoszą :
- Materiały 20 000,-Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów DT 592,- Cena ewidencyjna dla materiału „X” wynosi 14 ,- zł/szt.
Operacje gospodarcze :
1) Otrzymano FV na zakup materiału „X”
a) Wartość netto 400 szt. w cenie zakupu 10 ,- zł za szt.
b) Podatek VAT 23%
c) Wartość brutto
2) Pz - przyjęcie zakupionych materiałów do magazynu w cenie ewidencyjnej
400 szt. po 14 ,-zł/szt.( dokonano księgowań odchyleń dla FV i Pz).
3) RW - wydano materiały z magazynu do produkcji na wartość 150 szt po ….,4) PK - rozliczono i przeksięgowano odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów
przypadające na zużyte materiały .
Jednostka prowadzi koszty w zespole 4 i 5.
Polecenia :
I. Otworzyć konta,
II. Zaksięgować operacje gospodarcze.
III. Wycenić materiały pozostałe na stanie w cenach zakupu.
Zadanie 7
Przyjęto materiały (Pz) na stan w cenie ewidencyjnej 4 600,-. Ustalono odchylenia Dt 10%.
Zaistniały operacje gospodarcze:
1. Rw - wydano materiały do zużycia jako materiał bezpośrednio produkcyjny 3 000,2. PK- rozliczono i przeksięgowano odchylenia przypadające na zużyte materiały.
Jednostka prowadzi koszty w zespole 4 i 5 .
Polecenia :
I. Otworzyć konta ,
II. zaksięgować operacje gospodarcze .
III. Wycenić materiały pozostałe na stanie w cenach zakupu .
Dokumenty do zadekretowania
1. Otrzymano FVZ na zakup materiałów wartość netto 10 125,00
+ 23% VAT 2 328,75
Wartość brutto 12 453,75
Zakład Produkcyjny
Zapinka
31-985 Kraków;
Ul. Deszczowa 10
Pieczęć firmy
Faktura VAT Nr 2/01/2012
Miejscowość, data.. Kraków…05.01. 2012r.……
Data sprzedaży/ zaliczki…05.01.2012r.…………
Sprzedawca
Zakład Produkcyjny Zapinka; ul. Deszczowa 10
31-978 Kraków
NIP 815-328-15-27
Nr rach. 87 3621 0145 5800 0073 0027 3045
Oryginał
Kopia
Nabywca
Pyra Sp. zo.o.; ul. Warszawska2/5
35-312 Rzeszów
NIP 813-10-12-100
Nr rach. 03 1240 6960 0702 0000 1654 2233
Sposób zapłaty …przelew…….; Termin zapłaty………19.01.2012r.……………………………….
Lp.
Nazwa towaru
1.
2.
Bawełna
Jedwab
PKWiU
Jm.
ilość Cena
jed.
netto
mb. 150
mb. 75
Słownie dwanaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt
trzy zł. 75/100
Wartość staw Kwota
netto
ka
vat
vat
40,00 6 000,00 23
55,00 4125,00 23
Wartość
towaru
z
podatkiem
1380,00 7380,00
948,75 5073,75
Razem
10125,0
x
2328,75 12453,75
W tym:
10125,0
23
2328,75 12453,75
Do zapłaty
12 453,00 zł. 75gr
wystawiający fakturę
Kwota
Strona
WN
Kwota
Strona
Ma
2. Pz na podstawie, którego przyjęto materiały na stan na wartość 11 625,00
Pyra Sp. zo.o.;
Warszawska2/5
35-312 Rzeszów
Dostawca
ul. Zakład Produkcyjny
Zapinka
31-985 Kraków;
Ul. Deszczowa 10
Przeznaczenie
produkcja
Nr
zamówienia
121/01/2011
Środek
transportu
własny
Nr indeksu
Nazwa
materiału
Nr bieżący
PZ
Egz.
Przyjęcie
mat. z
zewnątrz
1/01
Data otrz.
Nr mag.
Data
1/01
05.01.2012r.
Nr i data faktury
2/01/2012 05.01.2012
ilość
otrzymana Jedn.
wartość
cena
Przyjęta
zł
gr
zł.
Konto Zapas
synt.
ilość
gr
bawełna
jedwab
49
573
Uwagi kontr. przyjął
Kwota
Strona
WN
Kwota
150
75
mb.
mb.
150
75
45 00 6750
65 00 4875
00 311
00 311
Data
Ewidencja ilościowo- wartościowa Wystawił
Zatwierdził
Strona
Ma
3. Rw wydano materiały do produkcji bezpośredniej - bawełna 120 mb. po 45,00=
5400,00.
Wydział-Dział Konto kosztów K-to
produkcja
402;501
wydziału
prod. podst.
Data 10/01
Skąd magazyn M1
Nr.zlecenia Rw
Pobranie
1/01
materiału
12
Dokąd
produkcja
Nr indeksu materiałowego
49
95487
żądana
120
Kwota
Ilość 120 mb.
Jedn. miary wydana
kg
120
Strona
WN
Kwota
Nazwa materiału
Bawełna mb.
Cena
45,00
Strona
Ma
Nr bieżący
1/01
Nr magazyn
1/01
K-to synt. Mater
311
Wartość
5400,00
Zapas-ilosc
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards