Protokół

advertisement
MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W KRAKOWIE
WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ
WP-III.431.2.27.2015
Protokół
z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej – Domu Opieki
Caritas w Charsznicy, ul. Młyńska 2 przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej
Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie: Elżbietę Nowak – starszego inspektora
wojewódzkiego oraz Marcina Podbielskiego – starszego inspektora wojewódzkiego.
Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnienia znak: WP-III.0030.107.2015
z 2 września 2015 r., które wydała z upoważnienia Wojewody Małopolskiego Zastępca
Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.
W trakcie kontroli informacji udzielali Kierownik Domu, pracownicy oraz mieszkańcy
placówki.
Zakres kontroli obejmował standard świadczonych usług przez Dom na rzecz
mieszkańców, kwalifikacje kadry, realizację rozporządzenia w sprawie domów pomocy
społecznej oraz wykorzystanie dotacji pod względem zgodności z przeznaczeniem. Okres
objęty kontrolą obejmował rok 2014 i 2015 rok do dnia kontroli. Czynności kontrolne
w jednostce przeprowadzono 17 i 18 września 2015 roku.
Podstawa prawna kontroli: art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy
społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 j.t. z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Polityki
Społecznej z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej
(Dz. U. z 2005 r. Nr 61, poz. 543 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012
r., poz. 964).
Skróty użyte w protokole:
- DPS, Dom, placówka - Dom Pomocy Społecznej w Charsznicy,
- Ustawa, ustawa o pomocy społecznej - art. 22 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 j.t. z późn. zm.),
- Rozporządzenie - rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia
2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 964),
- standard - standard obowiązujących usług świadczonych przez dom pomocy społecznej,
określony w rozporządzeniu w sprawie domów pomocy społecznej,
- Zespół, ZTO - zespół terapeutyczno-opiekuńczy.
Ustalenia ogólne.
Adres: Dom Opieki Caritas Kielecka 32-250 Charsznica, ul. Młyńska 2,
Imię i nazwisko Kierownika jednostki kontrolowanej: Magdalena Wąwoźna
Tel. (041) 383 60 52
Fax. (041) 383 69 12
Powiat miechowski.
Dom prowadzony jest za zlecenie Powiatu Miechowskiego przez Caritas Kielecką, na
podstawie umowy Nr OR 8121.1.2014 z 15 stycznia 2014 roku, powyższa umowa została
zawarta na okres od 15 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2018 roku. Dom wpisany jest do
prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego rejestru domów pomocy społecznej, na
31-156 Kraków, ul. Basztowa 22 * tel. 12 39 21 591 * fax 12 39 21 424
http://www.malopolska.uw.gov.pl
podstawie zezwolenia wydanego przez Wojewodę Małopolskiego. Strukturę organizacyjną
i szczegółowy zakres zadań Domu określa Regulamin Organizacyjny Domu Opieki Caritas
w Charsznicy z 31 grudnia 2012 r., zatwierdzony przez Dyrektora Caritas Kieleckiej Ks.
Stanisława Słowika. W powyższym Regulaminie określono: zasady działania i zadania Domu,
zakres i poziom świadczonych usług, prawa i obowiązki mieszkańców, strukturę
organizacyjną, zasady prowadzenia gospodarki finansowej. Do Regulaminu wprowadzono 1
czerwca 2013 r. aneks zmieniający treść § 6.
Mieszkańcy.
Zgodnie z zezwoleniem Wojewody Małopolskiego Dom jest przeznaczony dla 30 osób
podeszłym wieku.
Informacje o mieszkańcach aktualne na dzień: 2015-09-17
Liczba mieszkańców DPS: 28
Liczba mieszkańców w DPS przyjętych na podstawie decyzji administracyjnych: 28
Liczba mieszkańców faktycznie przebywających w domu: 28
Liczba faktycznie obecnych mieszkańców nie opuszczających łóżek lub opuszczających łóżka
tylko w ramach rehabilitacji: 5
Usługi zaspokajające potrzeby bytowe, budynki i pomieszczenia.
Dom dysponuje 13 pokojami mieszkalnymi, z tego: jednoosobowych – 2,
dwuosobowych –6, trzyosobowych – 4, czteroosobowych – 1.
Tabela - metraż pokojów mieszkańców DPS w Charsznicy
Numer
pokoju
mieszkalnego
1
2
3
4
5
6
8
9
10
Powierzchnia
mieszkalna w
metrach
kwadratowych
(m2)
Liczba osób
przebywających w
Liczba miejsc pokoju - włącznie
w pokoju
z osobami
czasowo
nieobecnymi
Budynek „A”-
główny
3
3
3
2
2
4
2
1
2
3
3
3
2
2
4
2
1
2
1
2
3
17,16
17,86
21,30
17,78
13,60
24,80
14,05
10,80
14,05
Budynek „B”
13,40
17,00
23,80
2
2
3
1
2
2
4
8,55
1
1
RAZEM
214,15
30
28
Dom i jego otoczenie jest pozbawione barier architektonicznych. Placówka mieści się
w dwóch budynkach budynek „A” – główny i budynek „B”, oddalonych od siebie o około 80
metrów. Budynki są własnością Parafii Rzymskokatolickiej w Charsznicy, oddane
2
w bezterminowe użyczenie Caritas Diecezji Kieleckiej w Kielcach. Architektura Domu oraz
jego najbliższe otoczenie umożliwia swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych.
Budynek główny ma zainstalowaną windę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Budynki są wyposażone w system przyzywowo-alarmowy oraz w system alarmu
przeciwpożarowego.
W toku kontroli przedłożono książki obiektów budowlanych, w których odnotowano wpisy
z przeglądów technicznych oraz protokoły z corocznej okresowej kontroli i sprawdzenia stanu
technicznego i sprawności obiektów budowlanych.
Ponadto przedłożono protokół z ustaleń dokonanych w toku czynności kontrolnorozpoznawczych przeprowadzonych przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży
Pożarnej z 25 marca 2015 r.
Przedłożono protokół z 1 grudnia 2014 r. z okresowej konserwacji gaśnic/hydrantów
wewnętrznych. W toku kontroli nie przedłożono dokumentacji potwierdzającej aktualne
konserwacje i przeglądy systemu alarmu przeciwpożarowego. Przekazano kierownikowi
kontrolowanej placówki informację o konieczności dokonania przeglądów systemu.
Pokój mieszkalny jednoosobowy ma powierzchnię nie mniejszą niż 9 m2
z uwzględnieniem odstępstwa 5% (§ 6 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia w sprawie domów
pomocy społecznej). Pokój mieszkalny wieloosobowy ma powierzchnię nie mniejszą niż 6
m2 na osobę z uwzględnieniem odstępstwa 5%.
Pokój mieszkalny wieloosobowy w przypadku osób poruszających się samodzielnie winien
być przeznaczony dla nie więcej niż trzech osób. Pokój mieszkalny wieloosobowy
w przypadku osób leżących jest przeznaczony dla nie więcej niż czterech osób. W toku
kontroli ustalono, że pokój czteroosobowy usytuowany w budynku A zajmowany jest przez
osoby nieopuszczające łóżek.
Każdy pokój jest wyposażony w łóżko lub tapczan, szafę, stół, krzesła, szafkę nocną dla
każdego mieszkańca domu. Podstawowe wyposażenie pokoi uzupełniają również prywatne
przedmioty mieszkańców zgodnie z ich indywidualnymi upodobaniami.
Pomieszczenia mieszkalne Domu są czyste, sprzątane w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz
dziennie, estetyczne i wolne od nieprzyjemnych zapachów.
Dom oferuje następujące dodatkowe pomieszczenia:
Pokój dziennego pobytu
TAK
Kuchenka pomocnicza
TAK
Gabinet medycznej pomocy doraźnej
TAK
Jadalnia
TAK
Pomieszczenie do terapii i rehabilitacji
TAK
Palarnia
NIE
Pomieszczenie do prania i suszenia
TAK
Pokój gościnny
TAK
Kaplica
NIE
W Domu nie ma kaplicy, mieszkańcy mają zapewnione nagłośnienie z kościoła odległego
około70 metrów od Domu.
Liczba łazienek przeznaczonych do dyspozycji mieszkańców w budynku:
Liczba mieszkańców przypadających na jedną łazienkę:
Liczba toalet przeznaczonych do dyspozycji mieszkańców w budynku:
Liczba mieszkańców przypadających na jedną toaletę:
Liczba łazienek dostosowanych w pełni do potrzeb osób niepełnosprawnych:
Liczba toalet dostosowanych w pełni do potrzeb osób niepełnosprawnych:
8
3,75
9
3,33
3
9
3
W Domu znajdują się wszystkie pomieszczenia wymagane przez § 6 ust. 1 pkt 5
rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej, z wyjątkiem palarni. Zgodnie
z oświadczeniem Kierownika Domu czasowo zlikwidowano palarnię, gdyż aktualnie
w placówce nie ma osób palących. Liczba łazienek zapewnia możliwość korzystania z każdej
przez nie więcej niż pięć osób. Liczba toalet zapewnia możliwość korzystania z każdej toalety
przez nie więcej niż cztery osoby. Łazienki i toalety są przystosowane do potrzeb osób
niepełnosprawnych.
Wyżywienie i organizacja posiłków.
Liczba osób wymagających karmienia:
Liczba zapewnianych posiłków dziennie:
Godzina rozpoczęcia śniadania:
Godzina zakończenia śniadania:
Godzina rozpoczęcia obiadu:
Godzina zakończenia obiadu:
Godzina rozpoczęcia kolacji:
Godzina zakończenia kolacji:
2
4
800
1000
1300
1500
1800
2000
Żywienie mieszkańców prowadzi kuchnia usytuowana na terenie Domu. Żywienie odbywa
się na podstawie tygodniowego jadłospisu. Dom zapewnia posiłek dodatkowy w formie
podwieczorku (np. budyń, owoce, jogurty, ciasto). Dom zapewnia możliwość otrzymania
posiłku dietetycznego, zgodnie ze wskazaniem lekarza. Ponadto jeden mieszkaniec objęty jest
programem żywienia przemysłowego w warunkach domowych. Dla każdego z posiłków czas
wydawania wynosi 2 godziny. Ostatni posiłek jest podawany nie wcześniej niż o godz. 18.
Podstawowe produkty żywnościowe oraz napoje są dostępne przez całą dobę w obu
budynkach w kuchenkach oddziałowych. Mieszkańcy mogą spożywać posiłki w pokoju
mieszkalnym. W razie potrzeby mieszkańcy są karmieni.
Zapewnienie odzieży i obuwia oraz pomoc w utrzymaniu czystości.
Mieszkańcom Domu nieposiadającym własnej odzieży i obuwia oraz możliwości ich
zakupienia z własnych środków zapewnia się odzież i obuwie odpowiedniego rozmiaru,
dostosowane do ich potrzeb i pory roku, utrzymane w czystości i wymieniane w razie
potrzeby. W przypadku mieszkańców leżących zaopatrywanie w odzież i obuwie dostosowuje
się do potrzeb wynikających z ich stanu zdrowia. Mieszkańcom Domu zapewnia się pomoc
w utrzymaniu higieny osobistej. W razie potrzeby udzielana jest pomoc przy kąpieli.
Mieszkańcom, którzy sami nie są w stanie zapewnić sobie środków czystości i środków
higienicznych, zapewnia się w szczególności:
a) w miarę potrzeby: mydło, pastę i szczoteczkę do mycia zębów oraz środki piorące,
szampon do mycia włosów, a dla mężczyzn przybory do golenia,
b) co najmniej dwie sztuki ręczników,
c ) pościel.
Ręczniki zmienia się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na tydzień.
Pościel zmienia się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.
Usługi opiekuńcze i wspomagające.
Liczba mieszkańców Domu biorących udział w terapii zajęciowej: 15
4
Terapia jest prowadzona grupowo i indywidualnie, na salach terapii zajęciowej od
poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1600.
Dom podejmuje działania zmierzające do usamodzielnienia mieszkańca, w miarę jego
możliwości. Ze względu na stan zdrowia nie ma możliwości całkowitego usamodzielnienia
mieszkańca i jego powrotu do środowiska rodzinnego. Dzięki prowadzonej terapii zajęciowej
i rehabilitacji poprawiany jest poziom funkcjonowania mieszkańców w taki sposób, by na
terenie Domu mieszkaniec radził sobie z codziennymi problemami.
Dom stymuluje nawiązywanie, utrzymywanie i rozwijanie kontaktu ze społecznością lokalną
(m.in. odbywają się spotkania z młodzieżą szkolną).
Mieszkańcom umożliwia się osobisty kontakt z rodzinami i bliskimi w ich domach
rodzinnych oraz kontakt korespondencyjny i telefoniczny. Pracownicy DPS pozostają
w kontakcie telefonicznym z rodzinami informując np. o umieszczeniu osoby w szpitalu,
potrzebie odwiedzin.
Przestrzeganie praw mieszkańców.
W bieżącym roku nie wpłynęła skarga na działalność Domu.
Mieszkańcy mają możliwość kontaktu z Dyrektorem od poniedziałku do piątku od
godziny 800 do 1600. Informacja o godzinach przyjęć wywieszona jest na tablicy ogłoszeń oraz
przed gabinetem Kierownika.
Dom zapewnia warunki do rozwoju samorządności mieszkańców domu. W Domu
funkcjonuje samorząd mieszkańców wybrany w listopadzie 2011 r.(planowane są nowe
wybory do samorządu).
Usługi zapewniane przez Dom.
Mieszkańcy mogą korzystać w Domu z punktu bibliotecznego, który posiada ok. 100
pozycji książkowych o różnej tematyce oraz z prasy – „Dziennik Polski”, „Zdrowie”,
„Przyjaciółka”, „Poradnik Domowy”.
Organizowane są imprezy okolicznościowe (Walentynki, Dzień Kobiet, Andrzejki, spotkanie
z Mikołajem, wspólne grillowania i inne).
Mieszkańcy mają możliwości uczestniczenia w praktykach religijnych zgodnie z wyznaniem.
Dom zapewnia mieszkańcom zaopatrzenie w leki, pokrywając opłaty ryczałtowe i częściową
odpłatność do wysokości limitu ceny zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
Dom umożliwia korzystanie ze świadczeń przysługujących z tytułu powszechnego
ubezpieczenia zdrowotnego.
Dokumentacja mieszkańca i Indywidualne Plany Wsparcia.
Wszyscy mieszkańcy Domu, z wyjątkiem mieszkańców przyjętych w ciągu
6 ostatnich miesięcy, mają opracowany indywidualny plan wsparcia mieszkańca.
Indywidualne plany wsparcia mieszkańca domu są opracowywane z jego udziałem, jeżeli
udział ten jest możliwy ze względu na stan zdrowia i gotowość uczestnictwa w nim
mieszkańca. Każdy z mieszkańców, dla których jest opracowany indywidualny plan
wsparcia, ma pracownika pierwszego kontaktu. Pracownik pierwszego kontaktu jest
wybierany przez mieszkańca domu, w sytuacji gdy wybór ten jest możliwy ze względu na
jego stan zdrowia. Przed przyjęciem osoby do domu pracownik socjalny sporadycznie ustala
jej aktualną sytuację w miejscu zamieszkania lub pobytu. Pracownik socjalny w 2014 r. na 6
osób nowoprzyjętych nie przeprowadził żadnej wizyty w miejscu zamieszkania osoby
umieszczanej w placówce, w 2015 r. – przyjęto 7 osób, przeprowadzono 2 wizyty.
5
Rozliczenia finansowe z mieszkańcami.
Dom zapewnia bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych i przedmiotów
wartościowych stanowiących własność mieszkańca poprzez złożenie ich do depozytu. 22
osoby korzystają z możliwości zdeponowania środków finansowych. Dom prowadzi
ewidencję zdeponowanych pieniędzy. Większość mieszkańców wypłaca samodzielnie
gotówkę. W przypadku osób niesamodzielnych gotówkę na zlecenie danego mieszkańca
wypłaca pracownik, realizuje zlecone zakupy i pobraną gotówkę pracownik rozlicza w dniu
wypłaty środków.
Na bieżące potrzeby, zdeponowane pieniądze przechowywane są w indywidualnych
koszulkach Wyrywkowo sprawdzono, zgodność kwot figurujących w ewidencji
zdeponowanych środków z kwotami faktycznie zgromadzonymi w indywidualnych
koszulach. W stosunku do sprawdzonych kwot nie wniesiono zastrzeżeń.
Dom nie pobiera odpłatności za okres nieobecności mieszkańca nieprzekraczającej 21
dni w roku kalendarzowym. Stwierdzono, że przy zwalnianiu z odpłatności za dni
nieobecności, należna kwota obliczana jest poprzez dzielenie kwoty odpłatności przez liczbę
dni kalendarzowych danego miesiąca.
Dom pokrywa opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości limitu ceny,
przewidzianych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu
Zdrowia W skontrolowanym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.
Kadra Domu.
W Domu powołany jest zespół terapeutyczno-opiekuńczy. Do podstawowych zadań
zespołów terapeutyczno-opiekuńczych należy opracowanie indywidualnych planów wsparcia
mieszkańców oraz wspólna realizacja tych planów z mieszkańcami. W ZTO jest zatrudnione
14 pracowników, w przeliczeniu na etaty 13,50 Zespół ten składa się w szczególności z
pracowników Domu, którzy bezpośrednio zajmują się wspieraniem mieszkańców.
Tabela - pracownicy zespołu terapeutyczno – opiekuńczego DPS w Charsznicy.
Nazwisko i imię
Stanowisko
Wykształcenie
1
A.A.
K. M.
D. L.
W. M.
G. D.
P. E.
W. O.
2
Terapeuta zajęciowy
Pracownik socjalny
Rehabilitant
Kierownik/pielęgniarka
Pielęgniarka
Pielęgniarka
Pielęgniarka
3
Wyższe-magisterskie
Wyższe-magisterskie
Wyższe-magisterskie
Wyższe + podyplomowe
Wyższe-licencjat
Wyższe-licencjat
Wyższe-licencjat
Średnie-liceum
ogólnokształcące
Średnie-zawodowe
Średnie-zawodowe
Policealne (opiekun w dps)
Średnie-liceum ogóln.
Zawodowe
A. A
Opiekunka
M. L.
G. J
J. D
M. M.
S. J.
Opiekunka
Opiekunka
Opiekunka
Opiekunka
Opiekunka
Wymiar czasu
pracy w
przeliczeniu
na pełny etat
4
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,50
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
6
Nazwisko i imię
1
W. T.
Stanowisko
2
Opiekunka
Razem
Wykształcenie
3
Średnie-zawodowe
Wymiar czasu
pracy w
przeliczeniu
na pełny etat
4
1,00
13,50
Zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia określającym wymagany wskaźnik zatrudnienia
pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu
pracy, w domu dla osób w podeszłym wieku winien wynosić nie mniej niż 0,4 na jednego
mieszkańca. Dom w Charsznicy posiada wymagany wskaźnik zatrudnienia pracowników
zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy.
Zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia, który stanowi, iż warunkiem efektywnej realizacji
usług opiekuńczych i wspomagających jest zatrudnianie w pełnym wymiarze czasu pracy nie
mniej niż dwóch pracowników socjalnych na stu mieszkańców domu. Wymagany wymiar
zatrudnienia pracowników socjalnych dla DPS w Charsznicy wynosi 0,56. Dom zatrudnia 1
pracownika socjalnego w wymiarze pełnego etatu.
Osoba kierująca Domem posiada kwalifikacje zawodowe wymienione w art. 122 ustawy
o pomocy społecznej (specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej i wymagany
staż pracy w pomocy społecznej).
Pracownicy zespołu terapeutyczno-opiekuńczego uczestniczą co najmniej raz na dwa lata w
szkoleniach na temat praw mieszkańca domu oraz kierunków prowadzonej terapii, a także
metod pracy z mieszkańcem. Ostatnie szkolenie na temat: „aktywizacja i wspieranie
mieszkańców domów pomocy społecznej z elementami treningu umiejętności
komunikacyjnych” zostało przeprowadzone w czerwcu 2014 roku.
Dom zapewnia kontakt z psychologiem, poprzez konsultacje specjalistyczne w pobliskim
NZOZ w Charsznicy.
W Domu przebywa aktualnie 1 osoba przyjęta przed 1 stycznia 2004 r. Przekazywana
dotacja z budżetu wojewody przeznaczona jest w całości na pokrycie w części wynagrodzenia
osobowe pracowników.
Ostatnia kontrola przeprowadzona była w 2012 roku.
Data wydania zaleceń: 15.11.2012 r.
Znak sprawy: WP-III.431.2.20.2012
Liczba zaleceń: 5
1. Zalecenie brzmiało: Zaktualizowanie Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy
Społecznej w Charsznicy zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.
Zalecenie zostało zrealizowane. Opracowano nowy Regulamin Organizacyjny zgodnie
z obowiązującym stanem prawnym.
2. Zalecenie brzmiało: Zaakceptowanie zaktualizowanego Regulaminu Organizacyjnego
Domu Pomocy Społecznej przez organ prowadzący Dom, w terminie do 31 grudnia 2012
roku.
Zalecenie zostało zrealizowane. Zaktualizowany Regulamin Organizacyjny Domu został
zatwierdzony przez Dyrektora Caritas Diecezji Kieleckiej 31 grudnia 2012 r.
3. Zalecenie brzmiało: Bieżące rozliczanie pobranych środków finansowych od mieszkańców.
7
Zalecenie zostało zrealizowane. Rozliczenia pobranych od mieszkańców środków
finansowych są rozliczane na bieżąco.
4. Zalecenie brzmiało: Rzetelne i bezbłędne prowadzenie indywidualnych kartotek, w których
wykazywane są dochody mieszkańca oraz poniesione wydatki.
Zalecenie zostało zrealizowane. Błędy rachunkowe zostały poprawione, corocznie komisja
inwentaryzacyjna sprawdza stan kartotek i środków pieniężnych mieszkańców.
5. Zalecenie brzmiało: Podjęcie działań zmierzających do likwidacji barier architektonicznych
wewnątrz budynku.
Zalecenie zostało zrealizowane. Poszerzono wejścia do łazienek, zlikwidowano próg przy
natrysku, dokonano remontu kapitalnego windy.
Pouczenie
Zgodnie z § 15 ust. 2 pkt 7 w związku z § 16 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Polityki
Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz.
U. z 2005 r. Nr 61, poz. 543z późn. zm. ) Dyrektorowi kontrolowanej jednostki przysługuje
prawo zgłoszenia przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń
dotyczących ustaleń zawartych w protokole – w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu
– do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Ponadto zgodnie z § 16 ust. 1 ww. rozporządzenia dyrektorowi kontrolowanej jednostki
przysługuje prawo do odmowy podpisania protokołu – z podaniem w terminie 7 dni od dnia
jego otrzymania – pisemnych wyjaśnień przyczyn tej odmowy.
Do protokołu nie wniesiono zastrzeżeń / (wniesiono) zastrzeżenia.
Po przeczytaniu, niniejszy protokół podpisano na każdej stronie.
Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden otrzymuje dyrektor
jednostki podlegającej kontroli, drugi włącza się do akt kontroli.
Data otrzymania protokołu: 21 września 2015 r.
Data i miejsce podpisania protokołu: 21 września 2015 r. Kraków
Podpis Dyrektora kontrolowanej placówki:
CARITAS KIELECKA
DOM OPIEKI
32-250 Charsznica, ul. Młyńska 2
Tel. (041) 383-60-52, fax. (041) 383-69-12
REGON 209505494-00080
Podpisy inspektorów kontrolujących
Starszy Inspektor Wojewódzki
mgr inż. Marcin Podbielski
Starszy Inspektor Wojewódzki
mgr Elżbieta Nowak
8
Download