PLAN PRACY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ W GR. III

advertisement
PLAN PRACY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ W GR. III
CZERWIEC 2013
1. Rozwój ruchowy
Ogólnorozwojowe ćwiczenia gimnastyczne, kładące nacisk na globalny
rozwój mięśni, utrwalające prawidłową postawę ciała, dynamikę
ruchów, ogólną aktywizację dzieci. Ćwiczenia dużych grup
mięśniowych: skłony, podskoki, turlanie się, przysiady. Rozwijanie
umiejętności pokonywania przeszkód, poruszanie się w różnych
kierunkach.
Zabawy ruchowe, orientacyjno-porządkowe organizowane na placu
zabaw.
Spacery połączone z zabawą na świeżym powietrzu – doskonalenie
umiejętności poruszania się w parach, wdrażanie zasad bezpiecznej
zabawy na powietrzu.
Ćwiczenia relaksująco-uspokajające, mające na celu wyciszenie,
uspokojenie grupy.
Poszukiwanie skarbów („ciepło-zimno” ) – ćwiczenie koncentracji
uwagi, analizy i syntezy otrzymywanych informacji .
Opiekunka stosuje zróżnicowane metody pracy, wykorzystując różne
płaszczyzny przestrzeni oraz wspomaga zajęcia rekwizytami, np. szarfy,
obręcze, piłki, woreczki, bryły przestrzenne.
Uzupełnia zajęcia adekwatnym podkładem muzycznych, o różnym tempie,
rytmie i treści.
Opiekunka organizuje zabawy grupowe, obejmujące zajęcia z muzyką,
naśladownictwo, inscenizację treści, kierowanie ruchem, ciałem. Dba o
bezpieczny przebieg zabawy, zachęca dzieci do zorganizowanego, wspólnego
spędzania czasu na dworze.
Opiekunka organizuje zajęcia z wykorzystaniem muzyki relaksacyjnej oraz
ćwiczeń o charakterze wyciszającym – wykonywane powoli, w różnych
płaszczyznach w połączeniu z ćwiczeniami oddechowymi.
Opiekunka organizuje zajęcia podczas których zadaniem dzieci jest
odnalezienie ukrytego przedmiotu. Sygnałem, czy jest się blisko przedmiotu
jest słowo „ciepło”, a oddalania się od niego „zimno”.
Rytmika 2x w tyg,
2. Rozwój poznawczy
Kartka z wakacji - omówienie cech charakterystycznych lata,
zapoznanie dzieci z pojęciem wakacji i typowymi miejscami, w których
się je spędza.
Mój przyjaciel – omówienie znaczenia roli i znaczenia przyjaźni w życiu
dziecka. Charakterystyka przyjaciela.
Opiekunka, posługując się ilustracjami, opowiadaniami, wierszami i
muzyką, prezentuje dzieciom charakterystyczne dla lata zjawiska,
opowiada, czym są wakacje. Każdego tygodnia prezentuje jedno miejsce
(np. morze, góry, jezioro, las, rzeka), dokonuje jego charakterystyki
(otoczenie, zwierzęta, które można tam spotkać) oraz wskazuje, jak można
się tam spędzać czas. Aranżuje zabawy plastyczne adekwatne do tematu.
Opiekunka, adekwatnie do możliwości dzieci, omawia czym jest przyjaźń.
Wspólnie z dziećmi dokonuje charakterystyki przyjaciela – jak się
Wyspa fantazji – tworzenie opowiadania na temat fantazyjnej wyspy i
jej mieszkańców - rozwijanie kreatywności i wyobraźni dzieci.
Figury geometryczne – odszukaj je w otoczeniu.
Sport to zdrowie – przedstawienie dzieciom różnych dyscyplin
sportowych uprawianych indywidualnie i grupowo.
Pasujemy do siebie – dopasowywanie zwierząt i ich cieni lub konturów.
zachowuje, dlaczego jest ważny. Podkreśla znaczenie pozytywnych
zachowań.
Opiekunka w małych grupach zachęca dzieci do stworzenia opowiadania na
temat niezwykłej, fantazyjnej wyspy oraz jej mieszkańców. Wspomaga
opowieść rysunkami, ilustracjami. Wybrane przez dzieci elementy zostaną
umieszczone na wspólnym obrazie wyspy.
Opiekunka prezentuje dzieciom różne figury geometryczne, następnie prosi,
by odszukały przedmioty, które mają dany kształt.
Opiekunka na bazie własnego pomysłu przedstawia dzieciom różne
dyscypliny sportowe uprawiane latem, dokonując ich podziału na
indywidualne i zespołowe. Podkreśla znaczenie uprawiania sportu dla
zdrowia i prawidłowego rozwoju. Inicjuje zabawy dydaktyczno-edukacyjne
z wykorzystaniem tematu.
Opiekunka przygotowuje rysunki zwierząt egzotycznych oraz ich cieni lub
konturów. Zadaniem dzieci jest właściwe połączenie obrazków w pary oraz
odgadywanie, jakie to zwierzę na podstawie konturu/cienia.
3. Rozwój społeczny i emocjonalny
Modelowanie pozytywnych zachowań podczas wspólnych zabaw,
wprowadzanie i utrwalanie prostych reguł obowiązujących w grupie,
uczenie poszanowania pracy i własności innych.
Modelowanie prawidłowych i bezpiecznych zachowań podczas spacerów
i zabaw na świeżym powietrzu – chodzenie w parach, spokojne
zachowanie podczas zabaw ruchowych, zachowywanie kolejności
zabawy podczas korzystania z zabawek i wyposażenia placu zabaw.
Wspieranie dziecka w radzeniu sobie z przegraną lub niepowodzeniem.
Opracowanie: Beata Kulig – psycholog
Opiekunka wskazuje i nazywa zachowania pozytywne i negatywne
pojawiające się w grupie. Omawia, dlaczego dane zachowanie jest dobre lub
złe oraz jakie ma konsekwencje społeczne.
Opiekunka zwraca uwagę na prawidłowe i bezpieczne zachowanie podczas
wyjść ze żłobka. Czuwa nad prawidłowym przebiegiem zabaw i
bezpiecznym użyciem zabawek.
Opiekunka empatycznie reaguje w momencie pojawienia się negatywnych
emocji spowodowanych niepowodzeniem w jakiejś zabawie – wykazuje
zrozumienie dla przeżyć dziecka, jednocześnie tłumacząc mu, że takie
zdarzenia są naturalne, są częścią zabawy.
Download