Wykorzystanie multimediów w badaniu dojrzałości szkolnej dzieci

advertisement
Wykorzystanie komputera
w badaniu kompetencji dzieci
sześcioletnich w obszarze
edukacji matematycznej.
Dyrektor Przedszkola
Nauczyciel sześciolatków



Zarządzanie oświatą,
Technologie
informacyjne
w edukacji,
Edukacja
matematyczna dzieci
w wieku
przedszkolnym.
ROK 2001 REORGANIZACJA
PRZEDSZKOLE
Z ODDZIAŁAMI
W BYSTRZYCY
Sala zabaw dzieci młodszych
Sala zabaw sześciolatków
W WIERCANACH
Sala zabaw grupy młodszej
Sala zabaw sześciolatków
W OLCHOWEJ
Dzieci z oddziału w Olchowej
W IWIERZYCACH
Dzieci młodsze w Iwierzycach
Starszaki
WOBEC PRZEMIAN W ŚWIECIE
I OŚWIACIE – PRZEDSZKOLE NIE MOŻE
POZOSTAĆ BIERNE :



Rozwój naukowo –
techniczny,
Globalizacja
związana
z powstaniem
społeczeństwa
informacyjnego,
Kształcenie
ustawiczne.
CZTERY FILARY
EDUKACJI




Uczyć się aby
wiedzieć,
Uczyć się aby
działać,
Uczyć się aby żyć
wspólnie,
Uczyć się aby być.
WYPADKOWA TO CZTERY
OBSZARY EDUKACYJNE :
poznanie i rozumienie siebie
i świata;
- nabywanie umiejętności poprzez
działanie;
- odnajdywanie swojego miejsca
w grupie rówieśniczej
i wspólnocie;
- budowanie systemu wartości.
-
Na tym tle sytuuję swoją koncepcję
uwzględniając standard którym jest :
tworzenie warunków
do wszechstronnego
rozwoju dziecka w celu
umożliwienia mu
potencjalnego sukcesu,
MISJA PRZEDSZKOLA BRZMI :
NADRZĘDNYM CELEM JEST
OPTYMALIZOWANIE ROZWOJU
DZIECI,
PRZYGOTOWANIE DO PODJĘCIA
NAUKI W SZKOLE
ORAZ STOPNIOWE WŁĄCZANIE
W SPOŁECZNIE ZORGANIZOWANĄ
DZIAŁALNOŚĆ
I WSPÓŁŻYCIE LUDZI.
JAKO INNOWACJE
W NAUCZANIU POJĘĆ
MATEMATYCZNYCH STOSUJĘ:
•
Program autorski „Edukacja
matematyczna dzieci sześcioletnich”
– prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej.
Podstawowe założenia programu:
orientacja przestrzenna,
rytmy,
wspomaganie operacyjnego rozumowania,
klasyfikacja liczb i przedmiotów,
rozwiązywanie zadań,
zapisywanie czynności matematycznych,
umiejętność liczenia, działania na zbiorach.
Kształtowanie świadomości schematu własnego
ciała:
WSKAŻ CO ZNAJDUJE SIĘ PO LEWEJ STRONIE PLANSZY?
Odtwórz podany rytm:
DNI TYGODNIA:
Przyporządkuj poszczególnym liczbom
kolejne dni tygodnia:
1
2
3
4
5
6
7
Ś
W Po
Pi
C
N
S
LICZENIE:
Połącz w kolejności liczby od 1 do 10:
1
3
5
2
4
6
7
8
10
9
Jeśli zrobiłeś prawidłowo kliknij żółte pole!
Ułóż choinki tak aby powstał zapis:
4+3=7
Odejmowanie:
Skreśl właściwą liczbę elementów:
5
7
9
6
5
-
3
1
7
3
5
=
=
=
=
=
2
6
2
3
0
    
      
       
     
    
Grupowanie elementów w zbiory:

Połącz strzałką odpowiedni zbiór z liczbą!
2
5
0
7
4
Download