zał. 2 - Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

advertisement
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 134 .000,00 €
Usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i pozostałego majątku rzeczowego wraz z ubezpieczeniami komunikacyjnymi
Znak sprawy: ZP/24/2015
ZAŁĄCZNIK NR 2
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, z uwzględnieniem faktu połączenia z SP
ZOZ Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4 im. Marii Konopnickiej Uniwersytetu Medycznego w
Łodzi, w zakresie niżej wymienionych ubezpieczeń:
a)
Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego
działalność leczniczą
b)
Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego
c)
Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną
działalnością
d)
Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk
e)
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
f)
Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu
mechanicznego.
g)
Ubezpieczenie Auto casco
h)
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażera
i)
Ubezpieczenie Assistance
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
Jeżeli ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy regulują w sposób odmienny
kwestie opisane w niniejszej SIWZ to zastosowanie mają zapisy ujęte w SIWZ. W kwestiach
nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają ogólne warunki ubezpieczenia
Wykonawcy.
Jeżeli ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy przewidują sankcję w postaci
ograniczenia lub odmowy wypłaty odszkodowania w związku z niewywiązaniem się z
obowiązków przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego to sankcje te mają zastosowanie w
takim stopniu w jakim niewywiązanie się z obowiązków przyczyniło się do powstania szkody.
Określone w niniejszej SIWZ sumy gwarancyjne, ich podlimity oraz limity odpowiedzialności
odnoszą się do każdego z rocznych okresów rozliczeniowych i ulegają w pełni odnowieniu w
drugim okresie rozliczeniowym.
Limity odpowiedzialności na I ryzyko określone w poszczególnych ubezpieczeniach ulegają
jednorazowemu odnowieniu w danym okresie rozliczeniowym po ich wyczerpaniu ze względu
na wypłacone odszkodowania bez konieczności dopłaty składki.
Zamawiający zastrzega sobie prawo aktualizacji wartości ubezpieczanego mienia oraz
przedmiotu ubezpieczenia podanego w niniejszej SIWZ przy zawieraniu umowy
ubezpieczenia.
Jeżeli ogólne warunki ubezpieczenia stanowiące podstawę oferty Ubezpieczyciela regulują
w sposób korzystniejszy dla Ubezpieczającego kwestie opisane w niniejszym programie (np.
rodzaje i wysokość standardowo oferowanych świadczeń) to w umowie ubezpieczenia mają
w tym zakresie zastosowanie ogólne warunki ubezpieczenia.
W przypadku przejścia na Ubezpieczającego własności mienia dotychczas ubezpieczonego
na bazie zawartej umowy ubezpieczenia i użytkowanego na podstawie umowy (min .
leasingu ) ochrona ubezpieczeniowa w jest automatycznie kontynuowana na warunkach
zawartej umowy ubezpieczenia.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 134 .000,00 €
Usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i pozostałego majątku rzeczowego wraz z ubezpieczeniami komunikacyjnymi
Znak sprawy:
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
A.
Brak opłaty składki lub którejkolwiek raty składki w wyznaczonym w umowie ubezpieczenia
terminie nie może być podstawą do rozwiązania tej umowy. W przypadku braku opłaty, o
którym mowa w poprzednim zdaniu, Ubezpieczyciel jest zobowiązany do pisemnego
wyznaczenia nowego co najmniej 14 dniowego terminu płatności. Dopiero nie dokonanie
wpłaty składki lub jej pierwszej raty w dodatkowym terminie może być podstawą
wypowiedzenia umowy z wyłączeniem obowiązkowego ubezpieczenia OC podmiotu
leczniczego.
Dodatkowo zastosowanie będą miały następujące Klauzule do założeń wspólnych zgodnie z
treścią punktu J:
I. Klauzula informacji dotyczących ryzyka
II. Klauzula stempla bankowego.
III. Klauzula potrącenia rat składki.
IV. Klauzula warunków i taryf.
Strony ustalają, iż wypłata odszkodowania nastąpi według wartości uwzględniającej podatek
VAT, pod warunkiem iż suma ubezpieczenia zawiera ww. podatek, a Ubezpieczający nie ma
możliwości jego odliczenia
Złożona oferta powinna dotyczyć również mienia i pojazdów wskazanych w poszczególnych
formularzach, które staną się własnością Zamawiającego po 01 lutego 2016r – zgodnie ze
wskazanymi okresami ubezpieczenia.
Podane w załączniku numer 9 okresy ubezpieczenia dotyczą pierwszego rocznego okresu
ubezpieczenia objętego niniejszym postępowaniem. Kolejne umowy ubezpieczenia będą
zawierane w analogicznych okresach roku następnego
Zakres ubezpieczenia dla poszczególnych pojazdów został określony w załączniku numer 9.
Składka ubezpieczeniowa będzie płatna przez Zamawiającego w dwunastu ratach w
odniesieniu do ubezpieczeń wymienionych w pkt a,b,c,d,e oraz jednorazowo w odniesieniu
do ubezpieczeń wymienionych w pkt f, g , h , i w każdym dwunastomiesięcznym okresie
ubezpieczenia (okresie rozliczeniowym).
Na wniosek Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany do wystawienia odrębnych
polis dla wybranych przez niego składników majątku.
W przypadku gdy termin planowanego przejęcia o którym mowa w punkcie X załącznika nr
1 do SIWZ ulegnie zmianie, składka za ubezpieczenia objęte ofertą zostanie rekalkulowana
według zasady pro rata temporis za okres udzielanej ochrony
OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU
WYKONUJĄCEGO DZIAŁANOŚĆ LECZNICZĄ
Zakres ubezpieczenia określa art. 25 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.
2011 nr 112 poz. 654 z póź.zm) oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r w
sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność
leczniczą Ubezpieczenie dotyczy odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność
leczniczą za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z
prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych,
Ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna podmiotu wykonującego działalność leczniczą
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za szkody, będące następstwem udzielania świadczeń
Strona 2 z 29
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 134 .000,00 €
Usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i pozostałego majątku rzeczowego wraz z ubezpieczeniami komunikacyjnymi
Znak sprawy:
zdrowotnych wyrządzone działaniem lub zaniechaniem ubezpieczonego, które miało miejsce w okresie
trwania ochrony ubezpieczeniowej.
Ubezpieczenie nie obejmuje szkód:
1) wyrządzonych przez podmiot wykonujący działalność leczniczą po pozbawieniu lub w okresie
zawieszenia prawa do prowadzenia działalności leczniczej;
2) polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie rzeczy;
3) polegających na zapłacie kar umownych;
4) powstałych wskutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek, a także aktów
terroru.
3.Ubezpieczenie OC obejmuje szkody będące następstwem zabiegów chirurgii plastycznej lub zabiegów
kosmetycznych, jeśli są udzielane w przypadkach będących następstwem wady wrodzonej, urazu,
choroby lub następstwem jej leczenia.
Suma gwarancyjna – równowartość w złotych 100.000 euro na jedno zdarzenie i 500.000 euro na
wszystkie zdarzenia w okresie jednego roku.
B.
DOBROWOLNE
LECZNICZEGO.
UBEZPIECZENIE
ODPOWIEDZIALNOŚCI
CYWILNEJ
PODMIOTU
Ochroną ubezpieczeniowej z tytułu odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego za szkody osobowe
wyrządzone przez Ubezpieczonego osobie trzeciej w zakresie nie objętym obowiązkowym
ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego oraz w zakresie objętym
obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego, które nie mogą być
zaspokojone z tytułu tego obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z powodu
wyczerpania sumy gwarancyjnej lub jej podlimitu na zdarzenie
Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej z tytułu odpowiedzialności cywilnej deliktowej.
Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej z tytułu odpowiedzialności cywilnej kontraktowej.
Ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna podmiotu wykonującego działalność leczniczą
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za szkody, będące następstwem udzielania świadczeń
zdrowotnych wyrządzone działaniem lub zaniechaniem ubezpieczonego, które miało miejsce w okresie
trwania ochrony ubezpieczeniowej.
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje min
1) Szkody wyrządzone pacjentom przez personel ubezpieczającego/ubezpieczonego w związku ze
świadczonymi usługami medycznymi., Przez pacjentów rozumie się również osoby bliskie osób, za
które Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność oraz pracowników bez względu na formę zatrudnienia
- w sytuacji, kiedy Ubezpieczony udzielać im będzie świadczeń medycznych
2) Ryzyko zatruć pokarmowych, przeniesienia chorób zakaźnych i zakażeń, w tym zakażenia wirusem
HIV i wirusami hepatotropowymi (między innymi: HAV, HBV, HCV, HDV i HEV) powodującymi WZW
oraz zakażenia salmonellą i czerwonką
3) Szkody spowodowane wadą towarów dostarczonych przez ubezpieczającego/ubezpieczonego
kontrahentowi albo wadliwym wykonaniem robót i usług.
4) Rozszerzenie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o ochronę za szkody wyrządzone przez
osoby nie będące pracownikami ubezpieczającego / ubezpieczonego (stażyści, studenci, słuchacze,
wolontariusze, skierowani z innych placówek, nauczyciele akademiccy itp.)
Strona 3 z 29
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 134 .000,00 €
Usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i pozostałego majątku rzeczowego wraz z ubezpieczeniami komunikacyjnymi
Znak sprawy:
5) Odpowiedzialności za szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa.
6) Szkody powstałe przy wykonywaniu przez ubezpieczającego / ubezpieczonego funkcji o charakterze administracyjnym, organizacyjnym, w tym w szczególności związanych z zarządzaniem
podmiotem leczniczym.
7) Szkody wyrządzone podczas prowadzenia przez ubezpieczającego/ubezpieczonego badań
klinicznych, badań lekowych.
8) szkody powstałe w związku z wykonywaniem działalności laboratoryjnej,
9) Szkody wyrządzone przez aptekę wewnątrz szpitalną – dział farmacji szpitalnej.
10) Rozszerzenie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o ochronę za szkody będące następstwem
pobrania, przechowywania jak i podania krwi i preparatów krwiopochodnych oraz komórek, tkanek,
lub narządów.
11) szkody wyrządzone przez podwykonawców z zachowaniem prawa do regresu,
12) szkody osobowe wynikające z naruszenia praw pacjenta lub niedochowania tajemnicy lekarskiej,
13) szkody będące wynikiem chirurgii plastycznej i wszelkiego rodzaju zabiegów, udzielanych w
przypadkach będących następstwem wady wrodzonej, urazu, choroby lub następstwem jej leczenia,
14) szkody powstałe wskutek oddziaływania energii jądrowej, promieni laserowych, maserowych,
promieniowania jonizującego, pola magnetycznego lub elektromagnetycznego lub skażenia
radioaktywnego pod warunkiem, że oddziaływanie nie powstało w następstwie udzielania świadczeń
zdrowotnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami.
Suma gwarancyjna 3 000 000, 00 PLN – na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym
dwunastomiesięcznym okresie ubezpieczeniowym – do wyczerpania sumy gwarancyjnej.
W ubezpieczeniu nie ma zastosowania franszyza integralna i redukcyjna oraz udział własny.
W ubezpieczeniu będą miały zastosowanie następujące klauzule dodatkowe zgodnie z treścią punktu J:
1.
Klauzula ustalenia okoliczności szkody
C.
DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ZWIĄZKU Z
PROWADZONĄ DZIAŁALNOŚCIĄ
Ochroną ubezpieczeniową objęta jest odpowiedzialność cywilna Zamawiającego gdy, w związku z
prowadzoną działalnością statutową ( w szczególności edukacyjną) oraz posiadanym mieniem i
planowanymi inwestycjami w następstwie czynu niedozwolonego (odpowiedzialność deliktowa) lub
niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa) w okresie
ubezpieczenia zaistnieją zdarzenia, w następstwie których Zamawiający zobowiązany jest do
naprawienia szkody osobowej lub szkody rzeczowej wyrządzonej osobie trzeciej, w tym wyrządzone
wskutek rażącego niedbalstwa.
Ubezpieczenie nie obejmuje szkód osobowych będących następstwem udzielania świadczeń
zdrowotnych
Ochrona dotyczy zdarzeń mających miejsce w okresie ubezpieczenia zaś na odpowiedzialność
Ubezpieczyciela nie ma wpływu czas zgłoszenia roszczeń przez osoby poszkodowane z uwzględnieniem
uregulowań prawnych dotyczących okresu przedawnienia.
Zakres terytorialny Teren RP, z zastrzeżeniem, iż dla szkód niewynikających z udzielania świadczeń
zdrowotnych a wyrządzonych w czasie wyjazdów służbowych, odbywanych przez osoby oddelegowane
Strona 4 z 29
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 134 .000,00 €
Usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i pozostałego majątku rzeczowego wraz z ubezpieczeniami komunikacyjnymi
Znak sprawy:
przez Ubezpieczonego zakres terytorialny ochrony ubezpieczeniowej rozszerza się na teren całego
Świata.
Suma gwarancyjna – równowartość 500 000 EUR według kursu NBP z dnia zawarcia umowy
ubezpieczenia – na jedno i wszystkie zdarzenia w dwunastomiesięcznym okresie ubezpieczeniowym
(rozliczeniowym) – do wyczerpania sumy gwarancyjnej.
Zakres ochrony powinien obejmować min następujące ryzyka:
a) OC pracodawcy za wypadki przy pracy bez względu na podstawę zatrudnienia - limit
odpowiedzialności – 500 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w dwunastomiesięcznym okresie
ubezpieczenia (okresie rozliczeniowym).
b) OC za szkody w nieruchomościach z których Zamawiający korzysta na podstawie umowy najmu,
dzierżawy, użyczenia, leasingu, użytkowania, zarządzania mieniem lub innej umowy nienazwanej o
podobnym charakterze równowartość 500 000 EUR według kursu NBP z dnia zawarcia umowy
ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia w dwunastomiesięcznym okresie ubezpieczenia (okresie
rozliczeniowym). Rozszerzenie obejmuje również szkody powstałe w następstwie prac budowlano
montażowych lub remontowych, do których zobowiązany jest Zamawiający na podstawie obowiązujących
przepisów prawa lub zawartych umów.
c) OC za szkody w mieniu ruchomym z którego Zamawiający korzysta na podstawie umowy najmu,
dzierżawy, użyczenia, leasingu, użytkowania, zarządzania mieniem lub innej umowy nienazwanej o
podobnym charakterze 500 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w dwunastomiesięcznym okresie
ubezpieczenia (okresie rozliczeniowym).
d) OC za szkody powstałe w mieniu przechowywanym , kontrolowanym lub chronionym przez
Zamawiającego – 50 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w dwunastomiesięcznym okresie
ubezpieczenia (okresie rozliczeniowym).
e) OC za szkody związane z prowadzeniem parkingu - 200 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w
dwunastomiesięcznym okresie ubezpieczenia (okresie rozliczeniowym),
f) szkody wyrządzone przez podwykonawców z zachowaniem prawa do regresu,
g) OC za produkt w tym za energię elektryczną z limitem 100 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w
dwunastomiesięcznym okresie ubezpieczenia (okresie rozliczeniowym),
h) szkody powstałe wskutek nieprawidłowego zadziałania jakichkolwiek instalacji za które odpowiedzialny
jest Zamawiający
Jeżeli ogólne warunki Wykonawcy przewidują wyłączenie odpowiedzialności za czynności zawodowe
wyłączenie to ma zastosowanie jedynie do czynności zawodowych objętych systemem ubezpieczeń
obowiązkowych.
W ubezpieczeniu nie ma zastosowania franszyza integralna i redukcyjna oraz udział własny.
W ubezpieczeniu będą miały zastosowanie następujące klauzule dodatkowe zgodnie z treścią punktu J:
a. Klauzula ustalenia okoliczności szkody
Strona 5 z 29
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 134 .000,00 €
Usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i pozostałego majątku rzeczowego wraz z ubezpieczeniami komunikacyjnymi
Znak sprawy:
D UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK
1. Przedmiot ubezpieczenia:
Przedmiotem ubezpieczenia są należące lub będące w okresie ubezpieczenia w posiadaniu
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu
Medycznego w Łodzi
- środki trwałe, w tym - - budynki i budowle wraz ze stałymi elementami (bez względu na wiek i stopień
zużycia),
- środki obrotowe,
- niskocenne środki trwałe
- mienie pracownicze
- mienie osób trzecich
- gotówka,
zgodnie z poniższymi wartościami.
Mienie jest ubezpieczone w poniżej wymienionych lokalizacjach z uwzględnieniem postanowień
odpowiednich klauzul rozszerzających zakres ochrony.
2.Suma ubezpieczenia, system ubezpieczania:
 dla środków trwałych odpowiada ewidencyjnej wartości początkowej z uwzględnieniem
przeszacowań wynikających z obowiązujących przepisów prawa – wartość księgowa brutto,
sumy stałe
 dla środków obrotowych pierwsze ryzyko
 dla niskocennych środków trwałych – wartość nabycia , pierwsze ryzyko
 dla mienia pracowniczego wartość odtworzenia z uwzględnieniem zużycia – wartość
rzeczywista , pierwsze ryzyko
 dla gotówki wartość nominalna, pierwsze ryzyko
A. Mienie zgłaszane do ubezpieczenia od dnia 01.01.2016r.
Lp.
1
Nazwa
Budynki i budowle KRŚT 1 i 2
3
Instalacja fotowoltaiczna na dachu
budynku przy ul Czechosłowacka 6
Grupa 1 KŚT
Maszyny, urządzenia i aparaty
ogólnego zastosowania KRŚT 4
4
Maszyny, urządzenia i aparaty
specjalistyczne KRŚT 5
2
System
Wartość
ubezpieczenia ubezpieczenia
Wartość
księgowa brutto
zgodnie z
Sumy stałe
ewidencją
właściciela lub
operatami
szacunkowymi
Suma
ubezpieczenia
29 539 786,47 PLN
Sumy stałe
Wartość
księgowa brutto
1.095.264,59 PLN
Sumy stałe
Wartość
księgowa brutto
2.484.250.74
PLN
Sumy stałe
Wartość
księgowa brutto
241.027,93 PLN
Strona 6 z 29
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 134 .000,00 €
Usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i pozostałego majątku rzeczowego wraz z ubezpieczeniami komunikacyjnymi
Znak sprawy:
5
Urządzenia techniczne KRŚT 6
Sumy stałe
6
Środki transportu KRŚT 7
Sumy stałe
7
Narzędzia, przyrządy i wyposażenie
KRŚT 8
Sumy stałe
8
Niskocenne środki trwałe
I ryzyko
9
Środki obrotowe
I ryzyko
10
11
12
13
Mienie pracownicze (1.500,00 PLN
/ osobę)
Nakłady inwestycyjne i
adaptacyjne
Gotówka i inne wartości pieniężne
w lokalu
Gotówka i inne wartości pieniężne
w transporcie (w tym:
przenoszenie pomiędzy
lokalizacjami i wewnątrz lokalizacji)
I ryzyko
Sumy stałe
I ryzyko
I ryzyko
Wartość
księgowa brutto
Wartość
księgowa brutto
Wartość
księgowa brutto
Wartość
księgowa brutto
Wartość
księgowa brutto
Wartość
rzeczywista
Wartość
księgowa brutto
Wartość
nominalna
Wartość
nominalna
1.930.822,05 PLN
18.821,30 PLN
17.680.968,50
PLN
1 000.000,00 PLN
950 000,00 PLN
100.000,00 PLN
11.192.731,04 PLN
300 000,00 PLN
300 000,00 PLN
B. Mienie, które stanie się własnością Zamawiającego po 01 lutego 2016 i zgłaszane do ubezpieczenia
od 15 kwietnia 2016
Lp.
1
2
3
6
7
9
Nazwa
Budynki i budowle własne i
dzierżawione KRŚT 1 i 2
Kotły i maszyny energetyczne
KRŚT 3
Maszyny, urządzenia i aparaty
ogólnego zastosowania KRŚT 4
Maszyny, urządzenia i aparaty
specjalistyczne KRŚT 5
Urządzenia techniczne KRŚT 6
Narzędzia, przyrządy i wyposażenie
KRŚT 8
System
Wartość
ubezpieczenia ubezpieczenia
Wartość
Sumy stałe
księgowa brutto
Sumy stałe
Wartość
księgowa brutto
Sumy stałe
Wartość
księgowa brutto
Sumy stałe
Wartość
księgowa brutto
Sumy stałe
Wartość
księgowa brutto
Sumy stałe
Wartość
księgowa brutto
Suma
ubezpieczenia
19.189.740,53
PLN
1.716.046,00 PLN
1.513.819, 38
PLN
83.459,61 PLN
847.964,84
PLN
35 459 593,74
PLN
3.Zakres ubezpieczenia:
3.1 Z zastrzeżeniem wyłączeń określonych w pkt 3.2 zakresem ubezpieczenia objęte są wszystkie
szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe w wyniku zaistnienia zdarzeń losowych. Przez zdarzenie
Strona 7 z 29
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 134 .000,00 €
Usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i pozostałego majątku rzeczowego wraz z ubezpieczeniami komunikacyjnymi
Znak sprawy:
losowe rozumiane jest zdarzenie niezależne od woli Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, przyszłe i
niepewne o charakterze nagłym.
Ochroną ubezpieczeniową objęte są również szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe wskutek akcji
ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniami losowymi objętymi zakresem ubezpieczenia oraz
szkody powstałe wskutek zanieczyszczenia lub skażenia ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzeń
losowych objętych zakresem ubezpieczenia.
1.2 Zamawiający dopuszcza następujące, wyłączenia z zakresu odpowiedzialności będące bezpośrednią
lub pośrednią przyczyną zdarzeń, polegających na:
a) Działaniach wojennych, wojnie domowej, rozruchach, wprowadzeniu stanu wojennego lub
stanu wyjątkowego, powstaniu zbrojnym, rewolucji, konfiskacie lub innego rodzaju przejęciu
przedmiotu ubezpieczenia przez rząd lub inne władze kraju, sabotażu, strajku, lokaucie,
blokadzie, wewnętrznych zamieszkach..
b) Działaniu energii jądrowej, promieniowania jonizującego, skażenia radioaktywnego, pola
magnetycznego lub elektromagnetycznego, promieni laserowych lub maserowych.
c) Skażeniu lub zanieczyszczeniu środowiska (gleby, powietrza, wody).
d) Umyślnym działaniu lub zaniechaniu Zamawiającego. Przez Zamawiającego rozumie się
dyrektora i jego zastępców.
e) Działaniu śniegu, lodu, gradu lub deszczu, jeżeli do powstania szkody doszło na skutek złego
stanu technicznego dachu lub innych elementów budynku lub niezabezpieczonych otworów
dachowych, okiennych lub drzwiowych – o ile obowiązek ich konserwacji lub zabezpieczenia
należał do Zamawiającego, chyba że niedopełnienie tego obowiązku nie miało wpływu na
powstanie szkody. Wyłączenie to nie ma zastosowania w przypadku gdy szkoda dotyczy
mienia znajdującego się w pomieszczeniach najmowanych a do obowiązku Zamawiającego
nie należało dbanie o stan techniczny lub dokonywanie zabezpieczeń, o których mowa w
zdaniu poprzednim, i o ile do dnia szkody Zamawiający nie wiedział o istniejących
zaniedbaniach w tym zakresie lub o nich wiedział i posiada dowody, że wzywał
wynajmującego do ich usunięcia.
f) Prowadzeniu prób ciśnieniowych instalacji tryskaczowej.
g) Zagrzybieniu, zapleśnieniu, poceniu się rur, oddziaływaniu wody gruntowej, a także w skutek
systematycznego zawilgacania pomieszczeń z powodu nieszczelności urządzeń wodno –
kanalizacyjnych, grzewczych lub technologicznych.
h) Zalaniu od podłoża środków obrotowych lub mienia nieeksploatowanego przechowywanego
w pomieszczeniach składowych usytuowanych poniżej poziomu gruntu, jeżeli mienie to
składowane było niżej niż 10 cm od podłogi.
i) Korozji, kawitacji, procesów oksydacyjnych oraz naturalnego zużycia, pogarszania się
jakości lub starzenia się ubezpieczonego mienia w związku z jego normalną eksploatacją.
j) Usiłowania lub dokonania oszustwa, wyłudzenia, wymuszenia lub szantażu, wprowadzenia
w błąd lub pozostawania w błędzie, poświadczenia nieprawdy, fałszerstwa lub podstępu.
k) Modyfikacji genetycznej.
l) Utraty, uszkodzenia, zniekształcenia lub niedostępności danych lub oprogramowania, w
szczególności polegające na niekorzystnej zmianie w danych lub oprogramowaniu
spowodowane zniszczeniem, uszkodzeniem lub inną deformacją ich oryginalnej struktury
oraz polegające na niedziałaniu lub nieprawidłowym działaniu sprzętu elektronicznego,
nośników informacji lub wbudowanych układów scalonych. Jeżeli w następstwie ww. zdarzeń
wystąpił pożar lub wybuch to wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie skutki tych
zdarzeń.
Strona 8 z 29
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 134 .000,00 €
Usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i pozostałego majątku rzeczowego wraz z ubezpieczeniami komunikacyjnymi
Znak sprawy:
m) Przerwie lub ograniczeniu w dostawie mediów – w zakresie szkód wyrządzonych tą przerwą
lub ograniczeniem w urządzeniach lub maszynach wykorzystujących media.
n) Szkodach górniczych w rozumieniu Prawa geologicznego i górniczego.
o) Szkodach w mieniu, które niezgodnie ze swym przeznaczeniem i warunkami
przechowywania, magazynowania lub eksploatacji znajdowało się na wolnym powietrzu,
jeżeli miało to wpływ na powstanie lub zwiększenie szkody.
p) Szkodach powstałych w wartościach pieniężnych transportowanych przez osoby, które
podczas realizacji tego transportu pozostawały w stanie nietrzeźwości albo w stanie po
użyciu alkoholu, lub pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub
środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii.
q) Szkodach powstałych w wyniku naturalnych właściwości mienia lub powolnego i
systematycznego niszczenia przedmiotu ubezpieczenia z powodu oddziaływania czynników
termicznych, chemicznych lub biologicznych, a także polegające na utracie wagi, skurczeniu,
wyparowaniu, zmianie koloru, faktury, wykończenia lub zapachu.
r) Powstałe bezpośrednio lub pośrednio w wyniku konfiskaty, nacjonalizacji, zajęcia,
zniszczenia na mocy aktu prawnego albo decyzji władz państwowych lub samorządowych
posiadanego przez Ubezpieczonego mienia, niezależnie od tytułu prawnego.
s) W mieniu zakwalifikowanym przez Zamawiającego do likwidacji albo „złomowania” oraz
w środkach obrotowych przeterminowanych lub wycofanych z obrotu handlowego.
t) Koszty konserwacji oraz normalnego utrzymania mienia w stanie użyteczności.
u) Powodujące utratę wartości estetycznej mienia bez utraty jego wartości funkcjonalnej,
w szczególności takie jak wgniecenia, zadrapania, rysy, odpryski, plamy, zabrudzenia,
odbarwienia na powierzchniach malowanych, polerowanych lub emaliowanych; nie dotyczy
ubezpieczenia środków obrotowych jeżeli uszkodzenia obniżają ich wartość handlową.
3.3 Dodatkowo zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony bądź doprecyzowany o następujące
postanowienia zgodnie z treścią punktu J:
1) Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc ubezpieczenia.
2) Klauzula automatycznego pokrycia innych, nie nazwanych lokalizacji.
3) Klauzula automatycznego pokrycia – ochrony inwestycyjnej.
4) Klauzula przewłaszczenia mienia.
5) Klauzula likwidacji drobnych szkód.
6) Klauzula ubezpieczenia ryzyka przepięć i pośredniego uderzenia pioruna.
7) Klauzula dewastacji / wandalizmu.
8) Klauzula przemieszczenia mienia.
9) Klauzula pokrycia kosztów ewakuacji.
10) Klauzula drobnych prac budowlanych.
11) Klauzula zgłaszania szkód.
12) Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia.
13) Ubezpieczenie mienia w transporcie.
14) Klauzula ustalenia okoliczności szkody
15) Klauzula ubezpieczenia kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie.
16) Klauzula odtworzenia dokumentacji medycznej lub zakładowej.
17) Klauzula ubytków wartości środków obrotowych w urządzeniach chłodniczych wskutek awarii oraz
przerw w dostawie energii.
18) Klauzula ubezpieczenia kosztów rzeczoznawców.
19) Klauzula szkód zalaniowych:
Strona 9 z 29
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 134 .000,00 €
Usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i pozostałego majątku rzeczowego wraz z ubezpieczeniami komunikacyjnymi
Znak sprawy:
20) Klauzula
poszukiwania
miejsca
uszkodzenia
– kanalizacyjnej i gazowej:
21) Klauzula ubezpieczenia następstw katastrofy budowlanej
22) Klauzula przezornej sumy ubezpieczenia
23) Klauzula bezzwłocznej naprawy szkody
24) Klauzula terminu dokonania oględzin
25) Klauzula mechanicznego uszkodzenia maszyn
26) Klauzula likwidacyjna.
instalacji
elektrycznej,
wodno
27) Klauzula ubezpieczenia dodatkowej przezornej sumy ubezpieczenia - fakultatywna
3.4 Ryzyka kradzieżowe.
Zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o ryzyko kradzieży z włamaniem oraz rabunku.
Dla potrzeb niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający za kradzież uważa zabór
mienia w celu przywłaszczenia go z zamkniętego pomieszczenia, po usunięciu przy użyciu siły lub
narzędzi istniejących zabezpieczeń lub otworzeniu zabezpieczeń, lub otworzeniu ich oryginalnym
kluczem, zdobytym przez kradzież i innego lokalu albo w drodze rabunku. Za kradzież uważa się również
zabór ubezpieczonego mienia gdy sprawca ukrył się przed zamknięciem pomieszczenia, jeżeli pozostawił
ślady, które świadczą o jego ukryciu się.
Dla potrzeb niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający za włamanie uważa
usunięciu przy użyciu siły lub narzędzi istniejących zabezpieczeń lub otworzeniu zabezpieczeń lub
otworzeniu ich oryginalnym kluczem, zdobytym przez kradzież i innego lokalu albo w wyniku rabunku. Za
włamanie uważa się również sytuację gdy sprawca ukrył się przed zamknięciem pomieszczenia, jeżeli
pozostawił ślady, które świadczą o jego ukryciu się.
Dla potrzeb niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający za rabunek uważa zabór
mienia w celu przywłaszczenia go dokonany przy użyciu przemocy fizycznej, groźby jej
natychmiastowego użycia bądź w wyniku działania w inny sposób bezpośrednio zagrażający życiu lub
zdrowiu przedstawicieli Zamawiającego lub osób przez niego zatrudnionych albo działających w jego
imieniu lub na jego rzecz. Za rabunek uważa się również zabór mienia w celu przywłaszczenia go
dokonany poprzez doprowadzenie do nieprzytomności lub bezbronności przedstawicieli Zamawiającego
lub osób przez niego zatrudnionych albo działających w jego imieniu lub na jego rzecz dla pokonania ich
oporu przed wydaniem ubezpieczanego mienia. Jeżeli powyższe zachowania sprawcy mają również
miejsce bezpośrednio po dokonaniu kradzieży w celu utrzymania się sprawcy w posiadaniu zabranej
rzeczy, wówczas również mówimy o rabunku.
Sumy ubezpieczenia dla poszczególnych składników mienia, określone w systemie pierwszego ryzyka
wynoszą:
Lp.
1
2
3
4
Przedmiot ubezpieczenia
Środki obrotowe
Urządzenia i wyposażenie
Gotówka i inne wartości pieniężne od kradzieży z
włamaniem i rabunku w lokalu
Rabunek gotówki oraz innych wartości pieniężnych
w transporcie
Suma ubezpieczenia
300 000,00 PLN
500 000,00 PLN
300 000,00 PLN
300 000,00 PLN
Strona 10 z 29
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 134 .000,00 €
Usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i pozostałego majątku rzeczowego wraz z ubezpieczeniami komunikacyjnymi
Znak sprawy:
Ponadto zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o ryzyko kradzieży zwykłej z limitem w wysokości
10 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w dwunastomiesięcznym okresie ubezpieczenia (okresie
rozliczeniowym). W ramach ww. limitu ochroną ubezpieczeniową objęte są również stałe elementy
budynków i budowli. Ryzyko dotyczy również przypadków gdy nie zostały spełnione zabezpieczenia
zgodnie z umową ubezpieczenia
1. Górną granicą odpowiedzialności w stosunku do poszczególnego przedmiotu dotkniętego szkodą
jest jego wartość jednostkowa ustalona zgodnie z poniższymi rodzajami wartości z ewentualnym
zastosowaniem zapisów klauzul dodatkowych. W ubezpieczeniu nie ma zastosowania zasada
proporcji
Dla potrzeb niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający za:
b) wartość księgową brutto uważa początkową wartość księgową z uwzględnieniem
przeszacowań wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
c) wartość rzeczywistą uważa wartość odtworzeniową pomniejszoną o faktyczne zużycie
techniczne.
d) wartość odtworzeniową uważa wartość odpowiadającą kosztom przywrócenia
ubezpieczonego mienia do stanu nowego bez uwzględnienia ulepszeń. W przypadku
maszyn, urządzeń i wyposażenia jest to wartość odpowiadająca kosztom zakupu lub
wytworzenia nowego przedmiotu tego samego rodzaju, typu oraz o najbardziej zbliżonych
parametrach.
e) mienie pracowników uważa ruchome mienie osobiste pracowników znajdujące się w
miejscu ubezpieczenia z wyłączeniem wartości pieniężnych, dokumentów i pojazdów
mechanicznych.
f) mienie osób trzecich uważa mienie nie stanowiące własności Zamawiającego przyjęte na
podstawie umowy w celu wykonania usługi przechowania, lub użytkowania lub w innym
podobnym celu zgodnym z zaleceniem właściciela.
2. Wypłata odszkodowania
Jako wysokość szkody przyjmuje się:
- dla budynków, budowli wartość kosztów remontu lub odbudowy mienia potwierdzoną kosztorysem
przedłożonym przez Zamawiającego. Wartość ta uwzględnia również koszty opracowania wymaganej
dokumentacji, transportu, demontażu, montażu i nadzoru jak również pozostałe koszty niezbędne do
odtworzenia mienia.
- dla maszyn, urządzeń i wyposażenia wartość kosztu naprawy lub zakupu mienia tego samego rodzaju,
typu i o tych samych lub najbardziej zbliżonych parametrach. Wartość ta uwzględnia również koszty
opracowania wymaganej dokumentacji, transportu, demontażu, montażu i nadzoru jak również pozostałe
koszty niezbędne do odtworzenia mienia. Wspominane koszty powinny wynikać z przedłożonego przez
Zamawiającego rachunku lub faktury.
- dla środków obrotowych cenę ich zakupu lub koszt ponownego wytworzenia potwierdzone rachunkiem,
fakturą lub kalkulacją wytworzenia.
- dla wartości pieniężnych w stosunku do
 gotówki jej wartość nominalną,
 -dla czeków weksli i innych dokumentów zastępujących gotówkę ich osiągalną w dniu szkody
wartość sprzedaży
3. Franszyza
Strona 11 z 29
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 134 .000,00 €
Usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i pozostałego majątku rzeczowego wraz z ubezpieczeniami komunikacyjnymi
Znak sprawy:
Franszyza redukcyjna, integralna, udział własny zniesiony
4. Ochrona obejmuje również środki trwałe w tym niskocenne oraz środki obrotowe znajdujące się w
pojazdach podczas wykonywania za ich pomocą czynności statutowych Zamawiającego.
E.
UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO
1. Przedmiot ubezpieczenia
Przedmiotem ubezpieczenia jest sprzęt elektroniczny i medyczny należący lub użytkowany w okresie
ubezpieczenia przez Zamawiającego oraz dane i nośniki danych
2.Suma ubezpieczenia
A.
Mienie zgłaszane do ubezpieczenia od dnia 01.01.2016r.
Lp.
Nazwa
1
Gamma kamery – głowice
2
Serwery wraz z oprogramowaniem
3
Notebooki wraz z oprogramowaniem
4
Dane i nośniki danych
2. Mienie,
System
Wartość
Suma ubezpieczenia
ubezpieczenia ubezpieczenia
Sumy stałe
Odtworzeniowa
900 000,00 PLN
260 741,76
PLN
62 253,82
PLN
30 000,00 PLN
które stanie się własnością Zamawiającego po 01 lutego 2016 i zgłaszane do
ubezpieczenia od 15 kwietnia 2016
Lp.
Nazwa
System
Wartość
Suma ubezpieczenia
ubezpieczenia ubezpieczenia
1
Serwery wraz z oprogramowaniem
Sumy stałe
Odtworzeniowa
2
Notebooki wraz z oprogramowaniem
Sumy stałe
Odtworzeniowa
138 105,63 zł
PLN
56 517,47 PLN
3.Zakres ubezpieczenia
3.1 Z zastrzeżeniem wyłączeń określonych w pkt 3.2 zakresem ubezpieczenia objęte są wszystkie szkody
w ubezpieczonym mieniu powstałe w wyniku zaistnienia zdarzeń losowych. Przez zdarzenie losowe
rozumiane jest zdarzenie niezależne od woli Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, przyszłe i niepewne o
charakterze nagłym.
W szczególności zakresem ubezpieczenia objęte są szkody spowodowane przez:
- działanie człowieka: niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, błędną obsługę, zniszczenie przez osoby
trzecie,
- kradzież z włamaniem, rabunek,
Strona 12 z 29
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 134 .000,00 €
Usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i pozostałego majątku rzeczowego wraz z ubezpieczeniami komunikacyjnymi
Znak sprawy:
- wady produkcyjne, błędy konstrukcyjne, wady materiałowe, programu, całego komputera, sieci,
niezależnie od przyczyny, które ujawniły się dopiero po okresie gwarancji.
Zakresem ubezpieczenia objęte są również szkody spowodowane prowadzeniem prac budowlanych
objętych ochroną w zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyka na podstawie Klauzuli
drobnych prac budowlanych w zakresie w jakim mienie to stanowi mienie otaczające.
Ochroną ubezpieczeniową objęte są również szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe wskutek akcji
ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniami losowymi objętymi zakresem ubezpieczenia oraz
szkody powstałe wskutek zanieczyszczenia lub skażenia ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzeń
losowych objętych zakresem ubezpieczenia.
Ponadto zakres ubezpieczenia obejmuje w ramach sumy ubezpieczenia koszty związane z:
- uprzątnięciem pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki i demontażu części niezdatnych
do użytku
- zabezpieczeniem przed szkodą ubezpieczonego mienia w razie jego bezpośredniego zagrożenia
działaniem zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową
- poniesieniem dodatkowych kosztów takich jak np. koszty pracy w godzinach nadliczbowych, w
godzinach nocnych, w dni wolne od pracy kosztów ekspresowego transportu (w tym również frachtu
lotniczego)
Dane są objęte ochroną ubezpieczeniową również wówczas gdy były przechowywane na sprzęcie
objętym ochroną w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk
3.2 Zamawiający dopuszcza następujące, wyłączenia z zakresu odpowiedzialności będące bezpośrednią
lub pośrednią przyczyną zdarzeń, polegających na:
a) Działaniach wojennych, wojnie domowej, rozruchach, wprowadzeniu stanu wojennego lub stanu
wyjątkowego, powstaniu zbrojnym, rewolucji, konfiskacie lub innego rodzaju przejęciu przedmiotu
ubezpieczenia przez rząd lub inne władze kraju, sabotażu, strajku, lokaucie, blokadzie,
wewnętrznych zamieszkach.
b) Działaniu energii jądrowej, promieniowania jonizującego, skażenia radioaktywnego, pola
magnetycznego lub elektromagnetycznego, promieni laserowych lub maserowych.
c) Skażeniu lub zanieczyszczeniu środowiska (gleby, powietrza, wody).
d) Umyślnym działaniu lub zaniechaniu Zamawiającego. Przez Zamawiającego rozumie się
dyrektora i jego zastępców.
e) Działaniu śniegu, lodu, gradu lub deszczu, jeżeli do powstania szkody doszło na skutek złego
stanu technicznego dachu lub innych elementów budynku lub niezabezpieczonych otworów
dachowych, okiennych lub drzwiowych – o ile obowiązek ich konserwacji lub zabezpieczenia
należał do Zamawiającego, chyba że niedopełnienie tego obowiązku nie miało wpływu na
powstanie szkody. Wyłączenie to nie ma zastosowania w przypadku gdy szkoda dotyczy mienia
znajdującego się w pomieszczeniach najmowanych a do obowiązku Zamawiającego nie należało
dbanie o stan techniczny lub dokonywanie zabezpieczeń, o których mowa w zdaniu poprzednim,
i o ile do dnia szkody Zamawiający nie wiedział o istniejących zaniedbaniach w tym zakresie lub
o nich wiedział i posiada dowody, że wzywał wynajmującego do ich usunięcia.
f) Prowadzeniu prób ciśnieniowych instalacji tryskaczowej.
Strona 13 z 29
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 134 .000,00 €
Usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i pozostałego majątku rzeczowego wraz z ubezpieczeniami komunikacyjnymi
Znak sprawy:
g) Zagrzybieniu, zapleśnieniu, poceniu się rur, oddziaływaniu wody gruntowej, a także w skutek
systematycznego zawilgacania pomieszczeń z powodu nieszczelności urządzeń wodno –
kanalizacyjnych, grzewczych lub technologicznych.
h) Zalaniu od podłoża środków obrotowych lub mienia nieeksploatowanego przechowywanego
w pomieszczeniach składowych usytuowanych poniżej poziomu gruntu, jeżeli mienie to
składowane było niżej niż 10 cm od podłogi.
i) Korozji, kawitacji, procesów oksydacyjnych oraz naturalnego zużycia, pogarszania się jakości lub
starzenia się ubezpieczonego mienia w związku z jego normalną eksploatacją.
j) Usiłowania lub dokonania oszustwa, wyłudzenia, wymuszenia lub szantażu, wprowadzenia w
błąd lub pozostawania w błędzie, poświadczenia nieprawdy, fałszerstwa lub podstępu.
k) Modyfikacji genetycznej.
l) Utraty, uszkodzenia, zniekształcenia lub niedostępności danych lub oprogramowania, w
szczególności polegające na niekorzystnej zmianie w danych lub oprogramowaniu spowodowane
zniszczeniem, uszkodzeniem lub inną deformacją ich oryginalnej struktury oraz polegające na
niedziałaniu lub nieprawidłowym działaniu sprzętu elektronicznego, nośników informacji lub
wbudowanych układów scalonych. Jeżeli w następstwie ww. zdarzeń wystąpił pożar lub wybuch
to wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie skutki tych zdarzeń.
m) Przerwie lub ograniczeniu w dostawie mediów – w zakresie szkód wyrządzonych tą przerwą lub
ograniczeniem w urządzeniach lub maszynach wykorzystujących media.
n) Szkodach górniczych w rozumieniu Prawa geologicznego i górniczego.
o) Szkodach w mieniu, które niezgodnie ze swym przeznaczeniem i warunkami przechowywania,
magazynowania lub eksploatacji znajdowało się na wolnym powietrzu, jeżeli miało to wpływ na
powstanie lub zwiększenie szkody.
p) Szkodach powstałych w wyniku naturalnych właściwości mienia lub powolnego i
systematycznego niszczenia przedmiotu ubezpieczenia z powodu oddziaływania czynników
termicznych, chemicznych lub biologicznych, a także polegające na utracie wagi, skurczeniu,
wyparowaniu, zmianie koloru, faktury, wykończenia lub zapachu.
Ponadto nie są objęte ubezpieczeniem szkody:
a) powstałe w okresie gwarancyjnym, za które odpowiedzialny jest producent, serwisant,
sprzedawca lub dostawca,
b) będące następstwem naturalnego zużycia (starzenia), przechowywania niezgodnie z
wymaganiami technicznymi lub braku okresowych przeglądów konserwacyjnych, jeżeli
obowiązek przechowywania zgodnie z wymaganiami technicznymi lub przeprowadzania
okresowych przeglądów technicznych należał do Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub osoby
trzeciej, której mienie zostało oddane do użytkowania, chyba że niedopełnienie tego obowiązku
nie miało wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego,
c) którymi są wyłącznie defekty estetyczne, które nie mają wpływu na pracę sprzętu,
3.3 Dodatkowo zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony bądź doprecyzowany o następujące
postanowienia zgodnie z treścią punktu J:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc ubezpieczenia.
Klauzulę automatycznego pokrycia innych, nie nazwanych lokalizacji.
Klauzula automatycznego pokrycia – ochrony inwestycyjnej.
Klauzula przewłaszczenia mienia.
Klauzula likwidacji drobnych szkód.
Klauzula ubezpieczenia kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie.
Strona 14 z 29
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 134 .000,00 €
Usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i pozostałego majątku rzeczowego wraz z ubezpieczeniami komunikacyjnymi
Znak sprawy:
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
Klauzula przemieszczenia mienia.
Klauzula ubezpieczenia kosztów rzeczoznawców.
Ochrona drobnych prac remontowych.
Klauzula zgłaszania szkód.
Klauzula ustalenia okoliczności szkody
Ubezpieczenie mienia w transporcie.
Klauzula ubezpieczenia kosztów rzeczoznawców.
Klauzula szkód zalaniowych:
Klauzula ubezpieczenia następstw katastrofy budowlanej
Klauzula przezornej sumy ubezpieczenia
Klauzula bezzwłocznej naprawy szkody
Klauzula terminu dokonania oględzin
Klauzula sprzętu przenośnego.
Klauzula tymczasowego magazynowania lub chwilowej przerwy w eksploatacji sprzętu.
Klauzula ubezpieczenia urządzeń elektronicznych od daty dostawy do daty włączenia do
planowanej eksploatacji.
22) Klauzula likwidacyjna.
3.4 Ponadto zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o ryzyko kradzieży zwykłej z limitem w wysokości
10 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w dwunastomiesięcznym okresie ubezpieczenia (okresie
rozliczeniowym). Ryzyko dotyczy również przypadków gdy nie zostały spełnione zabezpieczenia zgodnie
z z umową ubezpieczenia
2. Dla potrzeb niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający za
a) dane uważa informacje nadające się do bezpośredniego przetwarzania przez elektroniczne
systemy przetwarzania danych zgromadzone poza jednostką centralną: dane ze zbiorów
danych, dane udokumentowanego pochodzenia i wartości, systemy operacyjne i programy
wchodzące w jego skład, licencyjne standardowe programy pochodzące z produkcji
jednostkowej – wytworzone na podstawie oprogramowania licencyjnego.
b) wymienne nośniki danych uważa materiał umożliwiający gromadzenie informacji,
nadający się do odczytu maszynowego.
c) za wartość odtworzeniową uważa wartość odpowiadającą kosztom przywrócenia
ubezpieczonego mienia do stanu nowego bez uwzględnienia ulepszeń. W przypadku
maszyn, urządzeń i wyposażenia jest to wartość odpowiadająca kosztom zakupu lub
wytworzenia nowego przedmiotu tego samego rodzaju, typu oraz o najbardziej zbliżonych
parametrach.
3. Zakres terytorialny – RP ,
4. Wypłata odszkodowania
Jako wysokość szkody przyjmuje się:
- wartość niezbędnych kosztów naprawy uszkodzonego mienia z uwzględnieniem kosztów transportu,
montażu, demontażu lub
- w przypadku szkody całkowitej wypłata odszkodowania jest równa sumie ubezpieczenia. Przez szkodę
całkowitą rozumie się takie uszkodzenie składnika mienia, że niemożliwa jest jego naprawa lub koszty
naprawy uszkodzonego mienia przewyższają wartość księgową brutto tego składnika mienia w chwili
powstania szkody
Strona 15 z 29
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 134 .000,00 €
Usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i pozostałego majątku rzeczowego wraz z ubezpieczeniami komunikacyjnymi
Znak sprawy:
Górną granicą odpowiedzialności w stosunku do poszczególnego przedmiotu dotkniętego szkodą jest
jego wartość jednostkowa ustalona zgodnie z powyżej zdefiniowaną wartością odtworzeniową z
ewentualnym zastosowaniem zapisów klauzul dodatkowych. W ubezpieczeniu nie ma zastosowania
zasada proporcji
5. Franszyza
Franszyza redukcyjna, integralna, udziały własne zniesione
F. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY
POJAZDÓW MECHANICZNYCH ZA SZKODY POWSTAŁE W ZWIĄZKU Z RUCHEM TYCH
POJAZDÓW (OC);
1. Zakres ubezpieczenia
Zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym
Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124 poz. 1152 z
2004 r. z późn. zm.)
2. Suma gwarancyjna
- szkody na osobie – równowartość w złotych 5.000.000,00 EURO na każdego poszkodowanego,
- szkody w mieniu – równowartość w złotych 1.000.000,00 EURO w odniesieniu do jednego zdarzenia.
3. Postanowienia dodatkowe
Wykonawca w składce uwzględni ubezpieczenie OC w ruchu międzynarodowym (Zielona Karta) i wystawi
dokument potwierdzający objęcie ochroną, jeżeli ubezpieczony pojazd będzie wyjeżdżał poza granice
RP.
G. UBEZPIECZENIE POJAZDÓW OD USZKODZEŃ I KRADZIEŻY AUTO-CASCO (AC)
1.
Zakres ubezpieczenia
Z zastrzeżeniem wyłączeń określonych w pkt d zakresem ubezpieczenia objęte są wszystkie szkody
polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie pojazdu, jego części lub wyposażenia wskutek
wszelkich zdarzeń niezależnych od woli Ubezpieczonego lub osoby uprawnionej do korzystania z pojazdu
2.
Postanowienia dotyczące sumy ubezpieczenia
a) Sumy ubezpieczenia uwidocznione w załączniku nr 9 są sumami z aktualnie obowiązujących umów
ubezpieczenia. Wykonawca w ofercie dla celów porównawczych jest zobowiązany do określenia
składki bazując na podanych w SIWZ sumach ubezpieczenia.
Po wyborze oferty Wykonawca zaktualizuje sumy ubezpieczenia na odstawie niezbędnych
informacji uzyskanych od Zamawiającego.
b) Sumy ubezpieczenia obejmują wyposażenie dodatkowe pojazdu takie jak wyposażenie medyczne,
oznakowanie świetlne jak i koszty oznakowania pojazdu o ile takowe on posiada.
3. Dodatkowe warunki ochrony
Strona 16 z 29
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 134 .000,00 €
Usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i pozostałego majątku rzeczowego wraz z ubezpieczeniami komunikacyjnymi
Znak sprawy:
a. W ramach ubezpieczenia uwzględniony powinien zostać koszt holowania pojazdu w przypadku
wystąpienia zdarzenia objętego ochroną do minimum 10% wartości pojazdu oraz koszty parkowania
w okresie od powstania szkody do 3 dni po sporządzeniu powypadkowej kalkulacji naprawy,
b. Jeżeli w trakcie okresu ubezpieczenia wzrośnie wartość wyposażenia dodatkowego pojazdu
w konsekwencji przeniesienia zgłoszonego na początku okresu ubezpieczenia wyposażenia
dodatkowego z innego pojazdu to Wykonawca obejmuje je automatyczną ochroną bez konieczności
opłaty składki dodatkowej,
c. Wykonawca uznaje posiadane przez pojazdy zabezpieczenia przeciwkradzieżowe za wystarczające
do udzielenie pełnej ochrony w zakresie szkód kradzieżowych.
d. Wykonawca nie ograniczy lub nie odmówi wypłaty odszkodowania w związku z popełnieniem przez
kierującego pojazdem wykroczenia drogowego w sytuacji gdy ten wykorzystuje pojazd do udzielania
pomocy medycznej.
e. W zakresie ubezpieczenia Wykonawca uwzględni uszkodzenie pojazdu powstałe podczas przewozu
osób w związku z udzieleniem pomocy medycznej,
f. Wykonawca po zawarciu umowy ubezpieczenia i określeniu sumy ubezpieczenia nie będzie w
procesie likwidacji szkód podnosił zarzutu w postaci niedoubezpieczenia, nadubezpieczenia itp.
Zapisy ogólnych warunków ubezpieczenia ograniczające odszkodowanie ze wspomnianych powyżej
powodów nie mają zastosowania,
g. Wykonawca gwarantuje nie pomniejszanie sumy ubezpieczenia o wartość wypłaconego
odszkodowania,
h. W przypadku pojazdów uczestniczących w akcjach ratowniczych lub innych akcji mających na celu
ratowanie zdrowia lub życia pacjentów:
- nie obowiązują wyłączenia z punktu 4. 10, 4.13, 4.15,
i. Nabyte w okresie ubezpieczenia wyposażenie dodatkowe jest objęte automatyczną ochroną do
wysokości sumy ubezpieczenia określonej w umowie,
4. Wyłączenia odpowiedzialności
Zamawiający dopuszcza następujące, wyłączenia z zakresu odpowiedzialności za szkody:
1) których wartość brutto nie przekracza (franszyza integralna) 500 zł;
2) spowodowane umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez Ubezpieczającego,
Ubezpieczonego lub osobę uprawnioną do korzystania z pojazdu, chyba że w razie rażącego
niedbalstwa zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom
słuszności
3) spowodowane umyślnie przez osobę, z którą Ubezpieczający lub Ubezpieczony pozostaje we
wspólnym gospodarstwie domowym;
4) powstałe podczas kierowania pojazdem przez Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub osobę
uprawnioną do korzystania z pojazdu lub osobę, z którą Ubezpieczający lub Ubezpieczony
pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym:
a) w stanie nietrzeźwości albo w stanie po użyciu alkoholu lub pod wpływem środków
odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów
o przeciwdziałaniu narkomanii, chyba że nie miało to wpływu na zajście wypadku
ubezpieczeniowego,
b) nie posiadającego wymaganych prawem państwa zajścia wypadku ubezpieczeniowego
uprawnień do kierowania ubezpieczonym pojazdem, chyba że nie miało to wpływu na zajście
wypadku ubezpieczeniowego;.
5) powstałe podczas kierowania pojazdem nie zarejestrowanym lub pojazdem nie posiadającym
ważnego dowodu rejestracyjnego lub ważnego badania technicznego - jeżeli w odniesieniu do
Strona 17 z 29
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 134 .000,00 €
Usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i pozostałego majątku rzeczowego wraz z ubezpieczeniami komunikacyjnymi
Znak sprawy:
tego pojazdu obowiązuje wymóg rejestracji lub dokonywania okresowych badań technicznych,
a stan techniczny pojazdu miał wpływ na zajście wypadku ubezpieczeniowego;
6) spowodowane działaniami wojennymi, a także powstałe w czasie używania pojazdu w związku
z określonymi w przepisach prawa obowiązkowymi świadczeniami na rzecz wojska lub innych
podmiotów, a także szkody zaistniałe w pojazdach czynnie uczestniczących w akcjach
protestacyjnych, demonstracjach, strajkach lub blokadach dróg i innych podobnych
zdarzeniach;
7) powstałe podczas używania pojazdu jako narzędzia przestępstwa przez Ubezpieczonego lub
osobę uprawnioną do korzystania z pojazdu;
8) eksploatacyjne;
9) powstałe w następstwie użytkowania pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem, a także
zaistniałe wskutek niewłaściwego załadowania lub przewożenia ładunku lub bagażu;
10) kradzieżowe, w przypadku gdy:
a) kierowca wysiadł z pojazdu, pozostawiając wewnątrz kluczyk lub sterownik służący do
otwarcia pojazdu lub uruchomienia pojazdu (lub oba te urządzenia) bez ich zabezpieczenia
przed możliwością uruchomienia pojazdu przy ich pomocy przez osobę niepowołaną lub
b) po opuszczeniu pojazdu i pozostawieniu go bez nadzoru kierowcy lub pasażerów,
pozostawiono w pojeździe lub nie dokonano zabezpieczenia poza pojazdem: dokumentów
pojazdu, kluczyka lub sterownika służącego do otwarcia pojazdu lub uruchomienia pojazdu lub
kluczyka lub sterownika służącego do uruchomienia zabezpieczeń przeciwkradzieżowych (lub
łącznie wszystkich tych dokumentów i urządzeń) lub
c) po opuszczeniu pojazdu i pozostawieniu go bez nadzoru kierowcy lub pasażerów, nie
dokonano zabezpieczenia pojazdu w sposób przewidziany w jego konstrukcji lub nie
uruchomiono wszystkich zabezpieczeń przeciwkradzieżowych, które były wymagane do
zawarcia umowy ubezpieczenia, z wyjątkiem przypadku gdy kradzieży dokonano z
pomieszczenia zamkniętego, chyba że nie miało to wpływu na zajście wypadku
ubezpieczeniowego, w tym jeżeli spełnienie warunków określonych w lit. a–c było
uniemożliwione uprzednim użyciem przemocy lub groźby natychmiastowego jej użycia przez
sprawcę kradzieży pojazdu;
11) powstałe wskutek przywłaszczenia pojazdu lub polegające na kradzieży pojazdu, która miała
miejsce w okresie tego przywłaszczenia;
12) polegające na utracie pojazdu pochodzącego z kradzieży, jeżeli w dniu faktycznej utraty
pojazdu nie upłynął wymagany przepisami prawa okres do nabycia własności tego pojazdu
przez Ubezpieczonego na zasadzie dobrej wiary;
13) powstałe wskutek włamania, gdy nie dokonano zabezpieczenia pojazdu w sposób przewidziany
w jego konstrukcji lub nie uruchomiono wszystkich zabezpieczeń przeciwkradzieżowych, które
były wymagane do zawarcia umowy ubezpieczenia, wymienionych w umowie ubezpieczenia,
chyba że niezabezpieczenie
pojazdu lub nie uruchomienie zabezpieczeń
przeciwkradzieżowych nie miało wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego;
14) polegające na awarii pojazdu;
15) kradzieżowe lub powstałe wskutek włamania, jeżeli z winy umyślnej lub wskutek rażącego
niedbalstwa Ubezpieczonego lub osoby uprawnionej do korzystania z pojazdu, pojazd nie
spełniał w chwili zajścia wypadku ubezpieczeniowego wymagań co do zabezpieczeń
przeciwkradzieżowych, które były wymagane do zawarciu umowy ubezpieczenia, chyba że w
razie rażącego niedbalstwa zapłata odszkodowania odpowiada względom słuszności
5. Franszyza redukcyjna i udział własny
Zniesione
Strona 18 z 29
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 134 .000,00 €
Usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i pozostałego majątku rzeczowego wraz z ubezpieczeniami komunikacyjnymi
Znak sprawy:
6. Warunki likwidacji szkód.
1. Naprawy pojazdów będą dokonywane przez wskazane po szkodzie przez Zamawiającego
serwisy/warsztaty samochodowe,
2. Koszty naprawy pojazdu ustalone będą w oparciu o ceny usług i części zamiennych
odpowiadających specyfice pojazdów Zamawiającego,
3. W zależności od wniosku Zamawiającego Wykonawca uwzględni w kosztach naprawy części
oryginalne serwisowe lub części nieoryginalne jednakże w obu przypadkach bez uwzględnienia
jakiegokolwiek potrącenia wynikającego z ich zużycia lub amortyzacji,
4. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca wypłaci odszkodowanie na podstawie wyceny naprawy
szkody uwzględniającej normy czasowe operacji naprawczych, rynkowe stawki za
roboczogodziny, ceny części zamiennych ustalone w systemach Wykonawcy (np. Audatex) oraz
ceny normaliów i materiałów lakierniczych.
5. Wykonawca zapewnia oględziny uszkodzonego pojazdu, w tym ewentualne oględziny
dodatkowe nie później niż następnego dnia roboczego po zgłoszeniu szkody.
6. W przypadku szkód , których szacunkowa wartość nie przekracza 1 000 PLN netto na dzień jej
powstania Zamawiający ma prawo po zgłoszeniu szkody do Wykonawcy do rozpoczęcia naprawy
bez konieczności oczekiwania na oględziny. Zamawiający jest w takim przypadku zobowiązany
do wykonanie dokumentacji fotograficznej potwierdzającej uszkodzenia pojazdu.
H. UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASAŻERÓW
W ZWIĄZKU Z RUCHEM POJAZDÓW (NNW).
1. Przedmiot ubezpieczenia
Następstwa wypadków ubezpieczeniowych w postaci uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci
kierowcy i pasażerów w związku z ruchem pojazdów.
2. Suma gwarancyjna
10 000 zł na osobę w pojeździe
3. Zasady wypłaty odszkodowania
Wypłata odszkodowania nastąpi w wysokości:
- 1% sumy ubezpieczenia za 1% uszczerbku na zdrowiu,
- 100% sumy ubezpieczenia za śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku o ile ta nastąpiła w
okresie do dwóch lat od daty wypadku. To ograniczenie czasowe nie będzie obowiązywało gdy
poszkodowany zapadł w śpiączkę a następnie zmarł
Górną granicę odpowiedzialności w razie śmierci ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku
stanowi kwota odpowiadająca 100% sumy ubezpieczenia.
4. Wyłączenia odpowiedzialności
Zamawiający dopuszcza następujące, wyłączenia odpowiedzialności za szkody:
a) W stanie nietrzeźwości albo w stanie po użyciu alkoholu, lub pod wpływem środków
odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o
przeciwdziałaniu narkomanii, chyba że nie miało to wpływu na zajście wypadku
ubezpieczeniowego,
Strona 19 z 29
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 134 .000,00 €
Usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i pozostałego majątku rzeczowego wraz z ubezpieczeniami komunikacyjnymi
Znak sprawy:
b) Wskutek działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa ubezpieczonego lub uposażonego,
chyba że w razie rażącego niedbalstwa spełnienie świadczenia odpowiada w danych
okolicznościach względom słuszności,
c) W wyniku zatrucia spowodowanego spożywaniem alkoholu lub środków odurzających,
substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o
przeciwdziałaniu narkomanii,
d) W związku z popełnieniem albo usiłowaniem popełnienia samobójstwa przez kierowcę lub
pasażera, oraz w związku z użyciem pojazdu w celu popełnienia lub usiłowania popełnienia
przestępstwa,
e) W wyniku udziału w bójkach, z wyjątkiem działania w obronie koniecznej lub udzielania pomocy
medycznej,
f) Wskutek działań wojennych lub wskutek udziału w strajkach, rozruchach, zamieszkach, akcjach
protestacyjnych, blokadach dróg, sabotażu,
g) Wskutek udziału w aktach terroryzmu,
h) W odniesieniu do kierowcy podczas kierowania przez niego pojazdem:
- jeżeli nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdem, chyba że nie miało to wpływu na zajście
wypadku ubezpieczeniowego,
- niezarejestrowanym lub pojazdem nieposiadającym ważnego dowodu rejestracyjnego lub
ważnego badania technicznego, jeżeli w odniesieniu do tego pojazdu obowiązuje wymóg
rejestracji lub dokonywania okresowych badań technicznych, a stan techniczny pojazdu miał
wpływ na zajście wypadku ubezpieczeniowego;
i) W odniesieniu do pasażera:
- który świadomie podjął jazdę z kierowcą prowadzącym pojazd w stanie nietrzeźwości albo w
stanie po użyciu alkoholu, lub pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych
lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, chyba że nie
miało to wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego;
Jednocześnie zastrzega się, że Wykonawca nie ograniczy lub nie odmówi wypłaty odszkodowania w
związku z popełnieniem przez kierującego pojazdem wykroczenia drogowego w sytuacji gdy ten
wykorzystuje pojazd do udzielania pomocy medyczne.
I.
UBEZPIECZENIE ASSISTANCE
Przedstawiona oferta winna zawierać maksymalny, bezskładkowy zakres ochrony oferowany przez
Wykonawcę na bazie funkcjonujących owu
Strona 20 z 29
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 134 .000,00 €
Usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i pozostałego majątku rzeczowego wraz z ubezpieczeniami komunikacyjnymi
Znak sprawy:
J.
TREŚĆ KLAUZUL DODATKOWYCH DLA UBEZPIECZEŃ OBJĘTYCH NINIEJSZYM
ZAŁĄCZNIKIEM
1) Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc ubezpieczenia.
Wszystkie nowe miejsca działalności placówki na terenie RP, powstałe w związku z prowadzoną
przez nią działalnością będą automatycznie objęte ochroną ubezpieczeniową od dnia ich nabycia
lub przejęcia pod warunkiem przedstawienia odpowiednich umów potwierdzających własność
bądź użytkowanie i tym samym zgłoszenia ich do ubezpieczenia w terminie 30 dni od daty
podpisania stosownej umowy. Ochrona ubezpieczeniowa zostaje także rozszerzona na mienie
ubezpieczającego znajdujące się w tych lokalizacjach. Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęte
mienie podczas transportu do tych lokalizacji w tym podczas załadunku i wyładunku. Limit na
jedno i wszystkie zdarzenia 30% łącznej sumy ubezpieczenia w dwunastomiesięcznym okresie
ubezpieczenia (okresie rozliczeniowym).
2) Klauzula automatycznego pokrycia innych, nie nazwanych lokalizacji.
Rozszerza się udzielaną ochronę ubezpieczeniową na wszystkie, dowolne, lokalizacje na
terytorium Polski, gdzie znajduje się ubezpieczone mienie należące do ubezpieczającego lub
znajdujące się pod jego kontrolą na podstawie stosownej umowy. Powyższa klauzula będzie
miała także zastosowanie dla mienia znajdującego się na wystawach, pokazach, akcjach
ratowniczych, w transporcie chorych itp. Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęte mienie
podczas transportu do tych lokalizacji, w tym podczas załadunku i wyładunku. Limit na jedno i
wszystkie zdarzenia 30% łącznej sumy ubezpieczenia w dwunastomiesięcznym okresie
ubezpieczenia (okresie rozliczeniowym).
3) Klauzula informacji dotyczących ryzyka.
Ubezpieczyciel uznaje, że podczas przygotowywania oferty przetargowej poznał wszystkie
okoliczności niezbędne do oceny ryzyka ubezpieczeniowego, chyba że jakieś informacje zostały
przed nim świadomie zatajone, oraz że uznaje sposób zabezpieczenia, w tym
przeciwpożarowego i przeciwkradzieżowego, ubezpieczanego mienia za należyty
i wystarczający do udzielania pełnej ochrony ubezpieczeniowej.
4) Klauzula automatycznego pokrycia – ochrony inwestycyjnej.
Jeżeli w trakcie trwania okresu ubezpieczenia zostaną nabyte nowe środki trwałe lub ich wartość
na skutek wykonanych inwestycji ( w tym również w obce środki trwałe) przez ubezpieczonego
wzrośnie, będą pokryte niniejszą polisą od momentu przejścia na ubezpieczonego ryzyka lub
wpisania ich do ewidencji środków trwałych ubezpieczonego pod warunkiem, że wzrost wartości
środków trwałych nie przekroczy 30% łącznej sumy ubezpieczenia dla poszczególnych środków
trwałych zdeklarowanych do ubezpieczenia w dwunastomiesięcznym okresie ubezpieczenia
(okresie rozliczeniowym). Jeżeli jednak ich wartość wzrośnie ponad określony ww. limit,
ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej do pełnej wartości nowo nabytych środków
trwałych lub wykonanych inwestycji pod warunkiem, że ubezpieczający zgłosi to
ubezpieczycielowi niezwłocznie, jednak nie później niż 30 dni od daty ich nabycia. Jednakże
zawsze po zakończeniu każdego roku ubezpieczeniowego w terminie 60 dni ubezpieczający jest
zobowiązany zgłosić ubezpieczycielowi aktualną wartość ubezpieczanych środków trwałych i
ewentualnie opłacić dodatkową składkę w wyznaczonym – uzgodnionym terminie. Składka
Strona 21 z 29
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 134 .000,00 €
Usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i pozostałego majątku rzeczowego wraz z ubezpieczeniami komunikacyjnymi
Znak sprawy:
będzie naliczona od wzrostu sumy ubezpieczenia w danym okresie rocznym i 50% wysokości
stawki rocznej wynikającej z zawartej umowy ubezpieczenia.
Według tych samych zasad rozliczane będzie zbycie lub kasacja ubezpieczonego mienia.
5) Klauzula przewłaszczenia mienia.
Ochrona ubezpieczenia nie wygasa (jest kontynuowana na dotychczasowych warunkach) mimo
przeniesienia własności ubezpieczonego mienia na bank lub inny podmiot jako zabezpieczenie
wierzytelności.
6) Klauzula likwidacji drobnych szkód.
Ustala się, że w przypadku szkody, której szacowana wartość nie przekracza 5.000, 00 PLN na
dzień jej powstania, Ubezpieczający/Ubezpieczony ma prawo po zgłoszeniu szkody do
ubezpieczyciela do samodzielnej jej likwidacji sporządzając uprzednio pisemny protokół
zawierający: datę sporządzenia protokołu, datę wystąpienia szkody, skład komisji, przyczynę
powstania szkody, wykaz uszkodzonego mienia, krótki opis zdarzenia, szacunkowa wartość
szkody, dokumentację fotograficzną i ewentualne posiadane już faktury.
7) Klauzula ubezpieczenia ryzyka przepięć i pośredniego uderzenia pioruna.
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków
ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że ubezpieczyciel
pokrywa do ustalonego limitu szkody w przedmiocie ubezpieczenia powstałe w wyniku wszelkich
przepięć w tym również pośredniego uderzenia pioruna. Za pośrednie uderzenie pioruna uważa
się pośrednie działanie wyładowania atmosferycznego na przedmiot ubezpieczenia, powodujące
uszkodzenie bądź zniszczenie przedmiotu ubezpieczenia wskutek indukcji prądu elektrycznego
wywołanej wyładowaniem atmosferycznym w bezpośredniej bliskości ubezpieczonego mienia.
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także szkody powstałe w wyniku nagłego wzrostu napięcia
w sieci elektrycznej spowodowanego wyładowaniami atmosferycznymi. Ww. zdarzenia losowe
pozostają objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem odpowiedniego zabezpieczenia
mienia
poprzez
zainstalowanie
ograniczników (odgromników i ochronników
przeciwprzepięciowych). Z ochrony ubezpieczeniowej pozostają wyłączone szkody powstałe we
wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach,
ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach. Limit odpowiedzialności
na jedno i wszystkie zdarzenia w dwunastomiesięcznym okresie ubezpieczenia (okresie
rozliczeniowym): 2 000.000,00 PLN.
8) Klauzula dewastacji / wandalizmu.
Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu
wskutek dewastacji/wandalizmu. Za szkody te uważa się rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie
ubezpieczonego mienia , spowodowane przez osoby trzecie.
Limit na jedno i wszystkie zdarzenia 100.000,00 PLN w tym sublimit 50 000,00 PLN dla szkód
związanych z graffiti w dwunastomiesięcznym okresie ubezpieczenia (okresie rozliczeniowym),
9) Klauzula przemieszczenia mienia.
Strona 22 z 29
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 134 .000,00 €
Usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i pozostałego majątku rzeczowego wraz z ubezpieczeniami komunikacyjnymi
Znak sprawy:
Ustala się, że ochroną ubezpieczeniową są objęte szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu
również w przypadku jego przeniesienia do innej ubezpieczonej lokalizacji – wyłączone są szkody
w czasie załadunku/rozładunku, podczas transportu, demontażu/montażu, prac budowlano –
montażowych w tym podczas prób i testów. W przypadku szkody Ubezpieczający jest
zobowiązany udokumentować fakt przeniesienia mienia.
10) Klauzula pokrycia kosztów ewakuacji.
Zakres ubezpieczenia winien zostać rozszerzony o koszty wynikłe z ryzyka koniecznej ewakuacji
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego wynikające z zaleceń lub poleceń odpowiednich służb
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie
zdarzenia 100 000 zł w dwunastomiesięcznym okresie ubezpieczenia (okresie rozliczeniowym).
11) Klauzula drobnych prac budowlanych.
Ubezpieczyciel obejmuje ochroną szkody powstałe w związku z prowadzeniem w miejscu
ubezpieczenia:
a. robót budowlanych (przebudowa, rozbudowa, modernizacja, remont, z zastrzeżeniem,
że ich realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku / budowli lub
dachu.
b. prac ziemnych.
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ryzyka wskazane w umowie ubezpieczenia i udzielana jest
dla:
a) mienia będącego przedmiotem robót budowlanych do limitu 6 000.000,00 PLN na jedno
i wszystkie zdarzenia w dwunastomiesięcznym okresie ubezpieczenia (okresie
rozliczeniowym).
b)
dla mienia pozostałego stanowiącego przedmiot ubezpieczenia do pełnej wysokości
sumy ubezpieczenia
12) Klauzula zgłaszania szkód.
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy
ubezpieczenia strony uzgodniły, iż zawiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie winno nastąpić
nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od daty powstania szkody lub uzyskania o niej
wiadomości. Niedotrzymanie ww. terminu zgłoszenia szkody nie będzie przyczyną zmniejszenia
wypłaty odszkodowania lub odmowy wypłaty odszkodowania pod warunkiem, że niedotrzymanie
terminu zgłoszenia szkody nie miało wpływu na ustalenie przyczyny i skutków powstania szkody.
13) Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia.
Przedmiotem ubezpieczenia są szyby i inne przedmioty stanowiące wyposażenie bądź
urządzenie budynku, lokali oraz innych pomieszczeń użytkowych budynków
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, wykorzystywanych zgodnie z ich przeznaczeniem.
Ubezpieczeniem objęte są szkody powstałe wskutek stłuczenia (rozbicia) ubezpieczonych
przedmiotów. Suma ubezpieczenia określona w systemie pierwszego ryzyka wynosi 30 000 zł w
dwunastomiesięcznym okresie ubezpieczenia (okresie rozliczeniowym).
14) Ubezpieczenie mienia w transporcie.
Strona 23 z 29
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 134 .000,00 €
Usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i pozostałego majątku rzeczowego wraz z ubezpieczeniami komunikacyjnymi
Znak sprawy:
Ustala się, iż mienie należące do Ubezpieczającego/Ubezpieczonego jest objęte ochroną w
trakcie transportowania pomiędzy lokalizacjami stałymi. Limit odpowiedzialności 20 000 zł w
dwunastomiesięcznym okresie ubezpieczenia (okresie rozliczeniowym).
15) Klauzula stempla bankowego
We wzajemnych rozliczeniach wynikających z zawartej umowy, termin płatności uważa się za
zachowany, jeżeli zlecenie przez dłużnika płatności nastąpiło najpóźniej w ostatnim dniu terminu,
pod warunkiem, że na rachunku dłużnika znajdowała się wystarczająca dla wykonania operacji
ilość środków pieniężnych.
16) Klauzula ustalenia okoliczności szkody
Ubezpieczyciel jest zobowiązany, po otrzymaniu zawiadomienia o wypadku ubezpieczeniowym,
prowadzić postępowanie likwidacyjne zmierzające do ustalenia i wyjaśnienia okoliczności
związanych ze szkodą oraz wysokością szkody, w szczególności wypłacić odszkodowanie bez
względu na toczące się w związku ze szkodą inne postępowanie, w tym sądowe lub
przygotowawcze. Powyższe nie dotyczy przypadku prowadzenia postępowania, którego celem
jest ustalenie odpowiedzialności ubezpieczyciela.
17) Klauzula ubezpieczenia kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie.
Ubezpieczyciel pokryje konieczne i uzasadnione koszty poniesione przez Ubezpieczającego w
związku z powstałą szkodą w celu usunięcia pozostałości po zniszczonym, ubezpieczonym
mieniu (w tym utylizacji produktów medycznych) do wartości 2 000.000,00 PLN ponad limit
określony w umowie ubezpieczenia w dwunastomiesięcznym okresie ubezpieczenia (okresie
rozliczeniowym). Ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy kosztów związanych z usunięciem
zanieczyszczeń wody lub gleby i jej rekultywacją.
18) Klauzula odtworzenia dokumentacji medycznej lub zakładowej.
Ubezpieczyciel rozszerza ochronę ubezpieczeniową ponad sumę ubezpieczenia o uzasadnione
i udokumentowane koszty odtworzenia dokumentacji medycznej lub zakładowej uszkodzonej,
zniszczonej lub utraconej w wyniku zajścia zdarzenia objętego umową ubezpieczenia, włącznie
z wszelkimi kosztami, w tym kosztami robocizny poniesionymi na ich odtworzenie wraz z
kosztami odtworzenia nośników, na których ta dokumentacja była zawarta. Ustala się limit w
wysokości: 100.000,00 PLN w dwunastomiesięcznym okresie ubezpieczenia (okresie
rozliczeniowym).
19)
Klauzula ubytków wartości środków obrotowych w urządzeniach chłodniczych wskutek awarii
oraz przerw w dostawie energii.
Strona 24 z 29
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 134 .000,00 €
Usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i pozostałego majątku rzeczowego wraz z ubezpieczeniami komunikacyjnymi
Znak sprawy:
Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody polegające na zniszczeniu środków
obrotowych własnych lub powierzonych (takich jak między innymi leki, szczepionki, preparaty
krwi, w tym preparatów krwiopochodnych) przechowywanych w urządzeniach chłodniczych.
Ubezpieczyciel odpowiada za szkody w wyżej wymienionych środkach obrotowych, które
powstały na skutek ich rozmrożenia lub niedotrzymania wymaganej temperatury
przechowywania w urządzeniach chłodniczych w wyniku awarii urządzeń chłodniczych oraz
niezależnych od Ubezpieczającego przerw w dostawach energii elektrycznej pod warunkiem
prowadzenia systematycznego serwisu tych urządzeń.
Limit odpowiedzialności 100 000 zł w dwunastomiesięcznym okresie ubezpieczenia (okresie
rozliczeniowym).
20) Klauzula ubezpieczenia kosztów rzeczoznawców.
Ubezpieczyciel pokrywa do ustalonego limitu poniesione przez ubezpieczającego /
ubezpieczonego konieczne i udokumentowane koszty ekspertyz rzeczoznawców związane min.
z ustaleniem zakresu i rozmiaru szkody. Limit odszkodowania w wysokości 50.000,00 PLN
stanowi górną granicę odpowiedzialności za szkody objęte niniejszą klauzulą, powstałe wskutek
jednego i wszystkich zdarzeń w dwunasto-miesięcznym okresie ubezpieczenia (okresie
rozliczeniowym).
21) Klauzula szkód zalaniowych:
Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody spowodowane zalaniami, do których
doszło poprzez przenikanie wody lub innych płynów przez nieszczelny dach, złącza wewnątrz
budynków lub nieszczelną stolarkę okienno – drzwiową. Limit w wysokości 20.000,00 PLN w
dwunastomiesięcznym okresie ubezpieczenia (okresie rozliczeniowym).
22) Klauzula
poszukiwania
– kanalizacyjnej i gazowej:
miejsca
uszkodzenia
instalacji
elektrycznej,
wodno
Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową koszty poszukiwania wycieków i
nieszczelności instalacji wodociągowo – kanalizacyjnej oraz koszty usunięcia skutków takich
poszukiwań, koszty poszukiwania nieszczelności instalacji gazowej oraz koszty usunięcia
skutków takich poszukiwań, koszty poszukiwania uszkodzenia instalacji elektrycznej oraz koszty
usunięcia skutków takich poszukiwań. Limit odszkodowania w wysokości 30.000,00 PLN stanowi
górną granicę odpowiedzialności za szkody objęte niniejszą klauzulą, powstałe wskutek jednego
i wszystkich zdarzeń w dwunastomiesięcznym okresie ubezpieczenia (okresie rozliczeniowym).
23) Klauzula ubezpieczenia następstw katastrofy budowlanej:
Ubezpieczyciel obejmuje ochroną szkody powstałe w wyniku katastrofy budowlanej rozumianej
jako samoistne, niezamierzone i gwałtowne zawalenie się obiektu budowlanego lub jego części
(w rozumieniu prawa budowlanego) niezależnie od przyczyny pierwotnej. Niniejsza klauzula nie
obejmuje szkód w obiektach nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez
organ nadzoru budowlanego, tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania
lub użytkowanych niezgodnie ze swym przeznaczeniem. Limit na jedno i wszystkie zdarzenia
2.000.000,00 PLN w dwunastomiesięcznym okresie ubezpieczenia (okresie rozliczeniowym).
24) Klauzula mechanicznego uszkodzenia maszyn
Strona 25 z 29
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 134 .000,00 €
Usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i pozostałego majątku rzeczowego wraz z ubezpieczeniami komunikacyjnymi
Znak sprawy:
Ustala się że zakres ochrony obejmuje również ryzyko mechanicznego uszkodzenia maszyny lub
urządzenia na skutek błędnego zadziałania lub niezadziałania części mechanicznej, jeżeli takie
błędne zadziałanie lub niezadziałanie spowodowane zostało wadami materiałowymi, wadami
projektowymi lub błędem w sterowaniu tą maszyną lub urządzeniem, niezależnie od faktu, czy
taki błąd spowodowany był bezpośrednio lub pośrednio przez człowieka, czy też wewnętrzne lub
zewnętrzne automatyczne urządzenie sterujące albo czynnikiem wewnętrznym rozumianym jako
zdarzenie zaistniałe wewnątrz mechanizmu tej maszyny lub urządzenia, niezależnie od jego
przyczyny pierwotnej – w zakresie szkód wyrządzonych w tych maszynach i urządzeniach.
Limit odpowiedzialności – 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
(okresie rozliczeniowym).
25) Klauzula potrącania rat składki
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy oraz
ogólnych warunków ubezpieczenia wprowadza się następujące regulacje:
Jeżeli składka za ubezpieczenie była płatna w ratach, a zaszła szkoda z tytułu której
Ubezpieczyciel jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania, nie będzie on dokonywał
potrącenia kolejnych, należnych rat składki, które będą płatne zgodnie z pierwotnym
harmonogramem.
26) Klauzula warunków i taryf
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków
ubezpieczenia oraz innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że w przypadku
doubezpieczenia, uzupełniania lub podwyższania sumy ubezpieczenia/sumy gwarancyjnej lub
limitu odpowiedzialności w okresie ubezpieczenia, zastosowanie mieć będą warunki umowy oraz
stawki ubezpieczeniowe obowiązujące w umowie ubezpieczenia w dniu dokonywania zmiany.
Postanowienia niniejszej klauzuli nie mają zastosowania do przypadków uregulowanych w art.
816 kodeksu cywilnego.
27)
Klauzula ubezpieczenia przezornej sumy ubezpieczenia
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych
warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się że ochrona
ubezpieczeniowa obejmuje tzw. przezorną sumę ubezpieczenia, którą rozdziela się na sumy
ubezpieczenia tych kategorii ubezpieczanego mienia lub nakładów adaptacyjnych, dla których
suma ubezpieczenia jest nie wystarczająca na ich odtworzenie zgodnie z zasadami określonymi
w umowie ubezpieczenia, lub w odniesieniu do których suma ubezpieczenia jest
niewystarczająca ze względu na poniesione koszty związane z uniknięciem lub ograniczeniem
rozmiaru szkody. Przezorna suma ubezpieczenia nie ma zastosowania do przedmiotów
ubezpieczenia obejmowanych ochroną w systemie na pierwsze ryzyko.
Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia (okresie
rozliczeniowym) wynosi: 1 000 000 złotych dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz
100 000 zł dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego .
28) Klauzula bezzwłocznej naprawy szkody
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków
ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że w przypadku szkód
Strona 26 z 29
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 134 .000,00 €
Usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i pozostałego majątku rzeczowego wraz z ubezpieczeniami komunikacyjnymi
Znak sprawy:
wymagających natychmiastowej naprawy w celu zachowania ciągłości produkcji lub świadczenia
usług dopuszcza się możliwość bezzwłocznego dokonania napraw, tj. bezpośrednio po szkodzie
przez odpowiednio przeszkolone ekipy naprawcze Ubezpieczającego, bądź przez
wyspecjalizowane firmy zewnętrzne działające na jego zlecenie. W przypadku tego rodzaju
szkód, poza dokumentami wymaganymi zgodnie z warunkami ubezpieczenia, Ubezpieczający
zobowiązany jest do sporządzenia i przedłożenia Ubezpieczycielowi dokumentacji zdjęciowej z
miejsca szkody oraz zachowania do dyspozycji Ubezpieczyciela elementów uszkodzonych
podlegających wymianie
29) Klauzula terminu dokonania oględzin
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków
ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że w przypadku zajścia
szkody Ubezpieczyciel zobowiązany jest do dokonania oględzin w terminie nie dłuższym niż 3
dni robocze od momentu zgłoszenia szkody.
30) Klauzula sprzętu przenośnego
Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych
warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony
ubezpieczeniowej i przyjmuje odpowiedzialność za szkody powstałe w elektronicznym sprzęcie
przenośnym (również w telefonach komórkowych) użytkowanym do celów służbowych poza
miejscem ubezpieczenia określonym w polisie.
W przypadku kradzieży z włamaniem ubezpieczonych przedmiotów z pojazdu, Ubezpieczyciel
odpowiada tylko wtedy gdy:
- pojazd posiada trwałe zadaszenie (jednolita sztywna konstrukcja);
- w trakcie postoju podczas transportu pojazd został prawidłowo zamknięty na wszystkie
istniejące zamki i włączony został sprawnie działający system alarmowy;
- kradzież z włamaniem miała miejsce pomiędzy godzina 6.00 a 22.00 (ograniczeń czasowych
nie stosuje się, gdy pojazd z transportowanym sprzętem był pozostawiony na parkingu
strzeżonym lub w zamkniętym garażu);
- sprzęt pozostawiony w pojeździe jest niewidoczny z zewnątrz, np. w bagażniku.
31) Klauzula tymczasowego magazynowania lub chwilowej przerwy w eksploatacji sprzętu
Na mocy niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel obejmuje w pełnym zakresie przewidzianym w
umowie ubezpieczenia ochroną sprzęt, który wcześniej sprawny technicznie i eksploatowany
pozostaje chwilowo nie użytkowany lub tymczasowo (przez okres nie przekraczający 6 m-cy)
magazynowany w miejscu ubezpieczenia.
32) Klauzula ubezpieczenia urządzeń elektronicznych od daty dostawy do daty włączenia do
planowanej eksploatacji.
Strona 27 z 29
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 134 .000,00 €
Usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i pozostałego majątku rzeczowego wraz z ubezpieczeniami komunikacyjnymi
Znak sprawy:
Na mocy niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej i
przyjmuje odpowiedzialność za szkody materialne powstałe w sprzęcie elektronicznym/częściach
od daty dostawy do planowanej daty włączenia do eksploatacji pod warunkiem, że
– sprzęt elektroniczny/części są magazynowane w pomieszczeniach do tego przystosowanych
– termin magazynowania i montażu nie przekracza 6-ciu m-cy od daty dostawy.
Ochrona ubezpieczeniowa w ramach tej klauzuli kończy się z chwilą przekazania sprzętu do
ponownej eksploatacji.
Od tego momentu zakres ochrony obowiązuje zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia
sprzętu elektronicznego.
Ochrona ubezpieczeniowa w ramach tej klauzuli pokrywa szkody, które powstały w dostarczanym
lub przekazanym sprzęcie/częściach, o ile mienie to zostało zgłoszone do ubezpieczenia.
Szkody, które powstały w związku z transportem lub montażem ubezpieczonego lub szkody,
które są pokrywane przez producenta, lub firmę montującą, nie są przedmiotem tego
ubezpieczenia.
33) Klauzula likwidacyjna.
W przypadku nie odtwarzania ubezpieczonego mienia Ubezpieczony ma prawo podjąć decyzję
o rezygnacji z naprawy, zakupu bądź odbudowy uszkodzonego lub zniszczonego mienia, a
Ubezpieczyciel w takim wypadku nie ograniczy odszkodowania bądź nie uchyli się od
odpowiedzialności pod warunkiem przeznaczenia środków uzyskanych z odszkodowania na
mienie stanowiący majątek placówki (inwestycje, modernizacje itp.). W takim wypadku
odszkodowanie wypłacane będzie tak jakby nastąpiła naprawa, zakup bądź odbudowa mienia,
zgodnie z warunkami umowy ubezpieczenia, na podstawie przewidywanych kosztów takich
działań (tzw. wypłata w miejsce zastąpienia). W przeciwnym razie odszkodowanie zostanie
wypłacone do wartości rzeczywistej mienia dotkniętego szkodą.
Ubezpieczony może ponadto w granicach sumy ubezpieczenia zastąpić zniszczone mienie bez
zachowania min. typu, modelu i parametrów technicznych jeżeli ich zastosowanie jest
technologicznie lub ekonomicznie nieuzasadnione lub też sprzeczne z decyzjami prawnoadministracyjnymi.
Klauzule fakultatywne
34)
Klauzula dodatkowej ubezpieczenia przezornej sumy ubezpieczenia
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych
warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się że ochrona
ubezpieczeniowa obejmuje tzw. przezorną sumę ubezpieczenia, którą rozdziela się na sumy
ubezpieczenia tych kategorii ubezpieczanego mienia lub nakładów adaptacyjnych, dla których
suma ubezpieczenia jest nie wystarczająca na ich odtworzenie zgodnie z zasadami określonymi
w umowie ubezpieczenia, lub w odniesieniu do których suma ubezpieczenia jest
niewystarczająca ze względu na poniesione koszty związane z uniknięciem lub ograniczeniem
rozmiaru szkody. Przezorna suma ubezpieczenia nie ma zastosowania do przedmiotów
ubezpieczenia obejmowanych ochroną w systemie na pierwsze ryzyko.
Dodatkowy limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
(okresie rozliczeniowym) wynosi: 4 000 000 złotych dla ubezpieczenia mienia od wszystkich
ryzyk .
Strona 28 z 29
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 134 .000,00 €
Usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i pozostałego majątku rzeczowego wraz z ubezpieczeniami komunikacyjnymi
Znak sprawy:
Strona 29 z 29
Download