Za**cznik nr 1 do SIWZ * Opis przedmiotu zamówienia

advertisement
BZK/09/12/2014
Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia
I.
Informacje ogólne
Ubezpieczający/
Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie Sp. z o.o.
Zamawiający
ul. Poznańska 125a
63-300 Pleszew
Informacje o zmianie formy
prawnej działalności:
Od 1 maja 2008 r. szpital funkcjonuje w formie spółki prawa
handlowego, która powstała w miejsce zlikwidowanego SPZOZ w
Pleszewie przejmując jego nieruchomości sprzęt i urządzenia oraz
personel. Od początku jedynym udziałowcem spółki jest Powiat
Pleszewski.
Zakres działalności
Udzielanie świadczeń zdrowotnych usługi wykonywania sterylizacji,
wynajem pomieszczeń.
Zamawiający nie prowadzi eksperymentalnych metod leczenia i
rehabilitacji.
Zamawiający nie prowadzi banku krwi pępowinowej.
Zamawiający posiada tzw. hotel pielęgniarek, którego pomieszczenia
wynajmowane są zarówno dla personelu medycznego, jak i dla osób z
zewnątrz.
Apteka posiada leki dla potrzeb oddziałów szpitalnych oraz wytwarza
leki na potrzeby własne Zamawiającego.
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej oraz Zakład Diagnostyki
Obrazowej wykonują badania zarówno dla potrzeb pacjentów
Zamawiającego, jak również dla osób z zewnątrz.
Zamawiający posiada własną sterylizatornię.
W zakresie utylizacji odpadów Szpital korzysta z zewnętrznych
usługodawców.
Zamawiający na potrzeby żywienia pacjentów w związku z
udzielaniem świadczeń zdrowotnych, korzysta z usług podmiotu
zewnętrznego.
Zamawiający jest w posiadaniu lądowiska dla helikopterów
ratunkowych
Wynajem pomieszczeń oraz usługi sterylizacji i wynajmu chłodni
(prosektury)
Programy, procedury,
certyfikaty jakości
wdrożone w Szpitalu
Zamawiający posiada następujące certyfikaty:
- Certyfikat akredytacyjny Centrum Monitorowania Jakości w
Ochronie Zdrowia;
- Certyfikat ISO 9001:2008 (system zarządzania jakością);
- Certyfikat ISO 14001:2004 (system zarządzania środowiskiem);
- PN-N 18001/OHSAS (system zarządzania bezpieczeństwem i
1
BZK/09/12/2014
higieną pracy),
- Certyfikat „Czysty szpital. Czyste leczenie”
Od 2008 roku Zamawiający zajmuje I miejsce w rankingu szpitali
publikowanym przez redakcję Rzeczypospolitej w kategorii szpitali
niepublicznych.
Program Bezpieczny
Menedżer - informacje
Szpital objęty jest autorskim programem zarządzania ryzykiem
MENTOR S.A.: „Bezpieczny Menedżer”. W jego ramach pracownicy
oraz
kadra
zarządzająca
Zamawiającego
uczestniczą
w specjalistycznych szkoleniach, prowadzonych przez zewnętrznych
konsultantów. Celem Programu jest szeroko rozumiana prewencja.
W 2014 r. zostały zrealizowane następujące szkolenia:
1. Podstawy odpowiedzialności cywilnej szpitali oraz
personelu medycznego - wprowadzenie do cyklu
(adresaci – personel medyczny, 4 godziny),
2. Świadoma
zgoda
pacjenta
oraz
postępowanie
z pacjentami niezdolnymi do wyrażenia zgody (adresaci
– personel administracyjny, 4 godziny),
3. Prowadzenie
oraz
udostępnianie
dokumentacji
medycznej (adresaci – personel medyczny, 4 godziny),
4. Konsultacja procedur - spotkanie z dyrekcją (adresaci –
osoby odpowiedzialne za procedury, 3 godziny).
Uczestnicy
szkoleń
zyskują
umiejętności
w
zakresie
wskazywania podstawowych czynników odpowiedzialnych za
ilości i wysokość roszczeń, ponadto w zakresie wskazywania
podstawowych czynników zapobiegawczych tj.:
 świadoma zgoda pacjenta (umiejętność przygotowania
formularza świadomej zgody dla poszczególnych
rodzajów interwencji),
 prawidłowe prowadzenie dokumentacji medycznej (np.
umiejętność prawidłowego dokumentowania udzielania
świadczeń zdrowotnych w ramach stanów nagłych, bez
zgody pacjenta itp.; dokumentowanie całości procesu
leczenia, a także niewłaściwego zachowania się
pacjentów),
 postępowanie z pacjentami niezdolnymi do wyrażenia
zgody,
 umiejętności komunikacyjne.
Kolejnym etapem zarządzania ryzykiem wdrażanym po
szkoleniach
są
odpowiednio
dostosowane
procedury
postępowania, które implementuje Zamawiający również
w wersji elektronicznej na urządzenia mobilne.
Nr EKD
8610Z – działalność szpitali
Numer REGON
300770088
2
BZK/09/12/2014
Lokalizacje :
1) 63-300 Pleszew, ul. Poznańska 125a
2) 62-310 Pyzdry, ul. Wrzesińska 29 – miejsce stacjonowania podstawowego ZRM
Szpital udziela świadczeń medycznych na podstawie umów z Narodowym Funduszem
zdrowia w poniższym zakresie:
LECZENIE SZPITALNE


















Anestezjologia i intensywna terapia
Angiologia
Chirurgia ogólna
Chirurgia onkologiczna
Choroby wewnętrzne
Kardiologia
Nefrologia
Neonatologia
Onkologia kliniczna
Pediatria
Położnictwo i Ginekologia
Reumatologia
Urologia
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Szpitalny Oddział Ratunkowy
Leczenie szpitalne- terapeutyczne programy zdrowotne
Leczenie szpitalne - chemioterapia
Leczenie szpitalne - programy lekowe
OPIEKA PALIATYWNO –HOSPICYJNA



Hospicjum domowe
Oddział medycyny paliatywnej
Pielęgniarska opieka długoterminowa
Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej

Świadczenia w ZAKŁADZIE OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM

Pielęgniarska opieka długoterminowa
REHABILITACJA LECZNICZA







Lekarska amb. opieka rehabilitacyjna
Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w oddziale dziennym
Rehabilitacja ogólnoustrojowa w oddziale dziennym
Rehabilitacja ogólnoustrojowa- stacjonarna
Rehabilitacja neurologiczna
Rehabilitacja kardiologiczna stacjonarna
Fizjoterapia ambulatoryjna
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna







Świadczenia
Świadczenia
Świadczenia
Świadczenia
Świadczenia
Świadczenia
Świadczenia
w
w
w
w
w
w
w
zakresie
zakresie
zakresie
zakresie
zakresie
zakresie
zakresie
- poradnie specjalistyczne
kardiochirurgii
gastroenterologii
hematologii
onkologii
chirurgii onkologicznej
kardiologii
ortopedii i traumatologii n.ruchu
3
BZK/09/12/2014







Świadczenia
Świadczenia
Świadczenia
Świadczenia
Świadczenia
Świadczenia
Świadczenia
w
w
w
w
w
w
w
zakresie
zakresie
zakresie
zakresie
zakresie
zakresie
zakresie
urologii
neurologii
leczenia bólu
medycyny pracy (nie są kontraktowane w NFZ)
proktologii
logopedii
reumatologii
Świadczenia diagnostyczne kosztochłonne




Badania
Badania
Badania
Badania
endoskopowe przewodu pokarmowego- gastroskopia
endoskopowe przewodu pokarmowego- kolonoskopia
tomografii komputerowej
rezonansu magnetycznego
Profilaktyczne programy zdrowotne - mammografia


Profilaktyka raka piersi- etap podstawowy
Profilaktyka raka piersi- etap pogłębionej diagnostyki
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień


Świadczenia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu
Świadczenia w poradni zdrowia psychicznego
PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA



Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
Świadczenia pielęgniarki szkolnej
Transport sanitarny w POZ
RATOWNICTWO MEDYCZNE



Zespół Specjalistyczny Pleszew
Zespół Podstawowy Pleszew
Zespół Podstawowy Pyzdry
Zatrudnienie:
- lekarze na umowie o pracę: 44 ( w tym lekarze zabiegowi: 10)
- rezydenci : 4
- rezydenci na oddziałach zabiegowych : 1
- rezydenci na oddziałach niezabiegowych : 3
- stażyści : 3
- lekarze na kontraktach: 112 ( w tym lekarze zabiegowi – 27)
- lekarze na umowach zlecenie : 4 ( w tym lekarze zabiegowi – 0)
- wolontariusze : 0
- pielęgniarki: 200 umowa o pracę; 0 umowy cywilno – prawne; 0 umowy zlecenie
- położne: 36 w tym na kontraktach: 0
4
BZK/09/12/2014
- farmaceuci: 4 umowa o pracę
- pozostały personel wyższy med.: 27 umowa o pracę; 6 umowy cywilno-prawne, 6 umowa
zlecenia
- pozostały średni med. (statystycy, dietetycy, ratownicy, rejestratorki, sekretarki)
umowa o pracę : 108, umowa cywilno prawna : 2 , umowa zlecenie 4
- personel pomocniczy ( salowe, sanitariuszki, fasowaczki, sterylizatorzy,
na Rzecz Pomocy
Finansowej dla ZZOZ w Pleszewie
st. Sanitariuszki) – umowa o pracę : 11, umowa zlecenie: 1
- personel gospodarczy i obsługi: umowa o pracę 8,
- administracja - umowa o pracę: 35, umowa zlecenie: 1
Razem: 622 w tym
- umowa o pracę – 479,
- umowa zlecenie – 23
- umowa cywilno-prawna - 120
Fundusz wynagrodzeń :
- planowany na 2014:
22 800 750,00 zł
- planowany na 2015:
23 000 000,00 zł
Wielkość obrotu :
- planowany na rok 2014 :
68 044 717,00 zł
- planowany na rok 2015 :
71 000 000,00 zł
- dot. kontraktu z NFZ na rok 2014:
60 000 000,00 zł
- dot. kontraktu z NFZ na rok 2015:
62 000 000,00 zł
- dot. usług komórek pomocniczych (np. wynajem pomieszczeń, usługi sterylizacji,
opinie dla podmiotów zewnętrznych, inne usługi diagnostyczne) na rok 2014 np.:
ok. 3 212 000
Na rok 2015 ok. 3 500 000,00 zł
Ilość łóżek szpitalnych: 285 + 17 łóżek noworodkowych i 7 inkubatorów
Roczna ilość pacjentów ( hospitalizowanych): 18 332
Roczna ilość pacjentów (ambulatoryjnych):
62 661
5
BZK/09/12/2014
II.
Rodzaje
ryzyk
ubezpieczenia
podlegających
ubezpieczeniu,
stanowiących
przedmiot
1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk
 Zakres ubezpieczenia: szkody polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu
ubezpieczonego mienia, będące następstwem zdarzenia o charakterze losowym i niepewnym,
które wystąpiło nagle, nieprzewidzianie i niezależnie od woli Ubezpieczającego;

Zakres ubezpieczenia obejmuje w szczególności następujące ryzyka: pożar, uderzenie
pioruna, upadek pojazdu powietrznego, wybuch, huragan, deszcz nawalny, powódź, grad, spływ
wód po zboczach, zapadanie się ziemi, lawiny, następstwa szkód wodociągowych, uderzenie
pojazdu, kradzież z włamaniem, dewastacja/wandalizm, a także szkody powstałe wskutek akcji
gaśniczej, odgruzowywania i innych mogących powstać w związku z przeprowadzaniem akcji
ratowniczych prowadzonych w związku z wystąpieniem zdarzeń objętych zakresem
ubezpieczenia.

Zakres ubezpieczenia ze wszystkimi dodatkowymi kosztami pokrywanymi zgodnie z OWU dla
zakresu pełnego wraz z odpowiedzialnością m.in. za szkody polegające na:

skażeniu lub zanieczyszczeniu ubezpieczonego mienia, spowodowanym zdarzeniami
losowymi objętymi umową ubezpieczenia,

zniszczeniu ubezpieczonego mienia wskutek akcji ratowniczej prowadzonej w związku
z zaistniałymi zdarzeniami losowymi objętymi umową ubezpieczenia.

Miejsca
ubezpieczenia:
lokalizacje
Ubezpieczającego/Zamawiającego,
dla
sprzętu
medycznego wykorzystywanego w karetkach teren RP, w czasie przewożenia i przenoszenia

Franszyza redukcyjna: 300,00 zł (nie dotyczy do mienia pracowniczego, mienia pacjentów
i osób odwiedzających

Franszyza integralna: brak

Udział własny: brak

Okres ubezpieczenia: od 01.01.2015 r. do 31.12.2016 r., składający się z dwóch rocznych
okresów ubezpieczenia, tj. od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. oraz od 01.01.2016 r. do
31.12.2016 r.
PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA

Środki trwałe:
System ubezpieczenia:
sumy stałe
Rodzaj wartości:
wartość księgowa brutto
Suma ubezpieczenia:
- budynki (gr. 1 KRŚT): 44 901 717,00 zł – (wykaz budynków w tabeli nr 1),
- budowle (gr. 2 KRŚT): 4 977 823,00 zł,
- pozostałe (gr. 3-8 z wyłączeniem urządzeń ubezpieczanych w ramach ubezpieczenia sprzętu
elektronicznego oraz pojazdów): 16 612 575,20 zł
6
BZK/09/12/2014
Tabela 1. Wykaz budynków (gr. 1 KRŚT)
1.
Ilość
kondygnacji
(ew.
informacja
budynek
bezstropowy)
Informacja na temat
remontów kapitalnych
i napraw głównych w
ostatnich 5-ciu latach
Rok
budo
wy
Pow.
użytk
owa w
m2
Wartość
księgowa
brutto w zł
Budynek – Szpital Blok
łóżkowy A
1982
6472,5
11 044 167,98
Ściany z suporexu i z cegły
ceramicznej stropy fundamentowe
żelbetowe. Ocieplony styropianem.
6
Remont oddziału
ortopedycznego 483 500 zł.
oddz. chirurgicznego 445 300 zł
korytarzy od holu do SOR
98 830 zł.
Remont RTG 360 570 zł.
Blok łóżkowy B,
1983
1893,3
4 209 673,00
Tak jak bud. E
2
Remont oddziału rehabilitacji
505 137 zł.. korytarzy kaplica
por. chirurgiczna 19 400 zł.
Blok łóżkowy C –
przychodnia,
1982
1553,7
4 272 000,01
Tak jak bud. E
3
Remont kanalizacji –kuchnia
szpitalna 71 707 zł.
Blok przychodnia D
1982
1681,1
4 103 393,00
Tak jak bud. E
2
Budynek E – kuchnia –
administracja,
1982
1269,1
2 277 082,60
Ściany z suporexu i cegły
ceramicznej stropy z płyt
kanałowych. Ocieplony
styropianem
2
Budynek
Lp.
Rodzaj konstrukcji ścian
oraz pokrycie dachu (w
tym informacje nt. rodzaju
wypełnienia, przykładowo:
styropian, pianka, wełna
mineralna)
(nazwa, przeznaczenie,
numer inwentarzowy)
Budynek- bar + łącznik
(krótki opis czego
dotyczył remont oraz
koszt remontu)
,
102,9
183 284,00
Fundamenty żelbetowe ściany ze
suporexu. Dach o konstrukcji
stalowej pokryty płytą warstwową.
Ocieplony styropianem.
1
Budynek Hemodynamiki i
Angiografii
2011
236,75
2 005 045,73
Fundamenty żelbetowe, ściany z
bloczków gazobetonowych z
dociepleniem styropianem.
1
Blok łóżkowy A1
2014
2 377,24
14 070 973,37
3
2.
Budynek tlenowni
1982
111,6
103 731,00
Obiekt o konstrukcji żelbetowej
monolitycznej płytowo-słupowej z
ścianami usztywniającymi.
Konstrukcja łączników – żelbetowa
monolityczna, ryglowo – słupowa.
Stropy – żelbetowe oparte na
ryglach ram. Fundamenty –
bezpośrednie , żelbetowe w postaci
ław i stóp fundamentowych.
Ściany – żelbetowe oraz z bloczków
gazobetonowych docieplone
stropem gr.12-16 cm Dachstropodach pełny, niewentylowany
,ocieplony płytami
styropianowymi, zaizolowany papą
termozgrzewalną
Ławy żelbetowe, ściany
gazobetonowe, podciągi stalowe,
dach – ruszt żelbetowy
3.
Budynek materiałów
łatwopalnych
1982
33,2
45 163,00
Fundamenty betonowe ściany
murowane, dach o konstrukcji
betonowej z pokryciem papą na
lepiku
1
4.
Budynek prosektorium
1982
229,7
285 535,00
Fundamenty betonowe, ściany
murowane - suporex stropodach
wentylowany przykryty papą.
1
1
7
BZK/09/12/2014
5.
Budynek stacji wodociągowej
i hydroforni
1982
139,1
328 624,00
Fundamenty żelbetowe, ściany
murowane.
Dach betonowy pokryciem papą na
lepiku.
1
6.
Budynek portierni
1982
24,7
31 774,00
Fundamenty żelbetowe, ściany
murowane, dach betonowy
pokryty papą lepiku
1
7.
Budynek kotłowni gazowoolejowej
2001
133,8
386 447,00
Fundamenty żelbetowe ściany z
suporexu. Ocieplone styropianem
1
8.
Budynek pielęgniarek
1982
1067,5
942 240,00
Budynek w systemie
wielkopłytowym OWT.
Stropodach wentylowany.
Tynk szlachetny na warstwie
styropianu
3
9.
Garaż – pomieszczenia
warsztatowe, magazyn
odpadów
Budynek trafostacji
1982
161,3
397 627,64
Ławy żelbetowe ściany z cegły
pełnej
1
Remont magazynu technicznego
30 897 zł.
1982
136,6
147 471,00
Fundamenty betonowe, ściany
murowane z cegły ceramicznej
stropodach oparty na płytach
prefabrykowanych
1
Remont trafostacji 36 112 zł.
Remont agregatorowi 55 286 zł.
Budynek warsztatowy
magazynowy
1982
65,3
67 485,00
Fundamenty betonowe, ściany
murowane z cegły pełnej, suporex
1
10.
11.
RAZEM gr. 1 (budynki)



Remont instalacji centralnego
ogrzewania 13 500 zł
44 901 717,33
Środki obrotowe
suma ubezpieczenia:
1 500 000 zł
system ubezpieczenia:
sumy stałe,
rodzaj wartości:
wartość zakupu lub wytworzenia,
wypłata odszkodowania:
wartość zakupu lub wytworzenia,
przedmiot ubezpieczenia:
leki, materiały opatrunkowe, drobny sprzęt medyczny, itp.,
Mienie niskocenne
suma ubezpieczenia:
151 990,60 zł
system ubezpieczenia:
sumy stałe,
rodzaj wartości:
wartość zakupu lub wytworzenia,
wypłata odszkodowania
wartość zakupu lub wytworzenia,
Mienie pracownicze
Suma ubezpieczenia:
100 000 zł (1 000 zł/1 os.)
system ubezpieczenia:
pierwsze ryzyko
Odszkodowanie płatne:
w wartości rzeczywistej
8
BZK/09/12/2014



Mienie osób trzecich (mienie pacjentów i mienie osób odwiedzających)
Suma ubezpieczenia:
100 000 zł (1 000 zł/1 os.)
system ubezpieczenia:
pierwsze ryzyko
Odszkodowanie płatne:
w wartości rzeczywistej
Gotówka
system ubezpieczenia:
pierwsze ryzyko
suma ubezpieczenia:
20 000 zł
Posiadane zabezpieczenia przeciwpożarowe
1. Sąsiedztwo budynku firmy/
W sąsiedztwie znajdują się jedynie budynki
mieszkalne
2. Informacje odnośnie rodzaju
działalności Usługi medyczne
prowadzonej przez innych najemców
3. Czy składowane są materiały
łatwopalne
3.1 Jeśli tak to jakie?
Tlen medyczny
butle tlenowe
w tlenowni i instalacji oraz
3.2. Gdzie i w jaki sposób są
przechowywane?
4. Wytrzymałość ogniowa
Drzwi na klatkach schodowych i wejścia do
oddziałów EI60
ścian
drzwi
5. Czy są wykonywane prace spawalnicze?
Nie
5.1. posiadane zezwolenia straży pożarnej
6. Czy są zainstalowane i gdzie
there any alarms and where?
reagujące na dym
alarmy?/ Are Na klatkach urządzenia służące do usuwania
dymu – sterowane za pomocą centrali
pożarowej
reagujące na wysoką temperaturę
reagujące na ogień
7. Czy są zainstalowane tryskacze i w jakich Nie
pomieszczeniach ?
9
BZK/09/12/2014
8. Ilość hydrantów
zewnętrznych
Zewnętrzne – 9
wewnętrznych
Wewnętrzne - 32
Ostatnie badanie hydrantów
odbyło się 16.04.2014 r.
zewnętrznych
9. Gaśnice
proszkowe
Gaśnice proszkowe – 147 szt
pianowe
CO2 – 2 szt
CO2/
Śniegowe – 4 szt
Urządzenie do układów elektronicznych UGS
10.Straż pożarna
PSP odległość – 1 km
miejska
Czas dojazdu – 4 min.
czas dojazdu
odległość
zakładowa
11. Źródło wody p.pożarowej
zbiornik
Sieć doprowadzająca wodę do hydrantów
sieć
12. Czy na terenie całego zakładu obowiązuje Tak
zakaz palenia?
LIMITY DLA RYZYKA KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU

Środki trwałe i mienie niskocenne
100 000 zł

Środki obrotowe
50 000 zł

Mienie pracownicze
100 000 zł (1 000 zł/1 os.)

Mienie osób trzecich
(mienie pacjentów oddane
na przechowanie)
Gotówka

50 000 zł (1 000 zł/1 os.)
kradzież z włamaniem – suma ubezpieczenia:
20 000 zł
rabunek w lokalu – suma ubezpieczenia:
20 000 zł
rabunek w transporcie – suma ubezpieczenia
20 000 zł
Franszyzy / udział własny (nie dotyczy mienia pracowniczego, mienia pacjentów i osób
odwiedzających)
Franszyza redukcyjna: 300 zł w każdej szkodzie
Franszyza integralna: brak
Udział własny: brak
10
BZK/09/12/2014

Informacja o zabezpieczeniach przeciwkradzieżowych
1. Czy teren zakładu/firmy jest
2.Czy jest zainstalowany
przeciwwłamaniowy?
ogrodzony?
i
gdzie
Tak
alarm Alarm jest zamontowany w aptece, serwerowni,
kotłowni i hydroforowni
2.1. W przypadku alarmu podłączonego do
agencji
ochrony
prosimy
o
podanie
ustalonego w umowie czasu dojazdu
3. Strażnicy
Agencja ochrony mienia
liczba pracujących na jednej zmianie
Obchód 1x dziennie i w razie zgłoszenia
godziny pracy
czy zobowiązani są do dokonywania
obchodu terenu firmy/zakładu i co jaki czas?
4. Czy są zainstalowane w oknach kraty
5.
Inne
środki
przeciwwłamaniowego
Oddział dziecięcy, apteka
bezpieczeństwa Brak
2. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
Zakres ubezpieczenia - odpowiedzialność za wszelkie szkody materialne (fizyczne) polegające na
utracie przedmiotu ubezpieczenia, jego uszkodzeniu lub zniszczeniu wskutek nieprzewidzianej i
niezależnej od Ubezpieczającego/Zamawiającego przyczyny, a w szczególności spowodowane
przez:

działanie człowieka,

kradzież z włamaniem i rabunek,

działanie ognia i innych zdarzeń losowych (w tym między innymi przez: działanie wody,
działanie wiatru, działanie lawiny, osunięcie się ziemi),

wady produkcyjne, błędy konstrukcyjne, wady materiałowe, które ujawniły się dopiero
po okresie gwarancji.

zbyt wysokie lub zbyt niskie napięcie w sieci instalacji elektrycznej,

pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych,

działanie człowieka, tj. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną
obsługę, świadome i celowe zniszczenie przez osoby trzecie.
Dodatkowo zakres ubezpieczenia pokrywa odpowiedzialność za szkody powstałe podczas transportu
(przenoszenia, przewożenia) w miejscu ubezpieczenia (lokalizacjach – ochrona ubezpieczeniowa
podczas przemieszczania w obrębie lokalizacji).
Suma ubezpieczenia – wartość księgowa brutto
Miejsca ubezpieczenia – lokalizacje Ubezpieczającego/Zamawiającego, a dla sprzętu
elektronicznego wykorzystywanego w karetkach teren RP, w tym czasie przewożenia i przenoszenia
11
BZK/09/12/2014
Przedmiot ubezpieczenia:
- sprzęt elektroniczny biurowy: 125 558 zł (wykaz sprzętu zgodnie z tabelą nr 2)
- sprzęt elektroniczny medyczny: 7 027 213,64 zł (wykaz sprzętu zgodnie z tabelą nr 3)
- sprzęt elektroniczny w karetkach: 10 187 zł (wykaz sprzętu zgodnie z tabelą nr 4) – sprzęt
użyczony z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Franszyzy / udział własny:
Franszyza integralna: brak
Franszyza redukcyjna: 300 zł
Udział własny: brak
Okres ubezpieczenia: od 01.01.2015r. do 31.12.2016r., składający się z dwóch rocznych
okresów ubezpieczenia, tj. od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. oraz od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.
Tabela 2. Wykaz sprzętu elektronicznego biurowego
KŚT
Sprzęt
elektroniczny
biurowy
Element majątku
Lp.
Grupa
KŚT
Nazwa
Numer
inwentarzowy
Data
przyjęcia
Miejsce
użytkowania
Wartość
księgowa brutto
1
4
SERWER
ST-4-S-0101
23-08-2010
serwerownia
116 144,00 zł
2
4
UPS EATON
ST-4-U-0101
31-12-2010
serwerownia
9 414,00 zł
RAZEM
125 558,00 zł
Tabela 3. Wykaz sprzętu elektronicznego medycznego
KŚT
Sprzęt
elektroniczny
medyczny
Element majątku
Lp.
Grupa
KŚT
Nazwa
1
8
DEFIBYLATOR
ST-00000254
2
8
DEFIBYLATOR
ST-00000255
3
8
4
8
5
8
WIDEOGASTROSKOP
ST-8-W-0008
6
8
WIDEOKOLONOSKOP
ST-8-W-0007
7
8
8
8
REZONANS
MAGNETYCZNY
MOBILNY ANGIOGRAF Z
RAMIENIEM c
WIDEODUODENOSKOP
Z LITOTRYPTOREM
ZESTAW
ENDOSKOPOWY
Numer
Data
inwentarzowy przyjęcia
ST-8-R-0201
ST-8-M-0101
ST-8-W-0010
ST-00000207
2013-0919
2013-0919
2011-1130
2011-1214
2009-0930
2009-0930
2011-0224
2013-0205
Miejsce
użytkowania
Wartość
księgowa
brutto
SOR
48 552,88 zł
SOR
48 552,89 zł
RTG
3 999 257,54 zł
blok operacyjny
224 950,00 zł
endoskopia
40 660,00 zł
endoskopia
64 200,00 zł
endoskopia
87 480,00 zł
endoskopia
198 936,00 zł
12
BZK/09/12/2014
9
8
WIDEOLAPOROSKOP
ST-00000317
10
8
VIDEOKOLONOSKOP
ST-8-V-0006
11
8
12
8
13
8
14
8
WIERTARKA
ORTOPEDYCZNA
TRAUMA RECON
SYSTEM
WIERTARKA
ORTOPEDYCZNA
AKUMULATOROWA
APARAT RTG MOBLINYP
RZYŁÓŻKOWY
TOMOGRAF
KOMPUTEROWY typ
SOMATOM EMOTION16
2014-0711
blok operacyjny
163 892,12 zł
endoskopia
56 805,41 zł
ST-8-W-0603
2010-0804
blok operacyjny
63 000,00 zł
ST-8-W-0602
2008-1031
blok operacyjny
33 642,00 zł
ST-00000258
2013-1205
RTG
106 000,00 zł
ST-8-T-0402
2009-0220
RTG
1 891 284,92 zł
RAZEM:
7 027 213,76 zł
Tabela 4. Wykaz sprzętu elektronicznego wykorzystywanego w karetkach
Numer
Lp.
Nazwa
Wartość księgowa brutto
inwentarzowy
1.
590645364600039936
Urządzenie GPS z terminalem statusów
2 037,40 zł
2.
590645364600039937
Urządzenie GPS z terminalem statusów
2 037,40 zł
3.
590645364600039955
Urządzenie GPS z terminalem statusów
2 037,40 zł
4.
590645364600039956
Urządzenie GPS z terminalem statusów
2 037,40 zł
5.
590645364600039957
Urządzenie GPS z terminalem statusów
2 037,40 zł
Razem:
10 187,00 zł
3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością
i posiadanym mieniem
A. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego
działalność leczniczą za szkody będące następstwem udzielenia świadczeń
zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielenia świadczeń
zdrowotnych.
Zakres ubezpieczenia obowiązkowego: zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia
22 grudnia 2011 roku (Dz.U. z 2011 r., Nr 293, poz. 1729)
Suma gwarancyjna: równowartość w złotych kwoty 100.000 EUR w odniesieniu do jednego
zdarzenia oraz 500.000 EUR w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki objęte są umową
ubezpieczenia.
Okres ubezpieczenia: od 01.01.2015r. do 31.12.2016r., składający się z dwóch rocznych
okresów ubezpieczenia, tj. od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. oraz od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.
13
BZK/09/12/2014
B. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobie
trzeciej w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem
zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych w związku z wykonywaniem przez
Zamawiającego działalności leczniczej.
Ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować odpowiedzialność cywilną Zamawiającego za szkody
wyrządzone
osobie
trzeciej
w
następstwie
udzielania
świadczeń zdrowotnych
albo
niezgodnego
z
prawem
zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych
w
związku
z
wykonywaniem przez Zamawiającego działalności leczniczej określonej w SIWZ.
Ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone
przez Zamawiającego w zakresie nie objętym obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności
cywilnej podmiotu leczniczego, jak również w zakresie objętym obowiązkowym ubezpieczeniem
odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego, jednak wyłącznie w zakresie szkód, które nie
mogą być zaspokojone z tytułu tego obowiązkowego ubezpieczenia z powodu wyczerpania sumy
gwarancyjnej (ubezpieczenie nadwyżkowe).
Ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować odpowiedzialność
ustawową
Zamawiającego
z tytułu czynu niedozwolonego (odpowiedzialność deliktowa) lub z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa).
Ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować odpowiedzialność za szkody wyrządzone w wyniku
rażącego niedbalstwa.
Ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować odpowiedzialność Zamawiającego za szkody
powstałe w związku z prowadzoną działalnością apteki szpitalnej.
Ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować odpowiedzialność Zamawiającego za szkody
wyrządzone przez podwykonawców z zachowaniem prawa do regresu, przy czym za podwykonawcę
uważa się podmiot leczniczy, przedsiębiorcę niebędącego podmiotem leczniczym, osobę
wykonującą zawód lekarza, pielęgniarki albo inny zawód medyczny, prowadzącą we własnym
imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, której Zamawiający powierzył wykonanie
świadczeń zdrowotnych określonych w łączącej ich umowie. W przypadku wypłaty odszkodowania
z tytułu szkód wyrządzonych przez pracownika Zamawiającego przy wykonywaniu obowiązków
pracowniczych na rzecz Zamawiającego, Wykonawca (Ubezpieczyciel) zrezygnuje z prawa do
dochodzenia roszczenia, które przysługiwało Zamawiającemu (Ubezpieczonemu) wobec tego
pracownika z tytułu wyrządzonej szkody (rezygnacja z prawa do regresu), przy czy za pracownika
uważa się osobę fizyczną zatrudnioną przez Zamawiającego na podstawie umowy o pracę,
powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę albo na podstawie umowy
cywilnoprawnej, z wyłączeniem osoby fizycznej, która zawarła z ubezpieczonym umowę
cywilnoprawną jako przedsiębiorca; za pracownika uznaje się także praktykanta, stażystę lub
wolontariusza, któremu ubezpieczony powierzył wykonywanie pracy.
Ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować wypadki ubezpieczeniowe, które zaszły w okresie
ubezpieczenia (niezależnie od momentu powstania lub ujawnienia się szkody) oraz zgłoszenie
roszczenia z tego tytułu przed upływem ustawowego terminu przedawnienia roszczeń, przy czym
za wypadek
ubezpieczeniowy uważa się świadczenie zdrowotne lub niezgodne z prawem
zaniechanie świadczenia zdrowotnego w wyniku którego została wyrządzona szkoda, za którą
uważa się szkodę będąca następstwem śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, w tym
także utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie doznał uszkodzenia
ciała lub rozstroju zdrowia.
Ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować odpowiedzialność cywilną Zamawiającego
za
szkody
będące
następstwem
wypadku
ubezpieczeniowego, który zaszedł na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
Ochrona ubezpieczeniowa powinna być udzielana w granicach ustawowej odpowiedzialności
cywilnej Zamawiającego określonej przepisami prawa polskiego.
Ogólna suma gwarancyjna na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia:
14
BZK/09/12/2014
200 000,00 zł
Dopuszczalne podlimity ogólnej sumy gwarancyjnej:
OC nadwyżkowa: 200.000,00 zł na na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia,
Franszyza integralna: 200,00 zł (dotyczy wszystkich szkód).
Płatność składki: 4 raty
Okres ubezpieczenia: od 01.01.2015r. do 31.12.2016r., składający się z dwóch rocznych
okresów ubezpieczenia, tj. od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. oraz od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.
C. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobie
trzeciej w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem, które jest
wykorzystywane w takiej działalności.
Ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować odpowiedzialność cywilną Zamawiającego za szkody
wyrządzone osobie trzeciej w
związku z prowadzeniem
przez Zamawiającego działalności
określonej w SIWZ lub posiadanym mieniem.
Ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować odpowiedzialność ustawową Zamawiającego z tytułu
czynu niedozwolonego (odpowiedzialność deliktowa) lub z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa).
Ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować odpowiedzialność za szkody wyrządzone w wyniku
rażącego niedbalstwa.
Ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować wypadki ubezpieczeniowe, które zaszły w okresie
ubezpieczenia oraz zgłoszenie roszczenia z tego tytułu przed upływem ustawowego terminu
przedawnienia roszczeń, przy czym za wypadek ubezpieczeniowy uważa się śmierć, uszkodzenie
ciała, doznanie rozstroju zdrowia, utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy.
Ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować w szczególności odpowiedzialność za szkody:

poniesione przez pracowników lub współpracowników Zamawiającego niezależnie
od
formy
zatrudnienia/współpracy,
w
tym odpowiedzialność za szkody wyrządzone
wolontariuszom, osobom odbywającym studia doktoranckie, staż, specjalizację, ćwiczenia
w ramach studiów; w tym odpowiedzialność zaszkody rzeczowe (utrata, zniszczenie
lub uszkodzenie
mienia), z włączeniem odpowiedzialności deliktowej za pojazdy
pracowników
znajdujące się na miejscach postojowych dla pracowników (OC
pracodawcy),

powstałe w mieniu ruchomym oraz nieruchomościach, z których korzystano na podstawie
użyczenia, najmu, podnajmu, dzierżawy, leasingu lub innego stosunku prawnego (OC
najemcy)

powstałe przy wykonywaniu przez Zamawiającego zadań o charakterze zarządczym,
organizacyjnym lub administracyjnym, w szczególności związanych z zarządzaniem
zakładem opieki zdrowotnej, z które odpowiedzialność ponosi Zamawiający działający
jako samodzielny publiczny ZOZ,

powstałe w przechowywanym mieniu osób trzecich, w tym w mieniu pacjentów (OC za
mienie przechowywane),

wyrządzone w środowisku naturalnym (OC za szkody w środowisku) z pokryciem kosztów
utylizacji i usunięcia substancji niebezpiecznych (np. paliwo lotnicze).
Ogólna suma gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia:
200.000,00 zł
15
BZK/09/12/2014






OC pracodawcy: 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia,
OC najemcy ruchomości: 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia,
OC najemcy nieruchomości: 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia,
OC za mienie przechowywane : 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia,
OC za szkody w środowisku: 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia,
(pozostałe niewymienione powyżej ryzyka – do wysokości ogólnej sumy gwarancyjnej).
Udział własny: 5%, nie mniej niż 500 zł i nie więcej niż 3.000 zł w każdej szkodzie rzeczowej
(dotyczy szkód rzeczowych)
Okres ubezpieczenia: od 01.01.2015r. do 31.12.2016r., składający się z dwóch rocznych
okresów ubezpieczenia, tj. od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. oraz od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.
4. Ubezpieczenia komunikacyjne (OC p.p.m., Autocasco, NNW, Assistance)
Zakres ubezpieczenia
1.
Odpowiedzialność cywilna posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe
w związku z ruchem tych pojazdów (OC ppm)
2.
Ubezpieczenie auto-casco (AC) - zakres pełny obejmujący ochroną ubezpieczeniową szkody
polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie pojazdu, jego części lub wyposażenia
w szczególności:
• uszkodzeniu pojazdu w związku z ruchem i postojem,
• utracie lub uszkodzeniu pojazdu wskutek zdarzeń losowych,
• uszkodzeniu wnętrza pojazdu przez osoby, których przewóz wymagany był potrzebą pomocy
medycznej,
• kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia,
• uszkodzeniu pojazdu lub jego wyposażenia w następstwie jego zabrania w celu
krótkotrwałego użycia.
Zakres ubezpieczenia rozszerza się o zwrot kosztów holowania lub transportu uszkodzonego
pojazdu do zakładu naprawczego, zajezdni lub innego miejsca wskazanego i/lub będącego
w dyspozycji Ubezpieczającego/Zamawiającego do wysokości 3.000,00 zł w okresie ubezpieczenia
na każdy pojazd (limit 3.000,00 zł jest dodatkowym limitem ponad limit określony w Ogólnych
Warunkach Ubezpieczenia).
Ponadto na wysokość odszkodowania nie będzie miała wpływu prędkość z jaką poruszał się pojazd.
Rozliczenie kosztów naprawy pojazdu na podstawie uzgodnionych z Ubezpieczycielem kosztów
i sposobu naprawy przez warsztat wykonujący naprawę, tj. według wariantu „warsztat”.
Odszkodowanie zostanie wypłacone bez stosowania amortyzacji i zużycia technicznego, bez
stosowania zasady proporcji w przypadku niedoubezpieczenia. Suma ubezpieczenia nie ulega
redukcji po wypłacie odszkodowania.
Franszyza integralna: 400,00 PLN, franszyza redukcyjna: zniesiona
Udział własny: brak
3.
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW komunikacyjne)
4.
Ubezpieczenie assistance na terytorium RP (ASS)
16
BZK/09/12/2014
ZASTRZEŻENIE WSPÓLNE DLA WW. RYZYK:
Niniejszym zastrzega się wprowadzenie wyrównania okresu ubezpieczenia:
- dla ryzyka AC, NNW od dnia rozpoczęcia ochrony do 31.12.2015, w drugim roku do 31.12.2016
- dla ryzyka OC, ASS od dnia rozpoczęcia ochrony na rok, jednakże polisy zawarte w pierwszym
roku
zostaną
rozwiązane
z
dniem
31.12.2015,
nastąpi
zwrot
nadpłaconej
składki
za
niewykorzystany okres i zostaną zawarte polisy roczne od dnia 01.01.2016 do dnia 31.12.2016
Powyższe zasady będą miały zastosowanie także dla nowonabywanych przez Zamawiającego
pojazdów, zarówno w pierwszym jak i drugim roku trwania umowy.
Przedmiot ubezpieczenia:

zgodnie wykazem pojazdów w tabeli nr 6
Tabela 6. Wykaz pojazdów
Lp.
Marka
pojazdu:
Typ/mo
del:
Rodzaj
pojazdu:
Nr
rej.:
Rok
produ
kcji:
Pojem
ność:
1
Volkswagen
Transport
er
Karetka
PPL
9P99
2012
1968
313 CDI
Karetka
PPL
88TF
2001
2
3
4
5
6
7
8
Mercedes
Volkswagen
Ford
Fiat
Volkswagen
Fiat
Volkswagen
Crafter
Karetka
Transit
Conekt
Karetka
Seicento
Osobowy
Crafter
Seicento
Crafter
Karetka
Osobowy
Karetka
PPL
55C6
2013
PPL
99ME
2004
PPL
50C2
1999
PPL
44XS
2009
PPL
66NG
1999
PPL
99YE
2009
2148
1968
1753
1100
2461
1100
2461
Nr VIN
Data
Iszej
rej.:
Zakres
ubezpiec
zenia:
WVWZZ
Z7HZCH
103681
2013
OC/AC/N
NW/ASS
WDB903
6621R24
3512
2001
WV
1ZZZ2EZ
E600275
4
2013
WFOUXX
TTPU4Y5
2013
2004
ZFA1870
0000201
714
1999
WV1ZZZ
2E29603
6179
2009
ZFA1870
0000364
976
1999
WV1ZZZ
2EZ1600
2690
2009
OC/AC/N
NW/ASS
OC/AC/N
NW/ASS
OC/AC/N
NW/ASS
OC/NNW/
ASS
OC/AC/N
NW/ASS
OC/NNW/
ASS
OC/AC/N
NW/ASS
Okres
ubezpieczenia
OC
Okres
ubezpieczenia
AC, NNW, ASS
od 2014.01.23
do 2015.01.22
od 2014.01.23
do 2015.01.22
od
do
od
do
2015.01.01
2016.12.31
2014.01.23
2015.01.22
od
do
od
do
2015.01.01
2016.12.31
2014.01.23
2015.01.22
od
do
od
do
2015.01.01
2016.12.31
2014.04.30
2015.04.29
od
do
od
do
2015.01.01
2016.12.31
2014.04.30
2015.04.29
od
do
od
do
2015.01.01
2016.12.31
2014.05.23
2015.05.22
od
do
od
do
2015.01.01
2016.12.31
2014.05.23
2015.05.22
od
do
od
do
2015.01.01
2016.12.31
2014.06.28
2015.06.27
od
do
od
do
2015.01.01
2016.12.31
2014.06.28
2015.06.27
od
do
od
do
2015.01.01
2016.12.31
2014.09.01
2015.08.31
od
do
od
do
2015.01.01
2016.12.31
2014.09.01
2015.08.31
od
do
od
do
2015.01.01
2016.12.31
2014.09.21
2015.09.20
od
do
od
do
2015.01.01
2016.12.31
2014.09.21
2015.09.20
od
do
od
do
2015.01.01
2016.12.31
2014.10.01
2015.09.30
od
do
od
do
2015.01.01
2016.12.31
2014.10.01
2015.09.30
od 2015.01.01
do 2016.12.31
od 2015.01.01
do 2016.12.31
17
Wartość
w zł
(z VAT)
147 200
17 900
286 071
15 000
-
112 000
-
162 000
BZK/09/12/2014
9
10
11
Daewoo
Fiat
Citroen
Matiz
Osobowy
Ducato
Berlingo
Karetka
Osobowy
PPL
78UJ
2000
PPL
60RG
2005
PPL
06VT
2002
800
2800
1997
KLA4M1
1BDYC4
12241
2000
ZFA2550
0007694
945
2005
VF7MFR
WYB658
87996
2002
OC/NNW/
ASS
OC/AC/N
NW/ASS
OC/NNW/
ASS
od 2014.11.20
do 2015.11.19
od 2014.11.20
do 2015.11.19
od
do
od
do
2015.01.01
2016.12.31
2014.12.28
2015.12.27
od
do
od
do
2015.01.01
2016.12.31
2014.12.28
2015.12.27
od
do
od
do
2015.01.01
2016.12.31
2014.12.31
2015.12.30
od
do
od
do
2015.01.01
2016.12.31
2014.12.31
2015.12.30
od 2015.01.01
do 2016.12.31
25 000
-
od 2015.01.01
do 2016.12.31
765 171
zł
RAZEM
III.
-
Zamawiający wymaga, aby do realizacji zamówienia miały zastosowanie poniższe
klauzule obligatoryjne
Nazwa
klauzuli
Klauzula
reprezentantów
Treść klauzuli
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy
ubezpieczenia strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności za
szkody powstałe wskutek winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego
lub Ubezpieczonego. Przez winę umyślną lub rażące niedbalstwo Ubezpieczającego lub
Ubezpieczonego należy rozumieć wyłącznie winę umyślną lub rażące niedbalstwo
Kierownika Zamawiającego (w tym Prezesa, członków Zarządu, prokurentów).
Dotyczy ubezpieczenia: mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od
wszystkich ryzyk, odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobie trzeciej
w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem
Klauzula
rezygnacji
z zarzutu
niedoubezpiecze
nia
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy
ubezpieczenia strony uzgodniły, iż w przypadku szkody zasada proporcjonalności
będzie stosowana do składników mienia, których wartość w momencie szkody
przekraczać będzie 130 % sumy podanej do ubezpieczeni dla tych składników mienia.
Dotyczy ubezpieczenia: mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od
wszystkich ryzyk
Klauzula
rzeczoznawców
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy
ubezpieczenia strony uzgodniły, iż Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową
wynagrodzenia należne ekspertom zewnętrznym: architektom, inspektorom,
inżynierom, konsultantom, które Ubezpieczający zobowiązany jest zapłacić, a których
zatrudnienie jest konieczne w celu odtworzenia mienia dotkniętego szkodą, za którą
Ubezpieczyciel zobowiązany jest wypłacić odszkodowanie w ramach zawartych umów
ubezpieczenia, pod warunkiem że zatrudnienie eksperta było uzgodnione i
zaakceptowane przez Ubezpieczyciela. Ochrona ubezpieczeniowa udzielona w ramach
niniejszej
klauzuli
nie
obejmuje
kosztów
poniesionych
na
wyliczenie
i przygotowanie roszczenia przez Ubezpieczającego. Z tytułu ubezpieczenia
powyższych kosztów Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność do wysokości normalnie
obowiązujących stawek rynkowych. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie
zdarzenia: 20.000,00 zł.
Dotyczy ubezpieczenia: mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od
wszystkich ryzyk
18
BZK/09/12/2014
Klauzula miejsca
ubezpieczenia
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy
ubezpieczenia strony uzgodniły, iż do ubezpieczenia przyjmuje się wszystkie lokalizacje
należące do Ubezpieczonego oraz każde miejsce związane
z prowadzeniem
działalności. W przypadku uruchomienia nowej lokalizacji zostanie ona automatycznie
włączona do ubezpieczenia.
Limit odpowiedzialności na pojedynczą lokalizację wynosi: 2.000.000,00 zł.
(ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk); 500.000,00 zł (ubezpieczenie sprzętu
elektronicznego od wszystkich ryzyk).
Klauzula prac
budowlanych
Dotyczy ubezpieczenia: mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od
wszystkich ryzyk
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy
ubezpieczenia strony uzgodniły, iż zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody
powstałe w związkuz prowadzeniem w miejscu ubezpieczenia:
 prac ziemnych, o ile są częścią robót budowlanych lub prac montażowych,
 prac montażowych lub robót budowlanych, na które zgodnie z prawem
budowlanym nie jest wymagane pozwolenie na budowę,
 prac montażowych lub robót budowlanych, na które zgodnie z prawem
budowlanym wymagane jest pozwolenie na budowę oraz z zastrzeżeniem, że ich
realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku/budowli lub
konstrukcji dachu.
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ryzyka wskazane w umowie ubezpieczenia
i udzielana jest dla:
 mienia będącego przedmiotem prac montażowych lub robót budowlanych – do
limitu 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.
 w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia – do pełnej sumy
ubezpieczenia.
Dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk
Klauzula
stempla
pocztowego
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy
ubezpieczenia strony uzgodniły, iż w sytuacji gdy zapłata należnej Ubezpieczycielowi
składki dokonywana jest w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego,
za zapłatę uważa się datę
złożenia zlecenia w banku, urzędzie pocztowym
lub systemie elektronicznym (dot. przelewów dokonywanych za pomocą tzw. mini
banków) na właściwy rachunek Ubezpieczyciela, pod warunkiem, że na rachunku
Ubezpieczającego zgromadzona była odpowiednia ilość środków wystarczających na
pokrycie wymaganej składki lub raty składki.
Dotyczy wszystkich ryzyk
Klauzula
opóźnienia w
płatności składki
lub pierwszej
raty
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy
ubezpieczenia strony uzgodniły, iż w przypadku, gdy Ubezpieczający nie opłacił
w terminie składki lub jej pierwszej raty, odpowiedzialność Ubezpieczyciela w ramach
zawartej umowy ubezpieczenia nie ustaje, nie skutkuje także zawieszeniem. W takim
przypadku Ubezpieczyciel wezwie na piśmie Ubezpieczającego do zapłaty zaległej
składki lub jej pierwszej raty wyznaczając co najmniej 7-dniowy termin zapłaty. Po
upływie tego okresu, w przypadku, gdy Ubezpieczający nie zapłaci składki lub jej
pierwszej raty, Ubezpieczyciel może na piśmie rozwiązać umowę ubezpieczenia ze
skutkiem natychmiastowym. Ubezpieczycielowi przysługuje roszczenie o zapłatę
składki za okres przez który ponosił odpowiedzialność.
Dotyczy wszystkich ryzyk
19
BZK/09/12/2014
Klauzula
zgłaszania szkód
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy
ubezpieczenia strony uzgodniły, iż zawiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie winno
nastąpić nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od daty powstania szkody lub
uzyskania o niej wiadomości. Niedotrzymanie terminu zgłoszenia szkody nie będzie
przyczyną zmniejszenia wypłaty odszkodowania lub odmowy wypłaty odszkodowania,
pod warunkiem, że niedotrzymanie terminu zgłoszenia szkody nie miało wpływu na
ustalenie przyczyny i skutków szkody.
Dotyczy ubezpieczenia: mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od
wszystkich ryzyk
Likwidacyjna
środków
trwałych
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy
ubezpieczenia strony uzgodniły, iż bez względu na stopień umorzenia księgowego lub
zużycia technicznego danego środka trwałego, odszkodowanie wypłacane jest w pełnej
wysokości, do wartości księgowej brutto dla mienia ubezpieczonego wg tej wartości lub
do wartości odtworzeniowej nowej dla mienia ubezpieczonego wg tej wartości, bez
potrącenia umorzenia księgowego i zużycia technicznego. W przypadku nie
odtworzenia środka trwałego odszkodowanie wypłacane będzie wg wartości
rzeczywistej.
Dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk
Klauzula
automatycznego
pokrycia nowo
nabytego mienia
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy
ubezpieczenia strony uzgodniły, iż zakresem ubezpieczenia zostaje automatycznie
objęte nowo nabyte środki trwałe lub środki trwałe, których wartość wzrosła w okresie
ubezpieczenia wskutek wykonanych inwestycji z dniem przejścia na Ubezpieczonego
ryzyka związanego z posiadaniem tych środków i mienia.
Ostateczne rozliczenie składki nastąpi w terminie 30 dni po zakończeniu okresu
ubezpieczenia, z zastrzeżeniem dokonania przez Zamawiającego dopłaty należnej
składki. Składka naliczana będzie z zastosowaniem tych samych stawek i w systemie
pro rata temporis (co do dnia).
Limit: 5 000 000 zł dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk
1 000 000 zł dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
Dotyczy ubezpieczenia: mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od
wszystkich ryzyk
Klauzula
początku
ochrony
ubezpieczeniow
ej
Klauzula
przewłaszczenia
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy
ubezpieczenia strony uzgodniły, iż odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się od
dnia
wskazanego
w
dokumencie
ubezpieczenia
jako
początek
ochrony
ubezpieczeniowej.
Dotyczy wszystkich ryzyk
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy
ubezpieczenia strony uzgodniły, iż w przypadku przewłaszczenia na zabezpieczenie
składników majątkowych przedsiębiorstwa, ochrona ubezpieczeniowa nie wygasa, lecz
jest kontynuowana na dotychczasowych warunkach, chyba że strony umówią się
inaczej.
Dotyczy ubezpieczenia: mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od
wszystkich ryzyk, auto-casco
20
BZK/09/12/2014
Klauzula przepięć
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy
ubezpieczenia strony uzgodniły, iż ubezpieczeniem zostają objęte szkody elektryczne
powstałe w wyniku pośrednich wyładowań atmosferycznych (szkody spowodowane
gwałtownym wzrostem napięcia w sieci elektrycznej w wyniku wyładowań
atmosferycznych), jak również w wyniku zmian parametrów prądu elektrycznego
(m.in. wskutek niezadziałania wymaganych zabezpieczeń chroniących maszyny i
urządzenia, zmiany napięcia zasilania, zaniku napięcia jednej lub kilku faz, uszkodzenia
izolacji, przepięcia, zwarcia, spięcia) lub wzbudzania się niszczących sił
elektromagnetycznych.
Limit odpowiedzialności : 300 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.
Ponadto ochroną zostaje objęte ryzyko szkód spowodowanych przepięciem pomimo
braku wymaganych zabezpieczeń przeciwprzepięciowych - limit odpowiedzialności 5
000. zł
Franszyza redukcyjna: 1 000 zł
Dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk
Klauzula
usunięcia
pozostałości po
szkodzie
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy
ubezpieczenia strony uzgodniły, iż ubezpieczeniem zostają dodatkowo objęte koszty
i wydatki poniesione przez Ubezpieczonego w związku ze złomowaniem, usunięciem
rumowiska lub usunięciem ubezpieczonego mienia, rozmontowaniem, rozłożeniem,
rozebraniem, ponownego montażu nieuszkodzonych części (jeżeli czynności takie są
niezbędne w celu przeprowadzenia naprawy mienia dotkniętego szkodą),
składowaniem lub utylizacją ubezpieczonego mienia, oszalowaniem lub umocnieniem
ubezpieczonego mienia, będącymi konsekwencją ubezpieczonej szkody lub straty.
Limit odpowiedzialności (ponad sumę ubezpieczenia): 500 000 zł
Dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk
Klauzula
zgłaszania szkód
z autocasco
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy
ubezpieczenia strony uzgodniły, że szkody z ubezpieczenia autocasco (AC) (za
wyjątkiem szkód kradzieżowych) powstałe w okresie ubezpieczenia powinny być
zgłoszone Ubezpieczycielowi w ciągu 7 dni roboczych od momentu powstania szkody
lub powzięcia wiadomości o szkodzie. Niedotrzymanie terminu zgłoszenia szkody nie
będzie przyczyną zmniejszenia wypłaty odszkodowania lub odmowy wypłaty
odszkodowania, pod warunkiem, że niedotrzymanie terminu zgłoszenia szkody nie
miało wpływu na ustalenie przyczyn i skutków szkody.
Dotyczy ubezpieczenia autocasco
Klauzula
dodatkowych
kosztów
zabezpieczenia
mienia przed
szkodą
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy
ubezpieczenia strony uzgodniły, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje pokrycie
uzasadnionych i udokumentowanych kosztów do wysokości 100.000,00 zł, choćby
bezskutecznych działań związanych z zabezpieczeniem przed szkodą ubezpieczonego
mienia, w razie jego bezpośredniego zagrożenia w postaci zajścia zdarzenia losowego.
Limit: 100.000,00 zł (do wyczerpania) – jest to dodatkowy limit ponad limit
gwarantowany standardowym zakresem ochrony.
W przypadku niedoubezpieczenia mienia objętego kosztami zabezpieczenia mienia
przed szkodą ma zastosowanie do tych kosztów zasada proporcji i niedoubezpieczenia.
Dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk
21
BZK/09/12/2014
Klauzula
dodatkowych
kosztów akcji
ratowniczej
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy
ubezpieczenia strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel pokrywa ponad sumę ubezpieczenia
uzasadnione i udokumentowane koszty akcji ratowniczej ubezpieczonego mienia,
w tym
wynagrodzenie
straży
pożarnej
poniesione
przez
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w związku z zaistniałym zdarzeniem losowym
objętym umową ubezpieczenia.
Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej klauzuli stanowi nadwyżkę
w stosunku do ochrony gwarantowanej w granicach sumy ubezpieczenia
w podstawowym zakresie ubezpieczenia mienia.
W przypadku niedoubezpieczenia mienia, świadczenie wypłacane przez Ubezpieczyciela
tytułem zwrotu kosztów wymienionych w niniejszej klauzuli jest zmniejszane w takim
stosunku jako odszkodowanie tj. proporcjonalnie do stopnia zaniżenia sumy
ubezpieczenia mienia.
Limit: 20 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk
Klauzula śniegu,
lodu
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy
ubezpieczenia strony uzgodniły, że ochroną ubezpieczeniową objęte zostają szkody:
a. Wynikłe z opadów śniegu, które spowodują uszkodzenie konstrukcji budynku od
ciężaru śniegu i/lub zalanie wynikłe z szybkiego topnienia mas śniegu. Zakresem
ochrony objęte jest również zawalenie się pod wpływem ciężaru śniegu mienia
sąsiedniego na mienie ubezpieczone.
b) Polegające na uszkodzeniu konstrukcji budynku od ciężaru lodu i/lub zalanie
wynikłe z szybkiego topnienia mas lodu. Zakresem ochrony objęte jest również
zawalenie się pod wpływem ciężaru lodu mienia sąsiedniego na mienie
ubezpieczone.
Dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk
Klauzula uderzenia Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy
pojazdu
ubezpieczenia strony uzgodniły, że zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody
spowodowane uderzeniem pojazdu w ubezpieczony przedmiot. Za taką szkodę uważa
się
każde
uszkodzenie
lub
zniszczenie
ubezpieczonego
mienia
powstałe
w wyniku bezpośredniego uderzenia pojazdu, z włączeniem szkód spowodowanych
przez pojazdy eksploatowane przez Ubezpieczającego lub osoby, za które ponosi on
odpowiedzialność.
Dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk
Klauzula aktów
terroryzmu
i zamieszek
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy
ubezpieczenia strony uzgodniły, iż do zakresu ochrony ubezpieczeniowej włącza się
szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w wyniku zdarzeń losowych objętych
ochroną
ubezpieczeniową
oraz
akcji
ratowniczej
prowadzonej
w związku
z tymi zdarzeniami, będącymi bezpośrednim następstwem aktów terroryzmu.
Przez akty terroryzmu rozumie się wszelkiego rodzaju działanie mające na celu
wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności lub dezorganizację życia publicznego dla
osiągnięcia
określonych
skutków
ekonomicznych,
politycznych,
religijnych,
ideologicznych, socjalnych lub społecznych.
Z zakresu ochrony wyłączone są szkody spowodowane uwolnieniem lub wystawieniem
na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych, jak również
wszelkie szkody spowodowane atakiem elektronicznym, włączając w to włamania
komputerowe lub wprowadzenie jakiejkolwiek formy wirusa komputerowego.
Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia:
1.000.000,00 zł
22
BZK/09/12/2014
Franszyza redukcyjna: 10 % wysokości szkody, nie mniej niż 2.500,00 zł
Dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk
Klauzula kradzieży
zwykłej
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych
warunków ubezpieczenia ustala się, że rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej
o ryzyko „kradzieży zwykłej” ubezpieczonych przedmiotów w czasie, kiedy znajdują
się w miejscu ubezpieczenia. Kradzież zwykła rozumiana jest jako nie pozostawiający
widocznych śladów włamania zabór mienia w celu jego przywłaszczenia.
Ubezpieczyciel odpowiada za szkody majątkowe, przez które rozumie się fizyczne
szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem, z wyłączeniem wartości pieniężnych, pod
warunkiem że Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po
stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą.
Ubezpieczyciel nie odpowiada za :
a) niewyjaśnione zniknięcie, zaginięcie, niewytłumaczalne niedobory lub niedobory
inwentarzowe i braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi;
b) wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego
umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa ubezpieczającego, członków jego
rodziny, jego pracowników albo innej osoby, która pozostaje z ubezpieczającym we
wspólnym gospodarstwie domowym,
c) wszelkiego rodzaju straty pośrednie włącznie z karami, stratami spowodowanymi
przez zwłokę w wykonaniu, niewykonanie lub utratę zlecenia,
d) braki, straty lub szkody stwierdzone dopiero w toku inwentaryzacji.
Udział własny w każdej szkodzie: 5% nie mniej 500,00 zł
Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla
kradzieży zwykłej: 5.000 zł.Po wyczerpaniu limitu umowa w tej części wygasa.
Dotyczy ubezpieczenia: mienia od wszystkich ryzyk i sprzętu elektronicznego od wszystkich
ryzyk
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych
Klauzula
dewastacji/wand warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że
Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe wskutek
alizmu
dewastacji/wandalizmu, za które uważa się rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie
ubezpieczonego mienia, spowodowane przez osoby trzecie, w tym również pacjentów;
ochrona dotyczyć ma mienie zarówno wewnątrz jaki i na zewnątrz.
Ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy obiektów opuszczonych i niewykorzystywanych
przez okres dłuższy niż 30 dni.
Limit odpowiedzialności: 100.000.zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia, z włączeniem dla szkód powstałych wskutek pomalowania (w tym
graffiti) z limitem 10 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.
Dotyczy ubezpieczenia: mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
Klauzula
samolikwidacji
„małych” szkód
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy
ubezpieczenia strony uzgodniły, iż w przypadku szkody, której szacowana wartość nie
przekracza 5.000,00 PLN na dzień jej powstania, Ubezpieczający ma prawo po
uprzednim zgłoszeniu szkody do Ubezpieczyciela do samodzielnej likwidacji takiej
szkody, sporządzając uprzednio pisemny protokół zawierający:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
datę sporządzenia protokołu
skład komisji lub dane osoby sporządzającej protokół
datę wystąpienia szkody
przyczynę powstania szkody (w przypadku gdy jest to możliwe)
wykaz uszkodzonego mienia
krótki opis zdarzenia ze szczególnym uwzględnieniem przyczyny szkody
szacunkową wartość szkody
dokumentację fotograficzną
23
BZK/09/12/2014
Po dokonaniu naprawy/odtworzeniu mienia do stanu sprzed szkody Ubezpieczający
dostarczy do Ubezpieczyciela inne dokumenty, jakich Ubezpieczyciel zażąda
odpowiednio do stanu rzeczy.
W przypadku jeśli szkoda posiada znamiona przestępstwa Ubezpieczony zobowiązuje
się także do zawiadomienia stosownych organów Policji.
Dotyczy ubezpieczenia: mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od
wszystkich ryzyk
Klauzula
ubezpieczenia
drobnych prac
(robót)
budowlanomontażowych
wymagających
pozwolenia na
budowę
(pozwolenie
zgodnie z
prawem
budowlanym
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy
ubezpieczenia strony uzgodniły, iż rozszerza się zakres ubezpieczenia o
odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z prowadzeniem drobnych prac
(robót) budowlano-montażowych wymagających pozwolenia na budowę (pozwolenie
zgodnie z prawem budowlanym) w mieniu będącym:
a) przedmiotem ubezpieczenia - do pełnej sumy ubezpieczenia,
b) przedmiotem drobnych prac (robót) budowlano-montażowych do kwoty
200.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w zakresie
określonym w umowie ubezpieczenia pod warunkiem, że:
- wartość mienia będącego przedmiotem drobnych prac (robót) budowlanomontażowych w okresie ubezpieczenia nie przekroczy łącznie 1.000.000,00 zł,
- realizacja drobnych prac (robót) budowlano-montażowych nie wiąże się z
naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu,
- drobne prace (roboty) budowlano-montażowe prowadzone są przez lub na
zlecenie Ubezpieczającego w obiektach, które uzyskały ostateczną decyzję o
pozwoleniu na użytkowanie.
Franszyza redukcyjna: 1.000,00 zł
Dotyczy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych
Klauzula
wyłączenia
proporcji dla
mienia
ubezpieczonego
w wartości
księgowej
brutto.
Ustala się, że nie stosuje się zasady proporcjonalnej redukcji odszkodowania dla mienia
przyjętego do ubezpieczenia w wartości księgowej brutto pod warunkiem, że podane
do ubezpieczenia wartości księgowe odpowiadają ich zapisom księgowym.
Dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy
Klauzula
ubezpieczenia strony uzgodniły, iż ochroną ubezpieczeniową zostaje objęty majątek
pokrycia majątku
Ubezpieczonego, powodujący wzrost wartości bądź zgłoszonych do ubezpieczenia
nabytego przed
środków trwałych, sprzętu elektronicznego i wyposażenia, w którego posiadanie wszedł
przetargiem
ubezpieczony w okresie od 16.10.2014 r. do 31.12.2014 (tj. po zebraniu danych do
ubezpieczenia i jednocześnie przed okresem ubezpieczenia wynikającym z SIWZ).
Ochrona ubezpieczeniowa dla tego mienia rozpoczyna się od początku okresu
ubezpieczenia wynikającego z SIWZ. Zgłoszenie przedmiotowego wykazu majątku do
Ubezpieczyciela nastąpi w terminie 90 dni od początku okresu ubezpieczenia.
Ostateczne rozliczenie składki nastąpi w terminie 30 dni od dostarczenia wykazu
majątku do ubezpieczyciela, z zastrzeżeniem dokonania przez Zamawiającego dopłaty
należnej składki. Składka naliczana będzie z zastosowaniem tych samych stawek.
Dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od
wszystkich ryzyk
24
BZK/09/12/2014
Klauzula
ubezpieczenia
szyb
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy
ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony
uzgodniły, że Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową od ryzyka stłuczenia
(rozbicia) szyby i inne przedmioty szklane należące do Ubezpieczonego lub
Ubezpieczającego lub będące w ich posiadaniu i stanowiące wyposażenie budynków,
lokali oraz innych pomieszczeń użytkowych.
Ubezpieczenie nie obejmuje:
1. szklanych, ceramicznych i kamiennych wykładzin podłogowych,
2. szkła stanowiącego osprzęt urządzeń technicznych (maszyn, aparatów,
narzędzi itp.) oraz osprzęt wszelkiego rodzaju instalacji,
3. szyb, przedmiotów szklanych i płyt kamiennych w stanie uszkodzonym,
4. szyb, przedmiotów szklanych i płyt kamiennych przed ich ostatecznym
zamontowaniem bądź zainstalowaniem w miejscu przeznaczenia,
5. szyb w pojazdach i środkach transportowych.
Ponadto Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:
powstałe przy wymianie lub wymontowaniu ubezpieczonego przedmiotu,
powstałe wskutek zadrapania, porysowania, poplamienia bądź zmiany
barwy.
Limit odpowiedzialności: 10.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.
-
Dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk
Klauzula
prewencyjnej
sumy
ubezpieczenia
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy
ubezpieczenia strony uzgodniły, iż do umowy ubezpieczenia zastosowanie ma
prewencyjna suma ubezpieczenia.
Prewencyjna suma ubezpieczenia to dodatkowa kwota, która zastosowanie będzie
miała w przypadku niedoubezpieczenia mienia stwierdzonego w razie powstania
szkody (niedoubezpieczenie w wyniku wzrostu wartości mienia w trakcie trwania
umowy ubezpieczenia i/lub niedoszacowania wartości mienia i/lub podwyższenie stanu
zapasów).
Prewencyjna suma ubezpieczenia jest dodawana do sum ubezpieczenia mienia, w
których wystąpiło niedoubezpieczenie.
Limit odpowiedzialności: 1.000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.
Dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od
wszystkich ryzyk
25
BZK/09/12/2014
Klauzula
ubezpieczenia
sprzętu
elektronicznego
Z zachowaniem postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia /warunków umowy
ubezpieczenia/ dotyczących odpowiedzialności za szkody fizyczne w mieniu
ubezpieczonym na podstawie
tychże warunków wprowadza się klauzulę
o następującej treści:
W ramach niniejszej polisy ubezpieczyciel odpowiada za szkody majątkowe, przez
które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem.
Ochroną objęta jest także utrata lub uszkodzenie danych lub oprogramowania
bezpośrednio spowodowane fizyczną szkodą w mieniu objętym ubezpieczeniem.
Ubezpieczyciel nie odpowiada za:
a)
b)
c)
szkody w danych lub oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub
uszkodzenia, w szczególności za jakąkolwiek niekorzystną zmianę w danych,
oprogramowaniu lub programach komputerowych, spowodowane zniszczeniem,
uszkodzeniem, usunięciem lub inną deformacją ich oryginalnej struktury,
wszelkie straty wynikające z przerwy w działalności z powodu szkód
określonych w pkt. a,
utratę lub uszkodzenie wynikające z pogorszenia funkcjonowania, dostępności,
zasięgu użytkowania lub dostępu do danych, oprogramowania lub programów
komputerowych
oraz
wszelkie
straty
wynikające
z przerwy w działalności z powodu szkód określonych w pkt. a.
Dotyczy ubezpieczenia: sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień
Klauzula
rezygnacji
z ogólnych warunków ubezpieczenia, że Ubezpieczyciel zrzeka się przysługującego mu na
regresu
wobec podstawie art. 828 k.c. prawa do roszczenia zwrotnego wobec sprawcy szkody z tytułu
wypłaty odszkodowania Ubezpieczonemu, w przypadku gdy sprawcą szkody jest
pracowników
pracownik lub osoba świadcząca na rzecz Ubezpieczonego pracę na podstawie umowy
cywilnoprawnej. Niniejsza klauzula nie dotyczy szkód wyrządzonych przez te osoby
umyślnie.
Dotyczy wszystkich ryzyk
Klauzula
akceptacji
zabezpieczeń
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych
warunków ubezpieczenia strony uzgodniły, że przy zawieraniu umowy ubezpieczenia
znane były ubezpieczycielowi wszelkie okoliczności, które są istotne z punktu widzenia
oceny ryzyka. Niniejsze postanowienie nie dotyczy sytuacji, kiedy okoliczności, o które
zapytywał ubezpieczyciel przed zawarciem umowy ubezpieczenia zostały podane
niezgodnie z prawdą.
Postanowienia niniejszej klauzuli nie mają zastosowania do przypadku uregulowanego
w art. 816 kodeksu cywilnego.
Dotyczy ubezpieczenia: mienia od wszystkich ryzyk i
ryzyk
Klauzula
pokrycia
wydatków
prewencyjnych
sprzętu elektronicznego od wszystkich
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy
ubezpieczenia strony uzgodniły, iż w przypadku zastosowania przez Ubezpieczonego
środków, o których mowa w art. 826 § 1, Ubezpieczyciel jest zobowiązany zwrócić
koszty wynikłe z ich zastosowania, nawet jeśli nie wystąpiła szkoda w ubezpieczonym
mieniu.
Dotyczy wszystkich ryzyk
Klauzula
potrącenia rat
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy
ubezpieczenia strony uzgodniły, iż w przypadku wypłaty odszkodowania
Ubezpieczonemu, Ubezpieczyciel nie będzie potrącać z kwoty odszkodowania rat
składek jeszcze nie wymagalnych, a raty nie opłacone nie stają się wymagalne.
Dotyczy wszystkich ryzyk
26
BZK/09/12/2014
Klauzula
ochrony
czasu
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy
ubezpieczenia strony uzgodniły, iż brak wpłaty przez Ubezpieczonego składki, bądź
pierwszej
z
rat
w
terminie
przewidzianym
w umowie ubezpieczenia nie powoduje wygaśnięcia (rozwiązania) umowy
ubezpieczenia, nie skutkuje także zawieszeniem udzielanej ochrony ubezpieczeniowej.
W takim przypadku Ubezpieczyciel wezwie Ubezpieczonego do zapłaty zaległej składki
wyznaczając nowy termin zapłaty. Dopiero nie opłacenie zaległej składki w nowym
wyznaczonym terminie spowoduje rozwiązanie umowy ubezpieczenia i wygaśnięcie
ochrony ubezpieczeniowej. Ubezpieczycielowi przysługuje roszczenie o zaległą składkę
za okres faktycznie udzielanej ochrony.
Dotyczy wszystkich ryzyk
Klauzula
odtworzenia
dokumentacji
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy
ubezpieczenia strony uzgodniły, iż Ubezpieczyciel pokrywa wszelkie koszty odtworzenia
dokumentacji Ubezpieczonego, która zostanie uszkodzona, zniszczona lub utracona
wskutek zdarzenia szkodowego objętego ubezpieczeniem od wszystkich ryzyk (w tym
w wyniku kradzieży z włamaniem i rabunku).
Limit odpowiedzialności : 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.
Dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk
Klauzula
składowania
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych
warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że w
przypadku szkód powstałych w wyniku zalania od podłoża, zakład ubezpieczeń ponosi
odpowiedzialność także za mienie składowane bezpośrednio na podłodze.
Odpowiedzialność dotyczy również mienia znajdującego się w pomieszczeniach
położonych poniżej poziomu gruntu.
Dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od
wszystkich ryzyk
Klauzula
poszukiwania
wycieków
z
instalacji wodnokanalizacyjnej
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy
ubezpieczenia strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel pokryje koszty poszukiwania
wycieku z instalacji wodno – kanalizacyjnej maksymalnie do wysokości 10 000 zł na
jedno i wszystkie zdarzenia.
Dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk
Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień
Ubezpieczenie
sprzętu
od ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż Ubezpieczyciel rozszerza
dostawy
do zakres ochrony ubezpieczeniowej i przyjmuje odpowiedzialność za szkody materialne
włączenia
do powstałe w sprzęcie elektronicznym/częściach od daty dostawy do planowanej daty
eksploatacji
włączenia do eksploatacji pod warunkiem, że:
- sprzęt elektroniczny/części są magazynowane
i pomieszczeniach do tego przystosowanych,
w
oryginalnych
opakowaniach
- termin magazynowania i montażu nie przekracza 6-ciu m-cy od daty dostawy.
O przedłużeniu tego okresu Ubezpieczyciel musi być poinformowany przez
Ubezpieczającego w terminie 24 godzin. Ubezpieczyciel przedłuża ochronę
ubezpieczeniową ponad te 6 m-cy ale zastrzega sobie prawo ustanowienia warunków,
- ochrona ubezpieczeniowa w ramach tej klauzuli kończy się z chwilą przekazania
sprzętu do ponownej eksploatacji. Od tego momentu zakres ochrony obowiązuje
zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.
Ochrona ubezpieczeniowa w ramach tej klauzuli pokrywa wyłącznie szkody, które
w dostarczanym, względnie przekazanym sprzęcie/częściach powstały, o ile mienie to
zostało wykazane do ubezpieczenia. Szkody, które powstały w związku z transportem
łub montażem ubezpieczonego sprzętu względnie szkody, które są pokrywane przez
producenta, dostawce lub firmę montującą, nie są przedmiotem tego ubezpieczenia.
Limit 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia
Dotyczy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
27
BZK/09/12/2014
Ubezpieczenie
sprzętu podczas
tymczasowego
magazynowania
lub
chwilowej
przerwy
w
eksploatacji
Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień
ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż Ubezpieczyciel rozszerza
zakres ochrony ubezpieczeniowej i przyjmuje odpowiedzialność za szkody z tytułu
utraty lub uszkodzenia sprzętu elektronicznego pozostaje chwilo nie użytkowany lub
tymczasowo magazynowany w miejscu ubezpieczenia (dot. sprzętu wcześniej
sprawnego technicznie i eksploatowanego). Przez termin „tymczasowo” rozumie się
okres do 6 miesięcy.
Dotyczy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
Klauzula mienia
w transporcie
Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy
ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że: ochrona
ubezpieczeniowa
obejmuje
wyszczególnione
w polisie mienie niezależnie od tego, czy są w ruchu, czy w spoczynku, podczas
przemieszczania się, czy ponownego montażu, pod warunkiem, że znajduje się na
terenie RP.
Ubezpieczenie obejmuje ubytek lub uszkodzenie przewożonych rzeczy wynikłe wskutek
jednego lub wielu nagłych, nieprzewidzianych zdarzeń, w tym również, zniszczenie lub
uszkodzenie w wyniku uszkodzenia środka transportu, wypadku środka transportu).
Dotyczy ubezpieczenia: mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
IV.
Klauzule fakultatywne
Nazwa
klauzuli
Klauzula
wyrównania
kwot
Treść klauzuli
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych
warunków ubezpieczenia ustala się, że : jeżeli w razie szkody zostanie stwierdzone, że
suma ubezpieczenia jednej lub wielu ubezpieczonych pozycji jest wyższa od ich
wartości ubezpieczenia, uzyskane w ten sposób nadwyżki podzielone zostaną pomiędzy
te pozycje, w stosunku do których zachodzi niedoubezpieczenie, lub których suma
ubezpieczenia okazała się zbyt niska ze względu na koszty powstałe w związku
z likwidacją szkody. Klauzula ta dotyczy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń
losowych, z zastrzeżeniem, iż klauzula ta nie dotyczy środków obrotowych
ubezpieczonych na sumy zmienne i mienia ubezpieczonego na pierwsze ryzyko.
Dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk
Klauzula kosztów Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień Ogólnych
ewakuacji
Warunków Ubezpieczenia oraz innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się,
że Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową poniesione koszty ewakuacji.
Za koszty ewakuacji uważa się koszty związane z:
a) transportem pracowników Ubezpieczającego oraz osób trzecich przebywających na
terenie lokalizacji Ubezpieczającego,
b) transportem sprzętu - mienia będącego przedmiotem ubezpieczenia do
pomieszczeń zastępczych,
c) magazynowaniem sprzętu - mienia będącego przedmiotem ubezpieczenia w okresie
maksymalnie do 3 dób od momentu rozpoczęcia czynności ewakuacyjnych.
Limit odpowiedzialności: 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia
Dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od
wszystkich ryzyk
28
BZK/09/12/2014
Klauzula
zwiększonych
kosztów
działalności
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy
ubezpieczenia strony uzgodniły, iż zakresem ubezpieczenia zostają objęte
uzasadnione i udokumentowane zwiększone koszty działalności poniesione przez
Ubezpieczonego w związku ze zrealizowaniem się zdarzenia szkodowego objętego
ochroną w ramach umowy ubezpieczenia, związane z zastosowaniem rozwiązań
mających na celu uniknięcie lub zmniejszenie zakłóceń w prowadzonej działalności. W
szczególności :
• koszty niezbędne do wznowienia działalności szkodzie (w tym koszty poniesione w
celu uzyskania niezbędnych zezwoleń i decyzji stosownych urzędów państwowych,
bez których niemożliwym byłoby rozpoczęcie odbudowy/odtworzenia mienia po
szkodzie,
• koszty montażu, demontażu, transportu i ochrony mienia,
• koszty wynajmu zastępczych maszyn i urządzeń w celu wznowienia działalności,
• koszty pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych i dniach wolnych od pracy,
• koszty frachtu ekspresowego w tym lotniczego, koszty transportu.
Limit odpowiedzialności : 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.
Dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od
wszystkich ryzyk
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy
Klauzula
szkód
ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
mechanicznych
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo maszyny, urządzenia, aparaty od
szkód mechanicznych spowodowanych działaniem człowieka, wadami produkcyjnymi
oraz przyczynami eksploatacyjnymi.
Za szkody spowodowane:

działaniem człowieka – uważa się szkody powstałe wskutek nieumyślnego
błędu uprawnionych do obsługi osób oraz umyślnego uszkodzenia (zniszczenia)
przez osoby trzecie,
 wadami produkcyjnymi – uważa się szkody powstałe w wyniku błędów w
projektowaniu lub konstrukcji, wadliwego materiału oraz wad i usterek
fabrycznych nie wykrytych podczas wykonania maszyny lub zamontowania jej
na stanowisku pracy,
 przyczynami eksploatacyjnymi – uważa się niezawinione przez obsługę szkody
eksploatacyjne polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu elementów maszyny
przez zjawiska fizyczne, np. siły odśrodkowe, wzrost ciśnienia, eksplozję lub
implozję, dostanie się ciała obcego, przegrzanie oraz wadliwe działanie
urządzeń: sterujących, zabezpieczających, sygnalizacyjno-pomiarowych, itp.
Ubezpieczeniem nie są objęte szkody :








Limit
w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub z uwagi na
swoje specyficzne funkcje podlegają okresowej wymianie w ramach
konserwacji,
w czasie naprawy dokonywanej przez zewnętrzne służby techniczne,
będące następstwem naturalnego zużycia wskutek eksploatacji maszyny,
w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny
warsztat naprawczy,
spowodowane wadami bądź usterkami ujawnionymi przed zawarciem
ubezpieczenia,
charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania powierzchni,
wgniecenia, obtłuczenia,
wynikające z wszelkich pośrednich i utraconych korzyści
w postaci utraty zysku
odpowiedzialności : 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.
Dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk
29
BZK/09/12/2014
Klauzula
katastrofy
budowlanej
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy
ubezpieczenia strony uzgodniły, iż niniejsza klauzula rozszerza ochronę
ubezpieczeniową o wypadki ubezpieczeniowe polegające na katastrofie budowlanej
spowodowane przez inne zdarzenia niż objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z
warunkami ubezpieczenia załączonymi do polisy.
Przez katastrofę budowlaną rozumie się niezamierzone, nieprzewidziane, gwałtowne
zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, także konstrukcyjnych elementów
rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopu.
Limit odpowiedzialności : 1.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.
Dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk.
Klauzula
nieprawidłowo
zamocowanego
ładunku
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych
wprowadza się następujące postanowienia:
niniejszą
klauzulą
postanowień,
1. Ubezpieczyciel rozszerza odpowiedzialność o szkody powstałe w następstwie
niewłaściwego załadowania i przewożenia ładunku.
2. Odpowiedzialnością Ubezpieczyciela, o której mowa w ust. 1, nie są objęte szkody
wyrządzone przez bagaż lub towar przewożony bezpośrednio w kabinie
pasażerskiej pojazdu.
Klauzula nie ma zastosowania dla pojazdów samochodowych oraz naczep i przyczep
przewożących ładunki o charakterze płynnym, gazowym lub sypkim, załadowane w
cysternach lub luzem
Dotyczy ubezpieczenia auto - casco
Klauzula
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy
czynnika
ubezpieczenia strony uzgodniły, iż Ubezpieczyciel rozszerza odpowiedzialność o szkody
termicznego lub
spowodowane wskutek nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego
chemicznego
pochodzącego z wnętrza pojazdu.
Rozszerzenie odpowiedzialności wynikające z niniejszej klauzuli dotyczy wyłącznie
szkód spowodowanych przez przewożony w pojeździe bagaż lub ładunek.
Rozszerzenie odpowiedzialności wynikające z niniejszej klauzuli nie dotyczy szkód
wyrządzonych przez bagaż lub ładunek przewożony bezpośrednio w kabinie
pasażerskiej pojazdu.
Dotyczy ubezpieczenia auto - casco
Klauzula
potrąceń
amortyzacyjnych
w ogumieniu
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy
ubezpieczenia strony uzgodniły, iż w przypadku likwidacji szkód z zastosowaniem
wariantu „Warsztat”, przy ustaleniu odszkodowania za szkody powstałe w ogumieniu,
nie uwzględnia się stopnia jego zużycia eksploatacyjnego.
Dotyczy ubezpieczenia auto - casco
Klauzula kosztów Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy
wymiany
strony uzgodniły, iż Ubezpieczyciel pokryje poniesione i udokumentowane przez
zamków/kluczy
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego
koszty
wymiany
wkładek
zamków
oraz
przekodowania modułów zabezpieczeń antykradzieżowych, w przypadku utraty kluczy
(zagubienie, kradzież).
Dotyczy ubezpieczenia auto - casco
Klauzula
dotycząca
zabezpieczeń
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy
strony uzgodniły, iż zabezpieczenia pojazdów winny być zgodne z ogólnymi warunkami
ubezpieczenia z zastrzeżeniem, że wymogi te nie mają zastosowania do samochodów,
które zostały przyjęte przez Ubezpieczyciela do ubezpieczenia mimo braku
wymaganych zabezpieczeń.
Dotyczy ubezpieczenia auto - casco
30
BZK/09/12/2014
V.
Szkodowość na podstawie pisemnych informacji uzyskanych od ubezpieczycieli
1. Ubezpieczenia komunikacyjne za okres od 01.01.2010 do 08.12.2014

2010 r. – brak szkód

2011 r. – brak szkód

2012 r. – brak szkód

2013 r. – 1 szkoda z OC, wypłata 1517,41 zł

2014 r. – brak szkód
2. Ubezpieczenie mienia i OC za okres od 01.01.2010 do 08.12.2014

2010 r. – 1 szkoda (ogień i inne zdarzenia losowe), wypłata 5.690 zł

2011 r. – brak szkód

2012 r. – 1 szkoda (OC świadczeniodawcy opieki zdrowotnej), wypłata 2.000 zł

2013 r. – 1 szkoda (ogień i inne zdarzenia losowe), wypłata 200 zł

2014 r. – 1 szkoda (EEI), wypłata 16.381,54 zł
– 1 szkoda (ogień i inne zdarzenia losowe), rezerwa 9.000 zł
Zamawiający wszelkie informacje do. roszczeń przekazuje na bieżąco Ubezpieczycielowi.
31
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards