ankieta łiph - Łódzka Izba Przemysłowo

advertisement
Szanowni Państwo,
zwracamy się z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety.
Państwa odpowiedzi posłużą do opracowania projektu „Promocja gospodarcza regionu”
ANKIETA
1. Jaki rodzaj działalności prowadzi Państwa firma?

Farmaceutyczna

Budowlana

Elektroniczna

Handlowa

Przetwórstwo rolno-spożywcze

Włókiennicza

Usługowa

Inna, jaka? ………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Proszę określić na jakim rynku działa Państwa firma?
 rynek lokalny
 rynek regionalny
 rynek krajowy
 rynek zagraniczny
3. Czy Państwa firma jest zainteresowana stałą współpracą w celu wspólnych działań na rzecz
stymulowania rozwoju gospodarczego oraz promocji?
 Tak
 Nie
4. Jakiego rodzaju wsparcia oczekują Państwo od samorządu terytorialnego?

Poszukiwanie kontrahentów zagranicznych dla eksportu

Promocji produktów/usług firmy na rynku krajowym

Promocji produktów/usług firmy na rynkach zagranicznych

Wyszukiwanie partnerów biznesowych, ofert współpracy

Dostępu do informacji o nowościach rynkowych

Promowanie działalności firmy

Szkolenie i doskonalenie zawodowe pracowników

Pozyskanie zewnętrznych środków finansowych na rozwój firmy

Ulgi w podatkach lokalnych (podatek od nieruchomości)

Inne, jakie? ………………………………………………………………………………………………………………
5. Jakiego rodzaju wsparcia oczekują Państwo od organizacji samorządu gospodarczego?

Poszukiwanie kontrahentów zagranicznych dla eksportu,

Wparcie przy produkcji profesjonalnych filmów promujących produkty, usługi firm

Promocja produktów/usług firmy na rynku krajowym,

Promocja produktów/usług firmy na rynku zagranicznym

Wyszukiwanie partnerów biznesowych, ofert współpracy

Dostępu do informacji o nowościach rynkowych

Promowanie działalności firmy

Szkolenia dla przedsiębiorców dotyczące przygotowania ofert współpracy na rynki zagraniczne

Pozyskanie zewnętrznych środków finansowych na rozwój firmy

Inne, jakie? ……………………………………………………………………………………………………………..
6. Czy Państwa firma współpracuje w zakresie tworzenia i wprowadzania na rynek produktu,
usługi/technologii z innymi przedsiębiorstwami?

Tak

Z terenu miasta i powiatu

Z województwa i kraju

zagranicznymi

Nie
7. Udziałem w jakich imprezach promocyjnych/gospodarczych byliby Państwo zainteresowani?

Targi branżowe (podać nazwę)....................................................................................................

Misje gospodarcze (preferowane kierunki)……………………………………………………………………………..

Eventy gospodarcze (prezentacje, pokazy, konferencje)

Specjalistyczne publikacje gospodarcze i biznesowe

Prezentacja i promocja własnych terenów inwestycyjnych oraz wolnych powierzchni magazynowych
firmy

Kampania promocyjna w kraju i zagranicą

Mobilne przewodniki

Promocyjne foldery

Budowa zintegrowanej bazy firm/dedykowany portal gospodarczy

Nawiązanie współpracy gospodarczej z miastami partnerskimi Piotrkowa Trybunalskiego

Inne oczekiwania w zakresie promocji, jakie?...........................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
8. Proszę wskazać najważniejsze wg Państwa zalety prowadzenia działalności gospodarczej w regionie:

Tania siła robocza,

Wykwalifikowana siła robocza,

Niskie podatki lokalne,

Bliskość rynków zbytu,

Dostępność wolnych lokali użytkowych,

Niskie stawki opłat za wynajem (np. sklepu, magazynu itp.),

Dobra infrastruktura komunalna (wodociąg, kanalizacja),

Niskie ceny usług komunalnych,

Nowoczesny park maszynowy i technologie,

Łatwy dostęp do terenów inwestycyjnych,

Dobra infrastruktura drogowa

Dobrze rozwinięty system bankowy (dostęp do kredytów),

Sprzyjający klimat władz lokalnych w stosunku do przedsiębiorców,

Brak barier w rozwoju działalności gospodarczej,

Inne, jakie?……………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
9. Proszę wskazać najważniejsze wg Państwa wady prowadzenia działalności gospodarczej w regionie:

Droga siła robocza,

Brak wykwalifikowanej siły roboczej,

Wysokie podatki lokalne,

Oddalenie rynków zbytu,

Brak wolnych lokali użytkowych,

Wysokie stawki za wynajem (np. sklepu, magazynu itp.),

Zła infrastruktura komunalna,

Wysokie ceny usług komunalnych,

Przestarzały park maszynowy i technologie,

Brak wolnych terenów inwestycyjnych,

Słabo rozwinięty system bankowy,

Mało sprzyjający klimat władz lokalnych w stosunku do przedsiębiorców,

Inne, jakie?...................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
10. Jakie są plany inwestycyjne Państwa firmy na najbliższe lata?

Firma nie planuje inwestycji przez najbliższe 5 lat

Pozyskanie zewnętrznych środków finansowych na rozwój firmy

Zakupu nieruchomości pod inwestycje

Wprowadzenie nowych technologii

Wzrost zatrudnienia w firmie związany z rozwojem firmy

Wprowadzenie i realizacja projektów badawczych w firmie

Inne, jakie?…………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
11. Jakie są Państwa plany w zakresie kierunków rozwoju firmy?

Firma nie planuje dalszego rozwoju

Pozyskanie nowych rynków zbytu w kraju

Pozyskanie nowych rynków zbytu za granicą

Reinwestycje istniejącego przedsiębiorstwa

Pozyskanie zewnętrznych środków finansowych na rozwój firmy

Inne, jakie? ………………………………………………………………………………………………………………………….
12. Co według Państwa może podnieść konkurencyjność Waszej firmy?

Promowanie działalności firmy

Pozyskanie nowych rynków zbytu zagranicą, wzrost eksportu

Pozyskanie nowych rynków zbytu w kraju

Pozyskanie zewnętrznych środków finansowych na rozwój firmy

Innowacyjność produktu/usługi

Modernizacja parku maszynowego

Inne, jakie? …………………………………………………………………………………………………………………………..
13 Jak Państwo oceniają atrakcyjność inwestycyjną regionu (cechy, dzięki którym jest atrakcyjna dla
inwestorów z zewnątrz) ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
14. Jakie według Państwa należy podjąć działania, aby region stał się atrakcyjniejszym miejscem do
prowadzenia działalności gospodarczej?

Wzrost liczby inwestycji zagranicznych

Reinwestycje firm w regionie

Współpraca przedsiębiorców z samorządem terytorialnym

Inne, jakie? ……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
15. Jakie działania mogą poprawić Państwa konkurencyjność na rynku Unii Europejskiej?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Dziękujemy za wypełnienie ankiety!
Wypełnioną ankietę prosimy przesłać lub dostarczyć do:
Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej, ul. Narutowicza 34, 90-135 Łódź
bądź na adres mailowy: [email protected]
Download