1 Finansowanie działalności przedsiębiorstwa – pojęcia

advertisement
Recenzent
Prof. nadzw. dr hab. Gabriela Idzikowska
Recenzent
Wydawca
Prof. zw. dr
hab. Leokadia Oręziak
Grzegorz
Jarecki
Wydawca prowadzący
Redaktor
KamilaBurek
Dołęgowska-Narloch
Janina
Redaktor prowadzący
Opracowanie
Janina Burek redakcyjne
Renata Włodek
Opracowanie redakcyjne i korekta
Korekta,
skład i łamanie
Iwona Pisiewicz
Skład i łamanie
Wojciech Prażuch
www.wydawnictwojak.pl
Projekt graficzny okładki
Projekt graficzny
Barbara
Widłak okładki
Barbara Widłak
Zdjęcie wykorzystane na okładce
Zdjęcie
wykorzystane
na okładce
©
nikkytok
– Fotolia.com
© dell – Fotolia.com
Ta książka
książka jest
jest wspólnym
wspólnym dziełem
dziełem twórcy
twórcy ii wydawcy.
wydawcy. Prosimy,
Prosimy, byś
byś przestrzegał
przestrzegał przysługujących
przysługujących
Ta
im praw.
praw. Książkę
Książkę możesz
możesz udostępnić
udostępnić osobom
osobom bliskim
bliskim lub
lub osobiście
osobiście znanym,
znanym, ale
ale nie
nie publikuj
publikuj jej
jej
im
w internecie.
Jeśli
cytujesz
fragmenty,
nie
zmieniaj
ich
treści
i
koniecznie
zaznacz,
czyje
to
dzieło.
w internecie. Jeśli cytujesz fragmenty, nie zmieniaj ich treści i koniecznie zaznacz, czyje to dzieło.
A jeśli
jeśli musisz
musisz skopiować
skopiować część,
część, rób
rób to
A
to jedynie
jedynie na
na użytek
użytek osobisty.
osobisty.
Szanujmy
Szanujmy prawo
prawo ii własność.
własność.
Więcej
Więcej na
na www.legalnakultura.pl
www.legalnakultura.pl
Polska
Polska Izba
Izba Książki
Książki
© Copyright by Wolters Kluwer Polska SA 2013
All rights reserved.
© Copyright by Wolters Kluwer SA, 2014
ISBN 978-83-264-4336-7
ISBN 978-83-264-3234-7
Wydane przez:
ISBN PDF-a: 978-83-264-7031-8
Wolters Kluwer Polska SA
Redakcja
Książek
Wydane przez:
01-231
WoltersWarszawa,
Kluwer SAul. Płocka 5a
tel. 22 535 82 00, fax 22 535 81 35
e-mail:
[email protected]
Dział Praw
Autorskich
01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33
www.wolterskluwer.pl
tel. 22 535 82 00, fax 22 535 81 35
Księgarnia internetowa: www.profinfo.pl
e-mail: [email protected]
www.wolterskluwer.pl
księgarnia internetowa www.profinfo.pl
Spis treści
O autorze. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Wprowadzenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1. Finansowanie działalności przedsiębiorstwa – pojęcia i definicje . . . . . .
13
1.1. Zależność procesu gospodarczego od procesu finansowego . . . . . . . . 1.2. Pojęcie finansowania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3. Rodzaje finansowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4. Podstawowe kategorie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pytania kontrolne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
14
17
18
22
2. Podstawy planowania finansowego w przedsiębiorstwie. . . . . . . . . . . . 24
2.1. Miejsce działu finansowego w strukturze organizacyjnej
przedsiębiorstwa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2. Podstawowe cele zarządzania finansami przedsiębiorstwa . . . . . . . . . 2.3. Planowanie finansowe i controlling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4. Planowanie strategiczne i operacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5. Cel planowania finansowego i kwestia utrzymania płynności . . . . . . . . 2.6. Warunki prawidłowego finansowania działalności przedsiębiorstwa . . . . 2.7. Środki finansowe pozyskiwane z zewnętrznych źródeł . . . . . . . . . . . 2.8. Kredyt jako źródło finansowania zewnętrznego . . . . . . . . . . . . . . . 2.9. Obliczenia związane z kredytem – w celu utrzymania płynności . . . . . . 2.10. Pozabankowe źródła zabezpieczenia i utrzymania płynności . . . . . . . . Pytania kontrolne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
25
25
29
31
31
32
34
38
42
43
3. Metody badania i oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa – zarządzanie ryzykiem finansowym. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45
3.1. Metody pomiaru i oceny ryzyka finansowego w przedsiębiorstwie . . . . . 3.2. Zagadnienie pomiaru ryzyka i strat w przedsiębiorstwie . . . . . . . . . . 3.3. Badanie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa z zastosowaniem analizy
wskaźnikowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
48
52
6
Spis treści
3.4. Modelowanie finansowe i zestawy wskaźników finansowych. . . . . . . . 3.5. Zasady posługiwania się wskaźnikami w analizie finansowej . . . . . . . . 3.6. Wybrane modele oceny kondycji finansowej spółek. . . . . . . . . . . . . 3.7. Zastosowanie metody oceny wielowskaźnikowej w Polsce . . . . . . . . . Pytania kontrolne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Faktoring, forfaiting, leasing i nowe instrumenty finansowe jako alternatywne źródła finansowania przedsiębiorstwa. . . . . . . . . . .
64
68
70
76
77
79
4.1. Faktoring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2. Forfaiting. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3. Leasing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4. Innowacyjne instrumenty finansowania jako alternatywa wobec kredytu . 4.5. Asset Backed Securities (ABS). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pytania kontrolne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
85
87
89
97
98
5. Amortyzacja jako źródło finansowania działalności przedsiębiorstwa. . . . 99
5.1. Kryteria podziału kapitału w bilansie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
5.2. Finansowanie wewnętrzne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Pytania kontrolne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
6. Badanie wiarygodności i zdolności kredytowej przedsiębiorcy . . . . . . . . 109
6.1. Pojęcie wiarygodności kredytowej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.2. Ocena zdolności kredytowej przedsiębiorstwa . . . . . . . . . . . . . . . . 6.3. Analiza wiarygodności kredytowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.4. Pierwsza ocena zdolności kredytowej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.5. Okresowe oceny zdolności kredytowej klienta. . . . . . . . . . . . . . . . 6.6. Ocena systemu określenia zdolności kredytowej. . . . . . . . . . . . . . . Pytania kontrolne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Agencje ratingowe i ich wpływ na niestabilność globalnych rynków finansowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109
110
111
113
117
118
118
119
7.1. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.2. Nowa rola agencji ratingowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.3. Krytyka działania agencji ratingowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.4. Polityczne konsekwencje błędnych ocen ratingowych . . . . . . . . . . . . 7.5. Działania podejmowane przez Unię Europejską. . . . . . . . . . . . . . . 7.6. Pożądane kierunki działania na poziomie Unii Europejskiej . . . . . . . . Pytania kontrolne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
120
122
124
126
129
135
8. Kredyt bankowy jako źródło finansowania przedsiębiorstwa . . . . . . . . . 136
8.1. Definicja umowy kredytu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
8.2. Definicja finansowania pożyczkami. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
8.3. Typologia i kryteria podziału kredytów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
7
Spis treści
8.4. Charakterystyka wybranych rodzajów kredytów . . . . . . . . . . . . . . . 8.5. Kredyty wekslowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.6. Kredyt lombardowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.7. Kredyt konsorcjalny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.8. Kredyt bankowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.9. Formy zabezpieczenia kredytu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.10. Kredyt kupiecki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.11. Dźwignia finansowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.12. Wady i zalety zaangażowania kapitału własnego i obcego. . . . . . . . . . Pytania kontrolne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
142
144
145
146
150
153
154
156
159
9. Źródła kapitału w spółkach akcyjnych i metody wyceny przedsiębiorstw. . 160
9.1. Źródła kapitału w spółkach akcyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
9.2. Metody wyceny przedsiębiorstw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
Pytania kontrolne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
Literatura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
Odpowiedzi na pytania kontrolne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
183
Indeks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
O autorze
Tadeusz Teofil Kaczmarek, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, ekspert
w dziedzinie finansów i handlu międzynarodowego. Absolwent Szkoły Głównej
Handlowej w Warszawie. Jest wykładowcą finansów, rozliczeń międzynarodowych oraz zarządzania ryzykiem w Uczelni Łazarskiego w Warszawie, gdzie
pełni także obowiązki kierownika Katedry Finansów i Bankowości.
Ma bogate doświadczenie w praktycznym zarządzaniu firmami krajowymi
i zagranicznymi, zwłaszcza w zakresie finansów przedsiębiorstw.
Jest autorem kilkunastu książek i poradników z zakresu handlu międzynarodowego, finansów oraz zarządzania ryzykiem. Prowadzi badania naukowe
nad problematyką ładu ekonomicznego, think tanków i globalnej gospodarki.
Członek kilku towarzystw naukowych.
Strona internetowa: www.kaczmarek.waw.pl
Wprowadzenie
Celem tej monografii jest wyjaśnienie studentom i menedżerom podstawowych zagadnień związanych z finansami przedsiębiorstw, w sposób możliwie
najbardziej zrozumiały. Temu służą podawane definicje, a także objaśnienia
wielu złożonych pojęć i mechanizmów, które pozwolą zrozumieć prezentowane
i analizowane zagadnienia skutecznego zarządzania finansami przedsiębiorstwa.
Tak sformułowanemu celowi służy uporządkowanie poszczególnych ważnych zagadnień, począwszy od planowania finansowego w przedsiębiorstwie
aż po znalezienie zdywersyfikowanych źródeł finansowania jego działalności.
Chodzi o pokazanie wzajemnych powiązań i zwrócenie uwagi Czytelnika na
logikę zdarzeń finansowych w gospodarce rynkowej.
Książka została napisana przede wszystkim z myślą o studentach uczelni
ekonomicznych kształcących zarówno na poziomie licencjackim, jak i magisterskim, a także dla słuchaczy studiów podyplomowych. Z pewnością monografia
ta okaże się użyteczna również dla przedsiębiorców nieekonomistów, którzy
nie mają czasu na uczestniczenie w szkoleniach, a chcą zdobyć lub uzupełnić
samodzielnie swoją wiedzę na temat finansów przedsiębiorstw.
W nieco inny niż w tradycyjnych podręcznikach, nowoczesny sposób książka
przedstawia finanse przedsiębiorstw. Autor wykorzystuje w niej swoje długoletnie doświadczenie zdobyte w kierowaniu przedsiębiorstwami w Polsce
i w Niemczech. Z tego względu nawiązuje do kilku podstawowych podręczników
niemieckich autorów, co odnotowuje w przypisach i literaturze. Podręcznik ma
ambicje uwzględnienia, w możliwie najszerszym zakresie, przepisów i regulacji
obowiązujących w finansowaniu przedsiębiorstw Unii Europejskiej.
Warszawa, luty 2014 roku
1
Finansowanie działalności przedsiębiorstwa
– pojęcia i definicje
1.1. Zależność procesu gospodarczego od procesu
finansowego
Przedsiębiorstwo można określić jako zorganizowaną jednostkę gospodarczą,
której celem jest, poprzez wykorzystanie czynników produkcji, produkowanie
dóbr rzeczowych (towarów) lub świadczenie usługi i ich sprzedaży.
Proces ten składa się z kilku części: zaopatrzenia, produkowania i zarządzania łącznie z organizowaniem sprzedaży. Procesy biznesowe mogą być realizowane tylko wtedy, gdy dostępne są środki finansowe na zakup czynników
produkcji, a środki te są pozyskiwane poprzez sprzedaż produktów na rynku.
Innymi słowy, należy stwierdzić, że proces produkcyjny musi być finansowany.
Proces produkcji i proces finansowania działalności przedsiębiorstwa powinny
być zatem zsynchronizowane.
Proces produkcji znajduje swoje odzwierciedlenie w przepływach strumieni
towarów, a proces finansowania produkcji – w przepływach strumieni pieniędzy.
Kupowanie czynników produkcji wymaga zapłaty za nie, a sprzedaż wytworzonych produktów i usług powoduje wpłaty pieniędzy od nabywców.
Obok strumieni płatniczych powodowanych produkcją występują inne rodzaje płatności, które wpływają na proces produkcji. I tak np. polityka podziału zysków w spółce, która nie kieruje się potrzebami biznesowymi, a jedynie
wypłatą dywidendy, może w długim okresie wywrzeć negatywny wpływ na cały
proces produkcji i rozwoju spółki. Może to nastąpić w sytuacji, gdy przedsiębiorstwo w fazie rosnących cen na rynku nie otrzyma wystarczających środków
na dokonanie nowej inwestycji lub na unowocześnienie procesu produkcji.
Również forma prawna przedsiębiorstwa ma wpływ na możliwość pozyskiwania
kapitałów z zewnętrznych źródeł. Podobnie proces łączenia przedsiębiorstw
(poprzez fuzje i przejęcia) generuje określone potrzeby finansowe.
14
1. Finansowanie działalności przedsiębiorstwa – pojęcia i definicje
Ustalenie zapotrzebowania na środki finansowe i zdobycie ich musi wyprzedzać proces produkcji. Jest to proces planowania, w którym chodzi przede
wszystkim o zapewnienie ciągłości procesu produkcyjnego. Oba te obszary
pozostają w ścisłym związku i niekiedy mogą powodować konflikty, które rozwiązuje przedsiębiorca.
1.2. Pojęcie finansowania
Dla wielu czynności finansowych dokonujących się w przedsiębiorstwie w dziedzinie określanej jako zarządzanie przedsiębiorstwem używa się takich pojęć,
jak: finansowanie, gospodarka finansowa, zarządzanie kapitałami, sektor
finansowy, sfera finansowa. Konsekwentnie z czasem następuje jednoznaczne
i wyraźne rozgraniczenie tych pojęć.
Przede wszystkim należy dokonać rozróżnienia pomiędzy wąskim i szerokim
pojęciem finansowania. Wąsko pojmowane finansowanie obejmuje czynności
związane z pozyskiwaniem kapitałów1, natomiast szerokie pojęcie finansowania oznacza nie tylko zdobycie kapitału, ale także dysponowanie nim, co jest
niezbędne do skutecznego prowadzenia procesu produkcji.
Warto zauważyć, że pojęcie zdobycia kapitału nie jest ostre ani jednoznaczne. Dlatego możemy zdobycie kapitału rozumieć jako wszystkie krótko- oraz
długoterminowe kredyty i pożyczki albo definiować wąsko, wprowadzać ograniczenia czasowe i przeznaczenie pozyskanego kapitału.
W tym podręczniku określamy finansowanie jako zdobycie (pozyskanie) kapitału w szerokim tego słowa znaczeniu. Finansowanie w tym ujęciu jest zatem
pozyskaniem różnego rodzaju środków finansowych w celu prowadzania działalności produkcyjnej i usługowej oraz zrealizowania pewnych nadzwyczajnych
finansowych przedsięwzięć, takich jak np. podwyższenie kapitału, fuzja firm,
upublicznienie spółki na giełdzie, przekształcenie, sanacja, likwidacja spółki2.
Włączenie do tego pojęcia sanacji spółki lub/i jej likwidacji rozszerza podane
pojęcie o utratę lub zwrot wcześniej zdobytego kapitału.
Z pojęciem „zdobycia” kapitału łączy się pojęcie celowego wykorzystania
kapitału. Chodzi o wykorzystywane środki finansowe na zakup majątku rzeczowego, na aktywa niematerialne i na aktywa finansowe, czyli na maszyny, zapasy,
patenty, licencje, a także papiery wartościowe, udziały, nazywane inwestycją.
Por. K. Olfert, Finanzierung, Kiehl Herne, 2011, s. 30, gdzie autor stwierdza po prostu:
„Die Beschaffung des Kapitals wird Finanzierung genannt” („zdobycie kapitału oznacza
finansowanie”).
2
Por. Der Brockhaus, Wirtschaft, Betriebs- und Volkswirtschaft, Börse, Finanzen, Versicherungen und Steuern, Mannheim–Leipzig 2004, s. 201 i nast.
1
1.2. Pojęcie finansowania
15
Pomiędzy pojęciem finansowania i inwestowania występuje bardzo ścisły
związek, ponieważ wydawanie środków zakłada ich wcześniejsze zdobycie. Plan
inwestycyjny nie ma zasadniczo znaczenia, jeżeli zaplanowana inwestycja nie
posiada źródła finansowania. Z drugiej strony pozyskiwanie środków finansowych dla określonego przedsiębiorstwa nie ma praktycznej wartości wtedy,
kiedy nie przynosi mu wymiernej korzyści.
Pojęcia te wymagają dalszego uściślenia, ponieważ nie każde wykorzystanie
środków finansowych jest inwestycją, podobnie jak nie każde zdobycie środków
prowadzi do realizacji inwestycji. Kiedy określone przedsiębiorstwo utraci płynność i zaciąga krótkoterminowy kredyt kupiecki, to jest to pozyskanie kapitału,
które przejściowo zwiększa wolumen środków finansowych, ale nie wpływa na
dokonanie inwestycji. Niektóre inwestycje, np. zakup zapasów lub elementów
do montażu, są zwykle finansowane w inny sposób niż pierwotnie zaplanowano.
Ponadto finansowanie nie pokrywa się tylko z pozyskaniem środków finansowych, czyli pieniędzy. Należy zauważyć, że finansowaniem jest także podwyższenie kapitału spółki akcyjnej przez nową emisję akcji. W tym przypadku
nabycie nowych akcji oznacza przejęcie walorów rzeczowych, czyli maszyn,
gruntów itp. Następuje tu połączenie finansowania z inwestycją. Finansowanie
oznacza zatem nie tylko pozyskanie gotówki, ale także pozyskanie kapitału
w każdej dowolnej formie. Można więc stwierdzić, że pojęcie finansowania
obejmuje zarówno kapitały w formie gotówki, jak i aktywa rzeczowe, a także
papiery wartościowe.
Analizując finanse i inwestycje z punktu widzenia bilansu, odnotowujemy
pozyskanie kapitału najpierw po stronie pasywów. Dalsza analiza pozwala
stwierdzić, jak duży kapitał został udostępniony przedsiębiorstwu do wykorzystania i w jakiej formie prawnej (kapitał własny lub obcy). Jeżeli weźmiemy
pod uwagę składniki aktywów (majątek trwały i obrotowy), to stwierdzimy,
jakie rodzaje aktywów (środki pieniężne, papiery wartościowe, środki trwałe)
udostępnili dawcy kapitału i jakie ustalili wykorzystanie środków finansowych.
1.2.1. Wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne podlegają umorzeniu (amortyzacji), które
powinno odzwierciedlać utratę ich wartości w wyniku zużycia spowodowanego
upływem czasu.
Przez wartości niematerialne i prawne należy rozumieć nabyte prawa majątkowe, nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia ich do
używania, jeśli przewidywany okres ich użytkowania przekracza rok oraz są one
wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez
niego działalnością gospodarczą, ewentualnie zostaną nabyte w celu oddania
Download