Prawo finansowe - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w

advertisement
RAPORT KOŃCOWY
Działanie 4.2. Rozwój usług i aplikacji dla ludności
Modernizacja systemów
informacyjnych
Wojewódzkiego Inspektoratu
Ochrony Środowiska
w Bydgoszczy
Projekt
Modernizacja systemów informacyjnych
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
w Bydgoszczy




Konkurs RPOWKP 31/IV/4.2/2010
Oś priorytetowa 4- Rozwój infrastruktury społeczeństwa
informacyjnego
Działanie 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności
Umowa - nr WPW.I.3043-4-4-456/2010 z dnia 22 września
2010 roku o dofinansowanie projektu
Cel nadrzędny projektu
Zwiększenie dostępności i jakości usług
dostarczanych przez Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska poprzez wykorzystanie
innowacyjnych technologii informatycznych
Cel ten jest spójny z działaniem 4.2 (Rozwój usług i aplikacji dla
ludności) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko Pomorskiego, którego założeniem jest stosowanie w
usługach publicznych technologii informacyjnych i
komunikacyjnych.
Cele ogólne projektu
Dostosowanie rozwiązań dostępu do informacji on-line wymaganych przez
aktualne normy prawne
 Wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych w systemach
informacyjnych WIOŚ
 Unowocześnienie infrastruktury teleinformatycznej WIOŚ
Ponadto:
 Zwiększenie możliwości wprowadzania informacji do rozbudowanych serwisów
internetowych WIOŚ przez pracowników wnioskodawcy
 Wprowadzenie informatycznych technologii mobilnych do zadań administracji
publicznej
 Zwiększenie dostępu do informacji gromadzonych przez pracowników WIOŚ z
zakresu ochrony środowiska
 Poprawa dostępu on-line do informacji gromadzonych przez WIOŚ w tym w
BIP
 Poprawa jakości życia mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego

Beneficjent
Inspekcja Ochrony Środowiska jest organem administracji
rządowej powołanym do kontroli przestrzegania przepisów
o ochronie środowiska oraz badania stanu środowiska.
Podstawowymi jednostkami terytorialnymi są Wojewódzkie
Inspektoraty Ochrony Środowiska.
Terenem działania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
Środowiska w Bydgoszczy jest obszar województwa kujawskopomorskiego.
Beneficjent
Wartość Projektu



100% - Wartość całkowita projektu
kwota dofinansowania
523 845,37 zł
w tym:
75% - Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego
392 884,03 zł
25% - Środki budżetu państwa
130 961,34 zł
Zakres rzeczowy projektu
Modernizacja serwerowni, w
tym:
 Prace adaptacyjne
pomieszczenia
 Dostawa i zainstalowanie
systemu kontroli
 Dostawa i zainstalowanie
serwerów
 Dostawa i zainstalowanie
serwera do bieżącej
archiwizacji danych
pomiarowych z sieci
monitoringu
Zakres rzeczowy projektu
Modernizacja Biuletynu
Informacji Publicznej WIOŚ



Dostawa i wdrożenie
oprogramowania BIP
Dostawa i zainstalowanie sprzętu
komputerowego z systemem
operacyjnym dla uprawnionych
pracowników, do wprowadzania
danych do systemu BIP
Dostawa sprzętu dla pracowników
terenowych do zbierania danych
do BIP
Zakres rzeczowy projektu
Modernizacja systemu on-line i
Geoprzestrzennej Bazy
Zanieczyszczeń Środowiska



Dostawa i zainstalowanie sprzętu
komputerowego z
oprogramowaniem i urządzeń
peryferyjnych do obsługi bieżącej
systemu monitoringu powietrza do
opracowywania i prezentacji
danych zebranych ze stacji
Przebudowa i unowocześnienie
strony internetowej WIOŚ
Dostawa i wdrożenie
oprogramowania do wizualizacji
przestrzennej zanieczyszczeń
środowiska typu GIS
Promocja projektu





zorganizowanie konferencji
promującej projekt
zakup gadżetów promujących
projekt
wydawnictwa (broszury, foldery,
ulotki, druki okolicznościowe,
wizytówki, etykiety
samoprzylepne, materiały
drukowane) i ich
upowszechnienie
zakup tablic informacyjnych
utworzenie podstrony
internetowej informującej o
projekcie
Wskaźniki produktu











Usługi teleinformatyczne uruchomione dla obywateli
1 szt.
Liczba utworzonych aplikacji oraz udostępnionych usług teleinformatycznych 3
szt.
Liczba rejestrów publicznych udostępnionych on-line
8 szt.
Liczba uruchomionych on-line usług na poziomie 1 – Informacja
3 szt.
Ilość zakupionego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem 42 szt.
Liczba uruchomionych portali
3 szt.
Liczba pracowników przeszkolona w zakresie obsługi systemów
42 szt.
Liczba uruchomionych serwerów
3 szt.
Liczba uruchomionych aplikacji
3 szt.
Liczba uruchomionych systemów archiwizacji danych
1 szt.
Liczba wdrożonych systemów uwierzytelniania i autoryzacji
1 szt.
Etapy realizacji projektu
Złożenie wniosku
12.03.2010 r.
Etapy realizacji projektu
Ocena formalna
05.05.2010 r.
Ocena merytoryczna
9.08.2010 r.
Etapy realizacji projektu
Podpisanie umowy
22.09.2010 r.
Etapy realizacji projektu



Zakończenia rzeczowego realizacji Projektu
listopad 2011 r.
Zakończenia finansowe realizacji Projektu
grudzień 2011 r.
Rozliczenie Projektu - ostatni wniosek o płatność
styczeń 2012 r.
Zamówienia publiczne
Przetarg nieograniczony dla zadań
Prace adaptacyjne pomieszczenia serwerowni wraz z dostawą i
zainstalowaniem systemu kontroli.

Dostawa i zainstalowanie sprzętu komputerowego, serwerów z
oprogramowaniem i urządzeniami peryferyjnymi.
 Dostawa i wdrożenie oprogramowania do wizualizacji przestrzennej
zanieczyszczeń środowiska typu GIS.
 Przebudowa i unowocześnienie strony internetowej WIOŚ oraz
dostawa i wdrożenie oprogramowania BIP
oraz
zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych dla

zadań, których wartość nie przekracza 14 tys. euro.
Tablica projektu
Download