Wykład 1 - Katedra Prawa Cywilnego UJ

advertisement
Międzynarodowa Ochrona Własności Intelektualnej
Wydział Prawa i Administracji
Katedra Prawa Cywilnego
Dr Piotr Kostański
Założenia – cele przedmiotu
•
przybliżenie zasad międzynarodowej ochrony praw własności intelektualnej,
przedstawienie funkcjonujących mechanizmów ochrony,
•
wskazanie na źródła prawa w tym zakresie,
•
zrozumienie przez słuchaczy mechanizmów i wzajemnych współzależności
poszczególnych regulacji międzynarodowych odnoszących się do dóbr
niematerialnych,
•
umiejętność samodzielnego wyszukania właściwych norm międzynarodowych
i zastosowania takich norm,
Metody nauczania
•
wykład z możliwością dyskusji, analiza i ocena prawna stanów faktycznych, 30
godzin na studiach stacjonarnych, 21 godzin na studiach zaocznych, udział w
wykładzie nie jest obowiązkowy.
•
konwersatorium w ramach wykładu, prezentacje, wspólne rozwiązywanie stanów
faktycznych, dyskusja,
•
indywidualne konsultacje w trakcie dyżuru,
•
zalecana jest znajomość prawa cywilnego, prawa autorskiego i prawa własności
przemysłowej (ułatwi to naukę przedmiotu), jednak nie jest to warunek
uczestnictwa w przedmiocie, a wszystkie zagadnienia z wymienionych
przedmiotów zostaną omówione lub zasygnalizowane na wykładzie.
Egzaminy
Egzamin pisemny, polegający na rozwiązaniu dwóch kazusów: jednego z perspektywy
rozstrzygania („sędziowskiego”), a drugiego z perspektywy opinii co do możliwości
efektywnego postępowania prawnego w celu osiągnięcia założeń przedstawionych w
kazusie (rozwiązanie z perspektywy opinii „adwokackiej”), np. odpowiedź na pytanie
dotyczące strategii uzyskania międzynarodowej ochrony dla znaku towarowego, we
wskazanych krajach i przy uwzględnieniu oczekiwań wskazanych w treści zadania.
Każdy kazus oceniany jest na ocenę: od niedostatecznej (0,0) poprzez dostateczną (3,0),
plus dostateczną (3,5) itd. aż do bardzo dobrej (5,0), następnie wyciągana jest średnia
arytmetyczna (suma ocen za oba kazusy dzielona jest przez dwa), która (po zaokrągleniu)
stanowi ocenę końcową. Przy zaokrąglaniu ocen obowiązują reguły jak przy ustalaniu ocen
na dyplomie.
Egzaminy – przykład zadania rozwiązywanego z perspektywy
„adwokackiej”
Spółdzielnia Mleczarska z Woli Pękoszewskiej chciałaby uzyskać w Urzędzie Patentowym RP
ochronę dla znaku towarowego słowno graficznego dla produktów mleczarskich – mleka i
jego przetworów. Oznaczenie jest oznaczeniem słowno – graficznym, przedstawia czarno
białą fotografię cielaka i krowy na tle łąki oraz słowny napis „MAZOWIA”. Wola
Pękoszewska leży w Województwie Łódzkim, w powiecie Rawa Mazowiecka, 5 km od
granicy z Województwem Mazowieckim. Historycznie tereny te należały do Księstwa
Mazowieckiego. Mazowsze jest w opinii społecznej kojarzone z lepszymi właściwościami i
jakością produktów rolno – spożywczych niż region łódzki.
Przedstaw i omów argumenty mogące przemawiać za i przeciwko
udzieleniu ochrony?
[egzamin z PWP z 1.9.2011r.]
Egzaminy – przykład zadania rozwiązywanego z perspektywy
„sędziowskiej”
Na zamówienie wydawnictwa B. profesor A. zobowiązał się napisać komentarz do Prawa
autorskiego, ze względu na liczne obowiązki i brak czasu, profesor A zwrócił się o
napisanie komentarza do swego asystenta - dr C., przy czym wskazał, że komentarz
opublikowany zostanie pod nazwiskiem profesora A, na co C. wyraził zgodę. C w swoim
opracowaniu zaczerpnął obszerne fragmenty z komentarza profesora D, nie wskazując, że
są to cytaty. Wydawnictwo opublikowało komentarz profesora A., który przeniósł na nie
majątkowe prawa autorskie do komentarza, zapewniając, że dzieło nie narusza praw osób
trzecich. Po ukazaniu się komentarza, profesor D wystąpił przeciwko Wydawnictwu B. oraz
profesorowi A z roszczeniami o naruszenie autorskich praw osobistych i majątkowych. (…)
Proszę dokonać oceny zasadności roszczeń prof. D wobec prof. A.
[egzamin z Prawa Autorskiego z 4.2.2011r.]
Egzaminy
Egzamin trwa 90 minut.
Na egzaminie wolno korzystać z WSZELKICH materiałów (tekstów aktów prawnych,
notatek, podręczników itp.) ale nie wolno porozumiewać się z innymi zdającymi ani
korzystać ze środków porozumiewania się na odległość (laptopy, telefony komórkowe itp.).
Harmonogram egzaminów został zamieszczony na stronie internetowej Katedry. Student
ma prawo przystąpić do egzaminu dwukrotnie, w dowolnych wybranych przez siebie
terminach. Przystąpienie do egzaminu po raz pierwszy w ostatnim terminie sesji
poprawkowej, powoduje utratę prawa do „drugiego terminu”.
Egzaminy
Przedmiotem egzaminu będą TYLKO zagadnienia omówione na wykładzie.
Egzamin dla studentów studiów stacjonarnych i dla studentów studiów niestacjonarnych
będzie taki sam.
Egzaminy
29.01.2013 g. 18.30 – 20.00
1.02.2013
g. 18.30 - 20.00
sala 218
sala 218
20.02.2012 g. 18.30 – 20.00
22.02.2012 g. 18.30 – 20.00
sala 218
sala 316
Egzaminy
Na egzamin obowiązują zapisy przez USOS. Liczba miejsc ograniczona jest
pojemnością sal (218 – 110 osób, 316 – 50 osób).
Zapisanie się i nie podejście do egzaminu nie powoduje utraty terminu.
Wyniki egzaminów będę wpisywane do USOS.
Kontakt
dyżury
[email protected]
Wszelkie informacje aktualne (np. w wypadku nieobecności i odwołania
wykładu) pozostawiał będę dla Państwa na stronie internetowej Katedry, tam
także zamieszczane będą materiały (zakładka materiały/Międzynarodowa
Ochrona Własności Intelektualnej) oraz zamieszczony jest opis przedmiotu
(zakładka
przedmioty/
materiały/Międzynarodowa
Ochrona
Własności
Intelektualnej).
Dyżury
•
czwartki w godzinach: 14.30 – 15.00
•
pokój 205, ul. Olszewskiego 2,
•
począwszy od 11.10.2011r., w okresie sesji według specjalnego harmonogramu i
ogłoszeń na stronie interentowej Katedry.
Literatura
A. Adamczak, A.Szewc (red.): Konwencja Paryska o ochronie własności przemysłowej.
Komentarz, Warszawa 2008.
I. Barańczak: Ochrona prawna oznaczeń geograficznych, Warszawa 2008, (rozdział I. pkt.
1-3, rozdział IV).
J. Barta (red.): System prawa prywatnego, tom XIII Prawo autorskie, Warszawa 2007
(rozdział XIV).
J. Barta, R. Markiewicz: Prawo autorskie, Warszawa 2008, (wybrane fragmenty).
M. Brandi – Dohrn, S. Gruber, I. Muir: Europäisches und internationales Patentrecht.
Einführung zum Europäischen Patentübereinkommen und Patent Cooperation Treaty,
München 2002.
P. Grzegorczyk: Jurysdykcja krajowa w sprawa z zakresu prawa własności przemysłowej,
Warszawa 2007, (część II i część III).
P. Kostański (red.): Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Warszawa 2010, (wybrane
fragmenty).
E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall: Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2011
(wybrane fragmenty).
Literatura – c.d.
M. du Vall: Prawo patentowe, Warszawa 2008, (część I , część II – w zakresie odnoszącym
się do regulacji międzynarodowych).
J. Sieńczyło - Chlabicz (red.): Prawo własności intelektualnej, Warszawa 2009 (wybrane
fragmenty).
M. Załucki: Europejskie prawo znaków towarowych. Zagadnienia konstrukcyjne, Warszawa
2009.
R. Skubisz (red.): System prawa prywatnego, tom 14a, Prawo własności przemysłowej,
Warszawa 2011 (rozdziały: II, III, IX, §72, XXI, § 124, 131).
R. Skubisz (red.): System prawa prywatnego, tom 14b, Prawo własności przemysłowej,
Warszawa 2012 (rozdziały: XXV, XXXII, § 172 pkt. II-III, §178, XXXVI, § 283-284, § 291,
LI - LIII).
A. Taubman, H. Wager, J. Watal: A Handbook on the WTO TRIPS Agreement,
Cambridge 2011.
Zagadnienia
Blok I – Zagadnienia systemowe i ogólne
Blok II – Międzynarodowe Prawo Autorskie
Blok III – Międzynarodowe Prawo Własności Przemysłowej
Blok IV – Międzynarodowe Prawo Patentowe
Blok V – Międzynarodowa Ochrona Design’u
Blok VI – Międzynarodowe Prawo Znaków Towarowych
Blok VII – Międzynarodowe Prawo Oznaczeń Geograficznych
Blok VIII – Międzynarodowa Ochrona Topografii Układów Scalonych
Blok IX – Międzynarodowa Ochrona Odmian Roślin
Zagadnienia
Blok I – Zagadnienia systemowe i ogólne
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Geneza regulacji międzynarodowych w dziedzinie prawa własności intelektualnej.
Przedmiot własności intelektualnej.
Własność przemysłowa a własność intelektualna.
Specyfika przedmiotu ochrony a potrzeba regulacji ponadnarodowej.
Zasada terytorialności ochrony.
Rozwój historyczny regulacji międzynarodowego prawa własności intelektualnej.
Problematyka wykładni norm prawa międzynarodowego.
Umowy międzynarodowe w systemie źródeł prawa RP.
Warunki bezpośredniego stosowania umów międzynarodowych.
Sposoby regulacji poszczególnych umów międzynarodowych i ich moc wiążąca.
Problematyka automatycznego stosowania przepisów konwencyjnych.
Specyfika regulacji w prawie Unii Europejskiej, dyrektywy i rozporządzenia.
Umowy międzynarodowe UE.
Rola traktatu akcesyjnego w przystosowaniu polskiego prawa własności intelektualnej do
standardów ochrony w Unii Europejskiej.
Problematyka prawa właściwego dla praw własności intelektualnej oraz jurysdykcji krajowej w
sprawach ochrony praw własności intelektualnej.
Międzynarodowe gwarancje ochrony praw na dobrach niematerialnych.
Europejska Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, 1950, Protokół 1.
Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka odnośnie do standardów ochrony praw
własności intelektualnej.
Zagadnienia
Blok II – Międzynarodowe Prawo Autorskie
1. Konwencja Berneńska, 1886.
2. Zasady ochrony praw autorskich w Konwencji Berneńskiej:
2.1. zasada minimum konwencyjnego,
2.2. zasada asymilacji,
2.3. zasada automatyczności ochrony,
2.4. niezależność ochrony.
2.5. Rozwiązania szczegółowe przyjęte w Konwencji.
1. Konwencja Rzymska, 1961.
3.1. Przedmiot ochrony: prawa artystów wykonawców, prawa producentów
fonogramów, prawa do nagrań.
3.2. Zasady ochrony i minimalny zakres ochrony według Konwencji.
4. Nowe traktaty WIPO: Konwencja Autorska WIPO, Konwencja w sprawie wykonań i
fonogramów WIPO.
4.1. Regulacje szczególne: prawo wprowadzania do obrotu, prawo najmu, prawo do
komunikowania publicznego.
4.2. Postanowienia odnośnie do czasu ochrony, usuwania skutecznych środków
technicznych i informacji elektronicznego zarządzania prawami autorskimi.
4.3. Ochrona praw i dochodzenie roszczeń.
4.5. Wprowadzenie regulacji praw osobistych wykonawcy.
Zagadnienia
Blok II – Międzynarodowe Prawo Autorskie – Prawo UE
1. Prawo autorskie w Unii Europejskiej.
2. Gwarancje ochronne w Traktacie Lizbońskim i Karcie Praw Podstawowych UE.
3. Zasady traktatowe a ochrona dóbr niematerialnych prawami wyłącznymi –
orzecznictwo ETS/TSUE.
4. Dyrektywy w zakresie prawa autorskiego oraz ich implementacja do prawa polskiego:
a) 91/250 dotycząca ochrony programów komputerowych,
b) 92/100 dotycząca najmu i użyczenia oraz niektórych praw pokrewnych (…);
c) 93/83 dotycząca koordynacji określonych przepisów z zakresu prawa autorskiego
i praw pokrewnych dotyczących przekazu satelitarnego i retransmisji kablowej;
d) 93/98 dotycząca czasu ochrony praw autorskich i niektórych praw pokrewnych;
e) 2001/29 dotycząca ujednolicenia niektórych aspektów prawa autorskiego oraz
praw pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym;
f) 2001/84 dotycząca droit de suite,
g) 2004/48 dotycząca egzekwowania praw własności intelektualnej.
5. Dyrektywy a prawo polskie.
6. Ochrona baz danych w prawie UE, dyrektywa nr 96/9 i jej implementacja do prawa
polskiego.
Zagadnienia
Blok III – Międzynarodowe Prawo Własności Przemysłowej
1.
Konwencja Paryska 1883.
a) Geneza zawarcia Konwencji.
b) Przedmiot regulacji i zakres Konwencji.
c) Miejsce przepisów Konwencji w prawie krajowym, problematyka
samowykonalności poszczególnych postanowień Konwencji.
d) Rozwój regulacji i najważniejsze rewizje Konwencji.
e) Charakterystyka postanowień szczególnych Konwencji Paryskiej dotyczących
poszczególnych przedmiotów ochrony; zakresu prawa, dopuszczalnych
ograniczeń, procedury uzyskiwania ochrony (przywileje w zakresie
pierwszeństwa).
f) Pośrednia ochrona wyrobów, ochrona tymczasowa wynalazków wystawianych na
wystawach. Zasada niezależności patentów uzyskanych w różnych krajach.
g) Prawa osobiste twórcy.
h) Ograniczenia patentu na podstawie Konwencji. Licencje przymusowe. Przywilej
komunikacyjny.
Zagadnienia
Blok III – Międzynarodowe Prawo Własności Przemysłowej
2. Konwencja Sztokholmska o ustanowieniu Światowej
Organizacji Własności Intelektualnej, 1967.
a) Światowa Organizacja Własności Intelektualnej WIPO.
b) Organizacja, status międzynarodowy, organy i formy działania.
c) Umowy międzynarodowe zawarte w ramach WIPO.
3. Wspólnotowe prawo własności przemysłowej, zagadnienia odnoszące
się do wszystkich dóbr chronionych prawami własności przemysłowej –
dyrektywa 2004/48 dotycząca egzekwowania praw własności
intelektualnej.
Zagadnienia
Blok III – Międzynarodowe Prawo Własności Przemysłowej
4.
Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności
intelektualnej, TRIPS, 1994.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
Geneza regulacji.
Przedmiot regulacji.
GATT, WTO, Runda Urugwajska.
Stanowisko krajów rozwijających się.
Kontrowersje wokół postulatów podwyższenia minimalnych standardów ochrony.
Protokół zmieniający do Porozumienia TRIPS.
Zasada minimalnego standardu ochrony w TRIPS.
Przedmiot ochrony i zakres ochrony.
Zasada asymilacji i zasada najwyższego uprzywilejowania.
Szczegółowe rozwiązania TRIPS: dochodzenie i egzekwowanie praw własności intelektualnej.
Nabycie praw, korzystanie z praw, zasady utrzymania praw w mocy.
Dopuszczalność ograniczeń praw własności intelektualnej w ustawodawstwie krajowym
państw stron TRIPS.
m) System rozstrzygania sporów w ramach WTO.
n) Ważniejsze orzeczenia: wyjątek Bolara (2000), ochrona nazwy handlowej (Havana Club,
2002); ochrona oznaczeń geograficznych dla produktów spożywczych w UE (panel 2005).
Zagadnienia
Blok IV – Międzynarodowe Prawo Patentowe
1. Układ o współpracy patentowej, PCT, 1970.
a) Procedura uzyskiwania ochrony na podstawie Układu.
b) Przebieg postępowania.
c) Poszukiwanie międzynarodowe i międzynarodowa publikacja.
d) Weryfikacja zastrzeżeń.
e) Tłumaczenia.
f) Koszty związane z uzyskaniem rejestracji w postępowaniu międzynarodowym.
2. Regulacje szczegółowe:
a)
b)
c)
d)
Traktat budapesztański o międzynarodowym uznawaniu depozytów drobnoustrojów dla celów
postępowania patentowego, 1977;
Porozumienie strasburskie dotyczące międzynarodowej klasyfikacji patentowej, 1971.
Traktat o prawie patentowym, PLT, 2000. Przedmiot regulacji. Procedura patentowa.
Prace nad traktatem SPLT dotyczącym materialnego prawa patentowego (Projekt 2003).
3. Europejskie prawo patentowe.
a)
b)
c)
Konwencja dotycząca formalności wymaganych od wniosku o udzielenie patentu, 1953;
Konwencja w sprawie międzynarodowej klasyfikacji patentowej, 1954,
Konwencja w sprawie ujednolicenia niektórych pojęć prawa patentowego 1963.
Zagadnienia
Blok IV – Międzynarodowe Prawo Patentowe
4.
Konwencja o udzielaniu patentów europejskich, Monachium, 1973.
a) Europejska Organizacja Patentowa, system udzielania międzynarodowej ochrony
o skutkach krajowych.
b) Organy EOP.
c) Procedura uzyskiwania patentu europejskiego.
d) Patent europejski.
e) Przesłanki udzielenia ochrony.
f) Zdolność patentowa.
g) Skutki patentu europejskiego.
h) Zakres ochrony (przedmiotowy).
i) Spory wokół ustalenia przedmiotowego zakresu ochrony patentowej i roli
zastrzeżeń.
j) Orzecznictwo sądów państw europejskich w sprawach „Epilady”.
k) Protokół interpretacyjny.
l) Ochrona rozwiązań ekwiwalentnych.
m) Pozostałe regulacje materialno-prawne w Konwencji Monachijskiej: czas ochrony
oraz podstawy unieważnienia patentu europejskiego.
n) Konwencja Lodyńska w sprawie tłumaczeń.
Zagadnienia
Blok IV – Międzynarodowe Prawo Patentowe
5.
Patent Unii Europejskiej.
a) Geneza i przebieg prac.
b) Projekt Konwencji Luksemburskiej. Jednolitość i autonomiczność
regulacji.
c) Projekt rozporządzenia o patencie UE.
d) Przesłanki ochrony.
e) Tryb udzielania ochrony.
f) Treść prawa, ograniczenia patentu.
g) Procedura i organy właściwe dla rozstrzygania sporów, projekt EPLA.
h) Wyrok ETS w sprawie systemu rozstrzygania sporów.
i) Perspektywy regulacyjne – stanowisko Polskiej Prezydencji 2011r.
j) Zasada zacieśnionej współpracy.
Zagadnienia
Blok IV – Międzynarodowe Prawo Patentowe
6.
Wspólnotowe prawo patentowe – prawo jednolite – rozporządzenia:
a) 1768/92 dotyczące ustanowienia świadectwa dodatkowej ochrony dla produktów
leczniczych;
b) 1610/96 dotyczące ustanowienia świadectwa dodatkowej ochrony dla środków
ochrony roślin;
c) 816/2006 w sprawie udzielania licencji przymusowych na patenty dotyczące
wytwarzania produktów farmaceutycznych przeznaczonych na wywóz do krajów
dotkniętych problemami w zakresie zdrowia publicznego.
d) Treść dodatkowego prawa ochronnego, mechanizm przedłużania ochrony.
e) Krytyka obecnych rozwiązań.
f) Treść licencji przymusowej udzielanej na podstawie Rozporządzenia 816/2006.
7.
Wspólnotowe prawo patentowe – prawo harmonizowane – dyrektywa
98/44 w sprawie ochrony prawnej wynalazków biotechnologicznych i jej
implementacja do prawa krajowego.
Zagadnienia
Blok IV – Międzynarodowe Prawo Patentowe
8.
a)
b)
c)
d)
Międzynarodowe prawo patentowe – pozostałe rozwiązania regionalne:
Konwencja moskiewska o udzielaniu patentów euroazjatyckich.
Możliwości uzyskania ochrony, zakres terytorialny i przedmiotowy
patentu uzyskanego na podstawie konwencji.
Regulacje w ramach OAPI, NAFTA.
Porozumienie ARIPO.
Zagadnienia
Blok V – Międzynarodowa Ochrona Design’u
1. Rozwiązania w zakresie wzorów przemysłowych i wzorów użytkowych.
2. Porozumienie haskie dotyczące międzynarodowego depozytu wzorów
przemysłowych, 1925;
3. Porozumienie z Locarno ustanawiające międzynarodową klasyfikację wzorów
przemysłowych, 1968.
4. Wspólnotowa ochrona wzorów przemysłowych – rozporządzenie 2002/6 w
sprawie wspólnotowych wzorów.
5. Prawo harmonizowane w ramach UE: dyrektywa 98/71 w sprawie ochrony
prawnej wzorów.
6. Procedura uzyskania ochrony, przesłanki udzielenia ochrony, treść prawa,
środki dochodzenia roszczeń, licencje i przeniesienie praw; wygaśnięcie
ochrony.
Zagadnienia
Blok VI – Międzynarodowe Prawo Znaków Towarowych
1. Porozumienie madryckie o międzynarodowej rejestracji znaków, 1891.
2. Protokół dotyczący Porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji
znaków, 1989.
a) Procedury rejestracyjne znaków towarowych w trybach
międzynarodowych: na podstawie Porozumienia oraz na podstawie
Protokołu.
3. Regulacje którymi Polska nie jest związana: Traktat o prawie znaków
towarowych, Genewa 1994.
a) Powstanie ochrony znaku towarowego w procedurze międzynarodowej.
b) Przesłanki uzyskania ochrony.
c) Określenia treści prawa.
4. Rozwiązania szczególne:
a) Porozumienie nicejskie dotyczące międzynarodowej klasyfikacji towarów
i usług dla celów rejestracji znaków, 1957;
b) Porozumienie wiedeńskie ustanawiające międzynarodową klasyfikację
elementów graficznych znaków, 1973.
Zagadnienia
Blok VI – Międzynarodowe Prawo Znaków Towarowych
5.
Wspólnotowe prawo znaków towarowych – prawo harmonizowane:
dyrektywa w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich
dotyczących znaków towarowych.
6.
Wspólnotowe prawo znaków towarowych – prawo jednolite –
rozporządzenie w sprawie wspólnotowego znaku towarowego.
a) Przesłanki uzyskania ochrony.
b) Treść prawa.
c) Korzystanie z prawa do znaku towarowego, licencje na używanie znaku
towarowego.
d) Przeniesienie praw do znaku towarowego.
e) Naruszenie prawa ochronnego.
f) Wyczerpanie prawa i ustanie ochrony.
g) Kierunki rozwoju europejskiego prawa znaków towarowych.
Zagadnienia
Blok VII – Międzynarodowe Prawo Oznaczeń Geograficznych
1.
Porozumienie madryckie dotyczące zwalczania fałszywych oznaczeń
pochodzenia towarów 1891.
2.
Umowy bilateralne Polski w tym zakresie.
3. Wspólnotowa ochrona oznaczeń geograficznych:
3. Rozporządzenie 2006/510 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i
nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych,
a) Rozporządzenie 2006/509 w sprawie produktów rolnych i środków
spożywczych będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami.
b) Rozporządzenia „branżowe” np. 1576/89 dotyczące napojów
spirytusowych; 1493/99 w sprawie wina, 1601/91 dotyczące win
aromatyzowanych.
c) Przedmiot ochrony, procedura uzyskania ochrony.
d) Treść i zakres prawa.
e) Możliwość korzystania (zasady) z zarejestrowanych oznaczeń
geograficznych.
Zagadnienia
Blok VIII – Międzynarodowa Ochrona Topografii
1.
Wspólnotowe prawo ochrony topografii układów scalonych– dyrektywa
87/54 w sprawie ochrony topografii układów scalonych.
2.
Procedura uzyskania ochrony, przesłanki udzielenia ochrony, treść
prawa, środki dochodzenia roszczeń, licencje i przeniesienie praw,
wygaśnięcie ochrony.
Zagadnienia
Blok IX – Międzynarodowa Ochrona Odmian Roślin
1. Standardy Międzynarodowej Konwencji o ochronie nowych odmian roślin
UPOV, 1961.
2. Standardy ochrony, przedmiot ochrony zasady ochrony, regulacje
szczególne.
3. Wspólnotowe prawo ochrony odmian roślin. Rozporządzenie 94/2100 w
sprawie wspólnotowych praw do odmian roślin.
4. Procedura uzyskania ochrony, przesłanki udzielenia ochrony, treść
prawa, środki dochodzenia roszczeń, licencje i przeniesienie praw,
wygaśnięcie ochrony.
Blok I – Zagadnienia systemowe i ogólne
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Geneza regulacji międzynarodowych w dziedzinie prawa własności intelektualnej.
Przedmiot własności intelektualnej.
Własność przemysłowa a własność intelektualna.
Specyfika przedmiotu ochrony a potrzeba regulacji ponadnarodowej.
Zasada terytorialności ochrony.
Rozwój historyczny regulacji międzynarodowego prawa własności intelektualnej.
Problematyka wykładni norm prawa międzynarodowego.
Umowy międzynarodowe w systemie źródeł prawa RP.
Warunki bezpośredniego stosowania umów międzynarodowych.
Sposoby regulacji poszczególnych umów międzynarodowych i ich moc wiążąca.
Problematyka automatycznego stosowania przepisów konwencyjnych.
Specyfika regulacji w prawie Unii Europejskiej, dyrektywy i rozporządzenia.
Umowy międzynarodowe UE.
Rola traktatu akcesyjnego w przystosowaniu polskiego prawa własności intelektualnej do
standardów ochrony w Unii Europejskiej.
Problematyka prawa właściwego dla praw własności intelektualnej oraz jurysdykcji krajowej w
sprawach ochrony praw własności intelektualnej.
Międzynarodowe gwarancje ochrony praw na dobrach niematerialnych.
Europejska Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, 1950, Protokół 1.
Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka odnośnie do standardów ochrony praw
własności intelektualnej.
Blok I – Zagadnienia systemowe i ogólne
Wykład 1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Geneza regulacji międzynarodowych w dziedzinie prawa własności intelektualnej.
Przedmiot własności intelektualnej.
Własność przemysłowa a własność intelektualna.
Specyfika przedmiotu ochrony a potrzeba regulacji ponadnarodowej.
Zasada terytorialności ochrony.
Rozwój historyczny regulacji międzynarodowego prawa własności intelektualnej.
Wykład 1. Geneza regulacji międzynarodowych w dziedzinie pr.wł.int.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Rozwój regulacji narodowych w XVIII/XIX wieku
Filozofia oświecenia.
Rozwój gospodarczy, rewolucja przemysłowa.
Rozwój handlu międzynarodowego.
Konwencja Paryska 1883r.
Konwencja Berneńska 1886r.
WIPO
TRIPS 1994r.
EWG  Wspólnoty Europejskie  Unia Europejska
Wykład 1. Przedmiot własności intelektualnej
Prawo własności intelektualnej jako część prawa cywilnego.
Przedmiot stosunku cywilnoprawnego.
Przedmioty materialne i dobra niematerialne.
Charakterystyczne cechy dóbr niematerialnych.
Rodzaje dóbr niematerialnych własności intelektualnej: utwory, rozwiązania i oznaczenia.
Kumulowanie ochrony.
Otwarty katalog dóbr niematerialnych.
Zamknięty katalog praw bezwzględnych chroniących dobra niematerialne.
Modele ochrony: ochrona na podstawie przepisów o dobrach osobistych, ochrona na podstawie
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i ochrona prawami bezwzględnymi.
10. Pojęcie dóbr osobistych.
11. Twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska jako dobro osobiste i jako
przedmiot ochrony praw własności intelektualnej.
12. Ochrona dóbr osobistych na podstawie kodeksu cywilnego. Przesłanki udzielenia ochrony,
okoliczności zwalniające od odpowiedzialności, środki ochrony.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Wykład 1. Własność przemysłowa a własność intelektualna.
WI
WP
Wykład 1. Własność przemysłowa a własność intelektualna.
WI
WP
Wykład 1. Własność przemysłowa a własność intelektualna.
1. Definicja własności przemysłowej na gruncie prawa międzynarodowego i
prawa polskiego.
2. Definicja własności intelektualnej w prawie międzynarodowym.

Art. 2 Konwencji Sztokholmskiej o ustanowieniu Światowej Organizacji
Własności
Intelektualnej

Art. 1 ust. 2 Porozumienia z 15.04.1994r. TRIPS
3. Koncepcja monistyczna i dualistyczna ukształtowania praw bezwzględnych
własności intelektualnej.
Wykład 1. Specyfika przedmiotu ochrony a potrzeba regulacji
międzynarodowej.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Dobra materialne nie znają granic państwowych. Utrudniona kontrola „przemieszczania”.
Dobra niematerialne są potencjalnie wszechobecne – dostępne potencjalnie jednocześnie dla
nieograniczonej liczby osób w nieograniczonej liczbie miejsc i bez ograniczenia czasowego.
Model ochrony własności oparty na władztwie nad rzeczą nie przystaje do cech dóbr wł.intel.
Modele powstawania ochrony: ochrona z mocy prawa a ochrona na podstawie władczej decyzji
organu państwowego.
Zasada suwerenności państw.
Modele ochrony ponadnarodowej:
a) Model jednolity czteroetapowy
b) Model częściowo jednolity trzyetapowy
c) Model jednolitego udzielenia ochrony (dwuetapowy)
d) Model jednolitego zgłoszenia (jednoetapowy)
e) Model rozproszony.
Wykład 1. Rozwój historyczny międzynarodowego prawa własności
intelektualnej.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Motywy zawarcia Konwencji Berneńskiej.
Powstanie międzynarodowego rynku wydawniczego.
Motywy zawarcia Konwencji Paryskiej.
Wystawy światowe.
Rozwój międzynarodowego handlu.
Rewolucja przemysłowa.
Modele współpracy w ramach Związku Paryskiego.
Akt Sztokholmski. Powołanie WIPO.
Akty Konwencji Paryskiej.
Zasada bezkolizyjności.
Rozwój rynku globalnego i społeczeństwa informacyjnego jako nowe motywy.
Porozumienie TRIPS.
Nowe tendencje w rozwoju międzynarodowego prawa własności intelektualnej – Traktat Pekiński
2012, projekty dotyczące dalszych regulacji w ramach UE, ACTA.
Download