Filozofia i etyka zawodu położnej

advertisement
Jednostka prowadząca zajęcia: Samodzielna Pracownia Umiejętności Położniczych PUM
Kierunek: Położnictwo I rok studia stacjonarne I stopnia
Etyka zawodu położnej
2016/2017
Punkty ECTS:
3 (moduł)
Wykłady:
Seminaria:
Zajęcia bez nauczyciela:
10 godzin
10 godzin
5 godzin
Cele i zadania dydaktyczno-wychowawcze przedmiotu
1. Zapoznanie studentów z podstawowymi elementami etyki ogólnej.
2. Przekazanie studentom podstaw wiedzy teoretycznej z zakresu zasad etyki zawodowej,
medycznej, bioetyki.
Warunki zaliczenia:
 obecność na wszystkich zajęciach.
 oddanie w terminie do 31 marca 2017 roku i pozytywne zaliczenie pracy pisemnej.
 egzamin w II semestrze obejmujący Filozofię, etykę i historię zawodu położnej. Egzamin
teoretyczny w formie testu obejmuje 25 pytań z historii zawodu położnej, 25 pytań z
filozofii zawodu położnej i 25 pytań z etyki zawodu położnej.
Czas realizacji: I rok II semestr
W wyniku nauczania przedmiotu student powinien:
 Omówić filozoficzne podstawy etyki zawodu, zasady etycznego postępowania położnej i
kodeks etyki zawodowej polskiej położnej.
 Rozumieć dylematy moralne współczesnego położnictwa i dylematy moralne występujące
w pracy położnych.
 Umieć rozwiązywać aktualne dylematy moralne występujące w pracy zawodowej w oparciu
o model podejmowania decyzji etycznych w różnych warunkach kulturowych.
MATERIAŁ NAUCZANIA
Tematy wykładów:
Lp. Treści
1. Etyka jako dyscyplina naukowa, historia myśli etycznej. Rodowód ideowohistoryczny etyki położnictwa.
2. Zasady etyki medycznej. Koncepcje etyczne w praktyce położnej.
3. Kodeks etyki położnej:
 postawa wobec podmiotu pracy
 kultura zawodowa
 autonomia kobiety i jej rodziny
 prawa rodziców i hospitalizowanego dziecka
 przykłady dylematów etycznych
4. Odpowiedzialność, tolerancja, poczucie godności własnej i godności
podopiecznych jako warunki właściwej postawy etyczno-zawodowej
L. godz.
1
1
2
2
1
położnej. Autonomia pacjenta.
5.
6.
7.
Funkcje kodeksu etyki zawodowej pielęgniarki i położnej:
 położna a praktyka zawodowa
 tajemnica zawodowa, jej zakres oraz ustawowe zwolnienie z
obowiązku zachowania tajemnicy
 Międzynarodowy Kodeks Etyki Zawodu Położnej.
Położna a współpracownicy: solidarność zawodowa i jej granice,
położna pełniąca stanowisko kierownicze.
Prawa pacjenta a obowiązki położnych:
 Ustawa o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 Europejska Karta Dziecka w Szpitalu.
8. Problemy etyczne współczesnej medycyny – zagadnienia bioetyki.
RAZEM
Tematy seminarium:
Lp. Treści
1. Autonomia pacjenta w kontekście różnych zdarzeń medycznych.
2. Dylematy etyczne w pracy położnej i możliwe sposoby ich
rozwiązywania.
3. Odmowa wykonania świadczeń medycznych przez położną ze względu
na jej światopogląd.
4. Socjalizacja pozytywna i negatywna w środowisku położnych –
zagadnienia etyczne.
5. Międzynarodowy Kodeks Etyki Położnych.
6. Karta Praw Pacjenta.
7. Eksperyment medyczny.
8. Imperatyw nauk medycznych, a wolność jednostki.
9. Eugenika – przeszłość, czy przyszłość i teraźniejszość?
10. Eutanazja i aborcja.
RAZEM
1
1
1
1
10
L. godz.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
ZAJĘCIA BEZ NAUCZYCIELA
Cel:
1. Uzupełnienie, rozszerzenie i nabycie nowych wiadomości z etyki.
2. Rozwijanie zdolności i zainteresowań zawodowych.
Tematy samokształcenia (do 31.03.2017 r.):
Rola etyki w pracy położnej na podstawie wybranego przypadku.
Zasady
przygotowania
pracy
umieszczone
są
na
stronie
internetowej
http://www.pum.edu.pl/wydzialy/wydzial-nauk-o-zdrowiu/katedra-pielegniarstwa-polozniczoginekologicznego oraz wywieszone na tablicy obok gabinetu 409 na ul. Żołnierskiej 48.
Czas zajęć: 5 godzin
Osoba odpowiedzialna: dr n. zdr. Dorota Fryc (pokój 408).
Literatura:
1. Brzeziński T.(red.): Historia medycyny. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2000.
2. Fry S.T. Johnstone M.J.: Etyka w praktyce pielęgniarskiej. Zasady podejmowania decyzji
etycznych. MakMed, Warszawa-Lublin 2009.
2
3. Karkowska D. Prawa pacjenta. Dom wydawniczy ABC, Warszawa 2004
4. Karta Praw Pacjenta.
5. Kodeks Etyki Zawodowej Pielęgniarki i Położnej Rzeczpospolitej Polskiej. Warszawa 2003.
6. Konstańczak S.: Etyka pielęgniarska. Difin, Warszawa 2010.
7. Międzynarodowy Kodeks Etyki Położnej.
8. Niebrój L.: Podstawy filozofii pielęgniarstwa. Śląska Akademia Medyczna, Katowice 2001.
9. Waszyński E.: Historia położnictwa i ginekologii w Polsce. Volumed, Wrocław 2000.
10. Wrońska. I, Mariański. J.: Etyka w pracy pielęgniarskiej. Wydawnictwo Czelej, Lublin 2002.
3
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards