ZARZĄDZENIE REKTORA nr

advertisement
Załącznik Nr 3do Uchwały Nr 14/2012
SYLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU)
Informacje ogólne
Kod
modułu
B.F.E
Filozofia i etyka zawodu położnej, w tym historia
zawodu położnej
Nazwa
modułu
Rodzaj modułu
Obowiązkowy
Wydział PUM
Nauk o Zdrowiu
Kierunek studiów
Położnictwo
Specjalność
Nie dotyczy
Poziom studiów
I stopień
Forma studiów
Stacjonarne
Rok studiów
I
Semestr studiów
Letni
Liczba przypisanych punktów ECTS
3
Formy prowadzenia zajęć
Filozofia: Wykłady – 30 godz.; seminaria – 10 godzin; godziny bez
nauczyciela – 10 godz.
Etyka: Wykłady – 10 godz.; seminaria – 10 godzin; godziny bez
nauczyciela – 5 godz.
Osoba odpowiedzialna za moduł
Dr n. med. Dorota Ćwiek /adres e-mail: [email protected]
Osoby prowadzące zajęcia
Dr n. med. Dorota Ćwiek, dr n. zdr. Dorota Fryc
Strona internetowa
http://www.pum.edu.pl/wydzialy/wydzial-nauk-o-zdrowiu/katedrapielegniarstwa-polozniczo-ginekologicznego
Język prowadzenia zajęć
polski
2014/2015-2016/2017
Informacje szczegółowe
1.
2.
Cele modułu
3.
Wymagania
wstępne w
zakresie
Wiedzy
Umiejętności
Kompetencji
społecznych
1.
2.
3.
Zapoznanie z historią zawodu położnej i prekursorami opieki
położniczo-ginekologicznej.
Zapoznanie z podstawowymi założeniami filozofii nauki,
antropologii filozoficznej, epistemologii, ze współczesnymi
nurtami filozoficznymi i ich wpływem na pracę położnej.
Zapoznanie z podstawowymi zasadami etyki medycznej,
podstawami historii myśli etycznej w Polsce i Europie oraz
współczesną problematyką bioetyczną w odniesieniu do
położnictwa.
Znajomość zagadnień z zakresu socjologii i psychologii.
Umiejętności uzyskane w wyniku kształcenia ww. modułów.
Umiejętność komunikacji z pacjentką.
Opis efektów kształcenia dla modułu (przedmiotu)
numer
efektu
kształcenia
B.F.E_W1
B.F.E_W2
B.F.E_W3
Student, który zaliczył moduł (przedmiot)
wie/umie/potrafi:
Różnicuje przedmiot etyki ogólnej i zawodowej.
Posiada wiedzę z zakresu koncepcji filozoficznoetycznych przydatnych w pielęgniarstwie
(psychologiczno-personalistyczna,
egzystencjalistyczna, kosmiczno-ewolucyjna, etyka
niezależna Tadeusza Kotarbińskiego).
Charakteryzuje istotę podejmowania decyzji
etycznych i rozwiązywania dylematów moralnych w
SYMBOL
(odniesienie do)
EKK
B.W50
Sposób weryfikacji
efektów kształcenia
(forma zaliczeń)
E
B.W51
SE
B.W52
E
Strona 1 z 5
pracy położnej.
B.F.E_W4
B.F.E_W5
B.F.E_W6
B.F.E_W7
B.F.E_W8
B.F.E_W9
B.F.E_W10
B.F.E_W11
B.F.E_W12
B.F.E_U1
B.F.E_U2
B.F.E_U3
B.F.E_U4
B.F.E_U5
Zna problematykę etyki normatywnej, w tym
aksjologii wartości, powinności i sprawności
moralnych istotnych w pracy położnej.
Zna treść kodeksu etyki zawodowej pielęgniarki i
położnej.
Zna rodowód ideowo-historyczny etyki położnictwa.
Przedstawia ewolucję norm moralnych w zakresie
sprawowania opieki położniczej i zasad postępowania
z nowonarodzonym dzieckiem.
Zna najczęściej występujące dylematy etyczne i ich
przyczyny oraz możliwe rozwiązania.
Wskazuje problemy bioetyczne w aspekcie: sztucznej
prokreacji, transplantacji, eksperymentów
medycznych (np. klonowanie embrionów ludzkich) i
eutanazji.
Opisuje wkład położnych i lekarzy w rozwój opieki
położniczej w Polsce i Europie.
Przedstawia historyczne formy kształcenia w
zawodzie akuszerki oraz proces powstawania
pierwszych szkół dla położnych, regulaminów i
wymagań stawianych kandydatkom.
Zna przepisy prawne dotyczące ochrony prawnej
matki i dziecka oraz pracy położnych, a także rolę
zawodową położnej w ujęciu historycznym i
współczesnym.
Analizuje i krytycznie ocenia zjawisko dyskryminacji
i rasizmu.
Szanuje godność osoby ludzkiej w relacji z
podopieczną i jej rodziną.
Stosuje zasady moralne w realizacji roli zawodowej
położnej oraz internalizuje własne wartości.
Analizuje przebieg procesów społecznoorganizacyjnych mających wpływ na profesjonalizację
zawodu położnej na przestrzeni dziejów.
Analizuje historyczne uwarunkowania roli zawodowej
położnej i jej wpływ na współczesne położne.
B.W53
DE
B.W54
D
B.W55
E
B.W56
D
B.W57
E
B.W58
D
B.W59
DE
B.W60
E
B.W61
ED
B.U15
D
B.U31
SD
B.U32
SD
B.U33
SD
B.U34
SE
Macierz efektów kształcenia dla modułu (przedmiotu) w odniesieniu do form zajęć
B.F.E_W1
B.F.E_W2
B.F.E_W3
B.F.E_W4
B.F.E_W5
B.F.E_W6
Różnicuje przedmiot etyki ogólnej i zawodowej.
Posiada wiedzę z zakresu koncepcji filozoficznoetycznych przydatnych w pielęgniarstwie
(psychologiczno-personalistyczna,
egzystencjalistyczna, kosmiczno-ewolucyjna, etyka
niezależna Tadeusza Kotarbińskiego).
Charakteryzuje istotę podejmowania decyzji
etycznych i rozwiązywania dylematów moralnych w
pracy położnej.
Zna problematykę etyki normatywnej, w tym
aksjologii wartości, powinności i sprawności
moralnych istotnych w pracy położnej.
Zna treść kodeksu etyki zawodowej pielęgniarki i
położnej.
Zna rodowód ideowo-historyczny etyki położnictwa.
X
Zajęcia
praktyczne
inne ...
Ćwiczenia
Ćw.
projektowe
Ćwiczenia
kliniczne
Ćw. laborat.
Symbol modułu lub
Student, który zaliczył moduł (przedmiot)
wie/umie/potrafi:
Zajęcia
seminaryjne
numer
efektu
kształcenia
Wykład
Forma zajęć dydaktycznych
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Strona 2 z 5
B.F.E_W7
B.F.E_W8
B.F.E_W9
B.F.E_W10
B.F.E_W11
B.F.E_W12
B.F.E_U1
B.F.E_U2
B.F.E_U3
B.F.E_U4
B.F.E_U5
Przedstawia ewolucję norm moralnych w zakresie
sprawowania opieki położniczej i zasad postępowania
z nowonarodzonym dzieckiem.
Zna najczęściej występujące dylematy etyczne i ich
przyczyny oraz możliwe rozwiązania.
Wskazuje problemy bioetyczne w aspekcie: sztucznej
prokreacji, transplantacji, eksperymentów
medycznych (np. klonowanie embrionów ludzkich) i
eutanazji.
Opisuje wkład położnych i lekarzy w rozwój opieki
położniczej w Polsce i Europie.
Przedstawia historyczne formy kształcenia w
zawodzie akuszerki oraz proces powstawania
pierwszych szkół dla położnych, regulaminów i
wymagań stawianych kandydatkom.
Zna przepisy prawne dotyczące ochrony prawnej
matki i dziecka oraz pracy położnych, a także rolę
zawodową położnej w ujęciu historycznym i
współczesnym.
Analizuje i krytycznie ocenia zjawisko dyskryminacji
i rasizmu.
Szanuje godność osoby ludzkiej w relacji z
podopieczną i jej rodziną.
Stosuje zasady moralne w realizacji roli zawodowej
położnej oraz internalizuje własne wartości.
Analizuje przebieg procesów społecznoorganizacyjnych mających wpływ na profesjonalizację
zawodu położnej na przestrzeni dziejów.
Analizuje historyczne uwarunkowania roli zawodowej
położnej i jej wpływ na współczesne położne.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Treść modułu (przedmiotu) kształcenia
Symbol
treści
kształcenia
TK01
TK02
TK03
TK04
TK05
TK06
TK07
TK08
TK09
TK10
TK11
TK12
TK13
TK14
Opis treści kształcenia: Filozofia i etyka zawodu
położnej
Główne systemy filozoficzne starożytnej Grecji,
Rzymu i ich przedstawiciele.
Wpływ filozofii hellenistycznej na społeczeństwa
judeo-chrześcijańskie.
Postrzeganie kobiety i jej roli w różnych nurtach
filozoficznych starożytnego świata.
Wpływ filozofii chrześcijańskiej na opiekę nad ludźmi
chorymi, samotnymi, bezdomnymi i potrzebującymi.
Zarys logiki.
Przemiany w dziewiętnastowiecznej myśli
/antropologii/ filozoficznej (Hegel, Marks, Nitzsche).
Błąd logiczny.
Filozofia nauki i filozofia społeczna Poppera.
Pozytywizm.
Filozofia polska (mesjanizm, Kotarbiński, Ingarden,
Elzenberg).
Główne systemy filozoficzne Wschodu, a opieka nad
chorymi, cierpiącymi i umierającymi.
Współczesne nurty filozoficzne i ich wpływ na
postrzeganie rzeczywistości (New Age, Feminizm).
Filozofia medycyny, w tym historia i współczesność
filozofii pielęgniarstwa.
Podstawowe kierunki rozwoju opieki zdrowotnej nad
kobietą i dzieckiem w Polsce i na świecie
Osiągnięcia w opiece położniczo-ginekologicznej na
przestrzeni wieków.
TK15
Historia szkolnictwa w zawodzie położnej.
TK16
TK17
Powstawanie samorządu zawodowego.
Powstanie stowarzyszeń położnych w Polsce i na
Odniesienie do efektów kształcenia dla
modułu
B.F.E_W2, B.F.E_W7,
B.F.E_W2, B.F.E_W7,
B.F.E_W2, B.F.E_W7,
B.F.E_W2, B.F.E_W7,
B.F.E_W2, B.F.E_W7,
B.F.E_W2, B.F.E_W7,
B.F.E_W2, B.F.E_W7,
B.F.E_W2, B.F.E_W7,
B.F.E_W2, B.F.E_W7,
B.F.E_W2, B.F.E_W7,
B.F.E_W2, B.F.E_W7,
B.F.E_W2, B.F.E_W10,
B.F.E_W10, B.F.E_U4, B.F.E_U5
B.F.E_W10, B.F.E_W11, B.F.E_U4,
B.F.E_U5
B.F.E_W11, B.F.E_W12, B.F.E_U4,
B.F.E_U5
B.F.E_W11, B.F.E_U4,
B.F.E_W11, B.F.E_W12, B.F.E_U4,
Strona 3 z 5
TK18
TK19
świecie.
Historia szkół rodzenia.
Sławne położne.
TK20
Rys historyczny rozwoju pielęgniarstwa.
TK21
Etyka jako dyscyplina naukowa, historia myśli
etycznej. Rodowód ideowo-historyczny etyki
położnictwa.
B.F.E_W1, B.F.E_W4, B.F.E_W6,
B.F.E_W10, B.F.E_U1,
TK22
Zasady etyki medycznej. Koncepcje etyczne w
praktyce położnej.
B.F.E_W3, B.F.E_W4, B.F.E_W6,
B.F.E_W7, B.F.E_U1, B.F.E_U2,
B.F.E_U3,
TK23
TK24
TK25
TK26
TK27
TK28
TK29
Kodeks etyki położnej:
 postawa wobec podmiotu pracy
 kultura zawodowa
 autonomia kobiety i jej rodziny
 prawa rodziców i hospitalizowanego dziecka
 przykłady dylematów etycznych.
Odpowiedzialność, tolerancja, poczucie godności
własnej i godności podopiecznych jako warunki
właściwej postawy etyczno-zawodowej położnej.
Autonomia pacjenta.
Funkcje kodeksu etyki zawodowej pielęgniarki i
położnej:
 położna a praktyka zawodowa
 tajemnica zawodowa, jej zakres oraz ustawowe
zwolnienie z obowiązku zachowania tajemnicy.
Położna a współpracownicy: solidarność zawodowa i
jej granice, położna pełniąca stanowisko kierownicze.
Prawa pacjenta a obowiązki położnych:
 Ustawa o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw
Pacjenta
 Europejska Karta Dziecka w Szpitalu.
Problemy etyczne współczesnej medycyny –
zagadnienia bioetyki.
Autonomia pacjenta w kontekście różnych zdarzeń
medycznych.
TK30
Dylematy etyczne w pracy położnej i możliwe
sposoby ich rozwiązywania.
TK31
Odmowa wykonania świadczeń medycznych przez
położną ze względu na jej światopogląd.
TK33
Socjalizacja pozytywna i negatywna w środowisku
położnych – zagadnienia etyczne.
Międzynarodowy Kodeks Etyki Położnych.
TK34
Karta Praw Pacjenta.
TK35
Eksperyment medyczny.
TK36
Imperatyw nauk medycznych, a wolność jednostki.
TK37
Eugenika – przeszłość, czy przyszłość i teraźniejszość?
TK38
Eutanazja i aborcja.
TK32
B.F.E_U5
B.F.E_W11, B.F.E_U4,
B.F.E_W11, B.F.E_U4, B.F.E_U5
B.F.E_W11, B.F.E_W12, B.F.E_U4,
B.F.E_U5
B.F.E_W3, B.F.E_W4, B.F.E_W5,
B.F.E_W8, B.F.E_W12, B.F.E_U1,
B.F.E_U3,
B.F.E_W1, B.F.E_W3, B.F.E_W4,
B.F.E_W7, B.F.E_W8, B.F.E_U1,
B.F.E_U2, B.F.E_U3,
B.F.E_W1, B.F.E_W3, B.F.E_W4,
B.F.E_W5, B.F.E_U3,
B.F.E_W4, B.F.E_W8, B.F.E_U2,
B.F.E_U3,
B.F.E_W12, B.F.E_U1, B.F.E_U2,
B.F.E_U3,
B.F.E_W3, B.F.E_W4, B.F.E_W8,
B.F.E_U1, B.F.E_U2, B.F.E_U3,
B.F.E_W12, B.F.E_U2, B.F.E_U3,
B.F.E_W1, B.F.E_W3, B.F.E_W4,
B.F.E_W8, B.F.E_W9, B.F.E_U1,
B.F.E_U2, B.F.E_U3,
B.F.E_W1, B.F.E_W3, B.F.E_W4,
B.F.E_W8, B.F.E_W9, B.F.E_U2,
B.F.E_U3,
B.F.E_W3, B.F.E_W8, B.F.E_U2,
B.F.E_U3,
B.F.E_W1, B.F.E_W3,
B.F.E_W4, B.F.E_W5, B.F.E_U1,
B.F.E_U2, B.F.E_U3,
B.F.E_W1, B.F.E_W3, B.F.E_W8,
B.F.E_W9, B.F.E_U2, B.F.E_U3,
B.F.E_W3, B.F.E_W4, B.F.E_W8,
B.F.E_W9, B.F.E_U2, B.F.E_U3,
B.F.E_W3, B.F.E_W8, B.F.E_W9,
B.F.E_W1, B.F.E_W3, B.F.E_W8,
B.F.E_W9, B.F.E_U2, B.F.E_U3,
Piśmiennictwo i pomoce naukowe
1.
Matuszewska E.: Zarys historii zawodu położnej. Wyd. REA s.j., Warszawa 2012.
2.
Niebrój L.: Podstawy filozofii pielęgniarstwa. Śląska Akademia Medyczna, Katowice 2001.
3.
Wrońska. I, Mariański. J.: Etyka w pracy pielęgniarskiej. Wydawnictwo Czelej, Lublin 2002.
4.
Kodeks Etyki Zawodowej Pielęgniarki i Położnej Rzeczpospolitej Polskiej. Warszawa 2003.
5.
Konstańczak S.: Etyka pielęgniarska. Difin, Warszawa 2010.
Strona 4 z 5
6. Fry S.T. Johnstone M.J.: Etyka w praktyce pielęgniarskiej. Zasady podejmowania decyzji etycznych.
MakMed, Warszawa-Lublin 2009.
7.
Brzeziński T.(red.): Historia medycyny. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2000.
8.
Waszyński E.: Historia położnictwa i ginekologii w Polsce. Volumed, Wrocław 2000.
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma nakładu pracy studenta
(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania,
itp.)
Godziny kontaktowe z nauczycielem
Przygotowanie do ćwiczeń
Czytanie wskazanej literatury
Napisanie raportu z laboratorium/przygotowanie projektu/pracy
Przygotowanie do egzaminu
Inne: Praktyka
Sumaryczne obciążenie pracą studenta
Punkty ECTS za moduł
Obciążenie studenta [h]
N
S
ECTS
60
60
2
10
10
10
60
1
90
3
Uwagi
Metody oceniania np.:
E – egzamin- rozwiązanie problemu
S – sprawdzenie umiejętności praktycznych
R – raport
D – dyskusja wyników
P – prezentacja
Strona 5 z 5
Download