PROGRAM ZAJĘĆ

advertisement
Jednostka prowadząca zajęcia: Samodzielna Pracownia Umiejętności Położniczych PUM
Kierunek: Położnictwo I rok studia stacjonarne I stopnia
Filozofia i etyka zawodu położnej
W tym Historia zawodu położnej
2014/2015
3 (moduł)
Punkty ECTS:
Wykłady:
Zajęcia bez nauczyciela:
20 godzin
5 godzin
Cele i zadania dydaktyczno-wychowawcze przedmiotu
1. Zapoznanie z historią zawodu położnej.
2. Zapoznanie się z prekursorami opieki położniczo-ginekologicznej.
3. Zapoznanie się z osiągnięciami w opiece położniczo-ginekologicznej na przestrzeni
wieków.
Warunki zaliczenia przedmiotu
 obecność na wszystkich zajęciach,
 pozytywne oceny z zaliczeń cząstkowych,
 zaliczenie wszystkich prac samokształceniowych,
 egzamin w II semestrze obejmujący Filozofię, etykę i historię zawodu położnej.
Egzamin teoretyczny w formie testu obejmuje 25 pytań z historii zawodu położnej, 15
pytań z filozofii zawodu położnej i 10 pytań z etyki zawodu położnej.
Czas realizacji: I rok II semestr
W wyniku nauczania przedmiotu student powinien:
 Wyjaśniać kierunki rozwoju opieki zdrowotnej nad kobietą i dzieckiem w Polsce i na
świecie.
 Scharakteryzować osiągnięcia w opiece położniczo-ginekologicznej na przestrzeni
wieków.
 Omówić historię szkolnictwa w zawodzie położnej.
 Przedstawić powstawanie samorządu zawodowego.
 Przedstawić powstanie stowarzyszeń położnych w Polsce i na świecie.
 Omówić życiorysy sławnych położnych.
 Opisać rolę i historię szkół rodzenia.
MATERIAŁ NAUCZANIA
Tematy wykładów:
Lp. Treści
1. Podstawowe kierunki rozwoju opieki zdrowotnej nad kobietą i
dzieckiem w Polsce i na świecie. Historia zawodu położnej.
2. Osiągnięcia w opiece położniczo-ginekologicznej na przestrzeni
L.godz.
3
3
1
wieków.
3. Historia szkolnictwa w zawodzie położnej.
4. Powstawanie samorządu zawodowego.
5. Powstanie stowarzyszeń położnych w Polsce i na świecie.
6. Historia szkół rodzenia w Polsce i na świecie.
7. Sławne położne.
8. Rys historyczny rozwoju pielęgniarstwa
RAZEM
3
2
2
2
3
2
20
ZAJĘCIA BEZ NAUCZYCIELA
Cele zajęć
1. Uzupełnienie, poszerzenie i nabycie nowych wiadomości z zakresu historii zawodu
położnej.
2. Rozwijanie zdolności i zainteresowań zawodowych.
3. Kształcenie wrażliwości zawodowej.
4. Integracja wiedzy z różnych dziedzin.
5. Wdrażanie do systematycznego i ustawicznego podnoszenia swoich kwalifikacji.
Tezy programowe zajęć (temat do wyboru)
1. Historia operacji położniczych na przestrzeni wieków przegląd literatury – do
31.03.2015.
2. Związki i stowarzyszenia zawodowe położnych w okresie międzywojennym – do
31.03.2015.
3. Sposób prowadzenia porodu przez położne w XVIII i XIX wieku – do 31.03.2015.
Zasady
przygotowania
pracy
umieszczone
są
na
stronie
internetowej
http://www.pum.edu.pl/wydzialy/wydzial-nauk-o-zdrowiu/katedra-pielegniarstwapolozniczo-ginekologicznego oraz wywieszone na tablicy obok gabinetu 409 na ul.
Żołnierskiej 48.
Czas zajęć: 5 godzin
Osoba odpowiedzialna: dr n. med. Dorota Ćwiek (pokój 411)
Literatura podstawowa:
1.
Matuszewska E.: Zarys historii zawodu położnej. Wyd. REA s.j., Warszawa 2012.
2.
Brzeziński T.(red.): Historia medycyny. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa
2000.
3.
Waszynski E.: Historia położnictwa i ginekologii w Polsce. Volumed, Wrocław 2000.
Literatura dodatkowa:
1.
Lyons A. S., Petrucelli R. J.: Ilustrowana historia medycyny. Wydawnictwo Penta,
Warszawa 1996.
2.
Matuszewska E.: Zarys historii zawodu położnej. Piel i Poł: 1988, 3.
3.
Matuszewska E.: Zarys historii zawodu położnej. Piel i Poł: 1988, 4.
4.
Matuszewska E.: Zarys historii zawodu położnej. Piel i Poł: 1988, 5.
5.
Seyda B.: Dzieje medycyny w zarysie. PZWL, Warszawa 1977.
6.
http://www.wmp.org.pl/pl/
2
Download