Biologia

advertisement
Zadanie 1 ( 2pkt)
Na ilustracji przedstawiono wyniki doświadczenia.
(0–1)
a) Wiedząc, że woda wapienna ulega zmętnieniu w obecności dwutlenku
węgla, sformułuj
problem badawczy do przedstawionych
wyników
doświadczenia.
b) Podaj nazwę związku, który utworzył osad na dnie zlewki.
Zadanie 2 ( 1pkt)
Nadmierna zawartość dwutlenku węgla w atmosferze powoduje
A. powstawanie tak zwanych kwaśnych deszczy.
B. zmniejszanie się warstwy ozonowej chroniącej
powierzchnię Ziemi.
C. nasilenie się efektu cieplarnianego.
D. spadek średniej rocznej temperatury
Powietrza
Zadanie 3 ( 3pkt)
Oceń poprawność poniższych zdań
Zdanie
Dziura ozonowa jest to zjawisko spadku stężenia ozonu w atmosferze
ziemskiej
Związki siarki i azotu, będące produktami spalania różnych paliw,
wchodzą w reakcje z wodą zawartą w powietrzu i opadają w postaci
kwaśnego deszczu, śniegu lub mgły.
Przykładami gazów cieplarnianych są: dwutlenek węgla, metan i ozon.
Prawda Fałsz
.
Zadanie 4 ( 1pkt)
Poniżej zapisano dwie reakcje (1 i 2) zachodzące w komórce. W którym punkcie
przyporządkowano im prawidłowe nazwy?
1
CO2 + H2O + ENERGIA → GLUKOZA + TLEN → CO2 + H2O + ENERGIA
2
A. 1 – fotosynteza, 2 – oddychanie beztlenowe
B. 1 – oddychanie tlenowe, 2 – fotosynteza
C. 1 – fotosynteza, 2 – oddychanie tlenowe
D. 1 – oddychanie beztlenowe, 2 – fotosynteza
Zadanie 5 ( 1pkt)
A. owodniowców, do których należą płazy, gady, ptaki i ssaki.
B. bezowodniowców, do których należą ryby, płazy i gady.
C. bezowodniowców, do których należą ryby, gady i ssaki.
D. owodniowców, do których należą gady, ptaki i ssaki.
Zadanie 6 ( 1pkt)
. Nawet niepozorne zranienie może być przyczyną zakażenia tężcem. Aby do tego
nie dopuścić, należy oczyścić zakażone miejsce i podać surowicę przeciwtężcową.
Jaki rodzaj odporności nabędzie organizm po podaniu surowicy przeciwtężcowej?
A. Odporność bierną sztuczną.
C. Odporność czynną sztuczną.
B. Odporność czynna naturalną
D. Odporność bierną naturalną
Download