Test 14

advertisement
Ministrator
Test 14
Zadanie 1 Tabela przedstawia wyniki badań czterech uczniów, którym mierzono ciśnienie krwi i tętno w
spoczynku . Zaznacz wynik, który wymaga konsultacji z lekarzem.
Zadanie 2. Rysunek przedstawia pewien proces zachodzący w komórkach drożdży.
A . pobieranie pokarmu
B. wydalanie dwutlenku węgla
C. zwiększanie liczby komórek
D. przemieszczanie się organizmu.
Zadanie 3. Do doświadczenia sprawdzającego wpływ wody na proces kiełkowanie przygotowano próbę
badawczą w następujący sposób : szklany spodek wyścielono ligniną zwilżoną wodą, a następnie wysiano 25
nasion rzeżuchy.
Do przygotowania próby kontrolnej nie należy wykorzystać:
A. nasion rzeżuchy
B. spodka
C. ligniny
D. wody
Zadanie 4 w pokarmach, które codziennie spożywa człowiek, nie powinno zabraknąć substancji, które nie
tylko są głównymi składnikami budulcowymi każdej komórki, ale pełnią także funkcje regulacyjne i obronne. Ich
niedobór powoduje zahamowanie wzrostu i osłabienie odporności.
A witaminy
B węglowodany
C białka
D sole mineralne
Zadanie 5. [0 - 6] Do podanej nazwy grupy bezkręgowców przyporządkuj właściwą charakterystykę i
przedstawicieli typowych dla tej grupy. W miejsce kropek wpisz odpowiednią literę i cyfrę.
Charakterystyka:
A. Żyją w wodach i glebie. Ciało podzielone na segmenty, dobrze rozwinięty układ pokarmowy, układ
krwionośny zamknięty.
B. Zwierzęta dwubocznie symetryczne, spłaszczone grzbietobrzusznie, drapieżne zwierzęta wodne lub
pasożyty, brak szkieletu, układu oddechowego i krwionośnego, są głównie obojnakami.
C. Żyją w wodach słodkich lub słonych. Mają promienistą symetrię ciała, osiadłe lub wolno pływające,
zbudowane są z dwóch warstw ciała.
D. Żyją w wodzie lub na lądzie. Ciało pokryte jest chitynowym pancerzem, posiadają członowane odnóża.
Najczęściej są rozdzielnopłciowe, rozwój prosty lub złożony.
E. Mają ciało obłe, żyją w środowisku wodnym, lądowym, lub są pasożytami, nie mają szkieletu, układu
oddechowego, krwionośnego, układ pokarmowy ma kształt rurki.
F. Żyją w wodzie lub na lądzie, ciało miękkie, niesegmentowane, często występuje muszla.
Przedstawiciele:
I.
włosień kręty, glista ludzka
I V tasiemiec uzbrojony, wypławek biały
II. dżdżownica, mysz morska
V chełbia modra, stułbia zielona
III. tygrzyk paskowany, pąkle
VI małgiew, sercówka
Parzydełkowce - ........, .........,
Pierścienice - ......, ......,
Płazińce - ......, ......,
Mięczaki - ........., ..........,
Nicienie - ....., ......,
Stawonogi - ........., .........
Zadanie 6. Zakreślając właściwą odpowiedź, wyjaśnij, w jakim celu przeprowadza się pokazane na
rysunku doświadczenie.
A.
B.
C.
D.
wskazanie zapotrzebowania organizmu na tlen
zbadanie zawartości wody w powietrzu wydychanym
obliczenie ilości zużytej glukozy w oddychaniu komórkowym
wykazanie obecności dwutlenku węgla w powietrzu wydychanym
Zadanie 7. Kiedy kobieta będąca w ciąży jest nosicielką wirusa HCV lub HBV istnieje niebezpieczeństwo
zakażenia tym wirusem dziecka. Wskaż drogę zakażenia, zakreślając właściwy kwadrat w tabeli.
Zadanie 8. Wskaż wszystkie poprawne dokończenia zdania
Szwedzki przyrodnik Karol Linneusz był twórcą
A. naturalnego systemu klasyfikacyjnego
B. zasad nazewnictwa organizmów żywych
C. naukowego podziału wszystkich organizmów
D. systemu klasyfikacji opartego na pokrewieństwie
Zadanie 9. Dokonaj podziału podanych organizmów według kryteriów przedstawionych na schemacie.
Zaznacz litery przyporządkowane odpowiednim nazwom organizmów.
A. paprotka
B. mech
C. konwalia
D.
mniszek
E. sosna
F. modrzew
G. skrzyp
H
widłak
ABCD
ABCD
ABCD
ABCD
EFGH
EFGH
EFG H
EFGH
Zadanie10 Przyporządkuj podane cechy odpowiednim grupom systematycznym dopisując do nazw
gromad oznaczenia literowe (podane cechy można użyć kilkakrotnie
A. obecność błon płodowych
B. zmiennocieplność
1. gady....................................................
C. gruba skóra, pokryta suchym naskórkiem
D. stałocieplność
2.ptaki ….................................................
E. obecność gruczołów sutkowych
F. obecność worków powietrznych
3. ssaki …................................................
Zadanie 11. Wskaż zestaw zawierający wyłącznie zwierzęta należące do owodniowców.
A. ryby, płazy, gady,
B. płazy, gady, ptaki , C. gady, ptaki, ssaki , D. ssaki, ryby, płazy
Zadanie 12. Łożysko to narząd powstający w okresie rozwoju zarodka u
A. dziobaka, B. delfina, C. pingwina, D. rekina. Zadanie 11. Oceń prawdziwość poniższych zdań
dotyczących kręgowców
Zadanie 13. Stosowana w systematyce zasada podwójnego nazewnictwa oznacza, że:
A)
B)
C)
D)
naukowa nazwa rodzaju składa się z nazwy rodzajowej i gatunkowej
gatunek ma nazwę polską i łacińską
naukowa nazwa gatunku składa się z nazwy rodzajowej i gatunkowej
ten sam gatunek nazywany jest odmiennie dawniej i współcześnie
Zadanie 14. Oceń prawdziwość poniższych zdań dotyczących kręgowców
Zadanie 15 Spośród podanych niżej opisów wskaż tylko te, które dotyczą: wirusów, bakterii i protistów,
wpisując odpowiednie numery zdań do tabeli.
1. Zaliczana do nich euglena zielona może być samożywna lub cudzożywna.
2. Niektóre z nich wchodzą w symbiozę z roślinami motylkowymi.
3. Przenoszony przez muchę tse-tse wywołuje u ludzi śpiączkę afrykańską.
4. Wywołują u człowieka np. świnkę i żółtaczkę zakaźną.
5. Zbudowane są z białkowej otoczki i kwasu nukleinowego.
6. W przyrodzie odgrywają rolę destruentów umożliwiając krążenie materii.
7. W przemyśle spożywczym są niezbędne do produkcji kefirów i jogurtów.
8. Należą do nich m. in. ameba i zarodziec malarii.
9. Wywołują u ludzi m.in. gruźlicę i anginę.
10. Nie mają własnego metabolizmu i budowy komórkowej.
wirusy
bakterie
protisty
Zadanie 16.Przyporządkuj do podanych równań nazwy procesów, które podano w ramce.
fotosynteza, fermentacja mlekowa, fermentacja alkoholowa, oddychanie komórkowe
A. glukoza → alkohol etylowy + dwutlenek węgla + energia
B. glukoza + tlen → dwutlenek węgla + woda + energia
C. dwutlenek węgla + woda + energia świetlna → glukoza + tlen
D. glukoza→ kwas mlekowy + dwutlenek węgla + energia
A-........................., B-.............................................., C-............................................., D-.................................
Zadanie 17 Wskaż błędną informację dotyczącą grzybów:
A) ciało grzybów zbudowane jest z nitkowatych strzępek
B) strzępki grzybów nigdy nie tworzą tkanek
C) ściany komórkowe u grzybów przesycone są chityną
D) grzyby posiadają barwniki aktywne fotosyntetycznie
zadanie 18. Organizmy uzyskują energię niezbędną do przebiegu wszystkich procesów życiowych
bezpośrednio podczas:
A) odżywiania
B) poruszania się
C) oddychania komórkowego
D) wzrostu
Download
Study collections