Budowa atomu.

advertisement
Grupa A
Budowa atomu.
Zadanie 1.
Wskaż poprawne stwierdzenie.
A. Zgodnie z hipotezą atomistyczną Daltona materia jest zbudowana z atomów, które w swoim wnętrzu
zawierają protony.
B. Zgodnie z modelem planetarnym Rutherforda atomy są niepodzielne.
C. Model Thomsona zakładał istnienie ujemnych elektronów zawieszonych w dodatniej materii wypełniającej
atom.
D. Zgodnie z modelem Bohra elektron w atomie może znajdować się tylko na orbicie stacjonarnej.
Zadanie 2.
Wskaż poprawny opis orbitalu atomowego.
A. Kształt orbitalu atomowego wynika z przestrzennego rozkładu prawdopodobieństwa znalezienia elektronu.
B. Orbital atomowy to przestrzeń, w której znajduje się zawsze jeden elektron.
C. Orbital atomowy typu d ma kształt kulisty.
D. Orbital atomowy typu p może być zorientowany w przestrzeni na cztery różne sposoby.
Zadanie 3.
Wskaż możliwe wartości magnetycznej liczby kwantowej dla stanów kwantowych w podpowłoce d.
A. 0, 1, 2, 3
B. 0, 1, 2
C. –1, 0, 1
D. –2, 1, 0, 1, 2
Zadanie 4.
Wskaż maksymalną liczbę stanów kwantowych w czwartej powłoce elektronowej.
A. 4
B. 8
C. 16
D. 32
Zadanie 5.
Wskaż poprawną informację dotyczącą liczb kwantowych.
A. Kształt orbitalu określa odpowiadająca mu poboczna liczba kwantowa.
B. Magnetyczna liczba kwantowa określa kształt orbitalu.
C. Główna liczba kwantowa określa orientację orbitalu w przestrzeni.
D. Wielkość orbitalu wynika z odpowiadającej mu pobocznej liczby kwantowej.
Zadanie 6.
Wskaż zapis skrócony konfiguracji elektronowej atomu fosforu.
A. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4
B. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3
C. [Ne] 3s3 3p3
Zadanie 7.
Wskaż liczbę niesparowanych elektronów w atomie manganu.
A. 2
B. 4
C. 5
D. 7
1
D. [Ne] 3s2 3p3
Zadanie 8.
Wskaż masę atomu tlenu wyrażoną w kilogramach.
A. 2,65  1026 kg
B. 2,65  1024 kg
C. 2,65  1024 kg
D. 2,65  1026 kg
Zadanie 9.
Wodór występuje w przyrodzie w postaci dwóch izotopów: 1H – protu oraz 2D – deuteru (ilość trytu jest
śladowa). Masa atomowa wodoru wynosi 1,00794 u. Jaki jest skład izotopowy wodoru? Wskaż poprawną
odpowiedź.
A. 99,98% 1H, 0,02% 2D
B. 98,8% 1H, 1,2% 2D
C. 96,8% 1H, 3,2% 2D
D. 99,80% 1H, 0,2% 2D
Zadanie 10.*
W próbce o masie 10 g znajduje się pierwiastek promieniotwórczy, którego okres półtrwania wynosi 5 dni.
Stanowi on 10% masy próbki. Oblicz, ile gramów tego pierwiastka chemicznego pozostanie w próbce po 20
dniach. Wskaż poprawną odpowiedź.
A. 0,0625 g
B. 0,625 g
C. 0,125 g
D. 1,25 g
Zadanie 11.
Wskaż poprawny opis położenia selenu w układzie okresowym pierwiastków chemicznych.
A. Selen znajduje się w 16. grupie i 4. okresie, w bloku s.
B. Selen znajduje się w 6. grupie i 4. okresie, w bloku p.
C. Selen znajduje się w 16. grupie i 4. okresie, w bloku d.
D. Selen znajduje się w 16. grupie i 4. okresie, w bloku p.
Zadanie 12.
Wskaż zapis pełnej konfiguracji elektronowej atomu chromu.
A. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5
B. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4
C. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5
D. [Ar] 4s1 3d5
Zadanie 13.
Wskaż zestaw liczb kwantowych opisujących poziom 3d.
A. n = 2, l = 3, m = 2, 1, 0, 1, 2
B. n = 3, l = 2, m = 2, 1, 0, 1, 2
C. n = 3, l = 3, m = 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3
D. n = 2, l = 2, m = 2, 1, 0, 1, 2
Zadanie 14.
Oblicz masę cząsteczkową sacharozy (C12H22O11). Wskaż poprawną odpowiedź.
A. 144 u
B. 166 u
C. 342 u
D. 342 g
Zadanie 15.
Wybierz poprawne dokończenie zdania.
Jądro izotopu bromu 79Br jest zbudowane z
A. 79 protonów i 35 neutronów.
B. 35 protonów i 79 neutronów.
C. 35 protonów i 44 neutronów.
D. 44 protonów i 35 neutronów.
2
Zadanie 16.*
Wskaż najbardziej przenikliwy rodzaj promieniowania.
A. 
B. 
C. 
D. X (rentgenowskie)
Zadanie 17.*
Izotop węgla 14C jest  promieniotwórczy. Wskaż nuklid, który powstaje w wyniku przemiany  tego
izotopu.
A. 14B
B. 14N
C. 13C
D. 12C
Zadanie 18.*
Jądro uranu 238U stanowi początek szeregu uranowo-radowego. W wyniku pierwszych trzech przemian powstaje
izotop 234U. Wskaż liczbę rozpadów  i , którym ulega jądro uranu 238U, przekształcając się w 234U.
A. Dwie przemiany  i jedna przemiana 
B. Trzy przemiany 
C. Jedna przemiana  i dwie przemiany 
D. Trzy przemiany .
Zadanie 19.*
Uzupełnij równanie syntezy termojądrowej jedną z podanych cząstek. Wskaż poprawną odpowiedź.
2
D + 3T  4He + ......
A. p+
B. n0
C. e
D. e+
3
Download