Wskazówki wypełniania wniosku do CEP

advertisement
Wskazówki, jak wypełnić wniosek o dane z Centralnej Ewidencji Pojazdów
dla danych statystycznych
•
W rubryce nr 1 „DANE WNIOSKODAWCY” podaj dane identyfikacyjne swoje/swojej instytucji, takie
jak: nazwisko, imię lub nazwę firmy oraz adres.
•
W rubryce nr 2 „ŻĄDANE INFORMACJE” wskaż/zaznacz, jakie dane lub informacje ze zbioru CEP
chcesz uzyskać. W tej rubryce możesz zaznaczać więcej niż jedno pole.
•
W rubryce nr 3 „UPOWAŻNIENIE DO UDOSTĘPNIENIA DANYCH” wskaż/zaznacz, od kogo
kierowany jest wniosek.
•
W rubryce nr 4 „UZASADNIENIE UDOSTĘPNIENIA DANYCH” wskaż podstawę prawną
upoważniającą Cię/Twoją instytucję do otrzymania danych lub informacji na mocy przepisów
prawa oraz/lub wskaż wiarygodnie uzasadnioną potrzebę posiadania danych lub informacji, o której
wnioskujesz.
•
W rubryce nr 5 „INFORMACJE UMOŻLIWIAJĄCE WYSZUKANIE ŻĄDANYCH DA-NYCH” możesz
doprecyzować informacje, które pomogą nam wyszukanie danych, o które wnioskujesz. Możesz
również do wniosku załączyć rozszerzony opis danych, o które wnio-skujesz.
Wskazówki, jak wypełnić wniosek o dane z Centralnej Ewidencji Pojazdów dla danych statystycznych
1/1
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards