Sprawozdanie o obrocie środkami ochrony roślin

advertisement
GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa
www.stat.gov.pl
Portal sprawozdawczy GUS
www.stat.gov.pl
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
G-04
Sprawozdanie o obrocie
środkami ochrony roślin
Urząd Statystyczny
10-950 Olsztyn
ul. Kościuszki 78/82
za rok 2016
Przekazać w terminie
do 10 lutego 2017 r.
Numer identyfikacyjny - REGON
Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej
(Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie programu badań
statystycznych statystyki publicznej na rok 2016 (Dz. U. poz. 1304, z późn. zm.).
(e-mail sekretariatu jednostki sporządzającej sprawozdanie – WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI)
Symbol rodzaju przeważającej działalności wg PKD 2007
Czy w ciągu okresu sprawozdawczego zajmowali się Państwo sprzedażą środków ochrony roślin z produkcji własnej
lub z importu/przywozu?
Nazwa środka ochrony roślin
0
a)
Kod
pozycji
1
Importerzy w tej rubryce wykazują import/przywóz na potrzeby kraju.
Jednostka
miary
(kg lub l)
ogółem
2
3
Sprzedaż
(bez eksportu/wywozu)
z tego z
produkcji
4
importu/
przywozua)
5
tak
1
nie
2
Zapas
na koniec
okresu
sprawozdawczego
6
Nazwa środka ochrony roślin
0
a)
Kod
pozycji
1
Jednostka
miary
(kg lub l)
ogółem
2
3
Sprzedaż
(bez eksportu/wywozu)
z tego z
produkcji
4
importu/
przywozua)
5
Zapas
na koniec
okresu
sprawozdawczego
6
Importerzy w tej rubryce wykazują import/przywóz na potrzeby kraju.
Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na przygotowanie danych dla potrzeb wypełnienia
formularza
1
Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na wypełnienie formularza
2
(e-mail osoby sporządzającej sprawozdanie – WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI)
(imię, nazwisko i telefon osoby
sporządzającej sprawozdanie)
*
(miejscowość, data)
(pieczątka imienna i podpis osoby
działającej w imieniu sprawozdawcy)*
Wymóg opatrzenia pieczęcią dotyczy wyłącznie sprawozdania wnoszonego w postaci papierowej.
Objaśnienia
Uwaga: W e-mailu każdy znak powinien zostać wpisany w odrębnej kratce.
Przykład wypełniania e-maila:
Z E N O N . K O W A L S K I @ X X X . Y Y Y . P L
1. Sprawozdanie G-04 sporządzają producenci i importerzy środków ochrony roślin sprzedający te środki na potrzeby rolnictwa
w kraju.
2. Sprawozdanie sporządza się w okresach rocznych, w terminie do 10 lutego roku następnego.
3. W sprawozdaniu należy wykazać środki ochrony roślin stosowane w rolnictwie znajdujące się w Wykazie środków ochrony
roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania w rolnictwie, opracowanym na podstawie Rejestru środków ochrony roślin
dopuszczonych do obrotu zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
4. W rubrykach 0, 1 i 2 należy wpisać nazwę środka ochrony roślin, kod pozycji z wykazu oraz jednostkę miary (kg lub l).
5. Sprzedaż środków ochrony roślin w rubryce 3, 4, 5 oraz zapas w rubryce 6 należy wykazać z jednym miejscem po przecinku.
Download