(CELE I ZALOZENIA) - Szkoła Podstawowa w Słosinku im. ks

advertisement
PROGRAM PROFILAKTYKI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. KS. PRAŁATA ZDZISŁAWA
JASTRZĘBIEC PESZKOWSKIEGO
W SŁOSINKU
rok szkolny 2016/2017
PROGRAM WYCHOWAWCZY
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. KS. PRAŁATA ZDZISŁAWA
JASTRZĘBIEC PESZKOWSKIEGO
W SŁOSINKU
Szkolny Program Profilaktyki opracowano w oparciu o podstawy prawne:
 Rozporządzenie MEN z dnia 31 stycznia 2002r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych
statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół,
 Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopad 2010r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy
psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U.
2010r.,nr 228 poz. 1487),
 Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997r. (DzU. 1997r. , nr 78, poz.483 ze zm.)
 Ustawia z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomani (Dz. U. nr 179, poz. 1485 ze zm.),
 Ustawia z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz. U. nr 35, poz. 230 z p. zm.), nowelizacja z dnia 12 września 1996r. (Dz. U. nr
127, poz. 593),
 Ustawia z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( tekst jedn.: DzU 2004r., nr 256, poz.2572
ze zm.)
 Ustawia z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. nr 111, poz. 535), z
późniejszymi zmianami opublikowanymi w (Dz. U. nr 113, poz. 732),
 Ustawia z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i
wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996r. nr 10, poz. 55, z 1997r. nr 88, poz. 554 i nr 121, poz. 770
oraz z 1999r. nr 96, poz. 1107),
 Program polityki prorodzinnej państwa z dnia 17 listopada 1998r. przygotowany przez
Międzyresortowy Zespół do Spraw Opracowania Polityki Prorodzinnej Państwa.
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków
organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz
niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub
integracyjnych (DzU 2010 nr 228, poz. 1490);
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie rodzajów
innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz
sposobu ich działania (DzU 2008 nr 7, poz. 38 ze zm.);
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie
szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży
zagrożonej uzależnieniem (DzU 2003 nr 26, poz. 226);
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy
programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach
szkół (DzU 2009 nr 4, poz. 17);
CELE I ZAŁOŻENIA PROGRAMU PROFILAKTYKI:
I.
a. Propagowanie wśród młodzieży znajomości prawa i zasad przestrzegania go;
b. Promocja zdrowia i zdrowego stylu życia;
c. Wyposażenie uczniów, rodziców i nauczycieli w wiedzę o uzależnieniach i możliwościach
uzyskania pomocy;
d. Budowanie poczucia tożsamości i własnej wartości oraz wiary w siebie;
e. Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych, wyrażania własnych uczuć i emocji, kształtowanie
postaw asertywnych, przeciwdziałanie agresji;
f. Rozwijanie umiejętności poszukiwania rozwiązań w sytuacjach trudnych, radzenia sobie ze stresem;
g. Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez organizację czasu wolnego;
h. Opieka nad uczniami z rodzin dysfunkcyjnych. Zapobieganie wagarom, dyscyplina na zajęciach
szkolnych;
i. Pomocy uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, mającymi problemy edukacyjne
i wychowawcze;
j. Współpraca z rodzicami;
k. Współpraca z instytucjami wspierającymi rozwój i wychowanie;
l. Propagowanie praw dziecka;
m. Wzmacnianie harmonijnego rozwoju fizycznego i psychicznego oraz zachowań prozdrowotnych;
n. Rozwój osobisty i zawodowy nauczycieli;
o. Promowanie zdrowego trybu życia;
p. Utrwalanie postaw i zachowań społecznych warunkujących prawidłowy rozwój fizyczny i
psychiczny.
OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ PROGRAMU:
II.
a. Dyrekcja Szkoły;
b. Wychowawcy poszczególnych klas;
c. Nauczyciele pozostałych przedmiotów;
d. Pedagog szkolny;
e. Rodzice;
f. Pielęgniarka szkolna.
g. Socjoterapeuta
WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI:
III.
a. Kulturalno-oświatowymi, jak biblioteka publiczna, świetlica wiejska, MGOK, kina, teatry czy
muzea;
b. Oświatowo-opiekuńczymi, jak poradnia psychologiczno-pedagogiczna;
c. Wymiaru sprawiedliwości, jak policja, kuratorium czy sąd.
IV.
METODY REALIZACJI PRAGRAMU:
a. Praca w zespołach kilkuosobowych, czy w parach / praca indywidualna;
b. Apele okolicznościowe;
c. Wycieczki szkolne;
d. Metody aktywizujące ucznia do pracy tj. mapa mentalna, drama, debaty i dyskusje, gry
dydaktyczne, drzewo decyzyjne czy rybi szkielet.
DZIAŁANIA SZKOŁY W RAZIE WYSTĄPIENIA ZAGROŻENIA:
V.
a. Interwencja w środowisko szkolne i domowe ucznia, przeprowadzona przez wyznaczone osoby
czy instytucje;
b. Pomoc psychologiczna oraz pedagogiczna;
c. Terapia grupowa czy indywidualna, przeprowadzona przez specjalistę.
VI.
EWALUACJA PROGRAMU:
a. Sprawozdanie pielęgniarki szkolnej.
b. Sprawozdanie pedagoga szkolnego.
c. Sprawozdanie socjoterapeuty.
d. Sprawozdanie wychowawców klas.
e. Sprawozdanie Rady Rodziców.
f. Sprawozdanie Samorządu Uczniowskiego.
VII.
OCZEKIWANE EFEKTY:
a. Wzrost zachowań asertywnych wśród dzieci;
b. Zmniejszenie liczby agresywnych zachowań w szkole i poza nią;
c. Wzrost świadomości rodziców i uczniów na temat uzależnień i przeciwdziałania im;
d. Umiejętność organizacji swojego czasu;
e. Wprowadzanie zdrowego stylu życia do swojej codzienności;
f. Wzrost samooceny, akceptacja siebie;
g. Dbałość o higienę osobistą;
h. Właściwe reakcje w momencie zagrożenia;
i. Dbałość o zdrowie fizyczne oraz psychiczne;
j. Świadome korzystanie z Internetu.
Download