Oświadczenie w sprawie zabezpieczenia materiałów

advertisement
Załącznik 16
identyfikator szkoły
.................................................... , .......................... 20.... r.
pieczęć szkoły
miejscowość
data
OŚWIADCZENIE
w sprawie zabezpieczenia materiałów egzaminacyjnych
przed nieuprawnionym ujawnieniem i ochrony danych osobowych
Oświadczam, że znana jest mi treść przepisów o obowiązkach pracownika (Ustawa z dnia 26
czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy, DzU z 1998 r. nr 21, poz. 94, z późn. zm.; art. 100 § 2 ust. 4
i 5), o odpowiedzialności karnej za naruszenie tajemnicy służbowej lub ujawnienie osobie
nieuprawnionej informacji uzyskanej w związku z wykonywaniem czynności służbowych
(Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny, DzU nr 88, poz. 553, z późn. zm.; art. 266
§ 2), o obowiązkach wynikających z realizacji Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (DzU z 2002 r. nr 101, poz. 926, z późn. zm., art. 24) oraz znane mi są
moje obowiązki w zakresie przestrzegania procedur ochrony materiałów egzaminacyjnych
przed nieuprawnionym ujawnieniem.
..................................................................
imię i nazwisko
..................................................................
seria i numer dowodu osobistego
..................................................................
stanowisko służbowe
..................................................................
podpis składającego oświadczenie
Download