Sprawozdanie o obrocie środkami ochrony roślin

advertisement
GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa
www.stat.gov.pl
Portal sprawozdawczy GUS
www.stat.gov.pl
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
G-04
Sprawozdanie o obrocie
środkami ochrony roślin
Urząd Statystyczny
10-950 Olsztyn
ul. Kościuszki 78/82
za rok 2014
Przekazać w terminie
do 10 lutego 2015 r.
Numer identyfikacyjny - REGON
Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej
(Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2013 r. w sprawie programu badań
statystycznych statystyki publicznej na rok 2014 (Dz. U. poz. 1159).
(e-mail sekretariatu jednostki sporządzającej sprawozdanie – WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI)
Symbol rodzaju przeważającej działalności wg PKD 2007
Czy w ciągu okresu sprawozdawczego zajmowali się Państwo produkcją lub importem/przywozem środków ochrony roślin?
Nazwa środka ochrony roślin
0
Sprzedaż
(bez eksportu/wywozu)
z tego z
Kod
pozycji
Jednostka
miary
literowa
ogółem
1
2
3
importu/
przywozu
w jednostkach naturalnych
4
5
produkcji

tak
1

nie
2
Zapas
na koniec
okresu
sprawozdawczego
6
Nazwa środka ochrony roślin
0
Sprzedaż
(bez eksportu/wywozu)
z tego z
Kod
pozycji
Jednostka
miary
literowa
ogółem
1
2
3
importu/
przywozu
w jednostkach naturalnych
4
5
produkcji
Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na przygotowanie danych dla potrzeb wypełnienia
formularza
1
Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na wypełnienie formularza
2
Zapas
na koniec
okresu
sprawozdawczego
6
(e-mail osoby sporządzającej sprawozdanie – WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI)
(imię, nazwisko i telefon osoby
sporządzającej sprawozdanie)
(miejscowość, data)
(pieczątka imienna i podpis osoby
działającej w imieniu sprawozdawcy)
Objaśnienia
Uwaga: W e-mailu każdy znak powinien zostać wpisany w odrębnej kratce.
Przykład wypełniania e-maila:
Z E N O N . K O W A L S K I @ X X X . Y Y Y . P L
1. Sprawozdanie sporządza się w okresach rocznych, w terminie do 10 lutego roku następnego.
2. W sprawozdaniu należy wykazać środki ochrony roślin znajdujące się w wykazie, dopuszczone do obrotu i stosowania.
3. W rubrykach 0, 1 i 2 należy wpisać nazwę środka ochrony roślin, kod pozycji oraz jednostkę miary literową w oparciu
o załączony wykaz.
4. W rubryce 3 należy podać sprzedaż środków ochrony roślin stosowanych w rolnictwie ogółem, w rubryce 4 z produkcji,
w rubryce 5 z importu/przywozu, natomiast w rubryce 6 - zapas u producenta i importera.
Download